Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Інвентаризація, аналіз та реорганізація ділових процедур, що існують на підприємстві, проведені з метою істотного поліпшення ключових показників його діяльності. Див. reengineering.

Business-to-business (B2B) □ Бизнес-бизнесу □ Бізнес-бізнесу

1. Інтеграція міжкорпоративних систем економічної спрямованості. Вид маркетингових комунікацій, орієнтованих на співпрацю між компаніями в процесі виробництва і продажу продукції, товарів та послуг. 2. Системи безпаперового платіжного та ін. документообігуміж сформованими коопераціями промисловості та будь-яких сфер бізнесу. 3. Онлайнове виконання транзакцій між компаніями, організаціями чи урядовими установами. Business-to-Government (B2G) Бизнес-Государству □ Бізнес-Державі

(АЬЬг. Також - G2C, G2G). Абревіатури, що означають нові сфери бізнесу, до яких так чи інакше, залучена держава (Government) - Business-to-Government (B2G), Government-to-Citizens (G2C), Government-to-Government (G2G). Є наслідком включення Держави до процесу електронізації всіх видів діяльності. Концепція Electronic Government була оголошена в США на найвищому урядовому рівні першого липня 1997 р. Business Transaction □ Бизнес-транзакция □ Бізнес-транзакція

Елемент процесу, що виконується системою захоплення даних з метою створення, зміни або вилучення бізнес-даних. Кожна транзакція являє собою окремо оцінюваний факт, що описує окрему подію бізнесу.

Byte □ Байт □ Байт

(Від англ. binary term). 1. Найменша адресовувана одиниця даних або пам'яті комп' ютера, оброблювана звичайно як єдине ціле, якщо не передбачається ін., та дорівнює 8 бітам. Чотири біти, що займають праву або ліву половину байта, називаються тетрадою або напівбайтом (nibble, nybble). Набір з 2, 4 або 8 байтів, оброблюваний апаратною частиною обчислювальної системи як єдине ціле, називається машинним словом (computer word, word). 2. Одиниця виміру обсягу пам'яті і ємності запам' ятовувального пристрою, основа похідних одиниць: 1 кілобайта (Кбайт, Кб), рівного 1°24 байтам, 1 мегабайта (Мбайт, Мб), рівного 1°24 Кбайтам, 1 гігабайта (Гбайт, Гб), рівного 1°24 Мбайтам, 1 терабайта (Тбайт, Тб), рівного 1°24 Гбайтам, 1 петабайта, рівного 1°24 Тбайтам. 3. Загальноприйнята одиниця виміру інформації, що застосовується з метою визначення розміру потрібної пам' яті, швидкості обміну інформації та ін. характеристик комп' ютера. Один байт складається з восьми бітів (восьми двоїчних розрядів). Під час подачі символів текстової інформації кожна літера, цифра або знак займає один байт.

Bytecode □ Байткод □ Байткод

мові JAVA) Оптимізований набір команд, призначених для виконання віртуальним пристроєм, який емулює Java-система у процесі виконання аплету. Байткод, як правило, інтерпретується. Інтерпретація є найпростішим способом створення безпечних програм та програм, що переносяться з одного комп' ютерного пристрою на ін.

C

САС - Див. Computer-assisted cartography CAD - Див. Computer-aided design

CAD/CAM -Див. Computer-aided design/computer-aided manufacturing CAD dataset Набор данных САПР □ Набір даних САПР

(ArcGIS) Набір даних, який створено у середовищі САПР. Cadastral map □ Кадастровая карта □ Кадастрова карта Сadastre □ Кадастр □ Кадастр

1. Список земельних ділянок із зазначенням їхніх розмірів та вартості, використовувана для реєстрації прав власності й визначення податків. 2. Систематизоване зведення відомостей (реєстр) за даними періодичних або неперервних спостережень про певний об' єкт з його кількісною та якісною характеристиками, соціально-економічною та екологічною оцінками. До відомостей належать також картографічні та статистичні матеріали (дані).

Calculus of logic □ Логическое исчисление □ Логічне обчислення

Формалізація змістовних наукових теорій. Виведені об'єкти логічних вирахувань інтерпретуються  як  судження,  складені  з  найпростіших,   що  мають,  суб' єктивно­предикатну структуру, за допомогою пропозиціональних зв' язувань і кванторів. Найчастіше використовуються зв'язування «не», «і», «або», «якщо..., те...» і квантори існування.

CALS

Концепція безперервної комп' ютерної підтримки життєвого циклу виробу. Така підтримка здійснюється шляхом створення єдиної інтегрованої моделі виробу протягом всього його циклу. Найважливішою подією в сфері використання нових інформаційних технологій в індустрії розвинутих країн є створення і розвиток CALS-технологій. З розвитком цього напряму інформаційних технологій інтерпретація абревіатури CALS змінювалась, відбиваючи їх поступову еволюцію: а) 1985 рік - Computer-Aided of Logistics Support; б) 1988 р. - Computer Acquisition and Logistics Support; в) 1993 р. - Continuous Acquisition and Lifecycle Support; г) 1995 р. - Commerce at Light Speed. Головним завданням CALS-технологій є створення стандартних «інтерфейсів» для різних промислових технологій, бізнес-процесів, ін. сфер людської діяльності. Рушійною силою розвитку цього напряму інформаційних технологій стало усвідомлення наростаючої складності проблем, що виникають «на стиках» різних технологічних процесів. До ключових галузей CALS зараз відносяться: а) реінжиніринг та управління проектами; б) паралельне проектування; в) віртуальне підприємство; г) електронний обмін даними; д) розподілені системи підтримки прийняття рішень; е) інтегрована логістична підтримка; є) бази даних для багатьох користувачів; ж) мета опису систем понять та їх зберігання; з) репозиторії описань предметних галузей; и) міжнародні стандарти. CAM - Див. 1. Computer-Aided Manufacturing, 2. Computer-Aided Mapping Cameral photogrammetric works Камеральные фотограмметрические работы

□ Фотограмметричні роботи камеральні

(ДЗЗ) Комплекс робіт, перелік яких залежить від мети та обраної технологічної схеми одержання кінцевої фотограмметричної продукції. Включають: трансформування знімків, складання фотоплану, фототріангуляцію, камеральне дешифрування знімків, знімання рельєфу та контурів за допомогою фотограмметричних приладів, роботи на комп'ютері, створення цифрових моделей місцевості та рельєфу.

Candidate key Потенциальный ключ (поиска) □ Потенційний ключ (пошуку)

(БД) Будь-який ключ, що може використовуватися в якості первинного.

Capability Maturity Model (CMM) □ Модель зрелости процессов □ Модель зрілості процесів

1. П'ятирівнева модель, що описує кращі інженерні та управлінські рішення й задає пріоритети розвитку для організацій, що працюють в галузі створення програмного забезпечення (ПЗ). Методика CMM була розроблена інститутом Software Engineering Institute (SEI), що входить до складу Університету Карнегі - Меллона, на основі американських військових стандартів. Суть методики в тому, що вона допомагає оцінити процеси створення (розробки) програмного забезпечення (ПСПЗ) в організації й довести їхню достатню зрілість для забезпечення високого рівня якості створюваних програм. Проходження методикам CMM дозволяє значно підвищити керованість розробки і якість реалізації ПЗ. Міжнародна організація із стандартизації ISO застосовує модель СММ для створення міжнародних стандартів оцінки ПСПЗ. Проходження софтверною фірмою сертифікації з моделі CMM або стандарту ISO 9001 дозволяє, використовуючи вже розроблені стандарти, вибудувати виробничий процес компанії на досить високому рівні й подати клієнтові цей процес на зрозумілій для нього мові. Проходження сертифікації остаточно знижує ризики вкладення капіталів у виробництво ПО як виконавця, так і замовника. Оцінку CMM проводить не організація, а конкретні сертифіковані спеціалісти-асесори (СММ-консультанти). Саме на них лягає відповідальність за вірогідність оцінюваних випробувань. 2. Модель, що описує принципи й практичні рішення, визначають рівень конкретної організації в ієрархії виробників програмного забезпечення й, відповідно, якість існуючі в ній процесу розробки програмного забезпечення йпокликана допомогти організаціям-виробникам, що розвиваються, удосконалити процеси розробки еволюційним шляхом, перетворивши їх з хаотичних процесів у процеси зі строгою дисципліною. Модель СММ дозволяє точно оцінити ПСПЗ й на цій основі зрівняти продуктивність різних компаній. У модель СММ включений набір критеріїв для визначення зрілості ПСПЗ. Ці критерії будуть використані великими замовниками для оцінки ризику при укладанні контрактів на розробку програмного забезпечення. Модель СММ базується на 5-ти стадіях контролю якості, розроблених за останні 60 років у програмній індустрії. Вона по суті не пов'язана із практичними методиками керування якістю (в усьому світі їх налічується біля 150 тис.). Ці методики звичайно жорстко регламентовані й засновані на статистичному контролі якості відповідно до вимог безлічі різних нормативів. Модель СММ не містить ніяких чисельних критеріїв та рекомендацій і не вказує, як оцінити продукт, а тільки рекомендує, що треба зробити, для його необхідної якісті.  Коротко  5 рівнів удосконалювання  CMM можна  описати  в  такий спосіб.

1. Початковий рівень. Процеси розробки програмного забезпечення на цьому рівні є випадковими й узкоспеціалізованими. 2. Повторюваний рівень. Процес очевидний, що дозволяє організації повторно використати процедури з більш ранніх, успішних проектів. 3. Певний рівень. Організація використає документований, стандартний процес керування й конструювання програм у всіх своїх проектах і щодо розробки, і щодо супроводу програмного забезпечення. 4. Керований рівень. Організація збирає, аналізує та регулює детальні кількісні параметри якості як самого процесу розробки, так і підсумкових продуктів. 5. Оптимізуючий рівень. Головним на цьому рівні є безперервний процес удосконалення розробки ПЗ за рахунок зворотнього зв' язку, підтверджений кількісними параметрами та контрольоване впровадження нових ідей і технологій.

Carbon Copy (CC) «Под копирку»«Під копірку»

Частина назви електронної пошти, що показує вторинних одержувачів повідомлення.

Cardinal directions Стороны света □ Сторони світу

Частини світу, до яких зазвичай відносяться північ, південь, захід та схід.

Cardinal point, cardinal direction, rhumb □ Румб □ Румб

1. Кут, відлічуваний на відміну від азимута від північного або південного напрямку магнітного або щирого меридіана із вказівкою перед градусною величиною (0 - 90 градусів) відповідної чверті (головних румбів (3): СВ (ПС), ЮВ (ПС), ЮЗ (ПЗ), СЗ (ПЗ)).

2. Морська кутова міра, рівна 1/32 частину окружності. Також визначає 1/4, 1/8, 1/16 або 1/32 частина обрію. 3. Головні точки обрію, що позначають на компасі сторони світу. Cardinality Мощность □ Потужність

1. (Мат.) Потужність безлічі  (кількість її  елементів).  2. Інцидентність відносини (рос. отношения), кількість елементів, що беруть участь у ній. 3. (Мат.) Інцидентність вершини. Кількість дуг або ребер графа (мережі), що з'єднуються в ній. Carrier □ Несущая (частота) □ Несуча (частота)

(Свз. ) Електромагнітна хвиля, за допомогою модуляції якої здійснюється передача інформації (наприклад, із супутників на землю). Carrier phase □ Фаза несущей □ Фаза несучої

(УДЗЗ) Фаза GPS-сигналу на несучій частоті L1 або L2, яка вимірюється приймачем після захоплення сигналу супутника.

Cartesian coordinate system □ Декартова система координат □ Декартова система координат

Двовимірна плоска прямокутна система координат із рівними масштабами осей. Термін поширюється також і на тривимірну прямокутну систему координат.

Cartogram □ Картограмма, анаморфированная карта □ Картограма, анаморфована карта

(Син. anamorphosis, choropleth map, chorogram, chorisogram). 1. Карта, що показує розподіл відносних показників (щільність, інтенсивність якого-небудь явища, питомі величини й т.п.) за певними територіальними одиницями, найчастіше -адміністративними. 2. Один із способів картографічного зображення, застосовуваний дляпоказу відносних статистичних даних шляхом заповнення контурів територіального розподілу (звичайно, адміністративних одиниць) колірними заливаннями (solid) різного тону, штрихуванням різної щільності (cross-hatch line pattern) відповідно до прийнятих інтервальних шкал. Засоби автоматизації дозволяють будувати карти у так званих безперервних або безінтервальних шкалах (choropleth maps without class intervals, continuous-tone cartogram), коли щільність ставиться в точну відповідність до величини показника, що картографується. 3. Картографічне зображення, на якому географічні області перебільшені (змасштабовані) або перекручені (анаморфовані) пропорційно значенням обраного атрибуту.— див. anamorphosis. Російський термін «картограмма» має на увазі ін. - заливання (різними кольорами, шляхом штрихування, заповнення символами) ділянок залежно від значень атрибута при збереженні їхньої геометрії. Див. choropleth, value-by-area map.

Cartographic analysis □ Картографический анализ □ Картографічний аналіз

Дослідження структури та морфології просторових об'єктів з їх кількісною, морфометричною та статистичною оцінками, а також вивчення динаміки та розвитку явищ на основі карти як моделі об'єкта вивчення.

Cartographic communication □ Картографическая коммуникация □ Картографічна комунікація

Передача картографічної інформації від творця карти до користувача, причому сама карта трактується як своєрідний канал зв'язку. Уявлення про картографічну комунікацію покладені  в основу комунікативної концепції  (communicative conception,  theory of cartographic communication) - однієї із провідних теоретичних концепцій картографії. Cartographic data bank, cartographic databank (CDB) Картографический банк данных (КБД) □ Картографічний банк даних, (КБД), КБнД, банк картографічних даних

Комплекс технічних, програмних, інформаційних та організаційних засобів зберігання, обробки й використання цифрових картографічних даних. До складу КБнД входять картографічні бази даних з однієї або декількох предметних (тематичних) галузей, система керування базами даних, а також бібліотеки запитів та прикладних програм. Розрізняють єдиний центральний картографічний банк даних (сепїгаї (centralized) cartographic databank), що містить весь фонд інформації з даної теми, проблеми або території і розподілений картографічний банк даних (distributed cartographic databank), що представляє собою територіально роз'єднану систему регіональних і/або локальних КБнД, об' єднаних у мережу під єдиним керуванням.

Cartographic data base, cartographic database (CDB) □ Картографическая база данных □ Картографічна база даних, база картографічних даних

Сукупність взаємозалежних картографічних даних із якої-небудь предметної (тематичної) галузі, подана у цифровій формі (у тому числі у формі картографічних баз даних) при дотриманні загальних правил опису, зберігання та маніпулювання даними. Картографічна база даних доступна багатьом користувачам, не залежить від характеру прикладних програм і управляється системою керування базами даних (СКБД). Cartographic design Картографический дизайн Картографічний дизайн, художнє проектування карт

Формування (конструювання) естетичного вигляду карти, атласу, якогось ін. картографічного твору відповідно до його функціонального призначення та тематики, сучасними художніми принципами й технічними можливостями.

Cartographic devices □ Картографические приборы □ Картографічні прилади

Спеціальні пристрої, апарати, пристосування для виконання робіт зі складання й використання карт. За принципом дії виділяють картографічні прилади для ручної роботи, механічні й автоматичні. Під час процесів картоскладання застосовують спеціальні презезійні лінійки, координатографи (co-ordinatograph), пантографи (pantographs), картографічні проектори (map projector), прилади для перекреслювання (copy drawing instruments) при креслярських та оформлювальних роботах - картографічнікреслярські пристрої (drawing device) та гравірувальні інструменти (scribing instruments, scribers, scribing cutters); під час підготовки карт до видання - фоторепродукційні камери (photocopiers), копіювальні рами (back, printing frame, contact screen) та ін. устаткування; при використанні карт - різного роду циркулі-вимірники (dividers), координатометри (romers), курвіметри (curvimeters, curvometers), планіметри (planimeters, integrating instruments), перспектографи (perspective drawing instruments) і т.п. В автоматованому картографуванні використовуються периферійні пристрої комп'ютерів, а також спеціалізовані картографічні прилади, наприклад, електронні картометричні пристрої і т.д. Cartographic(al) drawing, drawing □ Картографическое черчение Картографічне креслення

Точне графічне відтворення всіх елементів на оригіналах карт та їхнє оформлення олівцем, креслярським пером, креслярськими або гравірувальними інструментами.

Cartographic education, cartographic training □ Картографическое образованиеКартографічна освіта

Результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок, необхідних для створення й використання картографічних творів. В Україні і Росії вища професійна картографічна освіта дається на географічних факультетах університетів (географічний напрямок) і в спеціальних технічних університетах (інженерний напрямок), середня картографічна освіта - у технікумах та коледжах, а початкові картографічні знання й уміння осягаються при вивченні географії в середній школі. Cartographic form Картографическая фигура □ Картографічна фігура

Геометрична фігура, яка розглядається як елемент карти. Cartographic generalization Генерализация картографическая □ Генералізування

картографічне

Відбір, узагальнення, виділення головних типових рис об' єкта, що виконуються відповідно до цензів та норм відбору, встановлених картографом або редактором карти, які, крім того, проводять узагальнення якісних та кількісних показників об' єктів, що відображаються, спрощують обриси, об' єднують або виключають (рос. исключают) деякі контури. Важливі, але дуже дрібні об' єкти іноді зображають з деяким перебільшенням і

т.д.

Cartographic (geodetic) grid, map graticule □ Картографическая сетка □ Картографічна мережа

1. Зображення на карті географічних меридіанів та паралелей в тій чи ін. картографічній проекції. Використовується для побудови картографічного зображення і дає змогу визначати за картою координати точок. 2. Одна з координатних сіток на карті, утворена лініями паралелей та меридіанів.

Cartographic information □ Картографическая информация □ Картографічна інформація

1. Відомості про картографічні твори. Систематичний збір, обробка, зберігання та оперативна видача споживачам відомостей про карти (видані та рукописні), атласи, аерокосмічні матеріали та ін. картографічні джерела здійснюються спеціалізованими службами та автоматизованими картографічними інформаційно-пошуковими системами (cartographic information retrieval system). Син. картографічна інформатика. 2. Інформація, подана у вигляді картографічних творів. 3. Інформація, що використовується для створення й відновлення картографічних творів. 4. Результат сприйняття людиною (або автоматичним пристроєм, що розпізнає) відомостей про об' єкти й процеси, зображені на картах. Картографічна інформація передається за допомогою способів картографічного зображення та графічних образів. Cartographic line symbol □ Картографическая линия □ Картографічна лінія Cartographic method of research Картографический метод исследования

Картографічний метод дослідження

Метод наукового дослідження, за яким карта виступає як модель досліджуваного об' єкта й проміжна ланка між об' єктом та дослідником. Картографічний метод дослідження має у своєму розпорядженні більшу кількість прийомів аналізу карт, за допомогою яких досліджують структуру та морфологію явищ із їх кількісної морфометричної і статистичної оцінки; вивчають динаміку й розвиток явищ; дають оцінку природного, соціально-економічного, екологічного стану; проводять інженерно-географічні вишукування для визначення можливостей господарського, рекреаційного та ін. освоєння територій; виконують індикаційні й прогнозні дослідження; накреслюють заходи щодо запобігання ризику небезпечних явищ та поліпшення екологічних ситуацій і т.д. Дослідження виконують або за окремими картами, або за атласами та серіями карт різних за тематикою та часом. Найбільш ефективне застосування картографічного методу дослідження у комплексі з дистанційними методами, математичним моделюванням, методами окремих наук. Геоінформаційні технології значною мірою опираються на картографічний метод дослідження.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики