Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Розділ, в якому вивчаються загальні проблеми, предмет і метод картографії як науки, а також мова карти, методологія математико-картографічного моделювання, створення й використання карт.  Основні  розробки з теорії картографії виконуються в рамках картознавства (cartology) - загального вчення про карти. Thermal inertia □ Тепловая инерция □ Теплова інерція

Характеристика речовини або середовища, яка визначає швидкість сприймання і віддавання тепла.

Thermal radiation Тепловое излучение, температурное излучение □ Теплове випромінювання, температурне випромінювання

Електромагнітне випромінювання, яке емітується (висилається) речовиною і виникає за рахунок її внутрішньої енергії (на відміну, наприклад, від люмінесценції, яка утворюється за рахунок зовнішніх джерел енергії). Теплове випромінювання має неперервний спектр, положення максимуму якого залежить від температури речовини. З її підвищенням збільшується загальна енергія температури випромінювання, що висилається, а максимум зміщується в зону малих довжин хвиль. Thermochange □ Теплообмен □ Теплообмін

Мимовільний незворотний процес перенесення теплоти, зумовлений градієнтом температури (перенесення тепла від більш нагрітих тіл до менш нагрітих). У загальному випадку перенесення теплоти може також зумовлюватися неоднорідністю полів ін. фізичних величин, наприклад, різницею концентрацій.

1. Thiessen polygons Полигоны Тиссена □ Полігони Тіссена

Розбивка простору на площини, які створюються на основі безлічі вихідних точок таким чином, що в кожному полігоні перебуває рівно одна вихідна точка, а межа полігона виявляється рівновіддалена від цієї точки і її найближчих сусідів.

2. Thiessen polygons Полигоны Тиссена, полигоны Дирихле, полигоны (диаграммы) Вороного, ячейки Вигнера-Зейтца, многоугольники близости □ Полігони Тіссена, полігони Діріхлє, полігони (діаграми) Вороного, осередки Вігнера-Зейтца, багатокутники близькості

(Англ. син. Dirichlet tessellation Voronoi polygons, Voronoi diagrams, , proximity polygons, proximal polygons). Полігональні площини (локуси), утворені на заданій безлічі вихідних точок таким чином, що відстань від будь-якої точки площини до даної точки менша, ніж для будь-якої ін. точки безлічі. Межи полігонів Тіссена є відрізками перпендикулярів, відновлених до середин сторін трикутників у тріангуляції Делоне, що може бути побудована щодо тієї ж самої множини точок.

Threshold □ Порог, точка отсечения □ Поріг, точка відсікання

1. (Комп.) Точка, починаючи з якої сигнал (напруга, струм тощо) вважаються дійсним. Наприклад, рівень напруги від 0 до 0,5 вольта можна вважати нулем, а від 1,8 вольта і вище - одиницею. 2. (Стат.) Межа помилки, при перевищенні якої дані вважаються некоректними. Звичайно визначається за статистичними критеріями на основі розподілу даних (наприклад, критерій %2 стосовно даних із приблизно нормальним розподілом).

3. Граничний.

Threshold sensivity □ Порог чувствительности □ Поріг чутливості

Середньоквадратичне значення амплітуди першої гармоніки діючого на приймач випромінювання модульованого потоку випромінювання з заданим спектральним розподілом, при якому середнє значення амплітуди першої гармоніки напруги (струму) фотосигналу дорівнює середньоквадратичному значенню напруги (струму) шуму в заданій смузі на частоті модуляції потоку випромінювання. Позначається Фп. Вимірюється у ватах (Вт). Thresholding □ Отсеивание □ Відсівання

(ОЗ) Ідентифікація й наступна «декласифікація» пікселів, спектральне видалення яких від еталону перевищує припустиму величину (threshold).

Tick □ Тик □ Тік

(ESRI) Реєстраційна крапка в покритті Arclnfo.

1. Tie-point □ Точка привязки □ Точка прив'язування

Точка, яка може бути розпізнана на частинах двох сусідніх (суміжних) знімків, що перекриваються. Точки прив'язування використовуються при суміщенні.

2. Tie point □ Соединительная, соответствующая точка □ Сполучна, відповідна точка

(ОЗ) Одна і та сама точка на поверхні Землі, розпізнана на двох або більше знімках. TIFF - Див. Tagged Image File Format

TIGER - Див. The Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing data format

Tiling □ Мозаичное размещение, регулярная мозаика Мозаїчне розміщення, регулярна мозаїка

Розбивка великого масиву векторних даних або растрового зображення на невеликі блоки однакового розміру з метою оптимізації доступу й/або стиску.

Time base of forecast □ Период основания прогноза □ Період заснування прогнозу

Проміжок часу, на базі якого будується ретроспекція.

Time dependent mapping Картирование изменений во времени □ Картування змін в часі

На карті можуть виводитися три типи залежностей, які включають: а) тенденції - зміни між двома (чи більше) датами або моментами часу; б) ситуація до та після - умови, які передують або випливають за подією; в) цикл - зміни через повторювані інтервали часу, такі, як день, місяць, рік.

Time scale □ Масштаб времени □ Масштаб часу

Характеристика співвідношення між часом моделювання процесу (наприклад, на комп' ютері), та часом протікання природного процесу, який моделюється. Якщо масштаб часу дорівнює одиниці, то говорять про реальний час. Time series □ Динамический ряд □ Динамічний ряд

Часова послідовність ретроспективних значень змінної об'єкта прогнозування. Time zone Временной пояс □ Часовий пояс TIN - Див. Triangulated Irregular Network TIN layer Слой TIN □ Шар TIN

Tinting □ Фонирование, тонирование Фонування, тонування

Гіпсометричне фарбування тонами.  Тональна гіпсометрична шкала висот. Див. hypsometric map. Також використовуються сполучення - altitude tinting, elevation tinting, hypsometric tinting, layer tinting. TM - Див. Thematic Mapper

«To» point □ Конечная точка □ Кінцева точка

Кінцева точка (лінії, вектора); пункт призначення (маршруту). To take the census Проведение переписи населения □Проведення перепису населення

Проведення перепису (населення). Tolerance □ Допуск, допустимое отклонение □ Допуск, припустиме відхилення

Допуск, припустиме відхилення відліку від певної (рос. истинной) величини. Tooltips Всплывающие подсказки □ Підказування, що спливають

Невеликі вікна, що спливають, в яких виводиться назва елементу управління без текстової позначки. З' являються автоматично після того, як покажчик миші деякий час нерухомо простоїть над або під елементом управління.

Topic Map □ Карта заголовков □ Карта заголовків

Навігація за XML-контентом і Веб-ресурсами в Інтернеті. Див. XML-Related Terms & Definitions.

Topocentric coordinate system □ Топоцентрическая система координат Топоцентрична система координат

(Геод) Тривимірна прямокутна система координат, початок якої перебуває в деякій точці на поверхні еліпсоїда, вісь X дотична поверхні й спрямована на схід, вісь Y дотична поверхні й спрямована на північ, вісь Z спрямована зовні. Topographic base, topographical basis Географическая основа карты,

топографическая основа карты □ Географічна основа карти, топографічна основа

карти

Загальногеографічна частина тематичної або спеціальної карти, що використовується для прив' язки даних, нанесення тематичного змісту, орієнтування під час роботи з картою. Географічна основа карти звичайно містить такі елементи: берегову лінію, гідрографію, межі та кордони, населені пункти, дорожню мережу. Див. base map. Topographic effect Эффект топографический □ Ефект топографічний

1. Спотворення яскравості на аеро- або космічному знімку гірської місцевості, які зумовлені  розходженнями освітленості  відповідно кута Сонця та кута візування. 2. (ДЗ) Варіювання   значень   освітленості   схилів,   які   обумовлені   їхнім   ухилом і експозицією. Усувається методами топографічної нормалізації (topographic normalization). Topographic map □ Топографическая карта Топографічна карта

Загальногеографічна карта універсального призначення, що докладно зображає місцевість. Топографічні карти підрозділяють на великомасштабні (1:50 000 і крупніше), середньомасштабні (1:100 000 - 1:500 000) і дрібномасштабні або топографічні, топографічні-оглядово-топографічні (дрібніше 1:500 000). У кожній країні існує офіційно прийнята державна система картографічних проекцій, масштабів, разграфки й номенклатури карт і умовних знаків для топографічних карт. Великомасштабні топографічні карти створюються за матеріалами польових топографічних зйомок, а всі ін. - складаються камерально більше за великомасштабними картами. У зміст топографічних карт входять такі елементи: опорні пункти, господарські й культурні об' єкти, дороги, об' єкти зв' язку, гідрографія, рельєф, рослинність, ґрунти, границі й огородження. Топографічні карти звичайно є основою для складання тематичних карт, цифрових моделей рельєфу, цифрових моделей місцевості, а також й цифрових карт - основ для геоінформаційних систем (ГІС).

Topographic normalization □ Топографическая нормализация □ Топографічне нормалізування

Усунення варіацій яскравості, зумовлених нахилом та експозицією схилів, тобто приведення знімка до плоскої поверхні.

Topographic scale □ Масштаб топографической карты (плана) линейный □ Масштаб топографічної карти (плану) лінійний

Відношення довжини лінії на карті (плані) до довжини горизонтальної проекції відповідної лінії на місцевості. Масштаб топографічної карти виражають в лінійній або в числовій формі. Масштаб лінійний - відрізок прямої, який розділений на рівні частини (звичайно, сантиметри), з підписами, що означають відповідні горизонтальні відстані на місцевості. Лінійна міра основної частини називається підґрунтям масштабу, а відповідна їй відстань на місцевості - величиною масштабу. Масштаб числовий - дріб з чисельником одиниця і знаменником, який вказує, у скільки разів горизонтальні відстані на місцевості більші за должини відповідних ліній на карті або плані.

Topography □ Топография □ Топографія

1. Галузь науки й практики на стику геодезії й картографії, що вивчає місцевість у геометричному й географічному відношеннях за допомогою створення топографічних карт і планів на основі польових топографічних зйомок (topographic(al) survey, field mapping, topographic(al) plotting, land survey). Основними видами зйомок є стерео­топографічна зйомка (photogrammetric survey), здійснювана шляхом стереоскопічного дешифрування стереопар знімків, і комбінована топографічна зйомка, що об'єднує дешифрування знімків з наземною зйомкою. З наземних методів топографії переважають мензульна зйомка (plane-table topographic survey) і фототеодолітна зйомка (photo-theodolite survey). 2. Рельєф.

The Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing data format (TIGER)

1. Формат, який використовується у Бюро переписів США з кінця 80-х років замість колишнього формату DIME. Він створений у рамках реалізації програми картографічного забезпечення перепису населення 1990 р. 2. Цифрова БД національного масштабу (США), розроблена для перепису населення у 1990 р. Файли системи TIGER містять інтервали вуличних адрес, ділянки перепису й межі кварталів.

Topological spatial data model □ Топологическая модель пространственных данных □ Топологічна модель просторових даних

Модель просторових даних, при побудові якої враховуються топологічні відношення між просторовими об' єктами. Топологічна інформація описує просторові властивості об'єктів, які не змінюються за будь-яких їх деформацій, що виконуються без розривів та склеювань.

Topologization □ Топологизация □ Топологізація

Автоматична або інтерактивна процедура побудови топології при перетворенні векторних нетопологічних подань (моделей) у векторні топологічні. Може входити до складу операцій векторизації.

Topology □ Топология Топологія

(Від грец. topos - місце). 1. Розділ математики, що вивчає властивості фігур, які не змінюються під час будь-яких деформувань, здійснюваних без розривів і склеювань (точніше, при взаємооднозначних і безперервних відображеннях). Прикладами топологічних властивостей фігур є розмірність, число кривих, що обмежують дану площину, і т.д. Так окружність, еліпс, контур квадрата мають ті самі топологічні властивості, тому що ці лінії можуть бути деформовані одна в ін. описаним вище способом, у той же час кільце та коло мають різні топологічні властивості: коло обмежене одним контуром, а кільце - двома. 2. Інформація щодо просторових взаємин геометричних об' єктів у складі цифрової карти чи її окремого шару. 3. (ArcGIS) Просторові взаємини між просторовими об'єктами, що з'єднуються: покриттів (тобто дуг (arcs), вузлів (nodes), полігонів (polygons) і точок (points)). Наприклад, топологія дуги включає її вихідний і вхідний вузли і її правий та лівий полігони. Топологічні взаємозв'язки будуються із простих і складних елементів: точок (простий елемент), дуг (наборів точок, що з 'єднуються), ділянок (наборів дуг, що з 'єднуються) і маршрутів (наборів відрізків або сегментів), які є дугами або частинами дуг. Надлишкові дані (координати) не включаються, тому що дуги можуть представляти лінійні просторові об' єкти, частини країв просторових об' єктів ділянок або одночасно і те, і ін. Топологія корисна в ГІС, тому що багато просторових операцій моделювання не вимагають використання координат, а тільки потребують топологічну інформацію. Приміром, при знаходженні оптимального шляху між двома точками потрібен список дуг, що з' єднуються одна з однною і вага (вартість) проходження кожної з них у відповідному напрямку. Координати потрібні тільки тоді, коли візуалізується властиво оптимальний маршрут.

Topology invariant Топологическая инвариантность □ Топологічна інваріантність

Властивість плоскої фігури, просторового об' єкта не змінюватися за будь-яких деформацій, які здійснюються без розривів і склеювань. Прикладами топологічно інваріантних фігур є коло, еліпс, квадрат (оскільки вони можуть бути однозначно деформовані одна в одну). У той же час кільце і коло не є топологічно інваріантними: коло обмежене одним контуром, а кільце - двома.

Toponymy, place-name study □ Картографическая топонимика □ Картографічна топоніміка

Розділ картографії, в якому вивчаються географічні назви, або географічні найменування, топоніми, їх історичне походження, змістовне значення та правила передачі на картах. Виділяють також гідроніми - назви гідрографічних об'єктів та ороніми - назви орографічних об' єктів. В Україні топоніміка регулюється спеціальним законом.

Trace solver □ Трассировщик □ Трасувальник

Компонент ГІС, який виконує завдання аналізу і планування розміщення лінійних об' єктів у мережі.

Tracing □ Трассировка □ Трасування

Те ж, що й Tracing analysis.

Tracing analysis □ Трассировка □ Трасування

(ГІС) Аналіз і планування розміщення лінійних об'єктів. Аналіз мережі, що відслідковує її зв' язність. Син. Network tracing.

Track repeat cycle □ Цикл повторення трассы космического аппарата Цикл повторення траси космічного апарату

Період часу між двома послідовними проходженнями КА понад заданим районом земної поверхні.

Trailer file «Прицепной» файл □ «Причіпний» файл

Допоміжний файл, що записується на магнітній стрічці за основним і містить інформацію (метадані) про основний файл. Training Обучение □ Навчання

Створення набору еталонів (еталонних дешифрувальних ознак), за якими потім здійснюється   розпізнавання   об'єктів   на   зображеннях.   Сукупність   об'єктів, що використовуються при створенні еталонів, складає навчальну вибірку. Див. також training field, training site, supervised training, unsupervised training. Training field, training site □ Область обучения Область навчання

Частина простору, піксели якої утворять навчальну вибірку (training sample). Training sample □ Обучающая выборка Навчальна вибірка

(ОЗ) Основа побудови еталона для проведення класифікації. Сукупність зображень об' єктів з указуванням класу належності кожного об' єкта, яка використовується для навчання системи розпізнавання (інтерпретування) зображень. Як правило, до вибірки навчальної входять зображення об'єктів двох і більше класів. Transaction □ Транзакция □ Транзакція

1. (БД) Мінімальна група неподільних операцій над БД, під час виконання яких вона переходить з одного цілісного стану до ін. Основні властивості транзакції: атомарність (ніяка транзакція не може бути розбита на дві та більше транзакції); узгодженість (до початку транзакції і після закінчення транзакції БД повинна знаходитися в узгодженому чи цілісному стані, тобто транзакція, розпочавшись, повинна або завершитись повністю, або система повинна бути повернута до початкового стану); ізольованість (незалежність транзакцій, що паралельно виконуються); довговічність (схоронність змін, зроблених транзакцій у БД на тривалий час). Транзакції розподіляються на довгі та короткі. Довга транзакція має термін існування від хвилин до місяців, для кожної довгої транзакції створюється окрема версія БД, яка повинна узгоджуватися з вихідною БД безпосередньо перед передачею до неї змін довгої транзакції. Коротка транзакція триває звичайно частки секунди і під час її виконання ін. операції з БД заборонені (БД перебуває у стані блокування). 2. (ЛОМ) Взаємодія між клієнтом і сервером. Наприклад, транзакцією може бути послідовність операцій: запит, передача даних або розрив з'єднання. Сеанс системи ATM (automated teller machine - автовідповідач) також становить приклад транзакції. При використанні мови SQL транзакція є найменшою завершеною дією, що виконується, для пошуку або модифікації баз даних. Якщо в SQL який-небудь із кроків транзакції не може бути виконаний, то вона відміняється повністю. 3. (МПД) Короткий за часом цикл взаємодії об' єктів, що включає запит - виконання завдання - відповідь. Звичайно здійснюється в режимі діалогу.

Transformation □ Преобразование □ Перетворення

1. (Мат.) Перетворення. 2. (ОЗ) Геометричне трансформування (звичайно растра). Див. affine transformation, polynomial transformation, linear transformation, nonlinear transformation.

Transformation matrix □ Матрица преобразования Матриця перетворення

(ОЗ) Матриця, складена з коефіцієнтів поліномів, що використовуються для перетворення координат пікселів з однієї системи в ін. Наприклад, це може застосовуватися при геометричному трансформуванні растра.

Transition characteristic □ Переходная характеристика □ Перехідна характеристика

1. Реакція системи на східчастий вхідний сигнал. 2. В аерофотографії те саме, що суміжна крива.

Translation □ Пересчет, перемещение □ Перерахування, переміщення

(Геом.) Паралельний перенос.

Transmission □ Пропускание □ Пропускання

Проходження випромінювання (наприклад, ЕМВ) через середовище без зміни частот, що складають його монохроматичні випромінювання.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Протокол управления передачей/ межсетевой протокол Протокол управління передачею/ міжмережний протокол

1. Протокол забезпечення передачі даних через Інтернет. Застосовується за замовчуванням UNIX-системами щодо маршрутизації пакетів інформації у локальній або глобальній мережі. Це стандартний протокол, на якому ґрунтується система передачі даних через Інтернет. 2. Прокол управління передавання/протокол Інтернет - набір комунікаційних протоколів, якими користуються більшість головних комп' ютерів для обміну інформацією. Метод передачі даних із комутацією пакетів, який використовується у мережі Інтернет. Проколом визначається розподіл сигналів на пакети, а також додавання до кожного пакету адресної інформації, необхідної для того, щоб пакет потрапив до адресата, і оригінальне повідомлення буде відновлено.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики