Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Artifical intelligence (AI) Искусственный интеллект (ИИ) □ Штучний інтелект

1. Загальне поняття, що описує здатність обчислювальної машини моделювати процес мислення за рахунок виконання функцій, які звичайно зв' язують із людським інтелектом. Сюди не входять завдання, для яких відома процедура рішення (інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, рішення системи лінійних рівнянь і т.д.). Звичайно до сфери ШІ відносять побудову й використання експертних систем, логічний висновок (доказ теорем і правильності програм), розуміння природних мов, зорове й слухове сприйняття. Іноді вважається, що елементи штучного інтелекту реалізуються в деяких просторово-аналітичних або геомоделюючих блоках і зараховуються до функціональних можливостей ГІС. 2. Розділ інформатики, пов' язаний з розробкою інтелектуальних програм для комп' ютерів.

AS/NZS 4270 - Див. Australian/New Zealand Standard on Spatial Data Transfer Ascending node □ Узел схождения Вузол сходження

(ДЗ) Перетинання орбіти супутника із площиною екватора під час його руху до північного полюса.

ASCII - Див. American Standard Code for Information Interchange

ASDTS - Див. Australian Spatial Data Transfer Standard

ASP - Див. 1. Active Server Page. 2. Application Service Provider

ASP.NET

ASP.NET (раніше ця технологія називалась ASP+) - дещо більше, ніж наступна версія ASP. Це уніфіковане середовище розробки Веб-застосувань, що забезпечує нову модель розробки та інфраструктуру, які дають можливість створювати функціональні застосування рівня підприємства і містять всі необхідні для розробників сервіси побудови таких застосувань. Користувачі можуть поступово розширювати функціональність ASP-застосування, додаючи йому функціональність ASP.NET. ASP.NET - це також середовище, що ґрунтується на .NET Framework, тому застосування можна створювати будь-якою мовою програмування, сумісною з .NET Framework, включаючи Visual Basic, C# і Jscript. Крім того, для будь-якого ASP.NET-застосування доступні усі можливості платформи .NET Framework, включаючи повністю кероване, захищене і багатофункціональне середовище виконання програми, спрощену розробку і впровадження, а також «безшовну» інтеграцію з великою кількістю ін. мов програмування.

1. Aspect □ Аспект □ Аспект

1. Точка   зору,   з   якої   розглядається   будь-яке   явище,   поняття, перспектива.

2. Властивість, згідно з якою група даних об' єднується у інформаційно-пошуковій системі. 3. Положення поверхні, на яку виробляється проектування щодо тіла Землі. Див. еquatorial aspect, oblique aspect, polar aspect, transverse aspect.

2. Aspect Экспозиция (склона) □ Експозиція (схилу)

(Син. compass aspect, exposure, direction of steepest slope). Одна з морфометричних характеристик просторової орієнтації елементарного схилу (разом з кутом нахилу), що обчислюється шляхом обробки цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Чисельно дорівнює азимуту проекції нормалі схилу, поділеному на горизонтальну площину, й виражається у градусах або по 4, 8, 16 чи 32 румбам. Експозиція плоского схилу (з нульовою крутістю) не визначена.

Aspect image □ Растровая карта экспозиций □ Растрова карта експозицій

Карта, на якій для кожного піксела показана експозиція «мікросхилу», утвореного ним та його околицею.

Aspect map □ Карта экспозиции Карта експозиції

Карта, на якій використовується кодування експозицій схилів із застосуванням кольорів.

Aspect ratio, picture ratio □ Формат кадра Формат кадру

1. (ДЗЗ) Геометричні розміри рамки, що обмежує поле зображення (аерофотознімка). Звичайно обмежувальна рамка має форму прямокутника. 2. Відношення сторін зображення (ширини до висоти).

ASPRS - Див. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Assembly Ассембл, пакет, комплект Асембл, пакет, комплект

архітектурі .NET) Набір ресурсів і типів, а також мета дані, які описують типи і методи, реалізовані в структурі assembly. Таким чином, assembly є само описаним компонентом. Головною перевагою таких компонентів є те, що для їх використання не потрібні ніякі ін. файли.

Association for Computing Machinery (ACM) □ Ассоциация вычислительной техники

□ Асоціація з обчислювальної техніки

Міжнародна організація зі штаб-квартирою в США, яка займається прогнозуванням та дослідженням процесів розвитку інформаційних технологій. Заснована в 1947 р.

Astronomic(al) azimuth □ Астрономический азимут □ Астрономічний азимут

Кут у горизонтальній площині, відлічуваний від північн. напряму астрономічного меридіана деякої точки за годинниковою стрілкою до заданого напряму. Astronomic(al) bearing - Див. Astronomic(al) azimuth Asynchronous Transfer Mode (ATM) Асинхронный режим передачи

□ Асинхронний режим передачі

1. Набір стандартних телекомунікаційних інтерфейсів, обумовлених T-1, ATM Forum і ITU. Специфікації ATM розробляються Форумом ATM - незалежною асоціацією виробників та користувачів мережного устаткування. 2. Метод передачі різноманітних даних за допомогою розбивки їх на клітини фіксованої довжини з комутацією на основі мережних з' єднань. Клітини мають довжину 53 байта. Мережа ATM використовує віртуальні з' єднання для передачі трафіка через високошвидкісні комутатори від передавального устаткування одного клієнта (Client Passing Equipment, СРЕ) до приймаючого устаткування ін. клієнта. Метод призначений насамперед для організації високошвидкісного трафика різних типів даних (включаючи голос, цифрові дані, відео й ін.) при значній довжині ліній зв' язку. ATM використовує виділені з' єднання із середовищем передачі, що забезпечують можливість одночасної організації численних з' єднань через один комутатор. Ця технологія призначена для передачі даних із швидкістю від 1.5 Мбит/сек до 10 Гбит/сек. Режим ATM є асинхронним у тому розумінні, що клітини від окремих користувачів передаються аперіодично. 3. Мережна технологія (удосконалена спеціально для реалізації технології Infranet), що включає гнучкі мультиплексуючі й перемикаючі методи й устаткування, які забезпечують різну ширину смуги пропущення для локальних і глобальних мереж. На відміну від звичайних синхронних конфігурацій, АТМ дозволяє гнучко розподіляти доступні смуги пропускання для цифрових даних, голосу, зображень та відеоданих. АТМ використає масштабовану архітектуру, яка легко нарощується в часі. Вона дозволяє віртуально нескінченно підключати будь-яку кількість користувачів, підтримувати високу швидкість з' єднання з високопродуктивними мережними серверами. Технологічні дослідження показали, що АТМ дозволяє передавати дані зі швидкістю до 622 Mbps через оптичний кабель (SMF and MMF) і до 155 Mbps через мідний кабель Category 5 UTP. ATA -Див. AcceleraTed hub Architecture

ATCOR □ Модуль ATCOR □ Модуль ATCOR

Модуль атмосферної корекції, розроблений фірмою Geosystems Germany для системи обробки зображень ERDAS IMAGINE. Athmosphere □ Атмосфера Атмосфера

1. Газова (повітряна) оболонка Землі, яка оточує Землю і обертається разом з нею як єдине ціле. Склад її біля поверхні Землі - 78,1 % азоту, 21 % кисню, 0,9 % аргону, у незначних частках відсотка — вуглекислий  газ,  водень,  гелій,  неон та ін. гази. 2. Позасистемна одиниця тиску. Atlas, geographical atlas □ Атлас □ Атлас

(Син. географічний атлас). Систематичні підбірки карт, виконані за єдиною програмою й видані у вигляді книги або набору аркушів. Внутрішня єдність атласу забезпечується порівняністю, взаємодоповнюваністю й ув' язуванням карт та розділів, доцільним вибором проекцій і масштабів (бажано нечисленних), єдиними установками картографічної генералізації, погодженою системою умовних знаків та єдиним дизайном. Атласи розрізняють наступним чином. 1 . За просторовим охопленням - атлас планет, світу, континентів і океанів, груп держав, країн (національний атлас - national atlas), адміністративних одиниць або реґіонів (реґіональний атлас - regional atlas), міст, міських районів і т.п. 2. За змістом - загальногеографічні атласи (general atlas) і тематичні атласи (thematic atlas), в т.ч. фізико- і економіко-географічні та комплексні. 3. За призначенням -науково-довідкові (scientific-reference atlas), краєзнавчі (country atlas, home region atlas), навчальні (atlas for education), шкільні (school atlas), військові (military atlas), туристичні (tourist's atlas), дорожні атласи (road atlas) і т.п. За форматом розрізняють великі або настільні атласи (large-format atlas), атласи книжкового формату (book-format atlas) і малі, або кишенькові атласи (small, pocket atlas), а за способом створення - традиційні й комп' ютерні атласи (computer atlas) в «паперовому» варіанті або електронні атласи в «безпаперовому» електронному вигляді. ATM - Див. Asynchronous Transfer Mode

Atmospheric correction □ Атмосферная коррекция □ Атмосферна корекція

(ОЗ) Усунення варіацій яскравості пікселів, викликаних впливом атмосфери.

Atmospheric window □ Окно прозрачности атмосферы □ Вікно прозорості атмосфери

(ДЗ) Ділянка довжин хвиль, у межах якої ЕМВ проходить через атмосферу без значного впливу з її боку.

Atomic Data Атомарные данные □ Атомарні дані

Елементи даних, що являють собою найнижчий рівень деталізації. Наприклад, у щоденному звіті щодо продаж окремі продані предмети будуть атомарними даними, а узагальнені поняття (такі, як рахунки-фактури та загальні підсумки за ними) - агрегатами даних.

АйгіЬ^є □ Атрибут □ Атрибут

1. (Син. реквізит). Властивість, якісна або кількісна ознака, що характеризує просторовий об'єкт (але не пов'язаний з вказівкою його місця) та асоційований з його унікальним номером, або ідентифікатором. Набори значень атрибута (attribute value) звичайно подаються у формі таблиць засобами реляційних БД. Класу атрибута (attribute class) при цьому відповідає ім' я стовпчика, або стовпця (column) або поля таблиці (field). Для впорядкування, зберігання й маніпулювання атрибутивними даними (attribute data) використовуються засоби систем керування базами даних, як правило, реляційного типу. У більш широкому розумінні це будь-яка просторова й непросторова властивість об' єкта -у цьому випадку говорять про просторові атрибути (spatial attribute) і непросторові атрибути (aspatial attribute). Процес присвоєння просторовим об' єктам атрибутів або зв' язування об' єктів з атрибутами називається атрибутуванням (attribute tagging, attribute matching). 2. (ArcGIS) Характеристика географічного просторового об'єкта (feature), виражена цифрами, символами, зображеннями та CAD-кресленнями, яка звичайно зберігається в табличному форматі та приєднується до просторового об'єкту обумовленим користувачем ідентифікатором (тобто атрибути джерела води (well) можуть включати глибину та витрату в літрах за хвилину). 3. (ArcGIS) Іменована характеристика просторового об' єкта (feature) у векторній моделі даних або класу пікселів у растровій моделі даних; атрибути одного шару даних поєднуються в таблицю атрибутів (attribute

table), у якій кожному атрибуту у таблиці бази даних відповідає один стовпчик, кожному об'єкту (або класу пікселів) - рядок. 4. (UML) Опис пойменованого слоту певного типу будь-якого класу. Кожний об' єкт цього класу містить окреме значення для даного типу. 5. (ArcGIS) Кожний географічний об'єкт (feature) має один або більше атрибутів, які визначають, що собою являє об' єкт, описують його або подають деяку величину, пов'язану із цим об'єктом. Значення атрибутів включають: а) категорії; б) ранги; в) чисельності; г) абсолютні величини; д) відносні величини. 6. Характеристика файлу, яка може бути установлена або скинута. Стандартні атрибути - лише зчитуваний, прихований, системний, архівний. 7. Додаткова інформація про мітки (tag) гипертекстового документу HTML. 8. Інформація, що визначає спосіб виводу символу (attribute character).

Attribute domain Атрибутивный домен □ Атрибутивний домен

(ArcGIS) Поіменований елемент бази геоданих, що описує безліч можливих значень (інтервал або список) атрибута об'єктів.

Attribute pseudo node Атрибутивный псевдоузел □ Атрибутивний псевдовузол

Зайвий з погляду топології вузол, використовуваний для розбивки дуги на частини, що мають різні значення деякого атрибута (-ів).

Attribute rule □ Атрибутивное правило □ Атрибутивне правило АйгіЬ^є table Таблица атрибутов □ Таблиця атрибутів

(ArcGIS) Таблиця атрибутів, яка асоціюється із класом географічних просторових об'єктів, таких, як шпари (рос. скважины) або дороги. Кожний рядок являє собою географічний просторовий об' єкт (feature). Кожний стовпець являє собою один атрибут просторового об' єкта. Див. також attribute, annotation attribute table (TAT), arc attribute table (AAT), feature attribute table (FAT), node attribute table (NAT), point attribute table (PAT), polygon attribute table (PAT), route attribute table (RAT), section attribute table (SEC), value attribute table (VAT), lookup table (LUT), AAT, NAT, PAT, RAT, SEC, TAT.

Australian/New Zealand Standard on Spatial Data Transfer (AS/NZS 4270)

Міждержавний стандарт Австралії та Нової Зеландії, використовуваний для передачі просторової інформації в межах реґіону. Розроблений на основі SDTS з виправленнями, що враховують специфіку термінології та особливості ін. реґіональних стандартів.

Australian Spatial Data Transfer Standard (ASDTS)

Реґіональна реалізація стандарту SDTS, що претендує на роль австралійського державного універсального формату файлового обміну просторовою інформацією. Підтримує векторну нетопологічну, векторну топологічну, растрову модель просторових даних та представлення зображення. Передача атрибутивних даних здійснюється через реляційні таблиці. Тип структури файлу відповідає стандарту ISO 8211. Authentication □ Аутентификация Аутентифікація

1. Засіб захисту, що визначає автентичність користувача та законність його роботи. 2. Частина процедури верифікації. Включає в себе перевірку джерела, унікальності й цілісності повідомлення. Процес аутентифікації визначає користувача як справжнього на основі цифрових аутентифікаційних сертифікатів.

Authentication certificate □ Аутентификационный сертификат Аутентифікаційний сертифікат

Цифровий сертифікат. Містить інформацію про власника, про організацію, що випустила його, унікальний серійний номер, термін придатності та зашифрований блок щодо верифікації змісту сертифікату. Сертифікати випускаються певними організаціями, що користуються довірою сторін, які застосовують ці сертифікати. Authorization Авторизация □ Авторизація

Надання певних повноважень (особі, програмі) на виконання деяких дій у системі обробки даних.

Autogenous geo-processes Геологические процессы эндогенные □ Геологічніпроцеси ендогенні

Процеси впливу на навколишнє середовище, викликані, в основному, внутрішніми силами Землі, шо відбуваються головним чином усередині Землі. До ендогенних процесів належать тектонічні, магматичні, метаморфічні (зміни в структурі, мінеральному та хімічному складах гірських порід), гідротермальні, у тому числі утворення ряду родовищ корисних копалин.

Automated (computer-assisted) Компьютеризированный □ Комп'ютеризований

Електронний, автоматизований. Див. ^mputer assisted, data automation. Automated cartographic system (ACS) □ Автоматизированная картографическая система Автоматизована картографічна система

Виробничий та/або науково-дослідний комплекс автоматичних картографічних приладів, комп'ютерів, програмних та інформаційних засобів, що функціонують як єдина система з метою створення та використання карт. Автоматизована картографічна система відрізняються за конфігурацією. Вона може включати підсистеми вводу даних, управління БД, цифрової фотограмметричної обробки даних, моделювання і перетворення інформації, виводу (візуалізації) інформації, автоматичного кольороподілу, видання карт тощо. Розрізнюють спеціалізовані автоматизовані картографічні системи, які призначаються для виготовлення будь-якого одного типу картографічних творів (наприклад, карт доріг або морських карт) чи забезпечення одного процесу (наприклад, поновлення карт), та загальнокартографічні автоматизовані картографічні системи. Автоматизовані картографічні системи індивідуального користування мають назву автоматизованого робочого місця картографа.

Automated cartography □ Автоматизированная (компьютеризированная) картография □ Автоматизована (комп'ютеризована) картографія

1. Розділ картографії, який охоплює теорію, методологію та практику створення, відновлення й використання карт, атласів та ін. просторово-тимчасових картографічних творів у графічній, цифровій і електронній формах за допомогою автоматичних картографічних систем та ін. технічних і апаратно-програмних засобів. 2. Складання й виробництво карт за допомогою комп' ютерів, яке на відміну від ГІС не включає інструменти запиту й аналізу просторової інформації.

Automated (algorithmic) generalization □ Автоматическая (алгоритмическая) генерализация □ Автоматична (алгоритмічна) генералізація

Формалізований відбір, згладжування (спрощення) або фільтрація геозображення відповідно заданих алгоритмів та формальних критеріїв. Automated interpretation - Див. Image analysis Automated mapping - Див. Computer aided mapping

Automated mapping □ Автоматизированное картографирование Автоматизоване картографування

(Син. computer aided mapping, imputed mapping). Застосування технічних та апаратно-програмних засобів, в тому числі автоматизованих картографічних систем, комп'ютерних технологій та логіко-математичного моделювання для складання, оформлення та редагування, видання і використання карт та ін. картографічних творів. Усуває трудомісткі ручні процеси, підвищує продуктивність праці, якість карт, надійність результатів їх аналізу.

Automated Mapping/Facilities Management (AM/FM) Автоматическое картирование/Управление оборудованием □ Автоматичне картування/ Управління устаткуванням

1. Системи керування інженерними мережами та промисловими об'єктами. Автоматизовані системи управління (рос. автоматизированные системы управления -АСУ). 2. Система, що підтримує функції автоматизованої картографії та ГІС у додатку до керування мережами підприємств комунального господарства (газовими, водопровідними, електро- та телекомунікаціями).

Automated Mapping System (AMS) Автоматизированная картографическая система (АКС) □ Автоматизована картографічна система (АКС)

Automated recognition □ Автоматозированное распознавание □ Автоматизоване розпізнавання

Аналіз ознак та розпізнавання об' єктів на зображеннях у діалоговому режимі.

Automated system □ Автоматизированная система □ Автоматизована система

Система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу та комплексу засобів автоматизації.

Automatic(al) mapping system □ Автоматическая картографическая система (АКС) □ Автоматична картографічна система (АКС)

Виробничий і (або) науково-дослідний комплекс автоматичних картографічних приладів, комп' ютерів, програмних та інформаційних засобів, що функціонують як єдина система з метою створення й використання карт. АКС розрізняються за конфігурацією (configuration). Вони можуть включати підсистеми вводу даних, керування базами даних, блоки цифрової фотограмметричної обробки даних, моделювання й перетворення інформації, виводу (візуалізації) інформації, автоматичного кольороподілу, видання карт та ін. Розрізняють спеціалізовані (об' єктно-орієнтовані) автоматичні картографічні системи (object oriented automatic mapping system), призначені для виготовлення якогось одного типу картографічних творів (наприклад, дорожніх або морських карт) або забезпечення одного процесу (наприклад, відновлення карт), і загалькартографічні автоматичні картографічні системи (general automatic mapping system). АКС індивідуального користування носять назви автоматизованого робочого місця картографа

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики