Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

1. Обновляти, актуалізувати (тобто робити актуальним, що відповідає сучасному моменту). 2. (Комп.) Відновлення. Звичайно стосується оновлення баз даних (наприклад, необхідно щомісяця відновлювати бази даних програм-антивірусів, котрі постійно поповнюються новими програмними «лікувальними засобами»). Див. patch.

Updating, update □ Актуализация, обновление данных □ Актуалізація, відновлення даних

Внесення змін до змісту даних (корекція, модифікація, виправлення) або файла даних для їх приведення до поточного (актуального) стану із зберіганням способу організації і зовнішньої ідентифікації. Цей процес повною мірою стосується також поновлення карт. Необхідність поновлення виникає внаслідок старіння даних, що може бути фізичним, інформаційним та моральним. Фізичне старіння пов' язане зі зношуванням носія, інформаційне - зі змінами відповідно до даних поточного (актуального) стану, моральне -зі змінами у часі вимог до даних. Uplink Линия «вверх» □ Лінія «нагору»

Однобічна лінія зв'язку, якою передається інформація із Землі на супутник. Див. downlink.

UPS - Див. Uninterruplible Power Supply Urban studies □ Урбанистика Урбанистика

URI - Див. Uniform Resource Identifer

URL - Див. Uniform Resource Locator

USB - Див. Universal Serial Bus

USGS - Див. United States Geological Survey

UT - Див. Universal Time

UTC - Див. Universal Time Coordinated

UTM - Див. Universal Transverse Mercator projection

V

Validation □ Валидация, контроль данных, проверка данных Валідація, контроль даних, перевірка даних

1. (УБД, прог.) Перевірка введених даних на відповідність певним правилам, умовам чи обмеженням. 2. Оцінювання незалежним способом якості даних, що одержують на виході системи. 3. Підтвердження, перевірка правильності. 4. (Прог.) Оцінювання системи чи її компонентів наприкінці розроблення з метою встановлення їхньої відповідності заданим вимогам. Див. verification.

Validation rule □ Правило проверки корректности Правило перевірки коректності Validation rules Верификации правила □ Верифікації правила

Правила, які можуть бути застосовані до об' єктів бази геоданих при проведенні верифікації. Вони забезпечують впевненість у тому, що ці об'єкти адекватно моделюють об' єкти реального світу, які їм відповідають. Бази геоданих підтримують такі типи правилверифікації: атрибутивна верифікація, верифікація зв' язності, верифікація відношень, правила верифікації користувача.

Validation sample Выборка экзаменационная □ Вибірка екзаменаційна

Сукупність зображень об'єктів із вказівкою класу належності кожного об'єкта, яку використовують для оцінки ефективності функціонування системи розпізнавання (інтерпретування) зображень.

1. Value Значение □ Значення

1. Зміст, що пов' язується з тим чи ін. виразом (слова, речення, знаки тощо) певної мови. Значення    мовних    виразів    вивчаються    у    мовознавстві,    логіці    і семіотиці.

2. (Прогр.) Константа, порівняна з іменем змінної. Значення константи може бути числовим, текстовим або ін.

2. Value, amount □ Величина □ Величина

1. Одне з головних математичних понять, суть якого впродовж розвитку математики підлягала ряду узагальнень. Головне, сформульоване ще у "Початках" Евкліда (3 століття до н. е.), представляється позитивними скалярними величинами і є безпосереднім узагальненням більш конкретних понять: довжини, площі, об' єму, маси тощо. Сюди ж відноситься і система дійсних чисел, у якій кожне з них припустимо називати величиною (Математична енциклопедія). 2. Розмір, об'єм, довжина об'єкта. 3. (Мат.,Фіз.) Усе, що можна виміряти й вирахувати. Наприклад, нескінченно мала величина, невідома величина, змінна величина. 4. (Книжне) Усе, що має суспільну цінність або значення. Наприклад, літературна величина (про видатного письменника).

Value attribute table (VAT) Таблица атрибутов растра □ Таблиця атрибутів растра

(ArcGIS) Таблиця атрибутів растра. Містить описові атрибути Див. attribute table. Value-by-area map □ Картограмма, картодиаграмма Картограмма, картодіаграма Variable □ Переменная Змінна

1. (Стат.) Ознака, показник. 2. (ОЗ) Канал растра. 3. (ГІС) Атрибут. 4. (БД) Поле, стовпець. 5. (Прог.) Змінна. 6. (Прог.) Програмний об'єкт, що має ім'я та значення, котре може бути отримано і змінено программою. 7. Ім'я, котре надається ділянці комп'ютерної пам' яті для того, щоб зберігати в ньому дані деяких типів. За цим іменем здійснюється доступ до вмісту цієї ділянки. Наприклад, у мові VBA змінна строкового типу може вміщувати до мильйона символів, котрі можуть оброблятися деякою програмою. 8. (UML) Сутність, котра може приймати різні значення або стани. 9. (VBA) Поіменоване місце у пам' яті, яке може містити елемент даних, котрий у свою чергу може модифікуватися (змінюватися) в процесі виконання програми. Кожна змінна має унікальне им' я, яке ідентифікує її в загальній множині змінних. Тип даних може специфікуватися або ні. Ім' я змінної повинно починатися з літерного символа, бути унікальним (єдиним) у наборі, який використовується, не перевищувати довжину у 255 символів і не може містити заборонені символи (an embedded period or type-declaration character). Див. Qrgument. Variance □ Дисперсия Дисперсія

(Стат. ) Дисперсія (квадрат стандартного відхилення). VAT - Див. Value attribute table

VB - Див. Visual Basic (Visual Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) VBA - Див. Visual Basic for Application VBScript - Див. Visual Basic Script Vector □ Вектор Вектор

1. (Мат.) Вектор як орієнтований відрізок. Величина, що характеризується числовим значенням та напрямком. Елемент векторного простору. 2. (ГІС) Направлений сегмент. Цей термін також використовують для утворення похідних термінів, пов' язаних із векторним представленням просторових даних (векторно-топологічних та не-топологічних), векторно-растровим та растрово-векторним перетвореннями, векторними форматами просторових даних, пристроями векторної графіки і т.п. 3. Упорядкованакінцева послідовність однорідних елементів. 4. Вектор як упорядкований набір чисел (наприклад, координати точки). 5. (ГІС) Елемент векторних даних. Vector data Векторные данные □ Векторні дані

Vector data format □ Векторное представление □ Векторне представлення

Те саме, що й векторна модель даних. Vector data model - Див. vector data structure

Vector data sets Векторные наборы данных □ Векторні набори даних

Шейпфайл, покриття або набори просторових об' єктів.

Vector data structure, vector data model □ Векторное представление □ Векторне представлення

(Син. векторна модель даних). Цифрове представлення точкових, лінійних і полігональних просторових об' єктів у вигляді набору координатних пар, з описом тільки геометрії об' єктів, що відповідає нетопологічному векторному уявленню лінійних і полігональних об' єктів (Див. spaghetti model) або геометрію й топологічні відносини (топологію) у вигляді векторно-топологічного уявлення. У комп' ютерній реалізації векторної моделі даних відповідає векторний формат просторових даних (vector data format).

Vector DLL □ Векторная DLL □ Векторна DLL

(ERDAS) Модуль прямого доступу до векторного формату даних. Vector layer □ Слой векторний □ Шар векторний

Шар багатошарової цифрової карти, просторова інформація в якому представлена у векторній моделі даних. Звичайно, це набір векторних даних з відповідними позиційними та непозиційними атрибутами.

Vector picture Векторный рисунок □ Векторний малюнок

Малюнок, елементи зображення якого описуються за допомогою математичних формул. Як правило, такі елементи називається об'єктами, і з кожним з них можна працювати як з єдиним цілим, тобто переміщувати, розфарбовувати, змінювати розміри тощо. У векторних малюнках складніше редагувати деталі зображення, ніж у растрових. Vector resultant Равнодействующий вектор □ Рівнодіючий вектор Vectorization, raster to vector conversion Векторизация, растрово-векторное преобразование □ Векторизація, растрово-векторне перетворення 1. Процес виконання растрово-векторного перетворення просторових даних. Оскільки просторова інформація у растровому вигляді представлена в образах, то процес перетворення полягає у розпізнаванні образів і складається з двох основних частин -векторизації зображення та топологічної чи нетопологічної структуризації просторової інформації. У більш загальному випадку - створення векторної моделі даних або векторного представлення. 2. Автоматичне або напівавтоматичне перетворення (конвертування) растрового подання просторових об'єктів у векторне подання за допомогою набору операцій, включаючи, як правило, «скелетизацию» (skeletonization) растрового запису лінії; її «утоншення» (thinning); генералізацію із застосуванням операторів розрядки, тобто усунення надлишкових проміжних точок у цифровому записі ліній (weeding), їхнього згладжування, спрощення малюнка (smoothing); усунення розривів (snapping); видалення «висячих» ліній (dangle line). Растрово-векторне перетворення підтримується спеціалізованими програмними засобами - векторизаторами. Прості векторизатори, що виконують трасування (tracing) растрових зображень або шарів даних, можуть входити до складу графічних редакторів або програмних засобів ГІС, обслуговуючи чисто графічні операції.

Vectorizer □ Векторизатор □ Векторизатор

Програмний засіб для виконання растрово-векторного перетворення (векторизації) просторових даних.

Vegetation map □ Карта растительности □ Карта рослинності Verbal scale Вербальный масштаб □ Вербальний масштаб

Вербальний масштаб (наприклад, «в 1 сантиметрі 380 метрів»).

Verification □ Верификация Верифікація

1. Перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень, розрахункових даних шляхом зівставлення їх з спостережуваними об'єктами, фактичними даними, результатами експериментів. 2. (ДЗЗ) Порівняння результатів класифікування зображення з істинними даними про місцевість. 3. Процес підтвердження виконання програмою закладених у неї функцій, тобто перевірка правильності програми шляхом формального доведення відповідності програми заданій сертифікації. 4. Формальне (як правило, напівавтоматичне) доведення правильності програми, що використовує передумови для процедур, і операторів контролю. 1. Version □ Версия □ Версія

1. (Комп.) Версія є конкретним екземпляром об'єкта. Може існувати безліч версій одного і того ж об'єкта. Це може бути версія об'єкта у програмі, програми, документації і взагалі будь якого артефакту. 2. (БД) Версія БД (у тому числі і БГД). Альтернативне подання БД, специфічне для конкретного користувача або процесу. Версію можна розглядати, як копію вихідної БД, що самостійно розвивається. Її також називають батьківською версією (parent version), зміни якої можуть передаватися у вихідну БД. 3. (ГІС) (Син. еditiori). Одне з альтернативних представлень бази геоданих, якому властиві його опис, автор та певні права доступу (виняткові, захищені, загальні). Version mergingСлияниє версий □ Злиття версій

Процес узгодження двох версій просторової БД в середовищі АгсОК. Якщо в процесі роботи виконувалося редагування певних об'єктів одним із користувачів цієї БД, то конфлікти, що виникли внаслідок цього процесу, вирішуються вручну або автоматично. Version reconciliation Согласование версий □ Узгодження версій

Процес актуалізації версії набору даних, в якому враховуються зміни даних, які були виконані в ін. версії. Під час використання цієї технології версія може містити актуальні дані, навіть якщо вона бере участь у довгій транзакції, що продовжується протягом кількох місяців.

Versioned database БД с версиями БД із версіями

Versioning □ Поддержка продуцирования версий □ Підтримка продукування версій

Механізм підтримки створення і підтримки використання нових версій БД. Vertex (pl- vertices) □ Вершина, вертекс □ Вершина, вертекс

1. (Мат.) Вершина (графа або ін. геометричної фігури). 2. (ГІС) Формотворна точка, вертекс.

Vertex shaders Вершинные шейдеры □ Верхові шейдери

(Елемент технології NVIDIA nfiniteFX engine) Як частина підсистеми nfiniteFX, верхові шейдери застосовуються для «пожвавлення» віртуальних персонажів і світів. Функціонально верховий шейдер - це графічна функція, використовувана для додавання спецефектів до об'єктів ЗБ-середовища за допомогою математичних операцій над даними про вершини об' єкта. Кожна вершина може бути задана безліччю різних змінних. Наприклад, вершина завжди визначається своїм положенням в ЗБ-середовищі, заданому координатами x, y і z. Вершини також можна задавати кольорами й координатами або кольорами, текстурами й характеристиками висвітлення. Верхові шейдери фактично не змінюють тип даних, вони просто дозволяють обновити значення змінних, змінюючи тим самим кольори текстури вершини або її положення в просторі.

Vertical angle Вертикальный угол □ Вертикальний кут

Кут у вертикальній площині. Розрізняють: а) кут нахилу (angle of bank, angle of pitch, angle of slope) - вертикальний кут, відлічуваний від горизонтальної площини нагору від 0 до + 90°, і долілиць від 0 до - 90°; б) кут піднесення, або кутову висоту (angle of altitude, angle of elevation) - кут нахилу напрямку на предмет (наприклад, на супутник або на небесне світило), розміщений над горизонтальною площиною; в) зенітна відстань (zenith angle, zenith distance) - вертикальний кут, відлічуваний від напрямку прямовисної (рос.­отвесной) лінії (астрономічна зенітна відстань - astronomic(al) zenith distance) або від нормалі до еліпсоїда (геодезична зенітна відстань - geodetic zenith distance) від 0 до 180°. Vertical control Вертикальные опорные точки □ Вертикальні опорні точки

Мережа висотних опорних точок. Vertical datum □ Ноль высот □ Нуль висот

Система висот (у найменуваннях конкретних систем). Vertical exaggeration □ Вертикальное преувеличение □ Вертикальне перебільшення

Перебільшення вертикального масштабу стосовно планового (у стереофотограмметрії та перспективній («тривимірній») візуалізації).

Video adapter □ Видеоадаптер □ Відеоадаптер

Пристрій, який безпосередньо формує зображення на моніторі. Розрізняють два режими роботи відеоадаптера - текстовий і графічний. У текстовому режимі на екрані відображається текст у вигляді символів, зовнішній вигляд яких визначає знакогенератор карти. Кожному символу ставиться у відповідність число - його порядковий номер у наборі матриць енергогенератора, що означає розкладку таблиці символів. Стандартна таблиця містить 256 таких символів, і нумеруються вони від 0 до 255. Конкретне накреслення набору називається кодовою сторінкою, а декілька таких наборів для різних режимів - символьною розкладкою або набором для відповідної національної специфікації. Графічний режим припускає зображення на екрані моніторів об'єктів довільної форми і складності. У графічному режимі зображення кодується як набір пікселів.

Videoprocessor □ Видеопроцессор □ Відеопроцесор

Процесор, установлений на відеокарті комп' ютера. Сучасні відеопроцесори нічим не відрізняються від центральних процесорів ні за складнюстю пристрою, ні за енергоспоживанням. Слот AGP здатний подавати живлення 45 В, PCI Express - до 75 В, але деякі сучасні відеокарти можуть вимагати до 120 В. У випадку, якщо живлення від слота не вистачає, до відеокарти підводиться додаткове живлення, звичайно це один стандартний рознім 5,25" Molex. Це стандартний 5-контактний штекер живлення для жорстких дисків і ін. пристроїв. View □ Вид □ Вид

1. (ГІС) Вікно візуалізації просторових даних. 2. (І7) Вид є представленням програмного забезпечення або документом про програмне забезпечення. Прикладами видів можуть служити документи вимог і специфікацій, ієрархічні діаграми, блок-схеми, мережі Петрі, тести даних і т.д. Кожний вид може бути класифікований відповідно до його особливостей. Існують такі типи видів: непроцедурні (документи вимог), псевдопроцедурні (документи про архітектуру програмного забезпечення), процедурні (вихідні коди, визначення даних), аналітичні види й багато ін.. Viewing - Див. Visualization

Viewshed □ Область видимости (или ее граница) Область видимості (або її границя)

Територія, видима із заданої точки місцевості. Viewshed analysis Анализ видимости/невидимости, определение области видимости □ Аналіз видимості/невидимості, визначення області видимості

1. (ГІС) Визначення всіх точок поверхні, видимих із заданої користувачем точки спостереження або всіх точок деякої траєкторії. 2. (ГІС) Одна з операцій обробки цифрових моделей рельєфу, що забезпечує оцінку поверхні з погляду видимості або невидимості окремих її частин шляхом виділення зон і побудови карт видимості/невидимості (visibility map, viewshed map) з деякої точки огляду (vista point, viewpoint, point of view) або безлічі точок, заданих їхнім положенням у просторі (джерел або приймачів випромінювань). Просторовий аналіз видимості/невидимості базується на ідеї й може бути обмежений оцінкою взаємної видимості двох точок (poin-to-point visibility, intervisibility). Необхідність виконання операцій аналізу видимості/невидимості пов' язана з оцінкою впливу рельєфу (особливо гірського) або «рельєфоїдів» міськоїзабудови на величину зони стійкого радіоприйому (радіовидимості) при проектуванні радіо- і телевізійних станцій, радіорелейних мереж і систем мобільного радіозв' язку, а також з аналогічними завданнями оцінок у видимому діапазоні електромагнітного спектру. Наприклад, для оцінки маскувальних властивостей рельєфу місцевості з оборонною метою або для проектування мережі вишок служби спостереження за лісовими пожежами для мінімізації кількості вишок при заданих конструктивних параметрах і площі, що залишається недоступною для візуального спостереження. Viewshed map Карта видимости □ Карта видимості

Карта, за якою розрізняють ділянки, що візуально спостерігаються з заданої точки або певної множини точок спостереження. Virtual Виртуальный □ Віртуальний

Той, що не має фізичного втілення, або сприймається інакше, ніж був реалізований. Наприклад, програмно реалізовані кнопки команд на стандартній панелі інструментів Windows-програм Word, Excel, Access і багатьох ін., за натискання імітують справжні кнопки, хоча у природі їх не існує, а реалізовані вони програмно, тобто за допомогою написання і подальшого виконання цих фрагментів програмних кодів. Virtual connection Виртуальное соединение □ Віртуальне з'єднання

Логічне з'єднання між двома кінцевими точками лінії передачі в мережі, що для кінцевого устаткування виглядає як фізичне з'єднання (звичайно з деякою транспортною затримкою). Використання віртуальних з' єднань знайшло застосування як у телефонії, так і в цифрових мережах передачі даних. Такий принцип з'єднання став засобом збільшення пропускної здатності каналів зв' язку за рахунок поділу їхніх фізичних можливостей між безліччю термінальних пристроїв і різних засобів переданих даних.

Virtual development environment □ Виртуальная среда разработки (приложений) □ Віртуальне середовище розробки (застосувань)

Програмне середовище (ПС), що дозволяє забезпечувати розробку застосувань для деякого довільного (заданого у специфікаціях) цільового комп' ютера, який має свою операційну систему й специфічні апаратні компоненти, звичайно відсутні на комп' ютері, де ведеться розробка. Таким чином, віртуальна ПС функціонує під управлінням ін. операційної системи та на ін., взагалі кажучи, платформі. Отримане в результаті розробки застосування розвертається на цільовому комп' ютері за допомогою так званої віртуальної машини, що перетворює отримані коди у внутрішні команди цільового комп' ютера. У наш час існують дві такі віртуальні машини: а) віртуальна машина Java (виробництва компанії Sun), що працює на базі платформ Java (J2EE, J2SE, J2ME); б) Середовище часу виконання CLR (Common Language Runtime) виробництва корпорації Microsoft, що працює на платформі .NET Framework. Віртуальне середовище розробки мобільних Java-застосувань називається Інтегрованим середовищем розробки JDK (Java Development Kit). Віртуальне середовище розробки мобільних .NET-додатків «від Microsoft», вбудоване у RAD-засіб Visual Studio 2003 Architect Edition .NET і більш останніх версій. Для такого рішення Microsoft придбала ліцензію у фірми Connectix на розроблену нею віртуальну машину - Connectix Virtual PC. Ця віртуальна машина емулює усередині будь-якого використовуваного для розробки застосувань комп' ютера роботу будь-якого ін. комп' ютера, для якого проводиться створення необхідного програмного забезпечення, що дозволяє при розробці мати справу з віртуальним (тобто фізично відсутнім) цільовим комп'ютером з усіма його робочими функціями, програмування яких і виробляється. Virtual Device Виртуальное устройство (ВУ) □ Віртуальний пристрій (ВП)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики