Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Workstation (work station) □ Рабочая станция □ Робоча станція

1. Автоматизоване робоче місце (АРМ). 2. Індивідуальний комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для автоматизації професійної праці фахівця-картографа, проектувальника електронних схем, оператора системи далекого радіолокаційного виявлення та ін. Звичайно в АРМ входить персональний комп'ютер або робоча станція із графічним і/або текстовим дисплеєм, графобудівник та ін. периферійніпристрої. АРМ працює в складі локальної або територіальної мережі (networked workstation) або в автономному режимі (stand-alone workstation). 3. Високопродуктивний комп'ютер з RISC-процесором і потужним графічним прискорювачем (графічним процесором). Як правило, працює під управлінням ОС UNIX. Продуктивність робочої станції оцінюється як за прийнятими критеріями (FLOPS, SPEC, MIPS), так і за швидкістю виконання графічних операцій (побудова векторів, текстур і т.д.). За цим показником робочі станції займають нішу від старших моделей ПК до суперкомп'ютерів включно. Сфери застосування робочих станцій такі: конструювання, моделювання, інженерні та наукові розрахунки, створення та використання ГІС, створення спеціальних ефектів у кіно і т.ін. 4. Вузол (у тому числі локальної) обчислювальної мережі, призначений для роботи користувача в інтерактивному режимі. Звичайно - потужний персональний комп' ютер.

World aeronautical chart (WAC) Аэронавигационная карта Мира □ Аеронавігаційна карта Миру

World Data Bank II (WDB-II)

Цифрова карта-основа масштабу 1:3000000 (аналогічна їй WDB-I відповідає масштабу 1:12000000).

World Wide Web (чи просто Web) □ Веб □ Веб

1. Розділ Інтернет, що створюється усією сукупністю гіпертекстових (HTML) документів і файлів документів, розміщених на Веб-серверах в усьому світі. Логічно поділяється на безліч Веб-вузлів і порталів. Щоб мати доступ до документів, що розміщуються на серверах, використовується протокол НТТР. Слід особливо відзначити, що WWW не є синонімом Інтернет. 2. Одна із послуг Інтернет, що дає змогу публікувати інформацію у мережі. Використовує протокол НТТР (Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпертексту). WWW-інформація звичайно являє собою гіпертекст, створюваний за допомогою мови HTTL (Hypertext Markup Language, мова розмітки гіпертексту). WWW дозволяє створювати програми, доступ до яких може отримати будь-який користувач, який має вихід до мережі. 3. Нова модель Веб-сервісів, за якою Веб складається з набору серверів програм, що обмінюються інформацією у форматі XML за протоколом SOAP. Основою сервіс-орієнтованого Веб є Веб-сервіс - набір логічно пов' язаних функцій, котрі можуть бути програмно викликані за допомогою Інтернет. Інформація щодо того, які саме функції надає цей Веб-сервіс, міститься у документі WSDL (Web Service Description Language), а з метою пошуку існуючих Веб-сервісів припускається використання спеціальних реєстрів, сумісних із специфікацією UDDL (Universal Description, Discovery and Integration).

World Wide Web Consortium (W3C)

Міжнародна неприбуткова організація, що ініціює й проводить роботи з розробки та впровадження інтероперабельних специфікацій, програмного забезпечення та інструментальних засобів для WWW.

Wrapper Обёртка, упаковка, упаковщик □ Обгортка, упакування, пакувальник

1. Об'єкт, котрий інкапсулює й делегує якимсь чином ін. об'єкту зміни його інтерфейсу або поведінки. 2. Програмний засіб, що організує й забезпечує перетворення даних з одного формату в ін. і назад. Звичайно пов'язується з використанням даних у XML-форматі в програмах на різних мовах: Java, C++, Visual Basic, а також їхніх модифікацій для платформи Microsoft .NET. 3. Спеціальний перетворювач (конвертор) для використання одного API (приміром, Direct3D) замість ін. (приміром, Glide). WSCI - Див. Web Service Choreography Interface WSDL - Див. Web Services Description Language WWW - Див. World Wide Web

X

X/Open Консорциум X/Open □ Консорціум X/Open

Засноване в 1984 р. об'єднання європейських постачальників і користувачів, яке прагне до єдиного середовища застосувань (Common Applications Environment, CAE), що і визначає у своїх стандартах. X/Open Portability Guide (Посібник з переносимості, у цей час діє версія XPG3), підтримує вже досягнуті стандарти, а відповідний пристрій, який називається Branding (таврування) (Plakette nach bestandener Testsuite) дозволяє користувачам позначати свої продукти печаткою X/Open. Консорціум здійснює тестування та сертифікацію стандартів для відкритих систем, а також замовив розробку спеціфікацій для платформи відкритих систем на основі UNIX. XML - Див. Extensible Markup Language XML Platform □ Платформа XML □ Платформа XML

Сукупність нових технологій представлення даних у середовищі Веб і доступу до них, а також сукупність взаємозалежних і різного призначення функціональних стандартів, розроблених на єдиних концептуальних, архітектурних, структурних і ін. принципах. Кілька десятків стандартів цього ядра визначають мовні специфікації, що забезпечують структурування змісту інформаційних ресурсів (XML-документів) і конструювання з них і їхніх фрагментів розподілених у мережному просторі гіперструктур, розвинені можливості форматування XML-документів, представлення й використання метаданих, які характеризують властивості XML-документів. Стандарти функціонального ядра платформи визначають також засоби впровадження інформаційної безпеки, інтерфейси прикладного програмування, мови запитів та ін. можливості. Платформа передбачає також використання більше загального в порівнянні з локатором URL - уніфікованого ідентифікатора ресурсу - URI (Universal Resource Identifier) і нового протоколу XMLP (XML Protocol) обміну XML-ресурсами. Модульность організації платформи забезпечує її відкритий характер, можливості уведення нових стандартів, не зачіпаючи існуючих. Повна функціональність цієї платформи визначається комплексом взаємозалежних стандартів, частина з яких уже розроблена й прийнята W3C, а ін. перебувають у стадії розробки. Ряд ін. стандартів, які формально до даного комплексу стандартів не належать, але використовуються разом з ними, утворюють оточення платформи XML. Спільне використання стандартів платформи XML і її оточення має місце не тільки в чисельних застосуваннях, але й у самих специфікаціях стандартів платформи. Наприклад, стандарт XPath, що формально не є стандартом XML, використовується в специфікаціях стандартів Xpointer, XSLT та XQuery. Основні стандарти платформи XML і її оточення можна розділити на такі класи: а) фундаментальні стандарти: InfoSet, Namespace, XML; б) структуроутворюючі стандарти: XPointer, XLink; в) стандарти форматування й трансформації XML-документів: XSL, XSLT, CSS; г) стандарти подання метаданих: XML (DTD), XML Schema, Relax NG, RDF, RDFS, OWL; 5) стандарти мов запитів: XQuery, XPath, XSLT; д) стандарти інтерфейсів прикладного програмування: DOM, SAX; е) стандарти для забезпечення наступності з Веб-1: XHTML, XML Base; ж) стандарти транспортування даних: XML-Protocol, XForms, SOAP; з) стандарти ідентифікації інформаційних ресурсів: URI, URL, URN; и)стандарти інформаційної безпеки: XML-Signature, XML Decription; к) стандарти архітектури функціональної надбудови Веб: XSDL; л) допоміжні стандарти: XInclude, XFragment, Canonical XML, XPath; м) стандарти вертикальної сфери: MathML, cXML, CML, WML, GML, UBL, XMI і ряд ін. стандартів OMG.

XML-related Terms and Definitions XML-ориентированные термины и определения XML-орієнтовані терміни і визначення

(W3C) Створення технології XML викликало необхідність створення відповідної інфраструктури інструментальних засобів і протоколів для її впровадження і ефективного застосування. Для цього були створені багаточисельні засоби підтримки XML-орієнтованого оточення з боку розробників, операційних систем, засобів розробки застосувань, компонентів і Веб-сервісів. На цей час відомі такі мови, моделі і протоколи.а) DTD: Document Type Definitions (визначення типу документа). б) DOM: Document Object Model (об'єктна модель документа). в) Sheme: описує й обмежує XML-контент. г) XSD: XML Scheme Definition (визначення XML-схем). д) XSL: Extensible Style Sheet Janguage (розширювана мова стилів аркушів). е) XSLT: Extensible Style Sheet Language Transformation (перетворення розширюваної мови стилів аркушів). ж) xPath: синтаксис для пошуку елементів у XML. з) SGML: Standart Generalized Markup Language (узагальнена стандартна мова розмітки). и) eBXML: Electronic Business Extensible Markup Language (мова розмітки електронного бізнесу). к) BPML: Business Process Markup Language (мова розмітки бізнес-процесів). л) BPEL: Business Process Execution Language (мова виконання бізнес-процесів). м) Topic Map: навігація з XML-контенту і Веб-ресурсів. XML Vocabulary XML-код, словарь XML, словарь разметки XML-код, словник XML, словник розмітки

(XML) Набір правил або кодовий довідник, що визначає представлення засобами мови XML інформаційних ресурсів або метаданих деякого виду. Таким кодом конструкції форматної розмітки XML-документів є, наприклад, мова XSL. Ін. приклад - специфікація визначення типу документів - DTD, що декларує правильно побудовану структуру деякого класу XML-документів.

Y

YIQ color model Цветовая модель YIQ □ Колірна модель YIQ

Колірна модель, яка описує довільні кольори комбінацією яскравості Y і двох колірних параметрів I (вісь жовтогарячий (рос. оранжевый) з блакитним) і Q (весь пурпурний -зелений). Використовується для кодування кольору в системі телебачення NTSC і деяких форматах зображень.

Z

Z value Z-значение Z-значення

Z-значення, висота. Значення в точці статистичної поверхні, апліката точки. Zenith Зенит □ Зеніт

Точка перетину прямої лінії чи нормалі до поверхні земного еліпсоїда з небесною сферою.

Zero-sum kernel Ядро с нолевой суммой Ядро з нульовою сумою

Матриця фільтра, сума всіх коефіцієнтів якої дорівнює нулю (як правило, це ФВЧ). ZIP Code - Див. Zone Improvement Plan Code

Zone Improvement Plan Code (ZIP Code) □ Коды зон упорядоченного плана Коди зон впорядкованого плану

1. Система поштових індексів у США. 2. Поштовий індекс (в США). Zone of latitude □ Широтный пояс □ Широтний пояс Zoning □ Зонирование □ Зонування

Розміщення об'єктів по зонах, наприклад, промислового, житловогу, відпочинку й т.д. Zoom Масштабирование □ Масштабування

1. Масштабування (зображення на екрані комп'ютера). 2. (Також - magnifier). Вікно збільшеного фрагмента зображення.

Zoom in, reducing □ Уменьшение размеров □ Зменшення розміру

1. Операції масштабування, пов' язані зі зменшенням розміру зображення на екрані комп'ютера. 2. Зменшення масштабу зображення, «видалення», «від'їзд». Zoom out, enlarging □ Увеличение размеров □ Збільшення розміру

1. Операції масштабування, пов'язані зі збільшення розміру зображення на екранікомп' ютера. 2. Збільшення масштабу зображення, «наближення», «наїзд». Zooming □ Масштабирование Масштабування

Один із інструментальних засобів візуалізаційних операцій, який реалізує масштабування зображення на екрані комп'ютера.

СПЕЦСИМВОЛИ І ЦИФРИ

.NET - (читається «дот нет») □ Дот-Нет □ Дот-Нет

Концепція, архітектура і платформа, яку розробляє Microsoft для створення і застосування Web-сервісів з використанням компонентних технологій. Інфраструктура .NET, яка опирається на стандарт XML, забезпечує більш легке програмування, кращу продуктивність і масштабування, меншу залежність від особливостей взаємодії з ін. платформами в мережах будь-якого рівня, в тому числі й безпровідно. Архітектура .NET ґрунтується на таких базових концепціях: а) віртуальній машині Common Language Runtime (CLR); б) бібліотеці класів .NET (.NET class library); в) мові-посередниці Microsoft Intermediate Language (MSIL); г) групі мов програмування, які підтримують .NET (C#, Visual Basic .NET, Visual C++.NET та ін.). 2.5 view 2,5-мерные изображения □ 2,5-мірні зображення

(Жарг.) Під 2,5-мірними зображеннями маються на увазі: а) будь-які плоскі зображення рельєфу в ізолініях; б) плоскі блок-діаграми, позбавлені тривимірного зображення; в) будь-які тривимірні зображення на площині в згаданому вище змісті, визнаючи тривимірність винятково «правдивих» тривимірних зображень (true 3D view): стереомоделі, спостережуваної на стереоприладах, об' ємних або стереозображень, отриманих анагліфічним, голографічним та ін. способами, у тому числі на спеціалізованих об'ємних дисплеях безпосередньої тривимірної візуалізації типу DVDD (Direct Volume Display Device).

32-bit operation sysytem □ 32-разрядная операционная система 32-розрядна операційна система

Операційна система, здатна безпосередньо опрацьовувати 32-розрядні коди чисел і оперувати 32-розрядними адресами. Природним чином забезпечує виконання 16-и і 32-розрядних застосувань.

32-bit application □ 32-разрядное приложение □ 32-розрядне застосування

Застосування, здатне безпосередньо опрацьовувати 32-розрядні коди і оперувати 32-розрядними адресами. І те, й ін. в результаті є виграшним щодо швидкодії. 32-розрядні застосування можуть виконуватись лише на мікропроцесорах Intel 80386 і вищих (складніших).

Для виконання таких застосувань необхідна 32-розрядна операційна система.

3D accelerator 3D ускоритель □ 3D прискорювач

(Комп.) Прискорювач тривимірної графіки. 3-D graphics □ 3D-графика □ 3D-графіка

Донедавна 3D-графіка в реальному часі була надзвичайно складним завданням для комп' ютера, оскільки під час її реалізації (здійснення) слід виконувати мільйони геометричних операцій за секунду, встигаючи при цьому виводити їх результат на екран дисплея. Щоб створити один кадр, комп' ютер повинен побудувати зображення, розбити його на елементи (в сучасній 3D-індустрії це або полігони, або вокселі. Див. voxel), яких може бути до 30000 на кадр, перелічити відбиття та тіні, скорегувати перспективу і розмити зображення на краях, щоб уникнути "сходів" на переходах між пікселами. Всі ці операції слід встигати виконувати протягом 1/20 - 1/30 секунди, щоб одержати достатню кількість кадрів на секунду. При цьому необхідно враховувати, що комп' ютер не лише будує зображення, він має також реагувати на дії гравця або користувача. Неігрові 3D-програми з' явились уперше на ринку у 1996 р. Вони давали можливість створювати 3D-зображення з розрахунком тіней і накладання текстур, що називається рендерингом.

3D scene Трехмерная сцена □ Тривимірна сцена

(Комп., ГІС) Цифровий опис складу й взаєморозташування об'єктів у тривимірному просторі, на основі якого спеціальна програма (наприклад, ArcView 3D Analyst або IMAGINE Virtual GIS) зображає перспективний вигляд цієї сцени на екрані комп'ютера. 3D view Трехмерный вид □ Тривимірний вид

Вікно перспективної (тривимірної) візуалізації просторових даних. 3D visualization 3D визуализация □ 3D візуалізація

Перспективна (тривимірна) візуалізація. 3GL (Generation Language 3) □ Язык третьего поколения □ Мова третього покоління

Мови третього покоління, тобто мови, не вбудовані в інтегровані інтерактивні середовища розробки програмного забезпечення, такі, як С, С++, COBOL, Ada, Pascal. 4GL (Generation language 4) □ Язык четвертого поколения □ Мова четвертого

покоління

Мови четвертого покоління, тобто мови, вбудовані в інтегровані інтерактивні середовища розробки програмного забезпечення або RAD-засоби. До них належать Microsoft Visual Basic, Powerbuilder, Inprise Delphi Object Pascal, Oracle Developer PL/SQL та ін.

64-bit application 64-разрядные приложения □ 64-розрядні застосування

Застосування, подібні до 32-розрядних, але оперують з об'єктами, що мають вдвічі більшу розрядність. Це збільшує і продуктивність комп' ютерних систем, і швидкість обчислень.

Додаток 1

А

Above ground level (AGL) Above sea level (ASL) Abbreviation Abscissa

Absolute location Absolute value Absorptance Absorption Absorption band Absorption spectrum Abstract Abstract class Abstract data type Abstract layer Abstract machine Abstract method Abstract syntax Abstraction

Accelerated Graphic Port

(AGP)

Accessory

Account Accumulated Accumulated cost Accumulated distance Accumulated total Accumulator, storage Accuracy assessment Accuracy of forecast Acquisition Across-track scanner Active data frame Active pixel Active remote sensing technique

Active sensor

Active Server Page (ASP)

ActiveX

ActiveX data Objects (ADO)

ActiveX-object

Actor

Actuality Acutance

Относительная высота Абсолютная высота Аббревиатура Ось абсцисс, абсцисса Абсолютные координаты Абсолютное значение Поглощающая способность Поглощение Полоса поглощения Спектр поглощения ЭМИ Абстрагирование Абстрактный клас Абстрактный тип данных Слой аннотационный Абстрактная машина Абстрактный метод Абстрактный синтаксис Абстракция

Скоростной графический порт

Аксессуар, принадлежность, нечто дополнительное Бюджет, учетная запись Нарастающий Нарастающая стоимость Нарастающее расстояние Нарастающий результат Аккумулятор Верификация Точность прогноза Обнаружение

Сканер оптико-электронный

Активный фрейм данных

Активный пиксел

Метод дистанционного

зондирования Земли

активний

Активный сенсор

Активные серверные

страницы

Технология Active

Объекты данных ActiveX

ActiveX-объект

(Программа)-агент,

исполнитель

Актуализация

Четкость, резкость

Відносна висота Абсолютна висота Абревіатура Вісь абсцис, абсциса Абсолютні координати Абсолютне значення Поглинаюча здатність Поглинання Смуга поглинанння Спектр поглинання ЕМВ Абстрагування Абстрактний клас Абстрактний тип даних Шар анотаційний Абстрактна машина Абстрактний метод Абстрактний синтаксис Абстракція

Швидкісний графічний порт

Аксесуар, приналежність, дещо додаткове Бюджет, обліковий запис Наростаючий Наростаюча вартість Наростаюча відстань Наростаючий підсумок Акумулятор Верифікація Точність прогнозу Виявлення

Сканер оптико-електронний Активний фрейм даних Активний піксел Метод дистанційного зондування Землі активний Активний сенсор Активні серверні сторінки

Технологія Active Об'єкти даних ActiveX ActiveX об'єкт (Програма)-агент, виконавець Актуалізація Чіткість, різкість

Ada

Adapter

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики