Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

1. (Мат). Двійковий (який має відношення до двійкової системи числення). 2. Бінарний, той який приймає тільки два різних значення, наприклад, binary map -зображення з однобітних пікселів. 3. (Комп..) Двійковий (про дані, які представлені у вигляді числових кодів, а не тексту). 4. (Мат.) Двомісний (про операцію над двома операндами).

Binary code □ Бинарный (двоичный) код □ Бінарний (двоїчний) код

У цифровій техніці спосіб подачі даних (чисел, слів та ін.) у вигляді комбінації двох знаків, котрі можна позначити як 0 і 1. Знаки або одиниці двоїчного коду називають бітами. Одним із обґрунтувань застосування ДК є простота і надійність накопичення інформації у будь-якому носії у вигляді комбінації всього двох його фізичних станів, наприклад, у вигляді змінності або сталості магнітного потоку у певному вічку носія магнітного запису. Найбільше число, котре може бути виражене двоїчним кодом, залежить від кількості використаних розрядів, тобто від кількості бітів у комбінації, що виражає число. Наприклад, для вираження числових значень від 0 до 7 цілком досить мати 3-розрядний або 3-бітовий код.

Binary file Бинарный (двоичный) файл □ Бінарний (двоїчний) файл

Файл, що містить інформацію, яку не можна подати або осмислено інтерпретувати як текст. Типові приклади бінарних файлів - програмні файли, файли більшості баз даних та електронних таблиць, запаковані файли, графічні файли тощо.

Binary large object (BLOB) Большой двоичный объект Великий двоїчний об'єкт

1. Набір двоїчних даних, що мають великі розміри (як правило, 10-100 мегабайт) і зберігаються у вигляді окремої суті в базі даних або файловій системі (як файл). Як правило, використовуються для зберігання мультимедійних об' єктів, таких, як зображення, відеодані та звукові дані, а також фрагменти програм та коду. 2. Тип даних, який розташовується в стовпцях таблиці реляційної БД, що може зберігати великі зображення або текстові масиви даних як атрибути.

Binary map □ Бинарная карта □ Бінарна карта

Бінарна карта, тобто картографічне представлення, збережене за допомогою комп'ютера. Див. binary.

Binary search □ Двоичный поиск Двоїчний пошук

Алгоритм пошуку, в якому елемент відшукується шляхом послідовного поділу упорядкованого списку навпіл і перегляду тої половини, котра має містити елемент.

Binomial filter Биномиальный фильтр □ Біноміальний фільтр BIOS - Див. Basic Input/Output System Biospere □ Биосфера □ Біосфера

Зовнішня оболонка Землі, що населена організмами, які у сукупності складають живу родину Землі. Біосфера складається з нижньої частини атмосфери, гідросфери та верхньої частини літосфери. Біосфера — область системної взаємодії живої та кісної (неживої) речовин (рос. живого и косного веществ). Її товщина складає 40-50 км. BIP - Див. Band interleaved by pixel Bisector □ Биссектриса Бісектриса

1. Пряма лінія, що ділить кут надвоє. 2. Пряма лінія, що ділить відрізок навпіл. Bit, В^гу DigIT Бит □ Біт

(Від англ. «binary digit» - «двійкова цифра»). 1. Фундаментальна одиниця інформації, що використовується у теорії інформації. Показує кількість інформації, необхідної для розрізнення двох рівноймовірних подій. 2. Мінімальна одиниця подачі інформації у комп' ютерній техніці, яка займає один розряд байту і спроможна приймати лише два значення - 0 і 1. Bit image - Див. Bit map (2)

1. Bit map, bitmap (BMP) □ Битовый массив, битовый образ Бітовий масив, бітовий образ

Простий і широко розповсюджений формат файлу для зберігання растрових зображень у вигляді бітового двійкового масиву, розроблений фірмою Microsoft. Використовується також для експорту й імпорту зображень між застосуваннями операційних систем Windows і OS/2. Файли апаратно незалежного BMP можуть містити зображення із глибиною піксела 1, 4, 8 або 24 біти. Забезпечує передачу 2, 16, 256 або 16 млн кольорів. Для 4-4- та 8-бітових зображень іноді застосовується стиск RLE.

2. Bit map, Бинарный растр □ Бінарний растр

(Син. bitmap, bit image). 1. Бітова карта (або маска). Одновимірний або двовимірний масив бінарних (0 або 1) ознак (прапорів (рос. флагов), масок). 2. Бінарний растр, тобто растр із однобітних пікселів, що вказують на наявність або відсутність якой-небудь ознаки; маска. 3. Растр із цілочисельними значеннями пікселів. BizTalk server □ Сервер BizTalk □ Сервер BizTalk

Спеціалізований сервер (тобто спеціалізоване програмне забезпечення) виробництва Microsoft, призначений для управління Веб-серверами, а також виконання функцій упорядкування то управління запасами і виробництвом. Black body □ Абсолютно черное тело Абсолютно чорне тіло

Тепловий випромінювач, який при заданій температурі має для всіх довжин хвиль максимальну спектральну щільність енергетичної світності. Він повністю поглинає всі випромінювання, що падають на нього незалежно від довжини хвилі, напрямку падіння та стану поляризації випромінювання. BLOB - Див. Binary large object Block □ Блок Блок

1. (МПД) Набір даних у конверті символів синхронізації, адресації, управління і контролю помилок, який передається як одне ціле. 2. Вибраний фрагмент документу, з котрим можна працювати як з одним цілим. 3. Прямокутна ділянка (рос. область) пікселів (picsels). 4. Група послідовних байтів у пам'яті. 5. політиці) Партійний блок. 6. будівництві) Будівельний блок. Block-diagram □ Блок-диаграмма □ Блок-діаграма

Тривимірний картографічний малюнок, що сполучає перспективне зображення поверхні з поздовжніми або поперечними вертикальними розрізами, один із видів тривимірних геозображень. Блок-діаграма будується в афінних або перспективних проекціях з однієї або двома точками перспективи. За тематикою розрізняють блок-діаграми геологічні, ґрунтові, атмосферні, океанологічні й т.п., а за способом побудови -профільні блок-діаграми (cross-section block-diagram), тобто такі, що складаються із серії профілів, та ізолінійні блок-діаграми (isoline block-diagram, isogram block-diagram), на яких поверхня передана ізолініями. Блок-діаграма, вздовж однієї з осей якої показаний час, називається метахронною блок-діаграмою (time-section block-diagram). Див. visualisation, flowchart.

Block group □ Блочная группа □ Блочна група

Група суміжних кварталів перепису (у США), що включає близько 1000 чоловік. Block of photographs □ Блок аэрофотоснимков □ Блок аерофотознімків Block operations □ Блочная обработка □ Блокова обробка

(ОЗ) Технологія, коли зображення розбивається на блоки однакового розміру, у кожному з яких виконується задана операція.

Blocking □ Блокировка □ Блокування

Розміщення в одному фізичному запису магнітної стрічки декількох логічних записів. BMP - Див. Bit map Body Тело □ Тіло

(Син. solid object, solid body). Об'ємний просторовий об'єкт (volumetric feature). Растрові тривимірні представлення тіл, засновані на конструкціях, відомих під найменуванням «вокселів» (див. піксел), векторні - на тривимірних розширеннях моделі TIN. На відміну від ін. типів подань просторових об'єктів, представлення будь-яких тіл, за рідкісним винятком, не підтримуються комерційними програмними засобами ГІС, залишаючись у стадії експериментів. Аналогічні їм графічні представлення широко використовуються, однак, тільки у тривимірній машинній графіці у вигляді твердотільних моделей.

Bookmark □ Закладка □ Закладка

Закладка або «вкладка». Термін використовується для інструмента tab border -(зовнішня) рамка карти. Порівн. neatline.

Boot Загрузка операционной системы □ Завантажування операційної системи

Копіювання компонентів операційної системи із зовнішнього носія інформації (з жорсткого або гнучкого диска) в оперативну пам' ять та запуск її в роботу.

1. Border, boundary Граница □ Межа, кордон

1. Число, котре характеризує мінімальне чи максимальне значення індексів у описі даних у вигляді масивів. Так звані межі масиву. 2. Лінія поділу між двома адміністративними одиницями, володіннями, областями. Тобто лінія, що розділяє території держав - кордон. Наприклад, турецький кордон (кордон із Турцією). 3. Межа, кінець; припустима норма. Наприклад, "нашим поневіренням кінця-краю нема".

2. Border, boundary, edge □ Граница □ Границя

(ГІС) Лінія, що розділяє різнойменні полігони.

Border arcs Граничные дуги □ Граничні дуги

1. (ESRI) Дуги,   що   утворюють   границю   полігонального   покриття.   2. (Arc/INFO LIBRARIAN1™) Дуги, що розрізають полігональне покриття на блоки (tiles). Boundary following Прослеживание границ □ Простежування меж

Послідовна процедура, за допомогою якої визначається рисунок (послідовність) межових пікселів деякої області або всіх ділянок зображення. BPEL - Див. Business Process Execution Language BPML - Див. Business Process Markup Language Bpp (bits per pixel) Бит на пиксел □ Біт на піксел

Радіометричний дозвіл растра. Brand □ Бренд □ Бренд

(Англ. клеймо, фабрична марка). 1. Означає не стільки конкретний товар, скільки образ, пов'язаний із певним виробником (наприклад, IBM, Intel, Microsoft, ESRI, Xerox, Sony, Mercedes). Бренд - це сукупність відчуттів споживача від вражень, пов' язаних із тим чи ін. іменем (назвою фірми або товару). 2. Продукт, компанія або концепція, виділені суспільною свідомістю з маси собі подібних. Як правило, "бренд" є словом або фразою, які захищені законодавством.

Brand name □ Бренд нейм □ Бренд нейм

(Англ. фабрична марка). 1. Щодо програмних модулів, маємься на увазі той факт, що модуль зроблений відомим виробником, який притримується стандартів та високої якості і містить його марку (label). Єдиної думки про те, яких виробників вважати відомими, не існує. 2. Щодо систем - той факт, що система виготовлена відомим виробником комп' ютерної техніки, який спеціально продає модулі розширення зі своїм маркуванням та рекомендує застосовувати саме їх. Breakline Линия перегиба □ Лінія перегину

Лінійні об' єкти TIN, які обов' язково є ребрами TIN незалежно від дії алгоритму тріангуляції. Звичайно використовуються для точного представлення гребенів і тальвегів. Broad-band Широкополосный □ Широкосмугастий

Широкосмугастий (про сенсор або фільтр). Broker □ Брокер □ Брокер

(Англ. посередник). 1. (І7) Програмне забезпечення, яке визначає відповідність сервісних запитів клієнта серверним реалізаціям (COBRA). 2. Особа (підприємство), що виконує сторонні замовлення щодо купівлі-продажу. Ін. словами - посередник в операціях з валютою, цінними паперами, товарами, нерухомістю, у страхуванні тощо, який укладає угоду від свого імені, але працює за кошти клієнта. Browser Браузер (броузер) Браузер (броузер)

(Син. Веб-браузер). Клієнтська програма-контейнер, яка дає можливість користувачеві читати гіпертекстові HTML-документи у WWW і переміщуватись між ними шляхом навігації у системі адрес WWW-гіперпосилань. Основне її призначення - це взаємодіяти з Веб-серверами та ін. ресурсами мережі Інтернет, отримувати від них гіпертекстові (hypertext) файли (документи), що включають переходи за зв'язками (гіперпосиланнями), іформувати екранне їхнє зображення. По суті, це застосування, призначене для навігації й перегляду Веб-ресурсів, що дозволяє запитувати й переглядати файли в мережі Інтернет. Зазвичай в комплекті із браузерами поставляються поштові програми, засоби роботи із серверами новин і засоби спілкування в реальному часі. З поняттям «браузер» позв'язуються назви найбільш відомих програмних застосувань такого класу: Internet Explorer корпорації Microsoft, убудований в операційну систему Windows, браузер Mosaic, розроблений Марком Андріссеном й Еріком Біной з NCSA (Національний центр обчислювальних застосувань для суперкомп'ютерів, США), Netscape Communicator фірми Netscape та ін.

Brightness theme □ Яркостная тема □ Яскравісна тема

(ГІС) Растр, значення пікселів якого використовуються для модуляції яскравостей пікселів в ін. растрі (наприклад, при комбінуванні відмивання рельєфу з розфарбуванням його за висотою).

Brightness value - Те ж, що і Pixel value BSQ - Див. Band sequential Buffer □ Буфер Буфер

1. Пам' ять для проміжкового (тимчасового) зберігання даних. Як правило, використовується з метою компенсації відмінності у швидкості обробки інформації під час передачі даних між двома пристроями з різною швидкодією. 2. (ГІС-буфер) У векторній моделі даних - площинна геометрична фігура, межа якої проходить на заданій відстані від границі вихідної (рос. исходной) фігури. У растрі пікселам навколо вихідної фігури привласнюються відстані до її границі. Див. buffer zone.

Buffer layer □ Буферный слой Буферний шар

Полігональний шар, сформований із буферних зон обраних об'єктів, кожна з яких побудована за заданими правилами (однакове віддалення від об' єктів, віддалення, що залежить від значення атрибута та ін.). При побудові буферного шару для кожного об'єкта одночасно може формуватися декілька буферних зон.

Buffer register, temporary register Буферный регистр □ Буферний регістр

Регістр, через який відбувається обмін між оперативною пам' яттю і зовнішнім пристроєм.

Buffer zone, buffer, buffer corridor □ Буферная зона □ Буферна зона

1. (Син. буфер). Полігональний шар (рос. слой) або об'єкт, утворений шляхом розрахунку й побудови еквідистант, або еквідистантних ліній (equidistant line), рівновіддалених щодо безлічі точкових, лінійних або полігональних просторових об'єктів. Операція «буферизації» (buffering) використовується, наприклад, для виділення 200-мильної економічної зони узбережжя, 100-метрової смуги відчуження транспортної магістралі та ін. Буферна зона полігонального об'єкта може будуватися зовні й усередині полігона. Якщо відстані між об'єктами й еквідистантами ставляться у відповідність значення одного з його атрибутів, говорять про «буферизацію» зі «зважуванням» (weighed buffering). 2. Ділянка, обмежена заданою відстанню навколо зони дії просторового об'єкта. Обидва (постійне та змінне) значення ширин буферних зон можуть генеруватися для різних зон дії просторових об'єктів, заснованих на значеннях атрибутів, що характеризують кожну з них. 3. Буфер (buffer), частина якого виділена для аналізу або виключена з аналізу. Буферні зони моделюють охоронні зони, відводи землі навколо об'єктів і т.д.

Bug □ Баг, сбой, ошибка □ Баг, збій, помилка

(Від дослівно: комаха). Перебої, помилки у роботі програми внаслідок наявності багу, тобто переривання роботи програми в результаті знаходження помилки (синтаксичної, семантичної або на рівні виконання). BUILD

Команда побудови топології в Arclnfo. На відміну від команди CLEAN не створює перетинань і не коректує помилки топології, типу «недоліт» і «переліт».

Building topology Топологизация □ Топологізація

Автоматична або інтерактивна процедура побудови топології під час перетворення векторних нетопологічних моделей на векторниі топологічні. Може входити до складу операцій векторизації.

Burst Enhanced Data-Out RAM (BEDO) Память BEDO DRAM □ Пам'ять BEDO DRAM

Більш швидка модифікація пам'яті типу EDO. Business Data □ Бизнес-данные Бізнес-дані

Інформація про людей, місця, речі, діловий регламент та події, що використовуються для управління бізнесом. Це не є метадані - метадані визначають і описують бізнес-дані. Business engineering □ Бизнес-инжиниринг □ Бізнес-інжиніринг

Діяльність,   спрямована   на   проектування   та   реалізацію   бізнес-програм, тобто програмних засобів, призначених для розв' язання ділових та економічних завдань. Business Intelligence (BI) Интеллектуальный бизнес □ Інтелектуальний бізнес

1. Інтелектуальний аналіз даних. 2. Користувачецентричний процес, який включає виконання операцій доступу до даних та дослідження інформації, її аналіз, вироблення інтуіції й розуміння, які ведуть до покращеного та неформального прийняття рішень (Gartner). 3. Методи, технології, засоби здобуття та подачі знань. Спочатку BI вважали процесом аналізу інформації й розуміння для покращеного та неформального прийняття рішень бізнес-користувачами, а також інструментом для одержання з даних важливої для бізнесу інформації. Термін BI включає також і технологію управління знаннями Knowledge Management (KM), що теж пов'язана з аналізом неструктурованої або слабкоструктурованої інформації (наприклад, HTML сторінок). KM забезпечує категоризацію, розвідку та семантичну обробку текстів, розширений пошук інформації тощо. Сьогодні категорії BI-продуктів включають BI-інструменти і BI-програми. Перші, в свою чергу, поділяються на генератори запитів та звітів. Розвинуті BI-інструменти - це, перш за все, інструменти оперативної аналітичної обробки (online analytical processing, OLAP), корпоративні BI-набори (enterprise BI suits, EBIS) і BI-платформи. Засоби генерації запитів великою мірою поглинаються і замінюються корпоративними BI-наборами. Багатомірні OLAP-механізми або сервери, а також реляційні OLAP-механізми є BI-інструментами та інфраструктурою для BI-платформ. 4. Знання, одержані про бізнес за допомогою різноманітних апаратно-програмних технологій. Такі технології дають організаціям можливість перетворювати дані в інформацію, а потім інформацію в знання. Це визначення чітко розмежовую поняття «дані», «інформація» та «знання». Дані розуміються як реальність, яку комп' ютер записує, зберігає і обробляє, - це «сирі дані». Інформація - це те, що людина в змозі зрозуміти про реальність, а знання - це те, що в бізнесі використовується для прийняття рішень. У процесі організації інформації для отримання знань часто використовують сховища даних (data warehouse), а для подачі цих знань користувачам - інструменти бізнес-інтелекту.

Business logic □ Бизнес-логика □ Бізнес-логіка

Код, який реалізує функціональну частину програми. У моделі Enterprise JavaBean така

логіка реалізується у вигляді методів об' єктів корпоративних компонентів (Bean).

Business Process reengineering (BPR) Реинжиниринг (перестройка) бизнес-процессов □ Реінжиніринг (перебудова) бізнес-процесів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики