Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Remote sensing of the Earth (from space) , Earth satellite observation Зондирование дистанционное Земли из космоса □ Зондування дистанційне Землі з космосу

Одержання даних про Землю з використанням властивостей електромагнітних хвиль, що випромінені, відбиті, поглинені чи розсіяні об' єктами зондування.

Remote sensing satellites □ Космические летательные аппараты для дистанционных съемок □ Космічні (літальні) апарати для дистанційних зйомок

Апарати для польоту в космосі, оснащені приладами для дистанційного зондування. Залежно від призначення виділяють ресурсні, метеорологічні, океанологічні й ін. Підрозділяються за типом орбіт на геліоцентричні - автоматичні міжпланетні станції, АМС (automatic space station) і геоцентричні - штучні супутники Землі, ШСЗ (satellite) типу Ландсат (LANDSAT), СПОТ (SPOT), Ресурс (Resurs), НОАА (NOAA) і ін., пілотовані космічні кораблі (manned spacecrafts), довгострокові орбітальні станції (long term manned space stations) типу МИР і ін.

Remote sensing system □ Система дистанционного зондирования Земли (из космоса)

□ Система дистанційного зондування Землі (з космосу)

Сукупність   космічних   і   наземних   технічних   та   інформаційних   засобів, які функціонально та організаційно пов'язані між собою і забезпечують проведення ДЗЗ. Remote surveying - Те ж, що і Remote sensing

Renderer □ Отрисовщик, рендерер, метод отображения □ Рендерер (але не відмальовщик!), метод відображення

Програмний засіб, який візуалізує дані певним способом. Наприклад, можна задати відображення точкових об' єктів значками.

Replication □ Репликация (дублирование, повторение) □ Реплікація (дублювання. повторення)

1. (БД) Дублювання бази даних на декількох серверах. Підвищує ефективність доступу до інформації при зростанні кількості користувачів, які підключаються до БД. Як правило, реплікація повинна гарантувати регулярне відновлення й синхронізацію копій, що використовуються. 2. Одна з послуг, яка надається клієнтам у розподіленій комп' ютерній системі  на  рівні  забезпечення  реплікаціі  (тиражування)  файлів.  Реплікація - цеасинхронний перенос змін даних вихідної файлової системи у файлові системи, що належать різним вузлам розподіленої файлової системи. Інакше кажучи, система оперує декількома копіями файлів, причому кожна копія перебуває на окремому файловому сервері й видозмінюється самостійно. Така технологія реалізована й активно застосовується в базах даних Domino/Lotus.

Replicative symbol □ Повторяющий условный знак Умовний знак, що повторює

Умовний знак, що повторює реальне зображення об'єкта (наприклад, дерева, залізниці, будинки й т.д.).

Repository □ Репозиторий □ Репозиторій

1. Електронне сховище структурованої метаінформації (описової інформації) про розроблювальні застосування, компоненти, сховища даних, бази даних і т.д. Містить також моделі процесів, що відбуваються в системі, моделі даних, які використовуються системою й об'єктною моделлю з відповідним описом кожного із компонентів. Як правило, спеціалізований великий програмний продукт або частина ін. програмного забезпечення (ПЗ). 2. Репозиторіями часто називають інструментальні програмні засоби, що управляють метаданими. Вони вирішують завдання семантичної інтеграції програмних продуктів при створенні комплексних систем. При такій інтеграції великої кількості програмних продуктів природно виникає проблема забезпечення інформаційної безпеки, що дозволяє це вирішувати за рахунок централізованих засобів керування, заснованих на використанні корпоративного LDAP-каталогу. 3. Для реалізації ідеології повторного використання програмного коду такими, що найбільш підходять є компоненти, які легко вбудовуються в різноманітні програмні системи і продукти. Однак для їх повнофункціонального застосування потрібне середовище, де вони можуть зберігатися без прив'язки до конкретних CASE-систем і разом з тим спільно зі спеціального виду специфікаціями. Дані специфікації описують компоненти формально на метамові, що дозволяє одночасно використати найрізноманітніші засоби як проектування, так і розробки. Сховища компонентів з такими можливостями називаються об'єктними репозиторіями. У 1995 р. фірмою Unisys був створений універсальний об'єктний репозиторій (УР) UREP, ідеологія якого покладена в основу розробленої OMG в 1997 р. специфікації універсального репозиторія MetaObject Facility (MOF), що стали сьогодні для ін. УР відповідним стандартом. Більшість подібних продуктів користуються універсальною мовою моделювання UML, що дозволяє вийти на потрібний рівень абстракцій, підтримують специфікацію MOF і зберігають елементи в УР як COM-об'єкти, а також як CORBA- і JavaBeans-об'єкти, використовуючи для їхнього опису мову розширеної розмітки XML. У CASE-системах розробки програмного забезпечення репозиторій є базою даних для інформації про елементи програмних систем і самого процесу розробки. Сюди входять елементи даних, процеси, вхідні й вихідні дані, а також взаємні зв'язки між компонентами. Як правило, CASE-системи використовують репозиторій для ідентифікації об'єктів і правил їхнього застосування для повторного використання.

Representational fraction, representative fraction (RF) Числовой масштаб □ Числовий масштаб

Числовий масштаб (виражений дробом).

Request for Proposals (RFP) □ Запрос на предложения □ Запит на пропозиції

1. Документ, який розробляється в ІТ-галузі перед виконанням складних науково-технологічних перспективних розробок. Як правило, публікується у WWW і після одержання та обговорення усіх зауважень і пропозицій, є основою для виконання подальших робіт. 2. Документ, що розробляється компанією, яка шукає товари або послуги й розсилає цей документ перспективним виробникам.

Resampling □ Ресемплинг, передискретизация □ Ресемплінг, передискретизація

1. (ArcGIS) Процес зменшення розміру набору даних зображення шляхом подання груп пікселів одним пікселом.  Таким чином, з одного боку загальна кількість пікселівзменшується, а індивідуальний розмір піксела зростає. При цьому саме зображення географічного екстента зберігається незмінним. Ресепмпльовані зображення виходять «грубими», несуть менше інформації, ніж зображення, з яких вони отримані. Навпаки цей процес може бути виконаний у зворотному порядку. В ArcGIS у меню GRID функція RESAMPLE підтримує ресемплінг растрових даних з використанням методів Cubic Convolution, Bilinear Interpolation, Nearest Neighbor Assignment і методу «Nearest Data», що назначається користувачами. 2. (ОЗ) Перерахування значень пікселів вихідного растрового зображення на нову сітку растра (при зміні дозволу й/або орієнтації сітки).

Reseating □ Притирание □ Притирання

(ОЗ) Зміна динамічного діапазону або радіометричного дозволу даних. Наприклад, перетворення 11 -бітних значень пікселів в 8-бітні.

Reshape □ Менять форму □ Змінювати форму

(ГІС) Переоцифровка частини лінії або країв полігона Residential Жилой □ Житловий

Житловий (про зону або район міста). Residuals □ Разности □ Різниці

(ОЗ) Зсуви по кожній координаті між вихідною точкою й точкою, отриманою з відповідної опорної точки шляхом зворотного трансформування.

Resolution □ Разрешение, разрешающая способность □ Дозвіл, роздільна (розв'язна) здатність

1. Здатність вимірювальної системи (пристрою знімання даних - сенсора, знімача, приймача) або пристрою відображення забезпечувати розрізнення деталей об' єкта або його зображень і міра, використовувана для оцінки розв' язної здатності як розміру найменшого з об' єктів, що розрізняються (елементів розв' язної здатності), що виражається числом точок на дюйм (наприклад, для матричних або лазерних принтерів), у числі ліній на мм або дюйм, (Line per inch - LPI для систем дистанційного зондування, пристроїв порядкового сканування зображень), у числі рядків і стовпців растра відеоекрана, у кутовому або лінійному розмірі піксела у розмірі найменшого з об' єктів, що розрізняються, на місцевості (у м, км і т.д.). 2. (ДЗ) Окрім роздільної (розв 'язної) здатності (1), яка називаєтьсяпросторово/о розв'язною здатністю (spatial resolution) зйомки (знімків), яка залежить від освітленості об' єктів, що знімаються, їхньої яскравості, спектральних характеристик і технічних параметрів зйомки, розрізняють температурну, кутову, спектральну (палітра й кількість відтінків), радіометричну (число градацій яскравості, які фіксуються системою), а також тимчасову розв' язну здатність (мінімальний проміжок часу, через який можливе повторне проведення зйомки). 3. (Комп.) Кількість елементів зображення, що чітко відображає (сприймає) пристрій графічного вводу/виводу (екран, принтер, сканер). Якщо розмір робочого поля фіксовано (як в екранів моніторів), то вимірюють кількістю точок по горизонталі на кількість точок по вертікалі (записують XXXX x YYYY, наприклад, 480х640), інакше ці значення надають в перерахуванні на дюйм. Залежно від чіткості отриманого зображення роздільна здатність може бути низькою, середньою та високою. Фіксованих меж для такого розділення немає - воно залежить від поточного рівня технологій. Див. dpi, pixel. Resolution merge □ Слияние изображений с разным разрешением Злиття

зображень із різним дозволом

(ОЗ) Звичайно це злиття кольорового (або багатозонального) знімка з панхроматичним більш високого просторового дозволу.

Resource □ Ресурс (вычислительной системы) □ Ресурс (обчислювальної системи)

1. Засіб обчислювальної системи або комп' ютера, що може бути виділено процесу обробки даних (програмі користувача) на певний момент часу. Основними ресурсами комп' ютера є процесори, робочі області основної пам' яті й периферійних пристроїв (наприклад, дисків), набори даних, периферійні (зовнішні) пристрою, програми й т.д. 2. Логічна або фізична частина обчислювальної системи,  що може бути виділенакористувачеві й/або процесу. Наприклад, час центрального процесора, область оперативної або зовнішньої пам' яті, логічний або фізичний зовнішній пристрій. 3. (.NET) Будь-які невиконувані дані (тобто не програмні коди), які логічно розгортаються разом із застосуванням. Ресурсом можуть бути відображувані в застосуванні повідомлення про помилки або частина інтерфейсу користувача. Ресурси можуть містити дані у вигляді форм, що включають рядки, зображення й об'єкти. 4. (Windows) Елементи інтерфейсу - меню, вікна, діалоги, шрифти, курсори, піктограми, рядки й т.д. 5. (Ті XLink, XPointer) Деякий сервіс, що може бути адресований, або джерело інформації, наприклад, файл, зображення, документ, програма й т.д. Між ресурсами можуть установлюватися зв'язки за допомогою посилань (рос. ссылок). Для адресації віддалених ресурсів використовуються локатори, а локальних (убудованих) - ідентифікатори фрагментів.

Restart □ Перезапуск □ Перезапуск

1. Перезапуск, повторний запуск операційної системи або комп' ютера. 2. Перезапускати, поновлювати.

Result address □ Адрес результата □ Адреса результату

(Прог. ) Адреса, з якою записується значення результату операції. Resultant Равнодействующий □ Рівнодіючий

Retrospection □ Прогнозная ретроспекция □ Прогнозна ретроспекція

Етап   прогнозування,   під   час   якого   досліджується   історія   розвитку об'єкта прогнозування і прогнозного фону з метою одержання їх систематизованого опису. Return on Investment (ROI) Возвращение инвестиций □ Повернення вкладів

Як правило, рівень прибутку, одержаний від інвестицій щодо власне обсягу інвестицій. В е-Навчанні ROI звичайно вираховується шляхом порівняння матеріальних (реальних) результатів навчання (наприклад, збільшення кількості вивчених блоків курсу або зниження рівня помилок) із вартістю проведеного навчання.

Reuse □ Повторное использование □ Повторне використання

Використання коду, розробленого для одного програмного застосування в іншому застосуванні. Традиційно досягалося використанням бібліотек стандартних програм. Об'єктно-орієнтоване програмування дозволило забезпечувати повторне використання коду за допомогою застосування техніки спадкування й елементів універсальності. Продовжують розроблятися бібліотеки класів з інтелектуальними браузерами й генератори застосувань. Поліморфні, функціональні мови також підтримують повторне використання шляхом збереження переваг строгої типізації. Подальшим кроком на шляху розширення можливостей повторного використання стало застосування програмних компонентів, які розробляються у рамках інтегрованих середовищ швидкої розробки додатків (ІСР-RAD) на базі моделей СОМ, CORBA і Веб-сервісів (Web-services). Ііеуегзе engineering Обратное проектирование □ Зворотне проектування

1. (UML) Припускає (рос.предполагает) процес перетворення коду, написаного на будь-якій мові програмування в модель ( у тому числі мовну). 2. Одержання за допомогою різних технологій вихідного тексту програми мовою високого рівня або асемблера з наявних машинних кодів (шістнадцятеричних або двійкових). 3. Процес дублювання компонентів апаратного або програмного забезпечення для вивчення їхніх функцій і створення нової конструкції, що має ті ж функції.

Revolution ellipsoid Элипсоид вращения □ Еліпсоїд обертання

(Геом.) Просторова фігура, одержувана обертанням еліпса навколо однієї з його осей. RF - Див. Representational fraction RFP - Див. Request for Proposals RGB - Див. Red-Green-Blue

RGB color model Цветовая модель RGB □ Колірна модель RGB

1. Найпоширеніший різновид реалізації концепції, яка закладена у адитивній колірніймоделі   (additive color model).   Колірна   система  для   виводу  зображень накольоровий монітор. Термін вживають також для позначення типу монітора й колірної моделі. У ній потрібний колір отримується через змішування у різних пропорціях трьох первинних кольорів червоного (red-R), зеленого (green-G) та синього (blue-B). 2. Формат збереження кольорових зображень, що містить інформацію про колір, шляхом використання числових значень інтенсивності кожного із трьох компонентів кольору: R -червоний (red), G - зелений (green), B - синій (blue). 3. Система кодування кольору -RGB. Колір у системі RGB подається як сума трьох основних кольорів певної інтенсив­ності. Відсутність (нульова інтенсивність) усіх кольорів відповідає чорному кольору. RGB clustering RGB-Кластеризация RGB-Кластеризація

(ОЗ) Розбивка всього колірного простору RGB на ділянки, кожній з яких призначається номер і середній для неї колір. На основі цієї розбивки повнокольорове (true-color, 24 біта на піксел) зображення перетвориться в індексоване (звичайно 8 біт на піксел). Син. RGB quantization.

Rhombohedron Ромбоэдр □ Ромбоедр

(Геом.) Паралелепіпед (parallelepiped), грані якого є ромбами. Див. polyhedron. Rhombus □ Ромб Ромб

Рівносторонній паралелограм (parallelogram).

Rhumb □ Румб Румб

1. Кут, який відраховується, на відміну від азимута від північного або південного напрямку магнітного або істинного меридіана з вказівкою (покажчиком) перед градусною величиною (0-90°) на відповідні чверті головних румбів ПС, ПС, ПЗ, ПЗ. 2. (Геол.) Кут між меридіаном і даним напрямком (від 0 до 90° у кожному квадранті компаса). 3. Морська кутова міра, що дорівнює 1/32 частині кола. 4. 1/4, 1/8, 1/16 або 1/32 частина горизонту. 5. Лінія постійного азимута, тобто локсодромія. Те ж, що і Rhumb line. 6. Одне з 32-х розподілів морського компаса або 16-ти розподілів метеорологічного компаса. Те ж, що і compass point.

Rhumb-line Локсодромия □ Локсодромія

Лінія, яка перетинає меридіани під одним й тим жекутом (азимутом). Див. loxodrome. Rift □ Разлом тектонический Розлом тектонічний

Різні види тектонічних порушень суцільності шарів земної кори, що супроводжуються переміщенням розірваних частин геологічних тіл (наприклад, скиди, зсуви та ін.). Right angle Прямой угол (90°) □ Прямий кут (90°)

Right-handed coordinate system □ Правая система координат □ Права система координат

(Мат.) Прямокутна система координат. Ring Кольцо (элемент полигона в шейпфайле) □ Кільце (елемент полігона в шейп-файлі)

(ESRI) Так, як у шейп-файлі полігон може складатися з декількох незв'язаних поміж собою частин, то, фактично, він може бути регіоном у термінології покриттів Arclnfo. Ripple filter Сглаживающий фильтр □ Фільтр, що згладжує

Фільтр, що згладжує. Див. smoothing filter. RISC - Див. Reduced Instruction Set Computer RLC - Див. Run-length codes RLE - Див. Run-length encoding RMSE - Див. root mean square error Roam - Див. Pan (1) ROI - Див. Return on Investment ROM - Див. Read-only Memory

Roof filter □ Фильтр нижних частот Фільтр нижніх частот Root mean square error (RMSE) □ Средняя квадратическая ошибка Середня квадратична помилка

(ОЗ) При обчисленні геометричного перетворення растра помилки трансформування опорних точок утворюють середню квадратичну помилку трансформування. Rotation □ Вращение, поворот □ Обертання, поворот

1. (Геом.) Поворот. 2. Обертання (об'єкта навколо своєї осі, наприклад, Землі). Rough surface Шероховатая поверхность □ Шорсткувата поверхня

Поверхня, подібна пересіченій місцевості. Route □ Маршрут □ Маршрут

1. (МПД) Послідовність вузлів мережі передачі даних, за якими дані пересилаються від джерела до приймача. 2. (ГІС) Зв' язана послідовність дуг (arcs) у топологічній мережі. Route attribute table (RAT) Таблица атрибутов маршрутов □ Таблиця атрибутів

маршрутів

(ESRI) Таблиця атрибутів маршрутів. Містить описові атрибути Див. attribute table. Route subclass □ Подкласс маршрутов Підклас маршрутів

(ArcGIS) Підклас маршрутів (у покритті). Див. route. Route subclass table □ Таблица (атрибутов) подкласса маршрутов Таблиця

(атрибутів) підкласу маршрутів

(ArcGIS) Таблиця (атрибутів) підкласу маршрутів (у покритті).

Router □ Маршрутизатор, роутер Маршрутизатор, роутер

1. (МПД) Спеціалізований комп'ютер або пакет програмного забезпечення, відповідальний за з' єднання між двома або декількома мережами. Маршрутизатори відшукують у пакетах даних, переданих через них, адреси одержувачів і визначають, за яким маршрутом варто передавати ці пакети. Ці комп'ютерні системи можуть вибирати оптимальний маршрут залежно від навантаження лінії, швидкості передачі й вартості мережі. Роутер, також само як і ін. мережні пристрої (мости (bridge), шлюзи (gateway), хаби (hub) і перемикачі (switch)), служить в Інтернеті пристроєм забезпечення функціональності й працездатності мережних комунікацій. Є або апаратним пристроєм або програмним забезпеченням. Визначає наступну точку в обчислювальній мережі, куди повинен направлятися черговий пакет з інформацією. 2. Абстрактний вузол мережі, що забезпечує маршрутизацію. Для цього він має таблицю маршрутизації. Такі пристрої працюють на мережному рівні моделі OSI. Маршрутизатори, як і вузли, є істотно протокольно-залежними, тому що використовують службову інформацію, яка супроводжує передані дані. Мости прямо передають пакети канального рівня (кадри) сусідньої мережі, вузли й маршрутизатори якої можуть передати інформацію зі своєї мережі, витлумачивши службову інформацію, укладену в конвертах, в яких передаються дані. Маршрутизатори повинні мати здатність обмінюватися між собою інформацією про поточний стан мережі, щоб здійснювати оперативну й максимально ефективну маршрутизацію повідомлень.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики