Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Spatial data structure □ Структура пространственных данных □ Структура просторових даних

Опис просторових елементів-сутностей та характеру їх відносин. Структура просторових даних характерна особливою точкою зору на об'єкти навколишнього світу з позиції просторового положення та геометричних властивостей, їх взаємного положення (топології). Таким чином, просторові об'єкти класифікуються як за характером їх власної геометрії, так і за характером відносин з ін. об' єктами.

Spatial Data Transfer Specification (SDTS) □ Стандарт передачи пространственных данных □ Стандарт передачі просторових даних

Стандарт (специфікація) передачі просторових даних для федерального стандарту США FIPS 173, запропонований Федеральним міжвідомчим комітетом із цифрової картографії Геологічної зйомки США (USGS) і поданий на розгляд Національного інституту стандартизації США як федеральний стандарт, заснований на конвертуванні вихідних цифрових записів БД в обмінний метафайл (SDTS-метафайл) і повторному його конвертуванні в похідну БД, - використовує стандарт передачі ISO 8211. Затверджений 29 червня 1992 р. Серед універсальних стандартів обміну просторовими даними SDTS лідирує за широтою підтримки в програмних продуктах. Стандарт заснований на специфікації абстрактної моделі даних, що визначає поняття об'єктів реального світу, просторових об' єктів і співвідношення між ними. Допускається існування складених об'єктів. Зв'язок між просторовими об'єктами й атрибутами та об'єктами, що формуютьскладені об'єкти, задаються через внутрішні ідентифікатори. Окрема частина специфікації SDTS визначає стандартний каталог об'єктів реального світу, який може поповнюватися, атрибутів об' єктів та їхніх припустимих значень. Передбачається чотири рівні відповідності даних користувача стандартному каталогу - від повної відповідності до використання винятково об'єктів, обумовлених самим користувачем. Обмінний файл у стандарті складається з модулів, які можуть бути згруповані в 34 типи, а ті в свою чергу віднесені до 5-ти категорій: а) загальна інформація; б) якість даних; в) просторові об'єкти; г)атрибути; д) графічне подання. Фізична структура файлу повинна бути реалізована у відповідності зі стандартом ISO 82іі. Зв'язки між таблицями атрибутів задаються за принципом, що використовується в реляційних базах даних. SDTS погоджений з американським стандартом на метадані CSSM. Більша частина інформації, що описує набір даних у цілому, передається в модулях атрибутивних таблиць. Незважаючи на те, що SDTS розроблено як стандарт передачі просторових даних, а не цифрових карт, в ньому передбачаються модулі для зберігання інформації про графічне подання переданих даних. Зокрема, можна визначати типи ліній, штрихувань і заливань, маркерів, шрифтів і прив'язувати їх до просторових об'єктів через модулі передачі атрибутів. Підтримуються колірні моделі RGB і CMYK. Велика увага приділяється питанням передачі інформації про якість даних, до якої належить їхнє походження, координатна точність, точність значень атрибутів, логічна несуперечність і повнота. Для використання SDTS у конкрет-них предметних областях, продуктах або для передачі певних типів просторових даних повинні розроблятися профілі (розділи), що визначають необхідні й заборонені для використання компоненти базового стандарту. У наш час уже розроблений і використовується профіль для векторної топологічної інформації (Topological Vector Profile, TVP). Растровий профіль перебуває в процесі розробки.

Spatial Data Transfer Standard (SDTS)

Стандарт обміну просторовими даними (США). Див. Spatial Data Transfer Specification. Spatial domain □ Пространственный домен Просторовий домен

Діапазони значень та точності просторових (х, у, z) координат, а також діапазони значень атрибутів, за межі яких не повинні виходити характеристики множини просторових об'єктів або класу просторових об'єктів у базі геоданих. Див. coordinate domain.

Spatial enhancement Пространственные улучшающие преобразования □ Просторові поліпшуючі перетворення

Просторові поліпшуючі перетворення. Процедури підвищення якості представлення комознімків при їх обробці.

Spatial filter Пространственный фильтр □ Просторовий фільтр Spatial frequency Пространственная частота □ Просторова частота Spatial frequency image structure Пространственно-частотная структура изображения □ Просторово-частотна структура зображення

Представлення зображення в просторово-частотній площині, яке створюється перетворенням Фур' є або функції, якою описується зображення (у випадку детермінованих сигналів), або автокореляційної функції зображення (при випадковому розподілі яскравостей). Просторово-частотна структура зображення дає уявлення про наявність у зображенні тих чи ін. просторових гармонік. Spatial mdex Пространственный индекс □ Просторовий індекс

(ArcGIS) Спосіб прискорення відображення (drawing), просторового вибору (spatial selection) або ідентифікації сутності (entity identification) шляхом генерації географічно прив' язаних індексів (geographic-based indexes). Звичайно базується на деякій внутрішній послідовній системі нумерації.

Spatial information aging □ Старение пространственной информации □ Старіння просторової інформації

Втрата відповідності даних (інформації) існуючій дійсності. Старіння може бути фізичним, інформаційним та моральним. Фізичне старіння пов'язане зі зносом носія, інформаційне - зі змінами відповідно даних (інформації) поточному стану, а моральне - зі змінами вимог до даних (інформації). Фактор старіння має велике значення під час вивчення таких об' єктів і явищ, що швидко змінюються, як-то рослинність, населені пункти, дорожня мережа. Менш підвладні змінюванню у часі геологічна будова території, її рельєф, мережа річок.

Spatial join Пространственное соединение □ Просторове з'єднання

Тип просторового аналізу, в якому атрибути просторових об' єктів, що знаходяться в різних прошарках, поєднуються між собою залежно від їх взаємного просторового положення.

Spatial Model □ Пространственная модель □ Просторова модель

(ГІС) Аналітичні методики та процедури, які застосовуються у комплексі з ГІС-технологіями. Існує три головні моделі просторового моделювання, які можуть застосовуватися до об'єктів географічних даних у ГІС. 1. Геометричні моделі (такі як Евклідові відстані між об'єктами, генерація буферних зон і обчислення периметрів). 2. Моделі сполучення (перекриття полігонів (polygon overlay)). 3. Моделі примикання (визначення шляху, перерозподіл районів (redistricting) і визначення місця розташування). Всі три категорії моделей підтримують операції на географічних об' єктах, таких, як точки, лінії, полігони, TlNs і сітки (grids). Функції організовані в послідовності кроків, що ведуть до одержання інформації для аналізу.

Spatial Modeler Language (SML) Язык инструмента пространственного моделирования □ Мова інструмента просторового моделювання

(ERDAS) Мова високого рівня для складання програм обробки просторових даних на основі функціональності, що надається системою обробки зображень ERDAS IMAGINE. Spatial modeling □ Пространственное моделирование Просторове моделювання

(Син. geomodel(l)ing), геомоделювання). 1. (ESRI) Аналітичні процедури, застосовувані в ГІС. Існує три категорії функцій просторового моделювання, які можуть бути застосовані до географічних просторових об' єктів у ГІС: а) геометричні моделі (geometric models), такі, як обчислення Евклідової відстані (Euclidean distance) між географічними просторовими об' єктами, генерація буферних зон (generating buffers), обчислення площ і периметрів (calculating areas and perimeters) і т.д.; б) моделі сполучення та збігу (coincidence models), такі, як топологічні перекриття (topological overlay); в) моделі примикання (adjacency models), пошук шляхів (pathfinding), районування (redistricting) і розміщення (allocation). Всі три категорії моделей підтримують операції на просторових даних, таких як точки, лінії, полігони, TIN і сітки. Функції організуються у вигляді послідовності кроків для отримання інформації, необхідної для аналізу. 2. (ГІС) Одна з головних функцій ГІС (у комплексі з просторовим аналізом). До геомоделювання також входить здатність ГІС і програмних засобів ГІС будувати і використовувати моделі просторових об' єктів і динаміки процесів (математико-статистичний аналіз просторових розміщень і часових рядів, міжшаровий кореляційний аналіз взаємозв' яків різнотипних об' єктів і т.ін.), або забезпечувати інтерфейс з моделями поза середовищем ГІС.

Spatial object Пространственный обьект □ Просторовий об'єкт

(Син. географічний об'єкт, геооб'єкт, object, spatial feature, geographic(al) feature). 1. (ГІС) Екземпляр класу, визначений за допомогою просторової схеми. 2. (ГІС) Цифрове представлення об'єкта реальності, інакше - цифрова модель об'єкта місцевості, що містить його місцезнаходження та набір властивостей, характеристик, атрибутів (позиційних та непозиційних просторових даних відповідно) або сам цей об'єкт. Виділяють чотири основних типи просторових об'єктів: 0-мірні точкові (точки), 1-мірні лінійні (лінії), 2-мірні плошинні або полігональні, контурні (полігони) та 2-мірні поверхні (рельєфи), 2-мірні клітини (рос. ячейки) регулярних мереж і 2-мірні піксели растра, а також тривимірні тіла.  Точки,  лінії та полігони об'єднує поняття  плоских, абопланіметричних об' єктів, поверхні (а також тіла) відносять до типу тривимірних об' єктів, або об'ємних об'єктів. Певні набори простих просторових об'єктів можуть об'єднуватись у складні (комплексні) просторові об' єкти. Повний набір однотипних об' єктів одного класу в межах даної території утворює шар. Перелічені елементарні просторові об'єкти та/або елементи, що утворюють їх, іноді називають примітивами, у тому числі, геометричними та топологічними примітивами, за аналогією до графічнимх примітивів у комп' ютерній (машинній) графіці. Повний набір однотипних об' єктів одного класу у межах даної території утворюють шар. Безліч простих просторових об'єктів може бути об' єднано у складовий (композитний) об' єкт, або множинний просторовий об' єкт. Spatial query Пространственный запрос Просторовий запит

Завдання (запит) на пошук просторових об' єктів у базі даних згідно з умовами, що містять просторові оператори, такі, як: стосується (рос. касается), знаходиться всередині, не перетинає (рос. не пересекается), тобто не має загальних точок, знаходиться на відстані та ін. Простіші просторові оператори: попадає у коло заданого радіуса, попадає в прямокутник з визначеними координатами вершин.

Spatial reference Пространственная привязка Просторова прив'язка

(ГІС) Просторова прив'язка, система координат. Spatial resolution Разрешение пространственное (на местности) Розрізненість просторова (на місцевості)

1. Характеристика зображення, що створюється видовим (іконічним) технічним засобом ДЗЗ, визначається діаметром кола, в яке вписаний найменший компактний об' єкт заданого контрасту на земній поверхні, який може бути виявлений на зображенні із заданою імовірністю. Просторова розрізненність виражається в одиницях довжини, звичайно в метрах. 2. (ДЗ) Розміри піксела зображення на поверхні Землі. Spatially related data Прстранственно связанные данные Просторово зв'язані дані

Об'єкти даних, зв'язок поміж якими визначається збігом або близькістю просторових координат (наприклад, у топології ГІС). SPCS - Див. State Plane Coordinate Systems

Special-purpose map Специальная карта, карта специального назначения Спеціальна карта, карта спеціального призначення

Карта, призначена для вирішення спеціальних завдань або для певного кола споживачів (наприклад, дорожня, навігаційна, інженерна). Відповідно до призначення на спеціальних картах можуть бути виділені ті або ін. елементи чи додатково нанесений спеціальний зміст.

Speckle noise Спекл-шум Спекл-шум

(ДЗ) Характерний шум («сіль із перцем», «salt and pepper») на радарних знімках, обумовлений особливостями відбиття поверхнею когерентного випромінювання радара. Spectral band, spectral interval Диапазон волн электромагнитного спектра,

интервал спектральный Діапазон хвиль електромагнітного спектра, інтервал

спектральний

Інтервал електромагнітного спектра, що визначається двома довжинами хвиль, двома частотами або хвильовими числами. Розділяють такі спектральні діапазони: 1. Оптичний: а) ультрафіолетовий (УФ) 1 нм - 0,38 мкм; б) видимий 0,38 - 0,76 мкм; в) інфрачервоний (ІЧ): ближній 0,76- 1,3 мкм; короткий 1,3 - 3,0 мкм; середній 3 - 8,0 мкм; дальній 8,0 мкм - 0,1 мм; 2. Радіодіапазон: а) субміліметровий 0,1 - 1,0 мм; б) мікрохвильовий: міліметровий 1,0 - 10,0 мм; сантиметровий 1,0 - 10,0 см; дециметровий 0,1 - 1,0 м; в) надкороткі хвилі 1,0 - 10,0 м; г) короткі хвилі 10,0 - 100,0 м; д) середні хвилі 0,1 -1,0 км; е) довгі хвилі 1,0 - 10,0 км; ж) наддовгі хвилі 10,0 - 100,0 км. Іноді діапазон довжин хвиль 8,0 - 14,0 мкм називають тепловим.

Spectral distance Расстояние в пространстве спектральных признаков Відстань у просторі спектральних ознак

(ОЗ) Відстань у просторі спектральних ознак (тобто спектральному просторі, feature

space).

Spectral enhancement Спектральные улучшающие преобразования □ Спектральні поліпшуючі перетворення

Поліпшуючі перетворення знімків ДЗ на основі аналізу їхніх спектрів. Spectral irradiance □ Спектральная облученность, спектральная энергетическая

освещенность □ Спектральне опромінення, спектральна енергетична освітленість

Потужність випромінювання в одиничному інтервалі довжин хвиль (або частот), що падає на одиницю площі нормальної поверхні (Вт/ м2/мкм).

Spectral-line width (band) □ Ширина спектральной линии (полосы) Ширина спектральної лінії (смуги)

Інтервал довжин хвиль (частот), виміряний на рівні половини максимуму ймовірності поглинання, випромінювання або розсіювання.

Spectral reflectance □ Спектральная отражательная способность □ Спектральна відбивна здатність

Коефіцієнт відбиття монохроматичного випромінювання як функція довжини хвилі.

Spectral resolution □ Спектральное разрешение □ Спектральний дозвіл

(ДЗ) Ширина зон спектра, які незалежно реєструються сенсором. Spectroscopy □ Спектроскопия □ Спектроскопія

Вивчення спектрів поглинання, відбиття й випромінювання різних матеріалів. Spectrum Спектр электромагнитного излучения (ЭМИ) Спектр електромагнітного випромінювання (ЕМВ)

(Від лат. spectrum - представлення, образ). Сукупність різних значень, котрі може приймати дана фізична величина. Спектр може бути безперервним аба дискретним. Speed of response Быстродействие □ Швидкодія

Показник швидкості роботи комп' ютера і його продуктивності за одиницю часу.

Spherical angle □ Сферический угол □ Сферичний кут

Кут між двома пересічними дугами більших кіл (great circles) сфери, обмірюваний як плоский кут (plane angle) між дотичними до дуг у точці перетинання. Spheroid □ Сфероид □ Сфероїд

1. (Заг.) Будь-яка просторова фігура, близька до сфери. 2. (Геом.) Еліпсоїд обертання (частіше витягнутий). Рос. термін «сфероид» позначає стислий еліпсоїд обертання. Див. ellipsoid. 3. Фігура, яку прийняла б Земля, знаходячись у стані гідростатичної рівноваги та під дією лише сил взаємного тяжіння її частинок та відцентрової сили її обертання навколо незмінної осі.

Spliced map Сборная карта □ Збірна карта

Карта, надрукована на декількох окремих сторінках, які повинні бути з'єднані разом для утворення цілої карти. Окремі сторінки цього картографічного твору своїх рамок не мають.

Spline □ Сплайн □Сплайн

(ГІС) Процес згладжування ліній векторних даних за допомогою сплайн-інтерполяції. Split □ Деление на части □ Розділення на частини

(ГІС) Розрізування дуги (arc) на дві частини шляхом додавання вузла (node). Split policy □ Правило разделения Правила поділу

(ГІС) Правила поділу, що використовують під час поділу одного просторового об'єкта на два окремих об' єкти. Вони вказують, яким чином формуються атрибутивні значення результуючих об'єктів з атрибутивних значень вихідного об'єкта. Стандартне правило поділу включає три можливі варіанти: а) встановлення атрибутів за замовчуванням, б) дублювання атрибутів; в) встановлення значень атрибутів пропорційно геометричним характеристикам результуючих об' єктів.

SPOT - Див. Satellite Probatoire pour l'Observation de la Terre, Systeme pour 'Observation de la Terre

SQL - Див. Structured Query Language

SQL-3 - Див. Structured Query Language-3

SQL/MM - Див. Structured Query Language, MultiMedia Extention

SRAM - Див. Static RAM

SRTM - Див. Shuttle Radar Topography Mission

Stand-alone Автономный □ Автономний

(ArcGIS) Автономний (про клас, що не входить у набір класів об'єктів). Standard deviation □ Стандартное отклонение □ Стандартне відхилення

Стандартне (тобто середнє квадратичне) відхилення. Standard deviation classification □ Равноинтервальная классификация

□ Рівноінтервальна класифікація

Рівноінтервальна класифікація, в якій інтервал задається як добуток константи на СКО. Standart for Exchange of Product Data (STEP) □ Стандарт для обмена данными о продукции □ Стандарт для обміну даними про продукцію

Міжнародний стандарт ISO 10303. Стандарт описує єдину методологію, концептуальну й логічну моделі, а також формати даних, що використовуються для побудови моделі виробу.

Standard Generalized Markup Language (SGML) Стандартный язык обобщенной разметки Стандартна мова узагальненої розмітки

Прийнятий у 1986 р. стандарт ISO 8879 для визначення структури та керування вмістом будь-якого електронного (цифрового) документа. Мова HTML, використовувана для підготовки Веб-сторінок, є підмножиною SGML. Попередником SGML була мовва GML, створена Чарльзом Гольдфарбом у 1969 р. Її використовували в корпорації IBM для розмітки технічної документації. Див. XML-Related Terms & Definitions. Standard geodetic datum, geodetic datum □ Выходные геодезические данные

Вихідні геодезичні дані

Параметри, які характеризують референц-еліпсоїд, його розташування в тілі Землі й визначають взаємозв' язок астрономічних і геодезичних координат. Standard Interchange Format (SIF) Стандартный формат обмена □ Стандартний

формат обміну

Один із найпоширеніших форматів збереження даних програмних засобів типу САПР. Формат файлу для зберігання відеозображень. Підтримує векторну модель просторових даних, дозволяє поміщати атрибути, символи й мітки.

Standard parallel □ Стандартная параллель □ Стандартна паралель

Лінія перетинання або торкання циліндра чи конуса проекції з земним еліпсоїдом (коли вісь фігури збігається з віссю обертання Землі).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики