Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Transparency □ Прозрачность □ Прозорість

Величина, що характеризує, яку саме частину світла пропускає середовище без зміни напрямку його поширення. Визначається відношенням світлового потоку (потоку випромінювання), що пройшов у середовищі шлях, який дорівнює одиниці довжини, без зміни напряму, до світлового потоку (потоку випромінювання), який увійшов у це середовище паралельним пучком.

Transposition □ Транспонирование □ Транспонування

(Мат.) Транспонування (матриці). Trapezohedron Трапецоэдр □ Трапецоедр

(Геом.) Багатогранник (polyhedron), грані якого - трапеції. Trapezoid □ Трапецоид □ Трапецоїд

(Мат.) Чотирикутник, в якого немає паралельних сторін. Амер. trapezium. Tree □ Дерево Дерево

1. Кінцева множина, в якій виділений один елемент (корінь), а ін. елементи розбиті на множини, що не пересікаються (піддерева), кожне з яких є деревом. 2. Орієнтований граф, у якого є рівно одна вершина (корінь дерева), що не має вхідних ребер, а в кожну ін. вершину входить рівно одне ребро.

Trend □ Тренд Тренд

1. Основною тенденцією розвитку (трендом) називається плавна та стійка зміна рівня явища в часі, вільного від випадкових коливань. Більшість регулярних складових тимчасових рядів належить до двох класів: вони є або трендом, або сезонною складовою. Тренд являє собою загальний систематичний лінійний або нелінійний компонент, що може змінюватися в часі. Сезонна складова - це періодично повторюваний компонент. Обидва ці види регулярних компонентів часто присутні в ряді одночасно. 2. Трендом називається представлення тенденції у формі досить простого та зручного рівняння, що щонайкраще апроксимує (наближує) реальну тенденцію динамічного ряду. За формою тренди можуть бути лінійними, параболічними, експонентними, логарифмічними, статичними, гіперболічними, поліноміальними, логістичними та ін. Excel 5, 7, 97 надають користувачам інструменти побудови лінійного, експонентного, логарифмічного, ступневого та поліноміального (до полінома 6-й ступеня) трендів, а також ковзну середню. Лінійна форма тренда: Y = а + bt, де Y - рівні показника, звільнені від коливань і вирівняні по прямій; а - початковий рівень тренда у момент або за період, прийнятий за початок відліку часу t; b - середня зміна за одиницю часу, тобто константа тренда, швидкість зміни. Це може бути, наприклад, середньоденний, середньомісячний або середньорічний приріст якого-небудь показника. 3. Аналітичне або графічне представлення варіацій (коливань) змінної в часі, що одержане внаслідок виділення регулярної складової динамічного ряду (процесу). У випадку багатовимірного опису об' єкта прогнозування аналітичне представлення зміни комплексу змінних у часі називають багатомірним трендом.

Trending mean Изменяющееся среднее □ Середнє, що змінюється

Triangulated Irregular Network (TIN) Нерегулярная триангуляционная сеть □ Нерегулярна тріангульована мережа

1. (КГ, ГІС) Подання поверхні у вигляді комплексу із точок і відрізків, що їх з'єднують, а також і трикутних граней, утворених цими відрізками. 2.(ГІС) Мережа нерівносторонніх трикутників, що відповідає тріангуляції Делоне і використовується в цифровому моделюванні рельєфу.

Triangulation □ Триангуляция □ Тріангуляція

1. (Мат.) З'єднання відрізками точок вихідної безлічі, що утворить розбивку площини на трикутники. 2. (Геод.) Метод і технологія визначення положення геодезичних пунктів побудовою на місцевості систем суміжно розташованих трикутників, в яких вимірюють довжину однієї сторони (по базису) і кути, а довжини ін. сторін одержують за допомогою тригонометричних методів.

Triaxial ellipsoid Трехосный эллипсоид □ Тривісний еліпсоїд

(Геом.) Еліпсоїд, в якому довжини всіх осей різні. TRIM - Див. Terrain Resource Information Management

Tropospheric correction □ Тропосферная коррекция Тропосферна корекція

Поправка, яку вносять в результати GPS-вимірювань для компенсації затримки поширення GPS -сигналу в тропосфері. True-color Многоцветный □ Багатоколірний

Характеристика зображень, форматів даних і пристроїв відображення, що грунтується на передачі безперервної шкали відтінків кольорів і яскравостей. True north - Те ж, що і Geographic north TTY - Див. Teletypewriter Tuple □ Кортеж Кортеж

1. Кінцева послідовність, упорядкований набір елементів, можливо, з повторами елементів деякої множини. 2. Група поіменованих значень; група декількох полів одного рядка в таблиці; упорядкований набір (масив) об'єктів. Звичайно «- tuple» є суфіксом для утворення назв кортежів, які утворені з більш ніж чотирьох елементів: quintuple («п'ятірка»), sextuple («шістка»). Ця морфема, очевидно, стала згодом використовуватися і як самостійне слово (порівн. - англ. «nth» і рос. «энный»). Turbulence □ Турбулентность □ Турбулентність

Явище виникнення вихорів різних розмірів у течіях рідин і газів, внаслідок чого їх гідродинамічні   і   термодинамічні   характеристики   (швидкість,   температура, тиск, щільність), мають хаотичні флуктуації та змінюються у просторі і часі нерегулярно. Turbulent flow □ Турбулентное течение □ Турбулентна течія

Невпорядкована течія рідини або газу, за якої їх елементи рухаються складними траєкторіями, що приводить до інтенсивного перемішування між шарами рідини (газу). Від ламінарної течії турбулентна течія відрізняється складною структурою потоку і хаотичністю поведінки у часі.

Type □ Тип □ Тип

(UML) Опис набору подібних об'єктів з атрибутами й операціями, який може не включати методів. Див. data type.

U

UDA - Див. Universal Data Access

UDDI - Див. Universal Description, Discovery andIntegraion Ultraviolet radiation Ультрафиолетовое излучение □ Ультрафіолетове випромінювання

Випромінювання, довжини хвиль монохроматичних складових якого менші за довжини хвиль видимого випромінювання і більші приблизно 1 нм. Межі спектральної ділянкиультрафіолетового випромінювання умовні і можуть вибиратися різними для різних застосувань. У спектральній області між 100 і 400 нм МКО розрізняє: УФвід 315 до 400 нм, УФ-Ті від 280 до 315 нм, УФвід 100 до 280 нм. UML - Див. Unified Modeling Language UML diagram UML-диаграмма UML-діаграма Див. UML.

Underground survey Маркшейдерская съемка □ Маркшейдерська зйомка Undershoot □ Недорегулирование □ Недорегулювання

«Недоліт» (помилка топології ГІС). Undirected network □ Ненапраленная сеть □ Ненаправлена мережа Undulation - Див. Separation Unicode □ Юникод □ Юнікод

Всесвітній стандарт кодування символів. Кодування символів 16-разрядними двійковими числами, у результаті використання якої вдається представити 65536 різних знаків і символів. Цього цілком достатньо для одночасного представлення усіх літер мови будь-якої країни світу, де застосовуються комп' ютерні, а також найрізноманітніші небуквені спеціальні символи.

Unified Modeling Language (UML) Унифицированный язык моделирования

□ Уніфікована мова моделювання

Узагальнена мова об' єктно-орієнтованого аналізу і моделювання, призначена для специфікації, візуалізації, конструювання і документування відчужуваних матеріалів програмних систем, так само, як і для моделювання бізнес-процесів та ін. не програмних систем. UML включає в себе в уніфікованому вигляді найкращі практичні методи графічного моделювання, відомі сьогодні, в тому числі графічне представлення великої кількості (collection) елементів, які звичайно зображаються у вигляді зв' язного графа з вершин (суті) і ребер (відносин). Інакше кажучи, система являє собою сутність, що розробляється, котра розглядається з різних точок зору за допомогою моделей, різноманітні представлення яких відображені у формі діаграм. Мова UML підтримує такі дев'ять типів діаграм: а) діаграми класів (class diagram); б) діаграми об'єктів (object diagram); в) діаграми прецедентів (use case diagram), г) діаграми послідовностей (sequence diagram); д) діаграми співробітництва (collaboration diagram); е) діаграми станів (state diagram); ж) діаграми видів діяльності (activity diagram); з) діаграми компонентів (component diagram); и) діаграми розгортання (deployment diagram). Uniform distribution Равномерное распределение □ Рівномірний розподіл Uniform Resource Identifer (URI) Унифицированный идентификатор ресурса

□ Унифікований ідентифікатор ресурсу

Ім'я й адреса інформації, представленої текстом, графікою, аудіо, відео та ін. даними в Internet. Як правило, URI ідентифікує і програму, яка використовується для доступу до ресурсу, що знаходиться за указаною адресою, а також ім' я файла ресурсу. Адреса Веб-сторінки або URI є типом URI, що використовується найчастіше. Uniform Resource Locator (URL) Унифицированный показатель ресурса □

□ Уніфікований покажчик ресурсу

(Вимовляється як ЮеРеЛ). Є адресою файла (ресурсу), доступного в Інтернеті. Тип ресурсу залежить від протоколу доступу до програми в Інтернеті. Якщо застосовується World Wide Веб-протокол, який називається Hypertext Transfer Protocol (HTTP), ресурс може бути сторінкою, написаною мовою HTML, файлом зображення, програмою, написаною скриптовою мовою (РНР або ін.), чи будь-яким ін. файлом, що підтримує HTTP. URL містить ім'я протоколу, необхідного для одержання ресурсу. Таким чином, domain mame (ім' я домена) специфікує конкретний комп' ютер у Інтернеті й ієрархічне описання місцезнаходження файла на цьому комп'ютері. Приклад URL-імені: http://www.mhrccc.org/kingston/. Це ім'я описує Веб-сторінку, розташовану на комп'ютері з ім'ям www.mhrccc.org і доступну через протокол НТТР за допомогою клієнтськоїпрограми під назвою Веб-браузер. Файл, який шукається, знаходиться у директорії з ім' ям kingston і є стартовою сторінкою Веб-сайта. URL може існувати для будь-якої Веб-сторінки і не лише домашньої сторінки або файла. URL для програми, що створює скрипт управління формами на аркуші (common gateway interface, CGI) і написаною мовою Perl може виглядати так: http:/whatis.com/cgi-bin/comments.pl. URL для файла, який має бути завантажений на комп'ютер-клієнт за допомогою функції даунлоад (download), вимагає завдання протоколу «ftp» такого типу: ftp://www.somecompany.com/whitepapers/widgets.ps/. Uninterruplible Power Supply (UPS) Источник безперебійного питания □ Джерело безперебійного живлення

Пристрій, що має у у своєму складі акумулятори й забезпечує живлення і захист комп'ютера та периферії під час збільшення чи спадання напруги основного електроживлення.

Union Объединение (юнион) □ Об'єднання (юніон)

1. (ArcGIS) Об'єднання (просторовий оператор). 2. (ArcGIS) Топологічний оверлей (topological overlay) двох полігональних наборів просторових даних, які зберігають просторові об' єкти, що попадають у просторовий екстент обох вхідних наборів даних. Таким чином, всі просторові об' єкти з обох покриттів зберігаються. United States Geological Survey (USGS) Геологическая служба США □ Геологічна

служба США.

Universe of discourse □ Предметная область □ Предметна область

Представлення дійсного або гіпотетичного (що представляє) світу, яке включає все, що цікавить дослідника.

Universal Data Access (UDA) □ Универсальный доступ к данным □ Універсальний доступ до даних

Стратегія Microsoft із надання уніфікованих методів доступу до даних, що не залежать від їх типу та місцезнаходження.

Universal Description, Discovery and Integraion (UDDI) Универсальное описание, поиск, и взаимодействие □ Універсальний опис, пошук і взаємодія, стандарт UDDI

1. Орієнтована на Веб адресна книга, що дозволяє бізнес-організаціям самостійно розміщати інформацію про себе в Інтернеті і відшукувати там один одного самостійно, як у традиційній телефонній книзі. 2. Протокол, організація, загальний опис, механізми пошуку і інтеграція Веб-сервісів (веб-служб), які використовуються для структурування бізнес-ініціатив у мережі Інтернет. Власне протокол і розподілений реєстр Веб-служб (Web-services) побудовані на основі XML, що відіграє роль посередника між компаніями, які використовують Веб-служби, і компаніями-постачальниками Веб-служб. Звертання до UDDI виконується через SOAP - http://www.uddi.org.

Universal Serial Bus (USB) Универсальная последовательная шина □ Універсальна послідовна шина

Послідовний універсальний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв, що забезпечує швидкість передавання даних 12 Мбіт/c. Призначений для заміни RS-232 і низькошвидкісного SCSI-інтерфейсу.

Universal Time (UT) Мировое время □ Всесвітній час

Місцевий сонячний середній час, віднесений до Гринвіцького меридіана і співвіднесений з добовим обертанням Землі. Розрізняють його варіанти: а) UT0 -одержуване з астрономічних спостережень, що виходить із безпосереднього спостереження зірок; б) UT1 = UT0 + корекція за рух полюса, тобто виправлене з урахуванням зсуву миттєвого полюса щодо його середнього положення; в) UT2 = UT1 + корекція з урахуванням сезонних варіацій швидкості обертання Землі; г) UTC - атомний час, близький до UT2 за рахунок періодичного виправлення відхилень.

Universal Time Coordinated (UTC) □ Всемирное координированное время □ Всесвітній координований час

Оскільки Пшкали АТ і UT не погодяться, уведена проміжна шкала UTC, що коректується на 1 с, коли відхилення від UT1 перевищує 0,7 с. Ця корекція виконується в останню секунду 30 червня або 31 грудня, чи в обидві дати.

Universal Transverse Mercator projection (UTM) Универсальная поперечная проекция Меркатора □ Універсальна поперечна проекція Меркатора

Універсальна поперечно-циліндрична проекція Г. Меркатора. Проекція, яка прийнята як математична основа топографічних карт США. Вона близька до проекції Гаусса (Гаусса-Крюгера), яка є основою топографічних карт колишнього СРСР і країн Варшавського пакту.О ВикористовуОься дляпобудови топографічних карт, космічних знімків і введення плоских прямокутних координат, які йменують північним і східним положеннями. У ній звичайно застосовують шестиградусні зони. Зони нумерують із заходу на схід числами від 1 до 60, починаючи з меридіана 180° західної довготи. Східне положення центрального меридіана дорівнює 500 000 м. Північне положення екватора залежить від півкулі - у північному дорівнює 0 м, у південному - 10 000 000 м. Номер зони вказується перед східним положенням. Координати в порівнянні з координатами Гаусса-Крюгера зменшені в 0,9996 рази. Дана система використовується в діапазоні 80° південної широти - 84° північної широти. Кожна зона ділиться на смуги по 8°. Починаючи з 80° південної широти вони позначаються буквами від C до X, причому букви O і I пропущені.

Universe □ Генеральная совокупность □ Генеральна сукупність

(Стат. ) Генеральна сукупність, тобто всі випадкові величини, накопичені за тривалий проміжок часу.

Universe of discourse □ Предметная область □ Предметна область

Універсальна множина об'єктів, тобто всі елементи знання про проблемну задачу або клас проблемних задач, які передбачається розв' язувати (розв' язати).  Звичайно ця множина розміщується у БД. Universe polygon - Див. еxternal polygon UNIX □ Юникс □ Юнікс

Операційна система, розроблена дослідницькою організацією Bell Labs у 1969 р. UNIX підтримує багатокористувальницький і багатозадачний режими роботи й має велику кількість різноманітних версій (OC HP/UX, Red Hat, Linux, IBM AIX, Solaris компанії Sun Microsystems, SCO UNIX та ін.). Вони призначені для функціонування на безлічі різних платформ й популярні у наукових і дослідницьких організаціях. Як правило, установлюються на серверах з огляду на надійність роботи й стійкість проти комп' ютерних вірусів.

Unmanaged code Код неуправлемый Код некерований

(.NET) Код, виконуваний безпосередньо операційною системою, за межами функціонування засобів Загальномовного середовища виконання (Common Language Runtime, CLR) Microsoft .NET Framework. Некерований код повинен самостійно забезпечувати функції управління пам' яттю, перевірки відповідності типів даних і безпеки доступу до ділянок пам' яті та пристроїв, на відміну від керованого коду, що одержує такі сервіси від CLR. Крім того, некерований код повинен виконуватися поза середовищем .NET Framework.

Unsealed map □ Карта без масштаба Карта без масштабу

Тверда копія зображення без географічної прив' язки, один піксел якої відповідає одному пікселу зображення. Unsigned Беззнаковый □ Беззнаковий

(Прог.) Ціле число без знака. Unsplit Неразделимый □ Нероздільний

(ГІС) Процес з'єднання двох ліній (ребер, дуг) шляхом видалення загальної кінцевої крапки (вузла). Див. split.

Unsupervised dassification Неконтролируемая классификация □ Неконтрольована класифікація

1. Класифікація, при виконанні якої розбивка на класи виконується автоматично, без попереднього навчання на еталонах. 2. Розподіл пред' явленої множини на підмножини відповідно до прийнятих правил сортування об' єктів за категоріями без застосування навчальних вибірок.

Unsupervised training □ Автономное обучение, обучение без учителя □ Автономне навчання, навчання без учителя

(ОЗ) Створення еталонів класифікації без втручання оператора на основі методів багатомірного статистичного аналізу й розпізнавання образів. Див. unsupervised training. Update □ Обновлять, обновление Обновляти, оновлення

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики