Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Радіолокатор бокового огляду, азимутальна розрізненість якого обмежується довжиною антени.

Real-time system (RTS) □ Система реального времени □ Система реального часу (СРЧ)

Будь-яка система , в якій істотну роль грає час генерації вихідного сигналу. Це звичайно пов' язане з тим, що вхідний сигнал відповідає якимсь змінам у фізичному процесі, і вихідний сигнал повинен теж бути пов' язаним із цими змінами. Тимчасова затримка від одержання вхідного сигналу до видачі вихідного повинна бути невеликою, щоб забезпечити розумний час реакції. Час реакції є системною характеристикою: при керуванні ракетою потрібна реакція протягом декількох мілісекунд, тоді як для диспетчерського керування рухом пароплавів потрібен час реакції, який вимірюється днями. Системи звичайно вважаються системами реального часу, якщо час їхньої відповідної реакції має порядок мілісекунд. Діалоговими вважаються системи із часом реакції порядку декількох секунд, а в системах пакетної обробки завдань користувачів час реакції виміряється годинами і днями. Прикладами систем реального часу є системи управління фізичними процесами із застосуванням комп' ютерів. Сюди можна віднести системи керування процесами в атомних реакторах, системи, що управляють запуском космічних апаратів, системи підтримки технологічних процесів сталеплавильних комплексів, авіаційні тренажери й деякі ін.

Receding □ Перекодирование □ Перекодування

(ОЗ)Перетворення елементів тематичного растра, яке часто використовується і в якому вихідні номери класів заміняються новими. Recognition □ Распознавание □ Розпізнавання

Другий етап дешифрування, в процесі якого роздільно сприймаються і аналізуються складові ознаки (елементи, деталі) об' єкта і встановлюється сутність (тип, клас і т. ін.) виявленого об'єкта. Імовірність розпізнавання збільшується із зростанням просторової розрізненості зображення, контрасту, кількості градацій яскравості, що відтворюються на зображенні, терміну аналізу.

Record locking □ Блокировка записей □ Блокування записів

(БД) При редагуванні користувачем записів БД блокуються тільки вони. Ін. користувачі можуть переглядати ці записи й редагувати ін. записи. Звичайно реалізується на рівні СУБД.

Recreation zones □ Рекреационные зоны □ Рекреаційні зони

1. (Заг. ) Рекреаційними зонами називаються природні зони та штучні спорудження, призначені для підтримки здорового способу життя, тобто гай із прогулянковими доріжками, спортивні комплекси, лісові зони та ін. 2. (ГІС) Відображувані при візуалізації картографічних ділянок природні зони і штучні спорудження, призначені для підтримки здорового способу життя.

Rectangle □ Прямоугольник □ Прямокутник

(ГІС, КГ) Звичайно мається на увазі, що сторони прямокутника (rectangle) паралельні осям координат.

Rectification, georeferencing □ Ректификация □ Ректифікування

(Англ. син. alignment, coregistration, geocoding, geocorrection, georeferencing, transformation). (ОЗ) Геометричне перетворення растрового зображення, що усуває спотворення оптичної системи та проектування тривимірних просторових поверхонь на плоский носій, і включає прив' язування отриманого зображення до якої-небудь системи координат на поверхні Землі. Коли при цьому також ставиться і розв' язується задання максимально можливого усунення спотворень, зумовлених рельєфом місцевості, то таке ректифікування називають орторектифікуванням.

Red-Green-Blue (RGB) Красный, зеленый, синий □Червоний, зелений, синій

Три первинних кольори в адитивній схемі змішування кольорів (RGB-схеми, RGB-моделі), що використовуються для візуалізації кольорових зображень на дисплеї. Див. CRT.

Reduced Instruction Set Computer (RISC) Компьютер с сокращенным набором команд □ Комп'ютер зі скороченим набором команд

Архітектура процесора зі скороченим набором команд. З'явилася в середині 80- х років як результат розподілу процесорів на CISC і RISC. До появи Intel 386 всі процесори були засновані на архітектурі CISC. Згодом розроблювачі помітили, що деякі операції, які втримуються в складних командах, виконуються набагато частіше, а виходить, їх можна виділити в окремі короткі команди. Так процесор Intel 386 одержав у своє розпорядження додатковий набір коротких команд, які виконувалися за один такт процесора, у той час як на попередніх версіях процесора для цього було потрібно кілька операцій, тобто багато тактів. Найбільш важливі відмінні риси RISC-технології: архітектура «регістр-регістр», прості способи адресації, прості команди й великий реєстровий файл. До того ж, завдяки своїй раціональній конструкції RISC-процесори були здатні виконувати набагато більше інструкцій за одиницю часу. Результатом стала безпрецедентна перевага RISC перед конструкціями в стилі CISC у співвідношенні ціна/продуктивність, причому RISC-конструкції стали домінуючими на ринках робочих станцій, серверів і високопродуктивних убудованих систем. Корпорація Intel активно випускала у великій кількості процесори, що базуються саме на цій архітектурі. Комп' ютери з такими процесорами звичайно використовуються для створення робочих станцій під керуванням ОС UNIX.. Див. CISC.

Reduced resolution data sets (RRDS) - Те ж, що і Pyramid layers

Redudant Array of Independent Disks (RAID) □ Избыточный массив независимых дисков Надмірний масив незалежних дисків

Дисковий масив, консолідована дискова система для зберігання даних великого обсягу шляхом використання невеликих масивів (3,5- і 5,25-дюймових) жорстких дисків, що дозволяє досягти показників продуктивності, характерних для одного великого дорогого диска. У масивах RAID значна кількість дисків відносно малої ємності застосовується для зберігання великих обсягів даних, а також для забезпечення більшої надійності й надмірності даних. Подібний масив сприймається комп' ютером як єдиний логічний пристрій.

Reengineering □ Реинжиниринг □ Реінжиніринг

1. Перепроектування. 2. (У бізнесі) Реінжиніринг визначається як фундаментальне переосмислення й радикальне перепланування бізнес-процесів компаній і організацій, що має за мету різко поліпшити показники їхньої діяльності, такі, як витрати, якість, рівень надання сервісів і швидкість. 3. (У програмній інженерії) Повторна реалізація наслідуваної системи з метою підвищення зручності її експлуатації. Див. вusinessprocess reengineering. Reenterable □ Реентерабельность (повторная используемость) Реєнтерабельність

(повторне використання)

Властивість програми коректно виконуватись при рекурсивному виклику з переривання. Операційна система DOS - нереєнтерабельна програма, тому для виклику її функцій з резидентних програм необхідне використання спеціальних засобів синхронізації (перевірки «зайнятості» DOS). Оскільки DOS була спроектована винятково як однозадачна операційна система, поняття завдання або процесу в ній взагалі не передбачене. Це значить, що при виконанні конкретної програми в DOS її поточний стан і характеристики займаних ресурсів «розмазані» по різним змінним. Ці розрізнені змінні й становлять контекст поточної виконуваної програми (завдання). У той же час резидентна програма, хоча й викликається за перериванням, при виконанні функцій DOS, повинна бути заявлена як окремий процес (завдання). Reference □ Адрес, ссылка □ Адреса, посилання

1. Адресувати, посилатися. 2. (Прог.) величина, що може бути привласнена покажчику (pointer). 3. Те ж, що і reference system.

Reference coordinate system □ Опорная система координат Опорна система координат

(ОЗ) СК, до якої виконується прив' язка зображення. Reference data, geo-reference data Географически привязанные данные □ Географіч^ прив'язані дані

Таблиці даних щодо географічних об'єктів, які містять просторово прив'язану інформацію (адреси, географічні координати тощо), що використовується для виконання операцій геокодування.

Reference ellipsoid Референц-эллипсоид □ Референц-еліпсоїд Reference frame □ Система координат □ Система координат Reference level - Див. datum level

Reference pixels Эталонные пикселы □ Еталонні піксели

(ОЗ) Використовувані в оцінці точності класифікації піксели, для яких відома їхня конкретна приналежність до того або ін. класу. Reference station - Те ж, що і Base station

Reference system □Опорная система, система координат □ Опорна система, система координат

Reference window □ Выходное окно □ Вихідне вікно

(ОЗ) Нерухоме вікно на першому зображенні стереопари, для якого виконується пошук відповідного вікна (search window) на другому зображенні. Referencing □ Адресация □ Адресація

Установка зв'язку з опорною системою координат. Referential integrity (RI) Ссылочная целостность □ Посилальна цілісність

Функція в реляційних базах даних, яка не дозволяє видаляти інформацію, доки у БД є дані, що посилаються на неї. Наприклад, із таблиці постачальників не можна видалити вендора, якщо на нього є посилання із ще діючого замовлення. У загальному випадку - це стан БД, коли всі її таблиці не суперечать одна одній.

Reflectance □ Отражающая способность □ Відбивна здатність Reflectance factor Коэффициент отражения □ Коефіцієнт відбиття

Безрозмірна величина - частина загального потоку випромінювання, що падає на поверхню і відбивається цією поверхнею.

Reflection spectrum □ Спектр отражения ЭМИ □ Спектр відбиття ЕМВ Refraction □ Преломление □ Переломлення

Зміна напрямку поширення випромінювання внаслідок зміни швидкості його поширення в оптично неоднорідному середовищі або при переході з одного фізичного середовища до ін.

Refractive index □ Показатель преломления □ Показник переломлення Region Регион □ Реґіон

(ArcGIS) Клас   просторових   об' єктів   покриття,   використовуваний   для подання просторових об' єктів одного або декількох полігонів. Багато регіонів можуть бути визначені у вигляді одного покриття. Регіони мають атрибути (РАТ), що описують географічні просторові об' єкти, які вони представляють. Region subclass Подкласс регионов □ Підклас регіонів

(ArcGIS) Підклас регіонів (у покритті). Див. region. Region subclass table □ Таблица (атрибутов) подкласса регионов Таблиця

(атрибутів) підкласу регіонів

(ArcGIS) Таблиця (атрибутів) підкласу регіонів (у покритті).

Registering frame □ Регистрирующая рамка Регіструюча рамка Regression analysis □ Регрессионный анализ Регресійний аналіз

Сукупність статистичних методів, орієнтованих на дослідження стохастичної залежності однієї змінної від ін. змінних.

Regular distribution □ Регулярное распределение □ Регулярний розподіл Regular entity, weak entity, objec Объект □ Об'єкт

1. (ДЗ) Деяка фізична реалія (предмет, особа, явище), що становить інтерес для дистанційного зондування, в тому числі і з точки зору її зв'язків з ін. реаліями. 2. (БД) Логічно цілісний елемент предметної області, інформація про який зберігається в БД.

Regular polyhedron □ Правильный многогранник □ Правильний багатогранник

Правильний багатогранник (тобто всі грані якого - однакові правильні багатокутники й всі багатогранні кути у вершинах рівні. Таких багатогранників існує п'ять: тетраедр -4 грані (tetrahedron), куб - 8 граней (cube), октаедр - 12 граней (octahedron), 20 граней додекаедр (dodecahedron), ікосаедр (icosahedron). Вказані російські назви 4-, 8-, 12- і 20-гранників належать тільки до правильних багатогранників. Англійські ж назви - до кожного (але частіше - до правильних) багатогранників з даним числом граней). Relation based matching - Див. structural matching

Relational database □ Реляционная база данных Реляційна база даних

База даних, яка побудована на основі реляційної моделі даних. Relationship rule □ Правило отношений □ Правило відносин Relative location Относительные координаты □ Відносні координати

Положення в місцевій системі координат.

Relative skewness Коэффициент асимметрии □ Коефіцієнт асиметрії Reliability of map investigations □ Надежность исследования по картам □ Надійність досліджень за картами

Комплексна якість результату досліджень за картами, що характеризує її точність, вірогідність, повноту, репрезентативність. Надійність досліджень за картами цілком залежить від надійності картографічного методу дослідження (reliability of cartographic method of research), тобто його здатності забезпечувати правильне вирішення поставлених завдань. Розрізняють чотири види надійності досліджень за картами (за Б.Б.Серапінасом): а) організаційна надійність (organizational reliability), що залежить від самої організації дослідження; б) інформаційна надійність (informational reliability), обумовлена складом, якістю й кількістю інформації, використовуваної для вирішення поставленого завдання; в) комунікаційна надійність (communicative reliability), яка характеризується правильністю передачі інформації при сприйнятті карти; г) технічна надійність (technical reliability), що залежить від технічних засобів аналізу карти.

Remote Data Objects RDO) Удалённые объекты данных □ Віддалені об'єкти даних

Технологія Microsoft RDO надає високопродуктивний об'єктно-орієнтований інтерфейс до джерел даних ODBC без застосування Microsoft Jet Database Engine. Таким чином, жодних накладних витрат, пов' язаних із Jet, ця модель не має.

Remote Procedure Call (RPC) Удалённый вызов поцедур □ Віддалений виклик процедур

1. У взаємодіях програмних компонентів, що визначаються com-моделями, RPC визначає спосіб виклику com-компонентами програм або об'єктів, які виконуються в ін. процесах чи на ін. комп' ютерах. Таким чином здійснюються розподілені у мережних середовищах обчислення. 2. У DCOM-моделях взаємодії повідомлення, яке відсилається через мережу, дозволяє програмі, установленій на одному комп' ютері, ініціювати виконання необхідної операції на іншому. 3. Ідея виклику віддалених процедур є розширення добре відомого й зрозумілого механізму передачі управління і даних усередині програми, що виконується на одній машині, на передачу управління і даних через мережу. Засоби віддаленого виклику процедур призначені для полегшення організації розподілених обчислень. Найефективнішим є застосування RPC у тих програмах,  в яких існує інтерактивний зв' язок між віддаленими компонентами зневеликим відрізком часу відповідей і відповідно невеликим обсягом даних, що передаються. Такі програми називаються RPC-орієнтованими. Характерними рисами виклику локальних процедур є: а) асиметричність, тобто одна зі сторін, що взаємодіють, є ініціатором; б) синхронність, тобто виконання процедури виклику призупиняється з моменту видачі запиту і поновлюється лише після повернення з процедури, яка викликається. Існує декілька реалізацій процедур віддаленого виклику процедур у різних операційних системах. В операційній системі UNIX використовується процедура з однойменною назвою (Remote Procedure Cal, RPC). Ця процедура занесена до ядра системи. Її виконання забезпечується протоколом RPC. В операційній системі Windows віддалений виклик процедур почав розвиватись на базі механізмів OLE, які поступово розвинулись у технологію DCOM (Distributed Component Object Model). Ця технологія дозволяє створювати досить потужні розподілені мережні обчислювальні середовища. У технології застосовуються фірмові протоколи Microsoft.

Remote sensing, remote surveying (RS) Дистанционное зондирование (ДЗ) □ Дистанційне зондування (ДЗ)

(Син. дистанційні зйомки, аерокосмічні зйомки). 1. Одержання даних про об'єкт зондування на відстані без безпосереднього контакту з ним. 2. Процес одержання інформації про поверхню Землі (і ін. космічних тіл), об'єктах, розташованих на ній або в її надрах, дистанційними методами. ДЗ проводять із поверхні суші або моря, з повітря або з космосу в різних зонах електромагнітного спектра. Зйомки можуть бути пасивними, коли фіксується власне або відбите сонячне випромінювання, і активними, коли об'єкти, що знімаються, опромінюються, наприклад, радіохвилями. Залежно від фіксованого діапазону електромагнітного випромінювання розрізняють такі види ДЗ: ультрафіолетовий (ultraviolet); у видимому (optical), ближньому (near infrared), середньому (middle infrared) і далекому (тепловому) інфрачервоному (thermal infrared) діапазонах, у мікрохвильовому радіодіапазоні (microwave, passive microwave). При одночасному використанні декількох діапазонів йдеться про багатозональну, або багатоспектральну (multi-channel, multi-spectral, multi-band) зйомку, а при великій кількості діапазонів (20 і більше), що використовуються, - про гіперспектральну (hyperspectral). За видом застосовуваної знімальної апаратури розрізняють фотографічні (photography), телевізійні (television, photovision), фототелевізійні (phototelevision), сканерні (scanner), радіолокаційні (radar, radiolocation), гідролокаційні (sounding), лазерні (laser, optical maser), лидарні (lidar) зйомки. Окремо виділяють аероспектрометрування (aerial spectrophotometry, aerial radiometry), що являє собою реєстрацію за допомогою спектрографів спектральної яскравості (spectral brightness, spectral radiance) якої-небудь поверхні уздовж напрямку руху літального апарата.

Remote sensing data Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) □ Дані дистанційного зондування (ДДЗ)

(Англ. син. remotely sensed data, remote surveying data, aerospace data). (Укр. син. дані аерокосмічного зондування). Дані про поверхню Землі, об'єктах, розташованих на ній або в її надрах, отримані в процесі зйомок будь-якими неконтактними, тобто дистанційними методами. За сформованою традицією, до ДДЗ належать дані, отримані за допомогою знімальної апаратури наземного, повітряного або космічного базування, що дозволяє одержувати зображення в одній або декількох ділянках електромагнітного спектра. Характеристики такого зображення залежать від багатьох природних умов і технічних факторів. До природних умов належать сезон зйомки, освітленість поверхні, що знімається, стан атмосфери й т.д. До основних технічних факторів - тип платформи, що несе знімальну апаратуру, тип сенсора, метод керування процесом зйомки; орієнтація оптичної осі знімального апарата, метод одержання зображення. Головні характеристики ДДЗ визначаються числом і градаціями спектральних діапазонів, геометричними особливостями одержуваного зображення (вид проекції, розподіл викривлень), його дозволом (рос. разрешением).

Remote sensing data user □ Пользователь данных дистанционного зондирования Земли Користувач даних дистанційного зондування Землі

Фізична або юридична особа, яка використовує дані ДЗЗ. Remote sensing device □ Техническое средство ДЗЗ □ Технічний засіб ДЗЗ

Пристрій для реєстрування електромагнітного випромінювання від об' єктів зондування.

Remote sensing generalisation □ Генерализация дистанционная □ Генералізування дистанційне

Геометричне та спектральне узагальнення зображення на знімках, при якому враховують як комплекс технічних факторів (метод та висота знімання, спектральний діапазон, масштаб, просторова розрізненість), так і природні особливості (характер місцевості, атмосферні умови та ін.).

Remote sensing method (technique) Метод дистанционного зондирования Земли

□ Метод дистанційного зондування Землі

Сукупність операцій одержання даних про Землю з використанням технічних засобів

ДЗЗ.

Remote sensing methods, distant methods, (techniques) □ Дистанционные методы

Дистанційні методи

Неконтактні методи вивчення поверхні Землі, гідросфери, літосфери, атмосфери й космічних тіл (наприклад, аерокосмічне зондування, аерогеофізичні методи, сонарні зйомки дна акваторій). Термін одержав поширення після запуску в 1957 р. першого у світі штучного супутника Землі і зйомки зворотного боку Місяця в 1959 р. з автоматичної міжпланетної станції «Зонд-3».

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики