Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Synthetic-aperture radar (SAR) □ Радиолокатор с синтезированной апертурой □ Радіолокатор з синтезованою апертурою

(Син. радар із синтезованою апертурою). Радіолокатор бокового огляду, азимутальне розрізнення (рос. различение) якого значно вище, ніж у радіолокатора з реальною (фізичною) апертурою. Ця перевага досягається завдяки багаторазовому прийманню відбитих випромінювань вздовж лінії польоту, їх послідовному накопиченню і зваженому підсумовуванню. У результаті штучно збільшується розкривання антени радіолокатора (їїдовжина ніби стає більшою), а наслідком цього є підвищена якість радіолокаційних зображень.

Synthetic aperture radar □ Радар с синтезированной апертурой □ Радар із синтезо­ваною апертурою Synthetic map □ Синтетическая карта □ Синтетична карта

Карта, що дає інтегральне зображення об'єкта або явища в єдиних синтетичних показниках. Найчастіше синтетичні карти відбивають типологічне районування території з комплексу показників (наприклад, ландшафтне, кліматичне районування, розподіл території за умовами життя населення й т.п.).

Synthetic mapping □ Синтетическое картографирование □ Синтетичне картографування

Один із напрямків тематичного картографування, в якому розробляються теорія й методи створення синтетичних карт на основі інтеграції безлічі приватних показників і/або серій аналітичних і комплексних карт. Синтетичне картографування широко опирається на методи факторного аналізу, дискримінантного аналізу, виділення головних компонентів, кластеризацію й ін. методи математико-картографічного моделювання, що дозволяють одержувати інтегральні характеристики об' єктів, що картографуються.

System □ Система, устройство □ Система, пристрій

1. Система, прилад.. 2. (ГІС) Мережа доріг. 3. (Комп.) Звичайно операційна система (ОС) або її компонент (наприклад, файлова система). Якщо з контексту не ясно, про яку систему йде мова, як правило, мається на увазі саме операційна система. 4. (Комп.) Сукупність методів, процедур, програм або технічних засобів, об'єднаних певними взаєминами з метою виконання заданих функцій. 5. (Геол.) Основний підрозділ загальної стратиграфічної шкали, що відповідає природному етапу в розвитку земної кори й органічного світу. Відповідає певному геологічному періоду. 6. (Фіз.) Будь-який об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як сукупність різнорідних об'єктів, які об'єднані для досягнення певного результату. 7. Упорядкована безліч структурно взаємозалежних і функціонально взаємодіючих однотипних елементів (компонентів) будь-якої природи, об' єднаних у цілісний об' єкт, склад і межі якого визначаються метою системного дослідження. Функціональні компоненти систем діляться на такі типи: сенсорні, виконавчі, обчислювальні, координуючі, комунікаційні та інтерфейсні. Інтегровані властивості системи - це властивості, які характеризують систему як єдине ціле, а не окремі її компоненти. До інтегрованих системних властивостей належать безвідмовність, зручність експлуатації, безпека й захищеність системи. 8. Набір змінних, які обрані спостерігачем. 9. Набір або розташування сутностей таким чином взаємозалежних або так з'єднаних, що вони утворюють єдине або органічне ціле. 10. Для складених термінів - див. статті, відкинувши це слово, наприклад, coordinate system -coordinate.

System analysis □ Системный анализ Системний аналіз

1. Галузь науки, що вивчає проблему прийняття рішень в умовах, коли вибір альтернатив потребує аналізу величезних масивів складної різнорідної інформації, зумовленої дією фізичних, технічних, економічних, соціальних та ін. чинників, при цьому, як правило, існують обмеження на ресурси, що можуть бути задіяні для вирішення завдання. 2. Випадок, процес або професія вивчення діяльності (наприклад, у бізнесі), звичайно за допомогою математичних засобів, для її оптимізації. У вузькому значенні -пошук і визначення конфігурації апаратно-програмних засобів і організаційних заходів для вирішення конкретного завдання.

System Memory □ Оперативная память □ Оперативна пам'ять

Пам' ять (у переважній більшості випадків - DRAM), що використовується для зберігання активних програм і даних. Кількість і швидкість оперативної пам' яті дуже сильно впливають на швидкодію сучасних комп' ютерів. Працює на частоті системної шини. Доступ процесора до оперативної пам' яті відбувається через кеш 2-го рівня. Деякіпідсистеми комп' ютера можуть звертатись безпосередньо до оперативної пам' яті, без участі процесора. Див. RAM.

System mapping □ Системное картографирование Системне картографування

Один з науково-технічних напрямків картографії, що включає системне створення й використання картографічних творів як моделей геосистем. Системне картографування припускає моделювання геосистем, їхніх компонентів, взаємозв' язків, ієрархії, динаміки й функціонування в системі карт. Принципи системного картографування знаходять найбільш повне вираження в комплексних науково-довідкових атласах і серіях тематичних карт.

System programming □ Системное программирование □ Системне програмування

Розробка системного або високоякісного програмного забезпечення.

System software □ Системное программное обеспечение □ Системне програмне забезпечення

Програмне забезпечення, використовуване для розробки й виконання прикладних програм. Поняття «системний» і «прикладний» відносні: компілятор є прикладною програмою стосовно операційної системи й системною стосовно програми, яку він компілює.

System thinking Системное мышление □ Системне мислення

Вища форма людського пізнання, в якій процеси відображення, аналізу й дослідження об'єктивної реальності з позиції досягнення поставленої мети, базуються на вмінні з розрізнених, рознесених у просторово-тимчасовому середовищі матеріальних об'єктів, ситуацій, подій і процесів формувати цілісне подання об'єкта дослідження, а також на вмінні в умовах концептуальної невизначеності формалізувати й вирішувати завдання його системного дослідження на основі системного використання можливостей математичного й методологічного інструментарію, знань, досвіду, інтелекту, інтуїції й передбачення дослідника.

System tier (level) Системный уровень □ Системний рівень

Частина системи, що поєднує однорідні підсистеми й процеси обробки за функціональними і технологічними ознаками.

Systeme pour 'Observation de la Terre (SPOT) Семейство спутников СПОТ

□ Сімейство супутників СПОТ

(Син. Satellite Probatoire pour I'Observation de la Terre) Сімейство супутників ДЗ під керуванням ONES. Див. Satellite Probatoire pour l'Observation de la Terre. Systems analyst □ Системный аналитик (системотехник, системщик, аналист)

Системний аналітик (системотехнік, системщик, аналіст)

Програміст або консультант, що проектує або керує розробкою бізнесів-застосувань (тобто застосувань для вирішення економічних або комерційних завдань). Звичайно, системні аналітики більше займаються проектуванням застосувань, ніж щоденним кодуванням. Проте професійні функції системного аналітика трактуються в різних організаціях по-різному.

Systems architecture Архитектура систем □ Архітектура систем

Один із чотирьох рівнів архітектури інформаційних систем. Архітектура систем являє собою визначення і внутрішні стосунки між програмами і архітектурою продуктів.

Systems integrator Системный интегратор □ Системний інтегратор

Фізична особа або організація, що спеціалізуються на складанні комп' ютерних систем з компонентів, виготовлених різними виробниками. На відміну від розроблювачів програмного забезпечення, системні інтегратори самі не створюють програмного коду. Основним їхнім завданням є комбінування готових програмних продуктів і апаратних компонентів для забезпечення рішення конкретних завдань, що стають перед організаціями.

T

Table □ Таблица Таблиця

Набір елементів даних, що мають горизонтальний вимір (рядки) і вертикальний вимір (стовпці) у реляційній таблиці даних. Таблицю часто називають відношенням. Рядки, що зберігаються в таблиці, є структурними еквівалентами записів у двовимірних файлах (flat files), які не повинні мати повторюваних полів.

Tablet □ Планшет Планшет

Пристрій для оцифровки векторних даних.

Tablet digitizing □ Планшетная оцифровка Планшетна оцифровка Оцифровка векторних даних на дигітайзері DIME-CM або GBF/DIME.

Tagged Image File Format (TIFF)

Платформнонезалежний формат файлів зображень на основі тегів, призначений для обміну зображеннями високої якості між настільними видавничими системами й пов'язаними з ними додатками. Розробляється Aldus Corporation. Призначений для графічних даних, які використовуються для графічних редакторів типу PaintShow Plus, PhotoShop і деяких ін., а також текстових редакторів типу WordPerfect. Припускає два варіанти - основний і розширений. Дані змінюються відповідно до фотометричного типу й методу стиску (CCITT, LZW, JPEG). Численні розширення формату приймають форму додаткових тегів у структурі файла. Формат TIFF вважається одним із кращих форматів для bitmap: компактний і добре оперує чорно-білими й кольоровими зображеннями, а також зображеннями в градаціях сірого. Допускає передачу відеоданих - характеристики прозорості. Основним недоліком формату є велика кількість розширень, що вимагає точної передачі в заголовку типу розширення. Перспективний як формат передачі растрових даних між ГІС-системами в рамках розроблювального на основі 6 версії розширення GeoTIFF.

Tangent □ Касательная □ Дотична

1. (Мат.) Дотична. 2. (ГІС) Тангенціальний. Звичайно належить до сегментів, що з'єднуються, а також до поліліній.

Target Объект зондирования, целевой □ Об'єкт зондування, цільовий

1. (ДЗЗ) Предмет або середовище, що досліджуються методом ДЗЗ. 2. (Attr) Цільовий об'єкт. В основному мова йдеться про об'єкт, до якого спрямовується дія або який отримується в результаті деякої дії.

Target area □ Предметная область, область исследования □ Предметна область,

область дослідження Target chart □ Карта целей □ Карта з цілями

(Воен.) Карта із цілевказівками. Target rod Нивелирная рейка □ Нівелірна рейка Task □ Задача □ Завдання

1. Запитання, що вимагає відповіді, тобто те, що задане для розв' язання. 2. Математичне запитання, для відповіді на яке слід шляхом обчислень знайти певні величини. 3. Арифметичне, алгебраїчне завдання. 4. Мета; те, що має бути здійснено, чого слід досягти.

Tasseled Cap Transformation Преобразование «колпак с кисточкой» □ Перетворення «ковпак з пензлем»

(ОЗ) Емпіричне лінійне перетворення координат простору спектральних ознак, що дає координати об' єктів, які мають такі ознаки - «яскравість», «зелень», «вологість», «серпанок (рос. дымка)» (відповідні англ. терміни - «brightness», «greenness», «wetness», «haze»)., Звичайно використовуються під час вивчення рослинного покриву Землі. ТАТ - Див. annotation attribute table Taxon □ Таксон □ Таксон

Систематизована група елементів будь-якої категорії. TCO - Див. Total Cost of Ownership

TCP/IP - Див. Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Technical specifications Техническое задание (ТЗ) □ Технічне завдання (ТЗ)

Опис вимог до системи й самої системи. Документ, відповідно до якого Замовник оцінює готову систему після її завершення. ТЗ є основним документом, що визначає вимоги й порядок створення (розвитку або модернізації) інформаційної системи, відповідно до якого проводиться її розробка й приймання при уведенні в експлуатацію. ТЗ також повинне містити такі основні розділи: а) загальні відомості; б) призначення й мети створення (розвитку) системи; в) вимоги до системи; г) характеристика об' єктів; д) склад і зміст робіт зі створення системи; е) порядок контролю й приймання системи; ж) вимоги до складу й змісту робіт по підготовці об' єкта розробки до запровадження в дію; з) вимоги до документування; и) джерела розробки.

Technology □ Технология □ Технологія

(Від грец. techne - мистецтво, майстерність + .. .логія) 1. Наука або сукупність відомостей про різні способи обробки або переробки сировини, напівфабрикатів, виробів, а також самі процеси цієї обробки. 2. Опис способів виробництва у вигляді інструкцій, графіків, креслень та ін. 3. Строго наукове поняття, що означає комплекс наукових і інженерних знань, втілених у способах, прийомах праці, наборах матеріально-речовинних факторів виробництва й способах їхнього з'єднання для створення якого-небудь продукту. 4. Об'єкт або послідовність операцій, створених людиною для досягнення поставленої мети.

Tectonics □ Тектоника □ Тектоніка

Розділ геології, що вивчає структуру земної кори та її зміни під впливом рухів та деформацій Землі в цілому. Характер деформацій, їх розміри залежать від міцності, хімічного складу, вологості та пористості гірських порід, а також від тиску і температури в надрах Землі.

Telco - Те ж, що і Telecommunication company Teletype(writer) (TTY) □ Телетайп □ Телетайп

Літеродрукувальний телеграфний апарат. Temperature □ Температура □ Температура

Фізична величина, що характеризує стан термодинамічної рівноваги системи. Якщо система не перебуває у рівновазі, в ній відбувається теплообмін. Згідно з кінетичною теорією газів температура пропорційна середній кінетичній енергії мікрочастинок. Template window -Те ж, що і Reference window

Temporal resolution Временное разрешение □ Тимчасовий дозвіл

(ДЗ) Інтервал часу, через який супутник може зняти ту ж ділянку місцевості.

Terminal □ Терминал □ Термінал

Пристрій уведення-виводу даних, приєднаний до керуючого процесора. Дисплей і клавіатура утворюють термінал, з якого можна вводити команди й запити або приймати команди, текстову й/або графічну інформацію. Термінал, що має вбудовані засоби обробки й запам' ятовування даних, називається інтелектуальним. Найчастіше це поєднання функцій репрезентує персональний комп 'ютер. Terrain □ Террейн □ Терейн

1. (Заг.) Місцевість, територія, місце, район, земля, площа, ділянка. 2. Рельєф. 3. Ґрунт.

4. (Геол.) Термін,   уживаний   для   опису   шару   суші   або   ґрунту   поверхні Землі.

5. (Геол.) Блок будь-яких розмірів, включений до складу складчастого пояса, що відділений від навколишніх одновікових або більш древніх порід тектонічними контактами і який за складом своїх гірських порід, їхньої структури, походженням, геохімічною, палеобіогеографічною і палеомагнітною характеристикам різко відрізняється від відкладень, що їх вміщають, або суміжних блоків. Таким чином, терейни - це геологічні тіла, відділені чіткою тектонічною межею від сусідніх тіл і які маютьвідмінну від них літолого-стратиграфічну будову. Терейни мають різний генезис і власну історію. У класифікації геологічних утворень після терейнів випливають супертерейни, мікроконтиненти й континенти. 6. (У мультимедіа) Терейн є поверхнею як результат з'єднання елементарних ділянок моделей поверхні, побудованих у цифровому вигляді заздалегідь. Таким чином, візуалізація терейна є технологією візуалізації об'єму, іноді описуваного як 2,5D. Див. DTM. 7. мультимедіа) Розроблений і збережений у комп'ютері фотореалістичний результат професійної візуалізації ландшафту, спеціальних ефектів, художніх додавань і відновлених елементів. Використовується для представлення природних сцен і ділянок у комп'ютерних віртуальних іграх. Див. terrain modelling. Terrain modelling Моделирование террейна □ Моделювання терейна

Концепція «моделювання поверхонь», яка звичайно описує процес подання фізичної або штучної поверхні у вигляді геометричної моделі, як правило, описується певним математичним виразом. Створення цифрової моделі терейна є елементом сучасного підходу до реалізації технології моделювання природних ландшафтів, що реалізуються у комп'ютерних іграх, а також різноманітних екологічних і ГІС моделях. Terrain Resource Information Management (TRIM) □ Формат TRIM □ Формат TRIM

Цифровий формат обміну просторовими даними, використовуваний адміністрацією шт. Британська Колумбія (Канада), що є похідним від формату DMDF шт. Альберта.

Terrestrial photogrammetry □ Наземная фототеодолитная съемка Наземна фототеодолітна зйомка

Наземна фототеодолітна зйомка, а також обробка даних такої зйомки. Tetrahedron Тэтраэдр □ Тетраедр

(Геом.) Чотиригранник, звичайно тетраедр (тобто правильний чотиригранник). Див. polyhedron.

Text document □ Текстовой документ Текстовий документ

1. Документ, виконаний у вигляді твердої копії, тобто на паперовому носії. 2. Текстове представлення цифрового документа на екрані комп' ютера застосуванням, в якому його було розроблено. Так, як концепцією корпорації Microsoft закладено в офісний пакет Microsoft Office, є представлення будь-яких даних у вигляді документа або складеного документа, тому будь-який файл, відкритий створеним їм додатком (Word, Excel, PowerPoint і т.д.) представляється на екрані у вигляді текстового документа. Вивід на принтер такого документа, як правило, дає тверду копію даного цифрового документа. Text Entity Сущность текстовая □ Сутність текстова

(XML) Сутність, змістом якої є яка-небудь часто використовувана фраза, рядок або фрагмент тексту. Зміст текстової сутності може включати також і фрагменти розмітки. Text printer - Те ж, що і Line printer

Text subclass table □ Таблиця (атрибутів) підкласу тексту Таблиця (атрибутів) підкласу тексту

(ArcGIS) Таблиця (атрибутів) підкласу тексту (у покритті).

Text symbol □ Текстовый символ Текстовий символ Texture □ Текстура Текстура

1. Поняття, що використовується для зображень із вираженими статистичними властивостями. До характеристик текстури входять такі властивості, як однорідність, щільність (тон), наявність протяжних утворень та їх спрямованість, регулярність структури зображення та ін. 2. (Комп.) Площинний елемент заповнення поверхонь на зображенні тривимірних віртуальних сцен.

Thematic data, categorical data Данные тематические □ Дані тематичні

(ОЗ) Різновид растрових даних, в яких значення пікселів є номерами класів (категорій), часто одержаних внаслідок класифікування напівтонових даних. Інакше кажучи, це є різновид растрових даних, де значеннями пікселів є номери категорій (класів), але не градації будь-якої ознаки.

Thematic earth surface map □ Карта поверхности Земли тематическая (из космоса)

Карта поверхні Землі тематична (з космосу)

Проаналізована інформація у вигляді тематичної карти, основу якої складає космічний знімок з необхідними доповненнями, умовними позначеннями та надписами. Thematic layer Слой тематический □ Шар тематичний

Набір даних щодо однієї теми. Thematic map Тематическая карта, отраслевая карта □ Тематична карта,

галузева карта

1. Карта, що відбиває який-небудь один сюжет (тему, об' єкт, явище, галузь) або сполучення сюжетів. Розрізняють тематичні карти природних, суспільних явищ і їхньої взаємодії (наприклад, карти геологічні, етнографічні, соціально-економічні, екологічні й т.п.). За ступенем узагальнення зображуваних явищ виділяють аналітичні, комплексні й синтетичні карти. 2. (ДЗЗ) Цифровий космічний знімок із суміщеними тематичними, векторними та/або анотаційними шарами.

Thematic Mapper (TM)

Семиканальна багатоспектральна система дистанційного зондування Землі (Landsat TM), установлена на супутнику Ландсат і забезпечує дозвіл 30 м (на відміну від системи Landsat MSS).

Thematic mapping Тематическое картографирование □ Тематичне картографування

Комплекс заходів і процесів зі створення тематичних карт і атласів. Як розділи тематичного картографування, виділяють картографування природи (геологічне, кліматичне, ґрунтове, геоботанічне й ін.) суспільства (населення, господарства, історичне й т.п.) і їхньої взаємодії (геологічне, інженерно-геологічне, екологічне, природоохоронне й ін.). За практичною спеціалізацією тематичне картографування може бути інвентаризаційним, оцінним, прогнозним, рекомендаційним, а за рівнем узагальнення -аналітичним, комплексним і синтетичним. Найбільша синтетичність і різнобічність властива системному картографуванню.

Theme □ Тема, слой □ Тема, шар

1. (ГІС) Безліч просторових об'єктів, віднесених до одного класу або категорії (наприклад, населені пункти). 2. (ArcGIS) Обумовлений користувачем вид на описані набори географічних даних (покриття, мережі, TIN, або графічні), якщо можливе таке подання, шляхом згадування імені покриття та класу просторових об'єктів або імені набору даних, атрибутів, які цікавлять, схеми класифікації даних і спеціальних символів при відображенні. 3. Сукупність (collection) логічно організованих географічних об'єктів, обумовлених користувачем. Прикладами є вулиці, водойми, землі та водні магістралі. Theory of cartography Теория картографии □ Теорія картографії

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики