Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Standard Positioning Service □ Система стандартного позиционирования □ Система стандартного позиціонування

Точність розв'язання навігаційної задачі GPS-методом, яка може бути одержана цивільним користувачем на базі обробки сигналу на частоті L1 , що закодований С/A-кодом.

Standards Стандарты □ Стандарти

(Комп.) Набір правил або специфікацій, які застосовуються спільно. Вони визначають архітектуру пристроїв апаратури (hardware devices), програм (programs) або операційних систем (operating systems).

Star Sheme □ Схема «звезда» □ Схема «зірка»

Метод організації інформації у сховищах даних, що дозволяє розглядати інформацію у багатьох перспективних (процес проектування, що включає для кожної таблиці фактів одну чи більше таблиць різноманітності).

State □ Состояние □ Стан

1. Стан системи в даний момент, якиий являє собою набір числових значень, що перебувають у відповідних змінних. 2. Будь-які конкретно обумовлені режими, ситуації або властивості, які можуть бути розпізнані при кількаразових повторних спостереженнях. 3. (UML) Зміст об'єкта між подіями.

State Plane Coordinate Systems (SPCS)

Система плоских координат штату (США). State water resource cadastre Кадастр государственный водный Кадастр державний водний

Систематизоване зведення даних обліку вод за кількісними і якісними показниками, даних реєстрації використання води, а також обліку використання води. Statement Высказывание, предложение, оператор □ Висловлювання, речення,

оператор

(Син. інструкція, пропозиція). 1. (Мат. лог.) Під висловлюванням мається на увазі мовний вираз зі змістом, щодо якого можна стверджувати, що воно або правдиве, або неправдиве. Таким чином, кожному висловлюванню можна приписати правдиве значення І (істина, True) або Н (неправда, False). Замість цих символів часто вживаються числа 1 і 0 відповідно. На базі висловлювань формуються і конструюються логічні оператори у мовах програмування. 2. (Прог.) (Син. службове слово). Оператори мов програмування. Існують виконувані (executable statement) і невиконувані оператори (declarative statement). 3. (Прог. ) Базова одиниця дії в алгоритмічних й ін. мовах програмування. Елемент тексту програми, що виражає цілісну закінчену дію. Приміром, це може бути оператор, що виконується над одним або декількома операндами для одержання результату в пропозиції (рос. предложении) мови програмування. Прикладами операторів можуть служити оператор присвоювання, умовний оператор і оператор циклу. 4. Граматична конструкція в мовах програмування, що виражає деяку закінчену дію при виконанні програми на комп'ютері. В імперативних мовах програмування (наприклад, Алгол, Фортран) оператор є командою, що пропонує виконати дію, що ним виражається. В аплікативних мовах (наприклад, Лісп) оператор є позначенням результату виконання дії, що ним виражається. Звичайно дія оператора складається із двох частин - інформаційної та логічної.

Static RAM (SRAM) Статическое ОЗУ □ Статичний ОЗП

Статична пам'ять (різновид RAM), одиницею зберігання у якій є стан "відчинено -зачинено" у транзисторному збиранні. Використовується переважно як кеш-пам'ять 2-го рівня. Елемент SRAM більш складний, ніж елемент DRAM, тому більша швидкодія SRAM компенсується високою ціною. Незважаючи на низьке енергоспоживання, є енергонезалежною.

Statistic □ Статистическая величина □ Статистична величина

1. (Стат.) Статистична величина; статистичний результат. 2. (Стат.) Вибірковий показник, статистика.

Statistical Analysis System (SAS) □ Система статистического анализа □ Система статистичного аналізу

Один із найбільш відомих програмних продуктів математико-статистичної обробки даних, розробка SAS Institute Inc.

Statistical simulation method □ Метод статистических испытаний Метод статистичних випробувань

Див. Monte-Carlo method. Statistical surface □ Статистическая поверхность Статистична поверхня STEP - Див. Standart for Exchange of Product Data

Stereo orthophotoplan □ Стереоортофотоплан Стереоортофотоплан

Сукупність ортофотоплана і додаткового зображення, яке виготовляється за допомогою ортотрансформування.

Stereo-scene □ Стерео-кадр □ Стерео-кадр

(ДЗ) Стереопара, зроблена космічним сенсором ДЗ із двох орбіт. Stereographic □ Стереографический □ Стереографічний

1. (Кгр.) Стереографічний (про проекцію). 2. (ДЗ) Зйомка з обох боків від вертикалі. Stereomodel □ Стереомодель □ Стереомодель

Просторова модель об' єкта дистанційної зйомки, отримана за стереопарою (stereopair), тобто за двома зображеннями, що перекриваються. Стереомодель є основою для створення цифрових моделей рельєфу методами фотограмметрії.

Stereopair □ Стереопара Стереопара

Два знімки з перекриттям, в області котрого можливе спостереження стереоефекта при перегляді через стереоскопічну оптику.

Stok of maps Картографический фонд □ Картографічний фонд

(Англ. син. inventory of maps). Колекція картографічних творів у якій-небудь установі. Розрізняють універсальний картографічний фонд, що включає різні за охопленням, тематиці, призначенню карти, атласи й глобуси, і спеціалізований картографічний фонд, в якому зберігаються карти якої-небудь однієї тематики, призначення й т.п. (наприклад, геологічний або навчальний картографічний фонд).

Storage Unit Запоминающее устройство (ЗУ) □ Запам'ятовуючий пристрій (ЗП)

Пристрій, який реалізує функції пам' яті даних. Straight angle Развернутый угол (180°) □ Розгорнутий кут (180°) Stream mode Потоковый режим □ Потоковий режим

Режим оцифровки, в якому формотворні точки записуються безупинно, поки клавіатура дигітайзера перебуває поблизу поверхні столу дигітайзера. String □ Строка □ Рядок

1. Рядок, літерал. 2. Послідовність, ланцюжок. Striping □ Полосчатость □ Смугастість

(ДЗ) Дефект зображення у вигляді регулярних смужок більш яскравих або більш темних пікселів (на багатозональних знімках смужки можуть бути пофарбовані).

Structural matching □ Структурное сопоставление □ Структурне зіставлення

(ОЗ) Пошук відповідних точок (image matching) на основі структурного дешифрування.

Structure, conformation □ Структура □ Структура

Сукупність сталих зв'язків між частинами об'єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто зберігання характеристичних його властивостей при зовнішніх чи внутрішніх змінах.

Structured Query Language (SQL) Язык структурированных запросов □ Мова структурованих запитів

Мова доступу до баз даних і один з найпоширеніших засобів розробки реляційних БД і обслуговування систем типу «клієнт-сервер». Її основні одиниці - ELECT, FROM, WHERE, AND і деякі ін., за допомогою яких породжуються нові таблиці й виходить бажаний результат. Крім стандартних реляційних операцій, ця мова надає можливості для змін структури взаємно пов'язаних таблиць БД. У США прийнятий як національний стандарт.

Structured Query Language-3 (SQL-3) Язык структурированных запросов-3

□ Мова структурованих запитів-3

Стандартизований і розширений (ISO and ANSI) варіант SQL для роботи з об'єктно-орієнтованими базами даних.

Structured Query Language, MultiMedia Extention (SQL/MM) Язык

структурированных запросов с мультимедийным расширением □ Мова структурованих запитів з мультимедійним розширенням

Проект міжнародного стандарту, що являє собою розширення мови SQL. Розробляється організацією ISO з 1993 р. Стандарт підтримує різні моделі просторових даних, використовувані у більшості широко розповсюджених ГІС-продуктах. Робота з атрибутивними даними здійснюється за допомогою реляційних таблиць. Передбачається передача додаткової інформації, включаючи дані про проекцію, систему координат, часу і метадані.

Structurized Elevation Model (SEM) □ Структурированная модель рельефа

□ Структурована модель рель'єфу

Засіб цифрового моделювання рельєфу з можливостями, розширеними в порівнянні з моделлю TIN.

Study area □ Предметная область Предметна область

(Син. Universe of discourse). Область вивчення, предметна область. Study site □ Исследовательская площадка □ Дослідницька площадка

Дослідницька площадка, ділянка вивчення. Subclass □ Подкласс □ Підклас

1. (ArcGIS) Спеціальний клас просторових об' єктів (feature class) у покритті (coverage), що дозволяє визначити багато просторових об'єктів із цього класу. Анотація, реґіон, система маршрутів (route-system) і секція (section) є типами підкласів. Приміром, покриття дороги може мати три системи маршрутів, що зберігаються у вигляді підкласів: а) для доставки пошти; б) очищення вулиць; в) вивозу сміття. 2. (ArcGIS) Клас просторових об' єктів (клас властивостей) (feature class). 3. (ArcGIS) Класифікація, що описує формат географічних просторових об' єктів і даних, що їх підтримують у покритті (coverage). Класи просторових об' єктів покриття для подання географічних просторових об'єктів включають: точку (point), дугу (arc), вузол (node), систему маршрутів (route-system), маршрут (route), секцію (ділянка)^^^), полігон (polygon) і реґіон (region). Один або більше просторових об' єктів покриття використовуються для моделювання географічних просторових об' єктів. Приміром, дуги та вузли можуть бути використані для моделювання лінійних просторових об' єктів, таких як центральні лінії вулиць. Властивості класів звивин (tic), анотацій, зв'язків (link) і меж (boundary) забезпечують підтримуючі дані для керування та перегляду даних покриттів (coverage data). 4. Концептуальне подання географічних просторових об' єктів. При посиланнях на географічні просторові об' єкти, класи просторових об' єктів включають точки, лінії, ділянки та поверхні.

Subroutine □ Подпрограмма (процедура) □ Підпрограма (процедура)

(Син. procedure). 1. Частина програми, призначена для виконання певного завдання (син. routine, procedure, function, subroutine). 2. Поіменована частина програми, що викликається й одержує параметри, виконує певні дії й повертає результат своєї роботи й управління в точку виклику. У багатьох мовах програмування розрізняють два види підпрограм: а) процедури, дія яких полягає в зміні значень параметрів і деякому побічному ефекті. Звичайно є операторами або інструкціями мови програмування; б)функції, які повертають залежний від параметрів результат. Є операндами в конструкціях мови програмування й описуваних з їхньою допомогою виразах. 3. Реалізація методу в ОО програмах, що представляє процедуру або просто набір команд, які повідомляють об' єкт, що потрібно виконати деяке завдання, й реалізують алгоритм її виконання.

Subset Вырезка □ Вирізка

(ОЗ) Просторово обмежена частина й/або підмножина каналів вихідного зображення. Subsetting Фрагментирование снимка □ Фрагментування знімка

Виділення частини знімка з послідуючим розгляданням його як окремого знімка.

Subsystem □ Подсистема □ Підсистема

1. Сукупність елементів, частина з яких задає специфікацію поводження ін. елементів. 2. Система, що є частиною повної системи, виділена по певному аспекті або ін. ознаках розподілу. 3. Частина великої системи, обумовлена в підмножині змінних цієї великої системи.

Subtractive color model □ Субтрактивная (разностная) цветовая модель □ Субтрак-тивна (різницева) колірна модель

Модель, що описує довільні кольори шляхом вирахування (рос. вычитания) своїх основних кольорів з білого кольору. Звичайно це модель CMY(K), яка побудована на основі таких кольорів - блакитного (cyan-С), пурпурного (magenta-М) і жовтого (yellow-

Y)). Використовується для пристроїв відображення, що відбивають енергетичний потік (CMY), а також в поліграфії (CMYK). Subtype □ Подтип Підтип

(ArcGIS) Додатковий рівень розбивки об'єктів на категорії в межах класу. Sun-synchronous orbit □ Солнечно-синхронная орбита □ Сонячно-синхронна орбіта

Орбіта, рухаючись вздовж якої супутник проходить точку сходження кожного разу в той самий місцевий час.

Superposition principle □ Принцип суперпозиции, принцип наложения □ Принцип суперпозиції, принцип накладення

Положення, згідно з яким результуючий ефект складного процесу діяння є сума ефектів, що виникають внаслідок дії кожного окремо за умови, що останні взаємно не впливають один на ін..

Superscalar Суперскалярный (процессор) □ Суперскалярний (процесор)

Звичайно, це процесор з високим ступенем розпаралелювання (рос. распараллеливания) процесів обчислень, що веде до збільшення продуктивності комп' ютера за рахунок виконання декількох інструкцій за один такт.

Supervised dassification Контролируемая классификация, классификация с обучением □ Контрольована класифікація, класифікація з навчанням

1. Класифікація, яка виконується з навчанням на еталонних фрагментах зображення, коли для кожного піксела у всіх діапазонах визначаються показники властивостей спектрального відбиття й зіставляються із заданими класами спектральних ознак або з такими ж на еталонних об' єктах. Класифікація іноді розглядається, як один із початкових етапів дешифрування. 2. Класифікація, яка виконується з навчанням за еталонами, по типу дискримінантного аналізу.

Supervised training □ Контролируемое обучение □ Контрольоване навчання

Навчання системи класифікування (розпізнавання) під керуванням вчителя, або керований вибір (створення) набору еталонів (еталонних дешифрувальних ознак) об' єктів різних класів, які утворюють навчальні вибірки для наступного класифікування зображень. Див. unsupervised training.

Surface, relief Поверхность, рельеф □ Поверхня, рельєф

3-вимірний об'єкт (three-dimensional feature, 3-dimensional feature, 3-D, feature, volumetric feature), один із чотирьох основних типів просторових об' єктів (поряд із точками, лініями й полігонами як плоскими, або планіметричними об' єктами (planimetric feature)), обумовлений не тільки плановими координатами, але й аплікатою Z (Z-value), тобто трійкою, триплетом (triplet) координат (оболонка тіла). Див. Digital Elevation Model

(DEM).

Surface feature Поверхностный объект □ Поверхневий об'єкт

Surface of best fit □ Поверхность наилучшего приближения □ Поверхня найкращого наближення

Surface slicing □ Сечение поверхности □ Перетин поверхні Surfacing □ Дорожное покрытие □ Дорожнє покриття Survey Съемка □ Зйомка

1. Зйомка, вишукування. Див. також surveying. 2. Організація, що займається зйомками (наприклад, USGS). Див. aerial photographic survey, aerial survey, geodetic survey, land survey, public land survey, underground survey, surveying. Survey grid □ Сеть опорных точек Мережа опорних точок Surveying □ Съемка, измерение Зйомка, вимір

Зйомка топографічна. Див. також survey. Вимір, тобто топографічне визначення деяких параметрів. Топографія, геодезія тощо. Surveying azimuth - Див. geodetic azimuth Swath □ Полоса захвата Смуга захоплення

(ДЗ) Смуга на поверхні Землі, що знімає скануючий сенсор у процесі свого руху вздовж орбіти.

Swath width □ Ширина полосы захвата □ Ширина смуги захоплення

(ДЗ) Захоплення, ширина смуги захоплення. SWIR - Див. Short wave infrared region SXF - Див. Storage and exchange Format

Symbol □ Символ, условный знак Символ, умовний знак

1. (Кгр.) Символ. Умовний знак, символ, у т.ч. буква, слово, число, графічний значок для умовного відображення типових об'єктів. Те саме, що й умовне позначення. 2. Цифрове подання букви, цифри або ін. знаків. 3. Символ, знак, літера при уведенні із клавіатури або в позначеннях елементів синтаксису мов програмування. 4. (Улінгвістиці) Знак, що пов'язаний з позначуваною ним предметністю так, що зміст знака і його предмет представлені тільки самим знаком і розкриваються лише через його інтерпретацію. Див. також fill symbol, gradient fill symbol, line fill symbol, marker fill symbol, multilayer fill symbol, picture fill symbol, simple fill symbol, function symbol, graduated symbol, line symbol, cartographic line symbol, hash line symbol, marker line symbol, multilayer line symbo, marker symbol, arrow marker symbol, character marker symbol, multilayer marker symbol, picture marker symbol, simple marker symbol, plan symbol, profile symbol, replicative symbol, text symbol.

Symbolism □ Система условных знаков Система умовних знаків

(Кгр.) Система умовних знаків.

Symbolization □ Изображение условными знаками Зображення умовними знаками

(ГІС) Відображення векторних даних за допомогою умовних знаків.

Symbology □ Символика тематической карты Символіка тематичної карти

Форма символів, застосованих на тематичній карті, для відтворення окремих об' єктів. Synchronous Dynamic RAM (SDRAM) Динамическая пам'ять □ Динамічна оперативна пам'ять

Пам'ять, що працює синхронно із системною шиною. Як правило, швидкодія складає 8,10 або 12 нс, хоча ці значення не можна порівнювати з 60, 70 або 80 нс для стандартної пам'яті DRAM, оскільки у випадку SDRAM це є не час вибірки, а час одного такту. Синхронна DRAM - назва синхронної пам'яті «першого покоління», що широко використовується зараз і має пропускну спроможність близько 100 Мб/сек.

Synclinal □ Синклиналь □ Синкліналь

Складка шарів гірських порід, яка повернута опуклістю вниз. Внутрішня частина синкліналі складена більш молодими відкладами, а зовнішня - більш старими.

Synergetic □ Синергетика □ Синергетика

Наука, що займається вивченням процесів самоорганізації й виникнення, підтримки, стійкості й розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики («формальних технологій»). Синергетичний підхід також застосовується при вивченні складності й неструктурованості у такій системі, як мережний інформаційний простір.

Synthesis □ Синтез □ Синтез

(Від грец. synthesis - з'єднання). З'єднання (неявне або реальне) різних елементів об'єкта в єдине ціле (систему). Синтез нерозривно пов' язаний з аналізом (розчленовуванням об' єкта на елементи).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики