Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Scripting □ Создание сценариев Створення сценаріїв

Використання мови сценаріїв для доступу до можливостей програми на рівні програмування. З цією метою у програму вбудовується спеціальна система обробки сценаріїв (scripting engine), яка дозволяє використовувати певну мову сценаріїв, наприклад, VBA, VBScript або JavaScript. Прикладами програм із убудованими сценарними можливостями є MS Excel, MS Word, MS Internet Explorer, Internet Information Server з активними серверними сторінками (Active Server Page) та багато ін. Див. scripting language, script, server scripts.

Scripting language, glue language, dynamic language, system integration language

Скриптовый язык, язык сценариев, склеивающий язык, динамический язык, язык интеграции систем Скриптова мова, мова сценаріїв, мова, що склеює, динамічна мова, мова інтеграції систем

1. Мова, що інтерпретується і має у своєму складі багато команд, які являють собою міні-програми, призначені, як правило, для комбінування вже існуючих компонентів. З більш ніж 30-ти найбільш популярних скриптових мов можна особливо відзначити такі скриптові (динамічні) мови: Rexx, Tcl, Visual Basic, Visual Basic for Applications, Python, VBScript і оболонка Unix (shell). Існує два основних види скриптових мов - які виконуються з боку клієнта тобто інтерпретуються в браузері (VBScript, JavaScript) та ін., та які виконуються з боку сервера (Perl, Ruby, Tcl, PHP і ін.). Див. server scripts, Qpplet. 2. Останнім часом для опису скриптових мов прихильниками їх повсякденного використання прийнятий новий термін «динамічні мови» (dynamic languages). До найпоширеніших динамічних (скриптових) мов належать Perl, Python, Ruby, Tcl і PHP. SCSI - Див. Small Computer System Interface

SDI - Див. 1. Single Document Interface, 2. Spatial Data Infrasturcture

SDI Cookbook □ Практическое руководство по Инфраструктурам Пространственных Данных Практичний посібник до Інфраструктур Просторових Даних

Практичний посібник з питань реалізації Інфраструктури Просторових Даних (ІПД), який ще називають SDI Implementation Guide. Призначене для забезпечення провайдерів географічною інформацією, а також її користувачів додатковою інформацією з оцінки, реалізації або участі у суспільстві, що постійно зростає, GSDI (ГІПД - Глобальна Інфраструктура Просторових Даних), які використовують запаси цифрової географічної інформації, що постійно збільшуються. Для більш повного розкриття можливостей і значимості   географічної   інформації   і   географічних   знань,   SDI Cookbook описує:

а) стандарти обробки географічних даних, які   вже існують і тільки но з' являються;

б) організіційні та підтримуючі стратегії; в) програмні вирішення завдань із залученням геоінформаційних технологій, що базуються на даних стандартах і вільно розповсюджуються або мають низьку вартість; г) приклади найкращих реалізацій ГІС-застосувань. Див. GSDI,NSDI.

SDRAM - Див. Synchronous Dynamic RAM

SDTS - Див. 1. Spatial Data Transfer Specification, 2. Spatial Data Transfer Standard Seam □ Шов, линия сшивки Шов, лінія зшивки

(ОЗ) Лінія з'єднання суміжних знімків у мозаїку. Seamless Бесшовный □ Безшовний

Характеристика з'єднання двох аркушів карти або растрових зображень, при якому візуально або на рівні топології відсутня границя (шов) між ними. Search window Окно поиска соответствия □ Вікно пошуку відповідності

(ОЗ) Рухоме вікно на другому зображенні стереопари, переміщенням якого відшукується найбільша кореляція з вихідним вікном (reference window) на першому зображенні.

SEC - Див. Section attribute table Secant □ Секущий Січний Section □ Секция Секція

1. (ESRI) Елемент, тобто одна або кілька дуг (arc) або їхніх частин, з яких будуються маршрути в динамічній сегментації (dynamic segmentation) покриттів Arclnfo.. 2. (ArcGIS) Клас просторових об' єктів в ArcGIS, що є компонентом моделі даних системи маршрутів (route-route-system), які використовуються для реалізації маршрутів. Вони формують інфраструктуру систем маршрутів звичайно у вигляді дуг, тому що дуги формують інфраструктуру полігонів. Секції є дугами або частинами дуг, які використовуються для визначення кожного маршруту.

Section attribute table (SEC) □Таблица атрибутов секций □ Таблиця атрибутів секцій

(ESRI) Таблиця атрибутів секцій. Містить описові атрибути. Див. attribute table. Section line Линия секции □ Лінія секції

Лінія на поверхні, що визначає положення профілю.

Sector □ Сектор □ Сектор

(Геом.) Фігура, обмежена дугою окружності й двома її радіусами, проведеними із крайніх точок цієї дуги. Seed Затравка □ Запал

(ОЗ) Піксел або група пікселів, з оточення яких будується (вирощується) полігон, що містить близькі за значеннями піксели. Див region growing.

Segment, chord □ Сегмент □ Сегмент

1. Частина геометричної фігури, обмежена однією або більшою кількістю точок, ліній або площин, така, як: а) сегмент - частина кола, обмежена хордою й дугою, що опирається на неї, границі цього кола; б) частина сфери, відсічена площиною або укладена між двома паралельними площинами; в) відрізок - частина (прямої) лінії між двома незбіжними (рос. несовпадающими) точками на ній; г) сегмент - криволінійне узагальнення відрізка прямої. 2. Відрізок прямої лінії, що з'єднує дві точки з відомими координатами, які являють собою проміжні точки або вузли. 3. (ГІС) Елемент дуги у векторних представленнях просторових об'єктів.

Selective filter Селективный фильтр □ Селективний фільтр

SEM - Див. StructurizedElevation Model

Semantic mistace □ Семантическая ошибка Семантична помилка

Неправильне розуміння і тлумачення змісту сцени, що зареєстрована технічними засобами ДЗЗ.

Semantics □ Семантика □ Семантика

1. Загальний зміст знака, сукупність денотату і концепту знака. 2. Загальний зміст тексту, який розглядається як знак або сукупність знаків. У ДЗЗ під семантикою розуміють зміст сцени, що зареєстрована на зображенні, або результатів її розпізнавання та інтерпретування.

Semiparallel lines □ Непересекающиеся (кривые) линии) □ Непересічні (криві) лінії Semiregular (Archimedean) polyhedron Полуправильный многогранник

□ Напівправильний багатогранник

Напівправильний багатогранник, тобто такий, грані якого є правильні багатокутники декількох типів, і який може бути вписаний у сферу. Semivariogram □ Семивариограмма □ Семіваріограма

Варіограма, на якій замість дисперсії використовується напівдисперсія. Див. variogram. Sensitivity Чувствительность □ Чутливість

Здатність  технічного  пристрою  реагувати  на  слабкі   вихідні  сигнали (оптичні, електричні тощо). Кількісно визначається як відношення величини приросту вихідного сигналу до приросту вхідної величини, що його зумовлює. Розрізнюють абсолютну і відносну частоту. Sensor □ Сенсор □ Сенсор

(ДЗ) Датчик, чутливий елемент, приймач. Датчики бувають дискретні й аналогові. Дискретні   датчики   видають  кілька  фіксованих  значень,   наприклад, «увімкнено», «вимкнено». Аналоговий датчик - це пристій, який видає електричний сигнал реакції на рух, тиск, вібрацію, світло, магнітне поле і т.ін. Див. також active sensor, passive sensor. Separability Разделимость □ Роздільність

(ОЗ) Статистична міра віддаленості (рос. отдаленности) одного від одного двох еталонів у просторі спектральних ознак. Server □ Сервер □ Сервер

1. Код, що забезпечує ін. застосування, що запитуює, даними й методами. Інакше кажучи, застосування або програма, що забезпечує розміщення й керування доступом до інформації, яка зберігається на комп' ютері-сервері, а також видачу інформації із запиту клієнта в мережі. Найбільш відомі програми-сервери: Microsoft PWS (Personal Web Server), Microsoft IIS (Internet Information Server), Apach або Jigsaw. 2. (СПД) Комп'ютер, що надає свої ресурси ін. комп' ютерам і сукупним системним ресурсам і відрізняється по характеристиках від комп'ютера-клієнта такими показниками: до 4 Гбайт RAM, до 2-х процесорів великої продуктивності (від 3-х Ггц), до 14-ти HDD і т.д., що надає в мережі свої ресурси ін. комп' ютерам. У будь-якій мережній системі віддаленого (рос. удаленного) доступу клієнтом називається керований комп' ютер, сервером - керуючий. Також під цим терміном мається на увазі комп' ютер, на якому пропонується хостинг. Фірми-виробники часто підрозділяють виготовлені сервери за типом виконання: надтонкі (blade), класичні напольні (tower), оптимізовані для установки в стійку (rack) і з високим ступенем масштабованості (super scalable). 3. Архітектура, підготовлена до одержання запитів зовні і видачі у відповідь на ці запити інформації заданого типу. В обох випадках ядром системи є відповідне програмне забезпечення. Коли про устаткування говорять як про сервер, звичайно мають на увазі, що на ньому працює одна або більше серверних програм, що він може бути призначений для тієї або ін. ролі й, можливо, складається з електронних компонентів, що забезпечують високий ступінь готовності. За типами розв' язуваних завдань сервери поділяються на файл-сервери, проксі-сервери, Веб-сервери, сервери додатків, сервери баз даних, брандмауери, поштові сервери, DHCP-сервери, FTP-сервери, прінт-сервери, сервери віддаленого доступу й т.д. 4. Сервером називається серверне програмне забезпечення, що одержує зовні запити й повертає відповіді клієнтові. Наприклад, Microsoft PWS (Personal Web Server), Microsoft IIS (Internet Information Server), Apach або Jigsaw. 5. (Інтернет) Об' єкт, що надає сервіс ін. об' єктам за їхніми запитами. В Інтернеті - це комп' ютер, підключений до мережі, або програма, яка виконується на ньому, що надають клієнтам доступ до загальних ресурсів і керують цими ресурсами. Найбільш важливими типами серверів є: а) сервери WWW, призначені для подання взаємозалежної мультимедийной інформації й змісту баз даних; б) сервери електронної пошти; в) сервери FTP, призначені для обміну файлами; г) сервери спілкування в реальному часі (чати); д) сервери, що забезпечують роботу інтернет-телефонії; 6) системи трансляції радіо й відео через Інтернет. Див. Application server, Data base server, Dedicated server, Server COM.

Server COM Сервер СОМ Сервер СОМ

(Син. Сервер автоматизації-automation server) Додаток, що надає деяку повторно використовувану функціональність у рамках моделі й технології СОМ, який часто називають сервером COM. Сервер автоматизації може не бути «чистим» сервером автоматизації, так само, як і клієнт автоматизації може не бути «чистим» клієнтом автоматизації. У дійсності сервер автоматизації може використати сервіси ін. додатка, що також є сервером автоматизації. Клієнт автоматизації, що надає свої сервіси ін. клієнтові, також може бути як клієнтом, так і сервером автоматизації. Глибинні механізми (мережні й транспортні протоколи), за допомогою яких клієнт автоматизації взаємодіє із сервером, вже є частиною властиво COM. Сервер автоматизації - це просто двійковий виконуваний модуль, що може складатися з декількох об' єктів автоматизації. Об' єкт автоматизації (також називаний об'єктом COM, хоча технічно об'єкт автоматизації є об'єктом COM особливого сорту) - це окремий, самодостатній об' єкт, спроектований для виконання специфічного завдання або функції. Приклад сервера автоматизації - додаток MS Excel. Server scripts □ Серверные скрипты Серверні скрипты

Звичайно, так називають скрипти, що запускаються користувачами або ін. процесами на боці сервера й взаємодіють з базою даних Веб-сервера або Веб-вузла. До найбільш популярних серверних скриптів можна віднести такі. CGI-скрипт - це програма, що виконується на Веб-сервері за запитами клієнта (тобто відвідувача Веб-сайта). CGI (Common Gateway Interface) - спеціальний інтерфейс, за допомогою якого відбувається запуск скрипта й взаємодія з ним. CGI-скрипти можна розділити на дві групи - які компілюються і які інтерпретуються. Програми, що компілюються, можна створювати на будь-якій мові програмування, компілятор якої є присутнім на Веб-сервері. Після компіляції на сервері вони готові до роботи. Ті, що інтерпретуються, наприклад, CGI-скрипти, не вимагають компіляції. Найбільш популярною серверною мовою є PERL. Серед ін. серверних скриптів найбільш популярні PHP-скрипт (Hypertext Preprocessor -скрипт) і ASP-скрипт (Active Server Pages - скрипт). Див. scripting language, script. Service Сервис, служба □ Сервіс, служба

1. Сервіс, служба, обслуговування, послуга. 2. (Комп.) Програма, що виконує операції з даними за запитами програми-клієнта. 3. (Комп.) Функція (наприклад, ОС). 4. (ЛОМ) Лінія або канал зв'язку. 5. (Укомпонентному програмуванні) Компонент, здатний виконувати завдання. 6. Веб-технологиях) Сервіс, який є набором операцій, пропонованих сервером. Простий сервіс може обробляти запити на пересилання або зберігання даних на файлах-серверах, http-серверах, e-mail-серверах і т.д. Більш складні сервіси можуть виконувати друкування документів, віддалену обробку даних і запитів й т.д. У контексті виконуваного контракту, сервіс активізується (запускається) компонентом через мережний інтерфейс і відкриває інтерфейс стандартного сервісу для конкретного завдання. 7. (МПД) Сукупність засобів для обслуговування користувачів; набір функцій одного з рівнів програмної структури мережі, що забезпечують доступ до об' єктів вище розташованого рівня через інтерфейс між цими рівнями. 8. (XML) WSDL-сервіс. Набір кінцевих точок. 9. Сукупність операцій, доступних через інтерфейс, що дозволяє користувачеві викликати виконання роботи, значимої для нього. Див. Web-service. Service interface Интерфейс сервиса □ Інтерфейс сервісу

Загальна границя між автоматизованою системою (automated system) або людиною (human being) і ін. автоматизованою системою або людиною. Service request Запрос на обслуживание Запит на обслуговування

Запит клієнта на виконання операції в сервісі.

Servlet □ Сервлет □ Сервлет

(Прог.) Програмний модуль написаний мовою Java, який виконується на Веб-сервері й передає інформацію (наприклад, HTML-сторінки) клієнтському додатку (приміром, Веб-браузеру). Утворено від server applet. Див. component. Session □ Сессия Сесія

Сукупність необроблених GPS-даних, які збирають одночасно під час виконання GPS -спостережень. Наприклад, якщо 4 GPS -приймача воднораз збирають дані на 4 пунктах, то всі зібрані ними дані вважаються сесією. Внаслідок обробки даних сесії можна визначити вектори між усіма пунктами спостережень. Set Множество □ Безліч

1. Набір (наприклад, даних - data set). 2. (Мат.) Безліч. Фундаментальне поняття математики. Безліч визначається інтуїтивно, як сукупність об' єктів, сутностей або елементів, об'єднаних за якоюсь ознакою. При цьому щодо будь-якого об'єкта правильно одне і тільки одне із двох - об' єкт або входить у безліч у якості його елемента або не входить. У теорії множин визначаються співвідношення включення одної безлічі в ін., рівність двох безлічей, сума, перетинання й різниця двох безлічей, потужність безлічі -узагальнення поняття кількості об'єктів. Об'єкти безлічі називаються елементами або членами. Елемент може зустрічатися в складі безлічі не більше одного разу, причому порядок розташування злементів не є суттєвим. Якщо х є елементом безлічі S, то це звичайно записується у вигляді: x є S. Якщо х не є елементом безлічі S, то це може бути записане у вигляді: x £ S. У такий спосіб символи є і £ можуть кваліфікуватися як оператори. Поняття безлічей є основою всіх понять, у рамках яких використаються функції, відносини й будь-які типи алгебраїчних структур. В останні роки стосовно насамперед до суспільних наук і біології розвивається узагальнення класичної теорії безлічей, - теорія нечітких безлічей (fuzzy set). У ній приналежність елемента безлічі вже не визначається тільки значеннями 0 і 1, а може мінятися в цьому інтервалі. З'являються математичні структури, що дозволяють оперувати з відносно неповно визначеними елементами. До таких структур можна віднести, наприклад, нечітку підмножину темно-зелених квітів у безлічі основних кольорів; підмножину «добрих» рішень у безлічі припустимих рішень і т.д. Традиційну теорію безлічей можна розглядати як окремий випадок теорії нечітких безлічей. На місце булевої логіки, пов' язаної з булевою теорією безлічей, теорія нечітких безлічей ставить її узагальнення - нечітку логіку (fuzzy logic). Нечіткі безлічі використовуються в ГІС при виконанні класифікацій, районуванні; методи нечіткої логіки - в операціях генералізації просторових даних. 3. (Прогр.) Набори однотипних логічно зв' язаних один з одним об' єктів. Характер зв' язків між об' єктами мається на увазі лише програмістом і ніяк не контролюється мовою програмування. Безліч може бути порожньою або містити не більше деякої максимально певної кількості елементів. Для різних мов це постійне число елементів може змінюватися. Саме цією сталістю кількості своїх елементів безлічі відрізняються від масивів і записів. SFA - Див. Sales Force Automation SGML -Див. Standard Generalized Markup Language Shading, hill shading □ Отмывка Відмивання

Пластичне напівтонове зображення рельєфу шляхом накладення тіней, звичайно, темно-сірих, сіро-синіх, коричневого тонів. Найчастіше застосовують відмивання при бічному висвітленні (oblique shading), думаючи, що джерело світла перебуває в лівому верхньому куті карти (північно-західне висвітлення), або при стрімкому висвітленні (vertical shading), коли світло падає зверху, або відмивання при комбінованому висвітленні (combined shading), коли місцевість як би освітлена з різних сторін. Автоматичне відмивання (analytical shading, digital shading) виконується на основі цифрових моделей рельєфу у вигляді растрового напівтонового зображення. Shape □ Форма объекта □ Форма об'єкта

1. (Геом.) Фігура. 2. (ДЗЗ) Геометрія реальної поверхні об'єкта. Неперервна поверхня, в яку «загорнутий» об' єкт. Форма об' єкта є однією з найважливіших дешифрувальних ознак при розпізнаванні та інтерпретуванні аеро- та космічних зображень. Shapefile □ Шейпфайл □ Шейпфайл

1. (ESRJ) Векторний нетопологічний формат просторових даних, що використовується в програмних продуктах фірми ESRI (США), призначений для збереження інформації промісцезнаходження, форму та атрибути просторових об' єктів. 2. (ArcGIS) Файл-орієнтований формат представлення векторних даних, застосовуваний для збереження місць розташування (location), форми (shape) і атрибутів географічних просторових об' єктів (features) без топології (topology).

Shared boundary □ Обшая граница Спільна межа

Сегмент або границя, спільна для двох сусідніх (суміжних) просторових об'єктів. Shared vertex Общий вертекс (вершина) □ Спільний вертекс (вершина)

Вертекс (вершина), спільний для кількох сусідніх (суміжних) просторових об'єктів. Shareware Условно-бесплатная программа □ Умовно-безкоштовна програма

Програма, якою можна безкоштовно користуватися протягом обмеженого часу. Якщо після закінчення обумовленого терміну потрібно продовжувати працювати з програмою, за неї слід здійснити оплату. Sheer line Отвесная линия □ Прямовисна лінія

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики