Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

1. (Геом.) Чотирикутник. 2. Аркуш стандартної топографічної карти. 3. (ДЗ) Чверть сцени (наприклад, повного знімка Landsat). Quadrant □ Квадрант Квадрант

(Мат. ) Кожна із чотирьох ділянок координатної площини, утворена розбивкою цієї площини осями координат.

Quadrilateral Четырехугольный □ Чотирибічний

Quadtree, quad tree, Q-tree Квадродерево, квадратомическое представление □ Квадродерево, квадротомічне подання

1. Квадродерево (метод стиску растрових даних). 2. Q-Дерево, 4-дерево - один із способів подання просторових об'єктів у вигляді ієрархічної деревоподібної структури, заснований на декомпозиції простору на квадратні ділянки, або квадратні блоки, квадранти (quarters, quads), кожний з яких ділиться рекурсивно на 4 вкладені до досягнення деякого рівня - числа Мортона (Morton order), що забезпечує необхідну детальність опису об'єктів, еквівалентну дозволу растра; звичайно використовується як засіб зниження часу доступу, підвищення ефективності обробки й компактності збережених даних у порівнянні з растровими поданнями, будучи, образно кажучи, «інтелектуалізованим» растром. Звичайно використовується схема просторової нумерації (індексування) елементів квадратомічного подання, відома, як матриця Мортона (Morton

matrix), заснована на кривих Піано (Peano curve) і числах Піано (Peano keys). Аналогічні деревоподібні структури типу тріхотомічних дерев (tri tree) можуть будуватися також на безлічі трикутних елементів моделі TIN. Менш відомі гексотомічні дерева (hextree), засновані на поділі простору на шестикутники (гексагони). Запропоновано й використовуються розширення квадратомічного подання на багатомірні випадки, у тому числі тривимірний випадок у формі т.зв. октотомічного дерева, або октарного дерева (octatree).

Quantifiers □ Кванторы Квантори

Загальна назва для логічних операцій, які  на основі  предикату P(x) будують висловлення, що характеризує область істинності предиката P(x). У математичній логіці найбільш уживаний квантор загальності (generality quantifier) V і квантор існування 3. Quantile classification □ Квантильная классификация □ Квантильна класифікація

Класифікація, за якої кожний клас містить приблизно таку ж кількість членів, як і будь-який ін.

Quantitative spectral analysis Количественный спектральный анализ □ Кількісний спектральний аналіз

Визначення концентрації речовин у сумішах за їх спектрами поглинання і випускання. Здійснюється порівнянням інтенсивності ліній речовини, що вивчається і з'ясовується, з інтенсивністю ліній стандартної речовини.

Quantity of information Количество информации □ Кількість інформації

В теорії інформації кількість інформації оцінюється як міра зменшення невизначеності ситуації внаслідок того, що стають відомими наслідки ін. ситуації.

Quantization, quantisation □ Квантование □ Квантування

1. Операція перетворення даних з безперервної форми в дискретну. 2. Розбивка даних на підгрупи (класи), наприклад, при цифровій обробці зображень. 3. (ДЗЗ) Розбивка динамічного діапазону аналогового сигналу зображення на сукупність дотичних інтервалів (інтервалів квантування) і одержання зображення, на якому віднесені до кожного інтервалу елементарні ділянки (піксели) відображаються (кодуються) своїм умовним кольором, рівнем ахроматичного тону або ін. способом. Квантування може бути рівномірним або нерівномірним. При рівномірному квантуванні ширина інтервалу квантування встановлюється постійною. Рівномірне квантування найбільш просто реалізується і застосовується для зображень з характеристиками, що плавно змінюються, наприклад, вміст гумусу в ґрунті, ступінь забруднення об' єктів. При нерівномірному квантуванні ширина інтервалу квантування може змінюватися залежно від рівня первинного аналогового сигналу. Квантування використовується, наприклад, за необхідності відображення кожного об'єкта на зображенні відповідним умовним кодом.

Quantize □ Квантовать, оцифровывать □ Квантовати, оцифровувати

Квантовати, дискретизовувати, оцифровувати (про аналогову інформацію й растрові зображення, але про карти: digitize)

Quaternary factor □ Антропогенный фактор Антропогенний фактор

Антропогенним фактором називають сукупність екологічних факторів і впливів, обумовлених людською діяльністю в екосистемах і біосфері в цілому.

Query, request □ Запрос □ Запит

1. Завдання на пошук (retrieval) даних у базі даних, що задовольняють деякі умови. Запит формулюється за допомогою мови спілкування користувача із системою керування базами даних (СКБД) - мови запитів (query language), запит за шаблоном (query-by-example, QBE) або ін. способом. У процесі виконання запиту можуть вироблятися додаткові дії (якщо це дозволяє мова запиту): сортування, обчислення та ін. Стандартна мова запиту реляційних СКБД - SQL. Пошук просторових об'єктів за умовами, що містять координати, здійснюється за просторовим запитом (spatial query) на пошук об'єктів у вікні прямокутної, круглої або довільної форми. 2. (UML) Операція, котра повертає значення, але не змінює стану системи. 3. (UML) Операція, котра не має побічних ефектів.

Query by example (QBE) Запрос по образцам Запит за зразками

Запит за прикладом, тобто за шаблоном. Найпростіший метод створення запитів до БД, розроблений фірмою IBM. Quintic Пятая степень □ П'ятий ступінь

R

R-tree R-Дерево R-Дерево

Являє собою динамічний метод обігу в просторовому зберіганні даних, причому для опису об' єктів для просторового обігу застосовуються паралельні осі прямокутника. Для пошуку просторових об' єктів потрібно проаналізувати тільки невелику кількість вузлів. RAD - Див. Rapid Application Development Radar Радиолокатор, радар □ Радіолокатор, радар

Активний технічний засіб ДЗЗ, принцип дії якого передбачає використання випромінювання радіочастотного діапазону. Система звичайно складається з передавача, що випромінює імпульси радіохвиль, і приймача, що приймає ці радіохвилі після їхнього відбиття метою. Спрямований радіопромінь дозволяє визначати напрям на об' єкти й відстані до них. За допомогою радіолокатора виявляють стаціонарні та рухомі об' єкти, відстежують їх траєкторії руху, забезпечують вимірювання відстані (дальності, висоти), а також дають змогу одержувати зображення місцевості та розташованих на ній об' єктів. РАДАР (RADAR) - скорочення від RAdio Detection And Randing - виявлення й вимір дальності за допомогою радіохвиль. Див. також AIRSAR, Almaz, Doppler radar, Imaging radar, Real aperture radar, Side-looking airborne radar, Synthetic aperture radar, Interferometric synthetic aperture radar.

Radar device for remote sensing of the earth □ Средство дистанционного зондирования Земли радиочастотное □ Засіб дистанційного зондування Землі радіочастотний

Технічний засіб ДЗЗ, який працює в радіодіапазоні. Radar dome □ Зона огляду радара □ Зона огляду радара

Radar image □ Изображение радиолокационное □ Зображення радіолокаційне

Зображення, що сформовано за допомогою радіолокаційного засобу, зокрема, радіолокатора бокового огляду.

Radar system □ Радиолокационная система □ Радіолокаційна система

Активна система дистанційного зондування, що досліджує ландшафт за допомогою радіохвиль.

Radiance □Яркость □ Яскравість

(Фіз.) Щільність потоку променевої енергії (потужність на одиничний тілесний кут і одиницю площі поверхні, що випромінює).

Radiance temperature □ Яркостная температура □ Яскравісна температура

Температура чорного тіла, за якої для даної довжини хвилі воно має ту ж спектральну щільність енергетичної яскравості, що і тіло, яке розглядається. Одиниця - кельвін (К). Radiant flux, radiant power Поток излучения, лучистый поток □ Потік

випромінювання, променевий потік

(Фіз.) Потік випромінювання, променевий потік. Потужність випромінювання. Позначається Фe, Ф або Р. Одиниця - ват (Вт).

Radiative transfer equations Уравнения переноса излучения □ Рівняння переносу випромінювання

(ДЗ) Математична модель загального впливу атмосфери на сонячне випромінювання.

Radiometric correction □ Радиометрическая коррекция □ Радіометрична корекція

(ОЗ) Усунення варіацій яскравості пікселів, викликаних особливостями сенсора й/або впливом атмосфери.

Radiometrlc enhancement □ Радиометрические улучшающие преобразования

Радіометричні поліпшуючі перетворення Radiometric resolution □ Радиометрическое разрешение Радіометричний дозвіл

(ДЗ) Кількість рівнів яскравості, які реєструються сенсором.

Radius □ Радиус Радіус

Відрізок, проведений із центра окружності (сфери) до властиво окружності (поверхні сфери); довжина такого відрізка. Radius vector □ Радиус-вектор □ Радіус-вектор

Відрізок (або його довжина), проведений з фіксованої точки (центра) до довільної точки. Наприклад, одна з полярних координат або відрізок між центром орбіти й тілом, що рухається вздовж неї.

RAID - Див. Redudant Array of Independent Disks RAM - Див. random-access memory

Random access Memory (RAM) Память с произвольной выборкой □ Пам'ять із довільною вибіркою

Аналог терміна «оперативний запам' ятовуючий пристрій» (ОЗП). Будь-який пристрій пам' яті, для якого час доступу до випадкової адреси дорівнює часу доступу до послідовних адрес. Щодо цього, термін практично втратив своє значення, оскільки сучасні технології RAM використовують методи оптимізації послідовного доступу і суттєво прискорюють процес вибірки даних.

Random mistakes Ошибки случайные □ Помилки випадкові

(ДЗЗ) Помилки, що випадково змінюються в процесі вимірювань. Randomization Рандомизация □ Рандомізація

Включення до процесу будь-якої процедури випадкового вибору, або внесення в процес елементу випадковості. Рандомізація застосовується, зокрема, для більшого надання зображенням, що відтворюються, вигляду реальної (природної) сцени. Range Интервал □ Інтервал

1. (Геогр.) Ареал. 2. (Стат.) Розмах вибірки, широта розподілу. 3. (Амер. Геол.) Меридіанний ряд населених пунктів. 4. (Мат.) Область значень функції. Range bin Интервальный регулятор □ Інтервальний регулятор

Дозвіл за дальністю (радара або лідара). Range domain Интервальный домен □ Інтервальний домен

Припустимі значення представлені числовим інтервалом. Rank filter Ранговый фильтр □ Ранговий фільтр

Елемент, принцип роботи якого оснований на упорядкуванні (ранжуванні) амплітуд пікселів у локальній площині зображення, що покривається апертурою певних розмірів та геометричної форми (тобто створенні варіаційного ряду), виборі сигналу відповідного рангу і заміщенні ним центрального піксела площини зображення. Після цього положення апертури в площині кадру зображення змінюється за визначеним законом і виконується черговий акт обробки пікселів за вказаною процедурою. Найбільш відомим серед рангових фільтрів є медіанний фільтр, в якому центральний елемент площини у кожному акті обробки заміщується елементом, який перебуває усередині варіаційного ряду. Rapid Application Development (RAD) Быстрая разработка приложений □ Швидка

розробка застосувань (програм)

Концепція, в рамках якої розвивається технологія і програмна підтримка організації забезпечення швидкої й високоякісної розробки програмних продуктів. Концепція включає такі елементи: а) збирання й накопичення вимог у рамках проведення конференцій і робочих нарад; б) прототипування і раннє, багаторазове тестування програмних продуктів, які розробляються для замовників; в) повторне використання програмних компонентів; г) жорстке виконання розкладу етапів розробки разом із постійним покращенням кожної нової версії продукту. Софтверні компанії пропонують продукти, які тією чи ін. мірою задовольняють вище зазначені вимоги. Як правило, RAD спирається  на  методологію   об' єктно-орієнтованого  програмування,   що забезпечуєповторне використання компонентів. Для найпопулярніших об' єктно-орієнтованих мов програмування C++, Java і Delphi розроблені так звані середовища візуального програмування у вигляді пакетів програм, які називаються засобами швидкої розробки програм (RAD).

Raster □ Растр □ Растр

1. Оптичні сітки (рос. решетки) із прозорими й непрозорими елементами (лініями з певною частотою, які називаються лінеатурою растра), використовувана при поліграфічному відтворенні напівтонових зображень. 2. Сімейство горизонтальних паралельних ліній, що утворюють зображення на електронно-променевій трубці монітора або кінескопа телевізійного пристрою. 3. Засіб цифрового подання зображень у вигляді прямокутної матриці елементів зображення - пікселів, що утворюють основу растрового подання зображень або просторових об' єктів. Термін, що служить для утворення похідних термінів, пов' язаних із растровими поданнями просторових об' єктів, растровими форматами (просторових) даних, а також термінів, використовуваних для позначення технічних пристроїв, растрових графічних пристроїв відображення: растровий дисплей, растровий плоттер (графобудівник) і т.п. 4. (ArcGIS) Сітковий тип формату даних, використовуваний для інтерпретації напівтонових (gray-scale) і супутникових фотографій (photographs) і зображень(imagery). Зображення зберігаються у вигляді точок або пікселів, кожний зі своїм індивідуальним відтінком або щільністю. Растровий набір даних може представляти растрову карту, поверхню, природну характеристику, обмірювану у вузлах сітки або фотографію, прив'язану до просторового об'єкта. 5. (ArcGIS) Матриця осередків (рос. ячеек) (cells) однакового розміру, що формуються із однаковим кроком. З растром можуть асоціюватися атрибути, що описують значення в осередках (ячейках) растра.

Raster data Растровые данные □ Растрові дані

Придатні для читання комп' ютером дані, які представляють значення, що зберігаються звичайно для подання карт або зображень, організовані послідовно в рядки (rows) і стовпці (columns). Кожний осередок (ячейка) («cell») повинен бути прямокутним, але не обов' язково квадратним, як у сіткових (grid) даних.

Raster data model □ Растровая модель данных □ Растрова модель даних

Модель опису даних у вигляді матриць значень, які відповідають розташуванню різних явищ на зображеннях об' єктів на поверхні Землі, а також супутникових фотографіях. Цій моделі відповідає гратовий тип формату даних, використовуваний для інтерпретації напівтонових (gray-scale) і супутникових фотографій (photographs) і зображень (imagery). Зображення зберігаються у вигляді точок або пікселів, кожний зі своїм індивідуальним відтінком або щільністю. Растровий набір даних може представляти растрову карту, поверхню, природну характеристику, обмірювану у вузлах сітки або фотографію, прив'язану до просторового об'єкта. Див. також raster data structure. Raster dataset Набор растровых данных □ Набір растровий даних

(ArcGIS) Растровий набір даних. Може бути представлений фотографією, штучно утвореною картинкою і та ін.

Raster data structure, raster data model □ Растровое представление, растровая модель данных □ Растрове подання, растрова модель даних

(Англ. син. tessellation data structure, grid data structure). Цифрове подання просторових об' єктів у вигляді сукупності клітин (рос. ячеек) растра (пікселів) із привласненими їм значеннями класу об' єкта на відміну від формально ідентичного регулярно-коміркового представлення як сукупності комірок регулярної мережі (елементів розбивки земної поверхні). Растрове подання припускає позиціонування об' єктів вказівкою їхнього положення у відповідній растру прямокутній матриці однаково для всіх типів просторових об' єктів (точок, ліній, полігонів і поверхонь). У машинній реалізації растровому поданню відповідає растровий формат просторових даних (raster data format). У цифровій картографії растровому представленню відповідає матрична форма подання цифрової картографічної інформації.

Raster DLL Растровая DLL □ Растрова DLL

(ERDAS) Модуль прямого доступу до растрового формату даних. Raster editing □ Редактирование растра □ Редагування растра

Пряме редагування значень пікселів зображення, поданого в растровому форматі. Raster layer Растровый слой □ Растровий шар

(ArcGIS) Являє собою посилання на растр із заданим методом відображення. Один растр можна показати декількома растровими шарами, причому кожний своїм методом.

Raster model □ Растровая модель □ Растрова модель

Представлення реального світу як поверхні, поділеної на регулярну сітку комірок. Воно зручне для збереження даних про протяжні безперервні просторові об'єкти, наприклад, аерофотознімки, космічні знімки, поверхні забруднення або поверхні рельєфу.

Raster to vector conversion, vectorization □ Растрово-векторное преобразование □ Растрово-векторне перетворення

Автоматичне або напівавтоматичне перетворення (конвертування) растрового представлення просторових об' єктів до векторного представлення за допомогою набору операцій, що включають, як правило, «скелетизацію» растрового запису лінії, її потоншення, генералізацію з застосуванням операторів розрядки (операторів усунення надмірних точок в цифровому запису ліній), їх згладжування, спрощення рисунка, усунення розривів, віддалення «висячих ліній». Растрово-векторне перетворення підтримується спеціалізованими програмними засобами - векторизаторами. Rasterization, gridding, vector to raster conversion Векторно-растровое

преобразование □ Векторно-растрове перетворення

(Син.   растеризація).   Перетворення   (конвертування)   векторного представлення просторових об' єктів у растрове представлення шляхом присвоювання елементам растра значень, що відповідають належності або неналежності до них елементів векторних записів об' єктів. RAT - Див. Route attribute table Ratio □ Отношение Відношення Ratio scale □ Шкала отношений Шкала відносин

Шкала відносин, але не «відносна шкала». Raw data Выходные (необработанные) данные □ Вихідні (неопрацьовані) дані

Вихідні (неопрацьовані) дані - ант. processed data, data products. Ray Луч □ Промінь

Промінь, тобто частина прямої, відсічена точкою. Ray tracing Трассировка лучей □ Трасування променів

1. (Комп.) Метод моделювання освітленості тривимірних сцен, які були попередньо збережені у пам'яті комп'ютера. 2. (ГІС) Метод визначення зони видимості при виконанні відповідного аналізу (viewshed analysis).

Rayleigh scattering Релеевское рассеивание □ Релєєвське розсіювання

Розсіювання електромагнітних хвиль у газах внаслідок пружного зіткнення фотонів з молекулами газу. Його моделювання використовується для атмосферної корекції ДДЗ і при вивченні особливостей атмосфери методами ДЗ. Воно ж обумовлює блакитний колір неба над Землею.

RDBMS - Див. Relational database management system, relational DBMS RDO - Див. Remote Data Objects

Read-only Memory (ROM) Память только для чтения □ Пам'ять тільки для читання

Пам' ять лише для зчитування, постійна пам' ять. Мається на увазі, що дані і програми у такий пам' яті при користуванні не змінюються. Real Вещественное, дробное число □ Речове (дійсне, реальне) число

1. Тип числа з дробовою частиною у мовах програмування. Буквально: «число з крапкою», де крапка є поділювачем і розділяє цілу і дробову частину числа (наприклад,

12.4183). У комп'ютерах часто подається у формі з фіксованою або плаваючою крапкою. 2. Те ж що і Real number. 3. (Прог.) Число із плаваючою крапкою (тип змінної). Син. float. Real-aperture radar (RAR) □ Радиолокатор с реальной (физической) апертурой Радіолокатор з реальною (фізичною) апертурою

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики