Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(АРМ-К).

Automatic Direction Finding (ADF) Автоматическое определение направления (АОН) □ Автоматичне визначення напрямку (АВН)

Одна з функцій геоінформаційних систем. Automation scale □ Масштаб оцифровки □ Масштаб оцифрування

Масштаб карти, з якої вироблялося оцифрування. При візуалізації та виводу (друку) твердих копій масштаб тих же даних може бути будь-яким.

Authorization □ Авторизация □ Авторизація

Процес, коли банк, що імітував платіжну картку, підтверджує транзакцію власника картки шляхом видачі коду авторизації у відповідь на запит програми торгуючої організації, де власник картки здійснює покупку. Authorship in cartography - Див. Copyright in cartography Auxiliary file Вспомогательный файл □ Допоміжний файл

Файл, що містить інформацію, зберігання якої не підтримує формат основного файлу. Звичайно має те ж ім'я, що й основний, але ін. розширення (наприклад, picl.aux для picl.gif). AVENUE

(ESRI) Об' єктно-орієнтована мова програмування, розроблена американською фірмою ESRI для геоінформаційної системи ArcView. Була вбудована у ГІС ArcView до версії 3.2а. Потім її змінили скриіптові мови Visual Basic for Application (VBA) та Python. AVHRR - Див. Advanced Very High Resolution Radiometer AVIRIS - Див. Airborne Visible / Infrared Imaging Spectrometer Axiom □ Аксиома Аксіома

1. Головне положення, самоочевидний принцип. У дедуктивних наукових теоріях аксіомами називають головні вихідні засади (рос. положения) тієї чи ін. теорії, з якої шляхом дедукції, тобто суто логічними засобами, вибирається весь останній її вміст. 2. Положення, що приймається без логічного доведення внаслідок безпосередньої переконливості; істинне вихідне положення теорії.

Azimuth □ Азимут Азимут

Кут, який орієнтує щодо напрямку на північ. Розрізняють: а) астрономічний азимут (astronomic(al) azimuth, astronomic(al) bearing) - кут у горизонтальній площині, відлічуваний від північного напрямку астрономічного меридіана даної точки за годинниковою стрілкою до заданого напрямку; б) геодезичний азимут (geodetic azimuth, surveying azimuth) - кут у площині, дотичній до еліпсоїда, відлічуваний від північного напрямку геодезичного меридіана даної точки за годинниковою стрілкою до заданого напрямку; в) магнітний азимут (compass azimuth, compass bearing, compass direction, magnetic azimuth) - кут у горизонтальній площині, відлічуваний від північного напрямку магнітної стрілки компаса за годинниковою стрілкою до заданого напрямку. Магнітна стрілка відрізняється від астрономічного меридіана на величину магнітного схилення (declination, compass declination). Магнітне схилення, яке відлічується на схід, приймається зі знаком плюс «+», а на захід - зі знаком мінус «-». Розходження астрономічного та геодезичного азимуту обумовлені відхиленням стрімкої лінії. Азимут змінюється від 0 до 360°. Азимут напрямку з даної точки на ін. називають прямим азимутом (forward azimuth), а з ін. точки на дану - зворотним азимутом (back azimuth, reverse azimuth). Прямий та зворотний азимути називають взаємними азимутами (mutual azimuths).

B

В2С - Див. Business-to-consumer

B2B - Див. Business-to-business

B2G - Див. Business-to-Government

В2В Portal □ В2В-портал □ В2В-портал

Портал, призначений для онлайнової взаємодії між підприємствами. В2В-портали можуть бути вертикальними і горизонтальними. Вертикальні портали будуються для обслуговування специфічних ринкових ніш. Горизонтальні (функціональні) портали забезпечують певні функції та сервіси незалежно від галузі. Наприклад, сервіси логістики, страхування, юридичних послуг тощо. Див. portal. Back-End Systems Исполняющие системы □ Виконавчі системи

Успадковані корпоративні системи, які займаються обробкою заявок, управлінням матеріально-технічними запасами і взаєморозрахунками як для продавців, так і для покупців.

Backbone Магистраль. Бекбон. Опорная сеть □ Магістраль. Бекбон. Опорна мережа

Магістральна мережа зв' язку. Магістральний кабель, мережа-носій, передавальне середовище. Високошвидкісна лінія або кілька ліній (10Base5, оптоволокно), що з'єднують мережні сегменти в єдину систему. Частина комунікаційної системи, що передає трафік з застосуванням найбільш швидкісних (і часто найдовших) трактів у мережі.

Background □ Фон □ Фон

1. Задній план (на фотографії). Поле (колір), на якому виводять на екран або малюють об' єкти. Іноді так називають частину екрана поза активним вікном. 2. Фон. Background of forecasting, environment of forecasting Прогнозный фон

□ Прогнозний фон

Сукупність зовнішніх щодо об'єкта прогнозування умов, істотних для розв'язання задачі прогнозу.

Backscatter(ing) Обратный процесс □ Зворотний процес

(ДЗ) Відбитий сигнал (в активному ДЗ). Backward path label Метка обратного направления □ Мітка зворотного напрямку

(ArcGIS) Мітка зворотного напрямку. Bag, multiset □ Мультимножество □ Мультимножина

Неупорядкована сукупність елементів, в якій дозволяється багаторазове повторення одного й того ж елемента.

Band □ Спектральная зона □ Спектральна зона

1. (ДЗ) Ділянка спектра ЕМВ, яка реєструється сенсором як єдине ціле. 2. (Тж. - layer, channel) Канал (у растровій моделі даних).

Band-eliminating/exclusion/rejection/stop filter Режекторный фильтр; фильтр, который заграждает Режекторний фільтр; фільтр, що загороджує

Режекторний фільтр, який вирізує деяку смугу частот зі спектра сигналу. Band interleaved by line (BIL) Группировка каналов по строкам □ Угруповання каналів рядками

1. Організація многоканального растра, за якою послідовно записуються значення першого каналу всіх пікселів першого рядка, потім - другий канал першого рядка в т.д., потім - перший канал другого рядка, потім - другий канал другого рядка і т.д. 2. Один із основних форматів для передачі даних дистанційного зондування. Позбавлений специфікації, бо становить тривіальний випадок передачі зображення з порядковим (рос. построчным), на відміну від формату BIP, зберіганням даних.

Band interleaved by pixel (BIP) Группировка каналов по пикселам □ Угруповання каналів за пікселами

Один із основних та найбільш старий із форматів для передачі даних дистанційного зондування. Описує організацію багатоканального растра, за якої послідовно записуються значення всіх каналів першого піксела першого рядка, потім - всі канали другого піксела першого рядка і т.д. за всіма пікселами всіх рядків. Позбавлено специфікації, бо становить тривіальний випадок передачі зображення послідовністю значень яскравості кожного піксела, на відміну від формату BIL.

Band-pass (BP) filter □ Полосовой фильтр □ Смуговий фільтр

Фільтр, що пропускає частоти тільки в межах однієї певної смуги частот. Band sequential (BSQ) Группировка каналов по кадрам □ Угруповання каналів за кадрами

Організація многоканального растра, за якої у файл спочатку записуються повністю елементи растра першого каналу, потім - елементи растра другого каналу і т.д. Такую ж назву має варіант зберігання кожного каналу в окремому файлі (band separate). Band-stop filter □ Режекторный фильтр Режекторний фільтр

(ДЗЗ) Елемент,   що  має  властивість  перепускати  тільки  ті   гармонічні складові зображення, частота яких лежить нижче однієї (нижньої) критичної частоти або вище ін. (верхньої)   критичної   частоти.   Ці   складові   в   режекторних   фільтрів   майже не ослаблюються, тоді як усі ін. складові приглушуються. Band separate □ Разделение полос □ Розподіл смуг

Різновид форматів растрових даних, у яких кожний канал даних зберігається в окремому файлі.

Bandwidth Спектральный охват □ Спектральне охоплення

1. Ширина смуги частот сигналу. 2. (Звз.) Смуга пропущення (каналу зв'язку). 3. (ДЗ) Діапазон довжин хвиль, який реєструється сенсором.

Banner □ Баннер □ Банер

(УВеб-технологіях) Вузька смуга графічних рекламних матеріалів, відображених на сайті того, хто здає в оренду або продає простір на своїх сторінках усім, хто бажає розмістити рекламу.

Bar chart □ Полосковая диаграмма (горизонтальная) □ Смугаста діаграма

(горизонтальна) Barrier Барьер □ Бар'єр

1. Точка в мережі, через яку неможливий рух. 2. Лінія на вартісній поверхні, через яку заборонене проходження маршруту. 3. Те ж, що і breakline.

Base □ Основа Основа

1. Безліч, набір, група, зібрання. 2. (ГІС) Основа (наприклад, base map). 3. База, базис (відстань). 4. (ГІС) Опора, опорні дані. Шар просторових даних, до якого виконується географічна прив'язка ін. просторових даних. Син. reference. 5. (Комп.) Основа системи числення. Наприклад, base 2 - основа двійкової системи числення. Base-height ratio - Те ж, що і Base ratio

Base map □ Географическая основа карты Географічна основа карти

1. (Син. топографічна основа карти, жарг. «топооснова»). Загальногеографічна або топографічна частина тематичної або спеціальної карти, використовувана для прив'язки даних, нанесення тематичного змісту, орієнтування під час роботи з картою. Географічна основа карти зазвичай включає такі елементи: берегову лінію, гідрографію, межі, населені пункти й дорожну мережу. 2. Базовий набір геопросторових даних, що мало змінюються протягом порівняно тривалого часу (дані про топографію, ґрунти, геологічні, кадастрові індексні дані, дані про адміністративні кордони тощо). Базова карта виконує функцію єдиного просторового базису, вгорі якого розмішуються тематичні дані користувачів, що вирішують різноманітні прикладні задачі. 3. (ArcGIS) Карта, що містить географічні просторові об' єкти для позиційних посилань (locational reference). Приміром, дороги, як правило, перебувають у базових картах.

Base ratio □ Базисное отношение □ Базисне відношення

(Фгр). Відношення величини базису фотографування (відстань між центрами знімків) до висоти фотографування. Використовується для визначення співвідношення висотного й планового масштабів.

Base station □ Базовая станция □ Базова станція

GPS-приймач із передавачем, щодо якого визначаються (більш точні) координати ін. GPS-приймачів у диференціальному режимі. BASIC Бейсик □ Бейсік

(АЬЬг. - Вeginner's All purpose Symbolic Instruction Code). Проста для вивчення і застосування мова програмування, орієнтована на діалогову роботу. Її візуальна версія Visual Basic вбудована в програмні продукти корпорації Microsoft - RAD Visual Studio та Visual studio .NET. Див. Visual Basic for Applications.

Basic area scale □ Масштаб площадей главный Масштаб площ головний

Відношення, що вказує, у скільки разів зменшені площинні розміри поверхні еліпсоїда або кулі при їх зображенні на карті. Масштаб площ головний зберігається на карті тільки у тих місцях, де немає спотворень площ. В ін. випадках масштаби карти площ більші або менші головного і їх називають частковими масштабами площ.

Basic Input/Output System (BIOS) □ Базовая система ввода/вывода □ Базова система вводу/виводу

Вбудоване в персональний комп' ютер (ПК) програмне забезпечення, доступне йому без звертання до диска. BIOS містить код, необхідний для управління клавіатурою, відеокартою, дисками, портами, і багатьма ін. пристроями. Крім того, він підтримує виконання екранних операцій, тестування пристроїв і перше завантаження операційної системи (ОС) з диска до оперативної пам'яті. Як правило, BIOS знаходиться в мікросхемі ПЗП (Read Only Memory, ROM), розташованій на материнській платі комп' ютера (тому цей чіп часто називають ROM BIOS). Ця технологія дозволяє BIOS бути завжди доступною користувачу і ОС, незважаючи на ушкодження, наприклад, дискової системи. Це також дозволяє комп' ютеру самостійно виконувати завантаження ОС та підтримувати подальшу взаємодію з пристроями ПК. Оскільки доступ до RAM (оперативної пам'яті) здійснюється значно швидше, ніж до ROM (постійної пам' яті), багато виробників комп' ютерів створюють системи таким чином, щоб під час включення комп' ютера виконувалось копіювання BIOS з ROM в оперативну пам' ять. Активована при цьому частина пам'яті називається "тіньова пам'ять" (shadow memory). Зараз майже всі материнські плати комплектуються Flash BIOS, тобто BIOSом, який в будь-який моментмомент можна буде переписати в мікросхемі за допомогою спеціальної програми запиту даних на диск. BIOS PC є максимально стандартизованим, тому, в принципі, немає необхідності змінювати його таким же чином, як, наприклад, операційні системи. Додаткові можливості комп' ютера можна отримати лише за допомогою нового програмного забезпечення - ОС, драйверів, системних утиліт тощо. BIOS, який підтримує технологію Plug-and-Play, називається PnP BIOS. За застосування цієї технології BIOS має обов' язково бути прошитим у Flash ROM.

Вавіс research Исследование научное или фундаментальное □ Дослідження наукове або фундаментальне

Процес вироблення нових знань, один із видів пізнавальної діяльності. Характеризується об'єктивністю, відтворюваністю, доказовістю, точністю. Має два рівні -емпіричний та теоретичний. Найпоширенішим є поділ досліджень на фундаментальні та прикладні, кількісні та якісні, унікальні та комплексні.

Basic scale of map □ Масштаб карты главный □ Масштаб карти головний

Число, що вказує ступінь загального зменшення лінійних елементів земного еліпсоїда при відображенні його поверхні на площині. Головний масштаб карти підписують на картах, при цьому вказують точки або лінії картографічної сітки, на яких головний масштаб карти зберігається незмінним.

Batch processing □ Пакетная обработка, пакетный режим □ Пакетна обробка, пакетний режим

Процес обробки даних або виконання заздалегідь підготовлених завдань без участі користувача (на відміну від інтерактивної обробки). Мета системи пакетної обробки полягає в досягненні максимального завантаження центрального процесора (central processing unit, CPU). Класичний приклад системи OS MVT - системи S/360 фірми IBM. Завдання вводилися з різних пристроїв уводу і поміщалися в одну із черг - відповідно до класу та пріоритетів, привласнених їм адміністратором системи. Витягнутому із черги завданню планувалися відповідні ресурси комп' ютера, а приорітет міг бути змінений оператором системи. Процесорний час виділявся завданням також відповідно до пріоритету. У пізніших версіях ОС операторові допомагала в керуванні потоком завдань експертна система.

Bathymetric map □ Карта глубин □ Карта глибин

Карта, на якій відображаються значення глибин водних об'єктів. Bathymetry □ Батиметрия □ Батиметрія

1. Дані про глибини. 2. Методи одержання таких даних. Bayesian classifier □ Байесовский классификатор □ Байєсовський класифікатор

(ОЗ) Різновид    класифікатора    найбільшої    правдоподібності,    заснований на байєсовському законі розподілу ймовірностей. Використовує апріорні ваги, що являють собою ймовірності віднесення пікселів до класів. Bean (Java) □ Джава Бин □ Джава Бін

(У мові Java) Програмний компонент, який використовують повторно. Може бути складовою під час створення програм.

Bearing, bearing angle □ Пеленг, румб, азимут □ Пеленг, румб, азимут

Кут між опорним та вимірюваним напрямками. Звичайно вимірюється у градусах за годинниковою стрілкою від опорного напрямку. Для азимуту опорний напрямок за замовчуванням - на північ, для румба (у геодезії) - на північ і на південь, для пеленга -напрямок руху корабля, літака, машини. Див. azimuth, rhumb. BEDO - Див. Burst Enhanced Data-Out RAM Вє1ія\ ior Поведение □ Поводження

1. (UML) Спостережувані ефекти операції або події, у тому числі їхні результати. 2. Описує, як об' єкт може редагуватися та відображатися. Поводження включає (але не обмежує) відносини, правила підтвердження правильності, підтипи та значення за замовчуванням.

Bell curve □ Колоколообразная крива Дзвоноподібна крива

(Стат.  жарг.) Дзвоноподібна крива (зазвичай використовується для визначення нормального розподілу). Bench mark □ Репер □ Репер

(Геод.) Нівелірна марка, геодезичний пункт, оцінка висоти. Benchmark Эталонный тест □ Еталонний тест

(Комп. ) Швидкодія (комп' ютера або процесора) у балах або кількості стандартних операцій у секунду.

Best fit □ Наилучшее приближение □ Найкраще наближення

Найкраще наближення (стат. відповідність). Best-of-breed solution □ Решения нового поколения □ Рішення нового покоління

Сюди належать рішення, які фокусуються на вузькій сатині загального спектра функцій, що реалізуються в пакеті загального призначення. Наприклад, в системі, яка спеціалізується на взаємостосунках із клієнтами (customer relationships), на відміну від тієї, в якій ця функція є однією з багатьох. Beta Test Бета-тестирование □ Бета-тестування

Тестування програмного забезпечення будь-якими бажаючими серед клієнтів, яке проводиться безпосередньо перед офіційним випуском продукту. Призначене для з' ясовування проблем, котрі можуть виникнути за реальної експлуатації, але не були виявлені під час внутрішнього тестування. Якщо бета-тестери з' ясовують серйозні недоліки, розробник усуває їх і, перш ніж випускати програмне забезпечення на ринок, проводить ще одне бета-тестування.

Beta Tester □ Бета-тестер □ Бета-тестер

Фахівець, який намагається знайти помилки у програмному продукті до його поставки. Як правило, ця робота не оплачується і ґрунтується на особистій ініціативі. Bezier curve Крива Безье Крива Безьє

Відрізок плавної кривої лінії, що задається кінцевими точками й дотичними до них у цих точках.

BI - Див. Business Intelligence

Bi-unique value renderer □ Сдвоенный отрисовщик □ Здвоєний рендерер Bilinear interpolation □ Билинейная интерполяция □ Білінійна інтерполяція

(ОЗ) Метод передискретизації (resampling) растра, за якого значення піксела цільового растра обчислюється за допомогою білінійної функції як зважене середнє від чотирьох (2x2) найближчих до нього пікселів вихідного растра. Bias □ Смещение □ Зсув

(Стат.) Систематична погрішність. Систематична помилка, зсув (рос. смещение), погрішність виміру. BIL - Див. Band interleaved by line

Bilevel image □ Изображение двухуровневое Зображення дворівневе

(ДЗЗ) Зображення, кожний елемент (піксел) якого може приймати тільки одне з двох значень (умовно «0» або «1») чи мати один із двох кольорів (наприклад, чорний або білий). Bin Интервал □ Інтервал

Інтервал гістограми, стовпчик гістограми. Bin function Интервал функции □ Інтервал функції

Закон формування інтервалів гістограми.

Binary Двоичный □ Бінарний

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики