Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

Крім того, у хворих вивчали електрокіне­тичні властивості ядер букального епітелію методом мікроелектрофорезу [4] до і після по­становки проби Манту з 2 ТО [5-10].

Результати та їх обговорення. Результати бактеріологічного і біологічного досліджень наведені в таблиці. Як свідчать дані таблиці, майже в половини вперше виявлених хворих з малими формами туберкульозу у випадку негативної бактеріоскопії.

Результати обстеження хворих 2-ї групи з порожнинами розпаду, які закрилися після 2-4 місяців хіміотерапії, показали, що при загоєнні каверн у ранній термін справжнього

Результати виділення різними методами бактеріоскопічно негативного матеріалу у хворих на туберкульоз легень без розпаду

Група хворих

Кіль­кість хворих

Виявлено бактеріовиділення у хворих, абс. ч. (%)

 

 

бактеріол. методом

біол. методом

біол. методом з використан­ням адрезону

при співпаданні результатів

 

 

 

 

 

 

бактеріол., біол. ме­тодів та біол. з вико­ристанням адрезону

бактеріол. та біол. методів

всього

1-ша

40

4 (10±5)

1 (2±2)

6(15±6)

8 (20±6)

-

19 (48±8)

2-га

52

-

3 (6±3)

8(15±5)

-

1 (2±2)

12 (23±6)

Всього

92

4

4

14

8

1

31

за допомогою комплексного бактеріологічно­го дослідження, що включає біопробу з гісто­логічним вивченням органів тварин, бактеріо-виділення при відсутності деструктивних змін у легенях виявлено у 19 [(48±8) %] з 40 уперше виявлених хворих, що раніше не отримували хіміопрепарати. При цьому бак-теріовиділення дещо частіше виявлялось у хворих з наявністю скарг, сухих та/або воло­гих хрипів у легенях, ніж у хворих з відсутніс­тю скарг і хрипів, — відповідно в 11 [(65± 12) %] з 17 випадків і в 8 [(35±10) %] з 23 (р<0,05). Більша частота бактеріовиділення відмічена також у хворих з наявністю на рент­генограмах легень вогнищ малої інтенсивнос­ті з розмитими зовнішніми контурами. З 29 хворих, у яких при рентгенологічному дослід­женні в легенях виявлялися вогнища з розми­тими контурами, бактеріовиділення встанов­лено у 18 [(62±9) %]. З 11 хворих з вогнища­ми, що мають більш чіткі або різкі контури, бактеріовиділення виявлено тільки в одному випадку [(9±9) %, розходження достовірні,

р<0,001].

У всіх 40 хворих, незалежно від наявності чи відсутності бактеріовиділення, початковий показник кількості електронегативних ядер (ЕНЯ) перевищував вікову норму на 7 %. Че­рез 72 год після постановки проби Манту по­казник ЕНЯ зростав у них не менш ніж на 12 %, що є показником активного туберку­льозного процесу.

Отже, при зіставленні біологічного і бак­теріологічного методів виявлення бактеріови-ділення в 1-й групі хворих істотних розход­жень у їхній результативності не відмічено. Тільки застосування комплексу зазначених методів дослідження, у тому числі біопроби з уведенням тваринам імунодепресанта адрезо-ну, дозволяло виявити бактеріовиділення абацилювання в частини хворих не настає. Ви­користання поглибленого бактеріологічного дослідження дозволило виявити бактеріовиді-лення в 12 [(23±6) %] з 52 хворих цієї групи.

Застосування адрезону в експерименталь­них тварин значно підвищувало виявлення бактеріовиділення в 2-й групі хворих: бакте-ріовиділення за допомогою біологічного мето­ду з введенням адрезону було встановлено в 8 [(15±5) %] хворих, у той час як методом посі­ву — тільки в одного [(2±2) %] (р<0,05).

У 80 % хворих 2-ї групи початковий по­казник ЕНЯ відповідав віковий нормі, і лише в 20 % кількість ЕНЯ перевищувала вікову норму на 5 %. Через 72 год після постановки проби Манту з 2 ТО у всіх хворих спостеріга­лося підвищення кількості ЕНЯ не менш ніж на 17 %, що свідчило про збереження актив­ності туберкульозного процесу незалежно від виявленого бактеріовиділення.

Таким чином, «прихована» бацилярність, що виявлена у хворих, у яких каверна закри­лася, свідчить про те, що існує певний термін між закриттям каверни та істинним абацилю-ванням хворого.

Застосування комплексу бактеріологічних і біологічних методів дослідження дозволяє виявити бактеріовиділення майже у чверті хворих, у яких каверна закрилася. Зростання кількості ЕНЯ у цих хворих через 72 год після постановки проби Манту свідчить про збере­ження активності туберкульозного процесу.

Усе сказане підтверджує необхідність про­довження хіміотерапії даному контингенту хворих.

Висновки

1. Використання комплексу бактеріоло­гічних і біологічних методів дослідження у хворих на туберкульоз без деструктивних зміну легенях дозволяє виявити бактеріовиділен-ня у (48±8) % уперше виявлених хворих, які не одержували хіміопрепарати, і у (23±6) % хворих, у яких каверни закрились в ранній термін (2-4 міс) хіміотерапії.

3. Незважаючи на наявність або відсут­ність бактеріовиділення, в усіх вказаних хво­рих виявляються ознаки активності тубер­кульозного процесу, що підтверджено дослід­женням електрокінетичних властивостей клі­тинних ядер.

2. Біологічний метод із застосуванням імунодепресанта адрезону значною мірою під­вищує можливість виявлення бактеріовиді-лення у хворих з кавернами, що зажили, на ранніх етапах хіміотерапії.

4. Результати дослідження свідчать про не­обхідність продовження антимікобактеріаль-ної терапії у даної категорії хворих не менш ніж на 2-4 міс після загоєння деструкцій.

Список літератури

1. Круду В., Гинда С., Каркилан Л. и др. Эффективность простой и люминесцентной микроскопии в динамике туберкулеза. Укр. пульмонол. журн.: Мат. III з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України

2003; 2: 227.

2. Лапшина С.М., Норейко Б.В., Светличная С.Г. и др. Характер бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом легких при использовании стандартных и альтернативных схем лечения. Там же: 243.

3. Савула М.М., Кравченко Н.С., Багун В.В. та ін. Діагностичні можливості різних методів дослідження при захворюваннях легень. Там само: 339.

4. Шахбазов В.Г., Колупаева Т.В., Набоков А.Л. Новый метод определения биологического воз­раста человека. Лаб. дело 1986; 7: 404-406.

5. Декларац. патент України 41827А. Зайцева С.І., Ющенко Л.П, Матвєєва С.Л. та ін. Спосіб діагностики туберкульозу. Заявл. 13.04.2001, опубл.17.09.2001 р. Бюл. № 8.

6. Зайцева С.І., Ющенко Л.П, Матвеева С.Л. та ін. Значення електрокінетичних властивостей ядер букального епітелію для діагностики туберкульозу легенів. Досягнення і перспективи розвитку у клініці внутрішніх хвороб: Республ. наук.-практ. конф.: Зб. тез. Харків, 2001: 30-31.

7. Зайцева С.И., Ющенко Л.П., Герасимова и др. Влияние малых доз туберкулина на электроки­нетические свойства клеточных ядер человека. Врач. практика 2002; 5: 33-34.

8. Зайцева С.И., Ющенко Л.П, Герасимова Т.Г. и др. Значение электрокинетических свойств ядер буккального эпителия для диагностики туберкулеза. Intern. J. Immunorehabilitation 2002; 4, 2: 271.

9. Сасова Е.В. Использование электрокинетических свойств ядер буккального эпителия для ди­агностики туберкулеза. Медицина третього тисячоліття: Зб. тез Міжвузівськ. конф. молодих вчених.

Харків, 2003: 77.

10. Зайцева С.І., Ющенко Л.П., Герасимова Т.Г. та ін. Новий спосіб діагностики туберкульозу. Укр. пульмонол. журн.: Мат. III з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. Київ, 26-28 травня 2003 р. К.,

2003; 2: 180-181.

БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ КЛЕТОЧ­НЫХ ЯДЕР У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

С.И. Зайцева, Ю.Н. Пашков, Л.П. Ющенко, Т.Г. Герасимова, С.Л. Матвеева, Е.В. Сасова

Обследовано 92 больных туберкулезом легких без деструктивных изменений: 40 впервые выявлен­ных больных, ранее не получавших химиотерапию, и 52 пациента с впервые выявленным ограничен­ным деструктивным процессом, зажившим к моменту обследования под влиянием антимикобактери-альной терапии. Бактериоскопическое и бактериологическое исследование выполнено в сочетании с био­пробой и с изучением электрокинетических свойств клеточных ядер. Выявлено бактериовыделение при закрывшейся каверне почти у 1/4 больных. Несмотря на наличие или отсутствие бактериовыделения, у всех больных выявлены признаки активности туберкулезного процесса, подтвержденные исследовани­ем электрокинетических свойств клеточных ядер. Установлена необходимость продолжения антимико-бактериальной терапии у данной категории больных не менее 2-4 месяцев после заживления деструкций.

Ключевые слова: активность туберкулезного процесса, бактериовыделение, антимикобакте-риотерапия.

BACILLIEXCRETION IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS WITHOUT CAVITATION CORRESPONDING TO ELECTRO-KINETIC PROPERTIES OF CELLULAR NUCLEUSES

S.I. Zaytceva, Yu.N. Pashkov, L.P. Ushenko, T.G. Gerasimova, S.L. Matveeva, E.V. Sasova

There were 40 new cases previously untreated among them and 52 patients with newly revealed selflim-ited cavitation, which was healed up to the moment of the study. They had antituberculous treatment ac­cording to WHO recommendations. The complex of microscopical and culture methods of investigations, combined with guinea-pig inoculation was used. This complex investigations allowed to define bacilliexcre-tion in patients with healed cavities almost in 1/4 of patient. In spite of the presence or of the absence of the bacilliexcretion the evidence of the activity of tuberculosis was confirmed by the electro-kinetic properties of the cellular nucleus. The results of the study demonstrate the necessity to prolong antimicobacterial therapy in this category of patients during no less than 2-4 months after the healing of the cavities. Key words: activity of tuberculosis, bacilliexcretion, antimicobacterial therapy.

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОГО СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ

НА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОБОВ

РОДА BORDETELLA

О.Б. Колоколова, С.В. Бирюкова*, Ж.Н. Манина, Л.Г. Верезуб

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН Украины, г. Харьков *Харьковская медицинская академия последипломного образования

Представлены результаты изучения влияния длительного магнитно-инфракрасно-ла­зерного (МИЛ) облучения штаммов B. pertussis и B. parapertussis при их культивирова­нии на элективной питательной среде казеиново-угольном агаре, вплоть до 10-го пас­сажа на антибиотикочувствительность этих штаммов. Установлено, что МИЛ-облуче-ние повышает чувствительность микробов коклюша к антибиотикам группы цефало-споринов и пенициллинов.

Ключевые слова: коклюшная инфекция, штаммы B. pertussis и B. parapertussis, куль­тивирование, магнитно-инфракрасно-лазерное излучение, антибиотикочувствитель-ность.

Лазерная терапия благодаря выраженно­му иммуномодулирующему и противовоспа­лительному действию нашла широкое приме­нение в комплексном лечении больных с ин­фекционными заболеваниями [1-4]. Широко исследуются биологические эффекты электро­магнитных полей [5, 6]. Однако малоизучен­ными остаются вопросы биотропных эффек­тов низкоинтенсивного лазерного излучения на генетический аппарат бактериальной клет­ки, в частности на хромосомные и внехромо-сомные факторы наследственности, ответст­венные за детерминирующее отношение к ан­тибиотикам и патогенные и вирулентные свойства.

Известно, что некоторые микроорганизмы содержат в своем геноме так называемые «ост­ровки патогенности», которые в определен­ных условиях, например при снижении имму­нологической реактивности макроорганизма (первичные и вторичные иммунодефициты), могут реализовываться фенотипически [7]. Кроме того, поскольку передача генетической информации может происходить как по вер­тикали, так и по горизонтали, высока вероят­ность возникновения под влиянием тех или иных факторов новых генетических детерми­нант, ответственных за патогенные и виру­лентные свойства, а также антибиотикочувст-вительность микробной клетки.

В связи со сказанным актуальным явля­ется изучение влияния различных видов элек­тромагнитного излучения (ЭМИ) на биологи­ческие свойства как микроорганизмов, входя­щих в разные биоценозы организма человека, так и патогенных микроорганизмов — возбу­дителей инфекционных заболеваний.

В наших предыдущих работах [8-10] бы­ли приведены результаты изучения кратко­временного воздействия импульсного низко­интенсивного лазерного и магнитно-инфра­красно-лазерного (МИЛ) излучения на куль-туральные, биохимические, серологические свойства и антибиотикочувствительность микробов рода Bordetella.

Исходя из того, что курс лазерной терапии включает, как правило, 10 ежедневных сеан­сов продолжительностью от 10 до 30 мин и что в основе этиотропной терапии коклюша ле­жит антибиотикотерапия, мы сочли целесооб­разным провести серию экспериментов по изу­чению антибиотикочувствительности микро­бов циркулирующих штаммов B. pertussis и B. parapertussis в процессе длительных пасса­жей in vitro без облучения исследуемых куль­тур и с облучением исходного и каждого по­следующего пассажа.

Материал и методы. Исследовали 8 свеже-выделенных штаммов микроорганизмов рода Bordetella (5 штаммов B. pertussis и 3 штамма B. parapertussis), изолированных от больных детей и детей, бывших в контакте с больными.

Штаммы облучали с помощью терапевти­ческого магнитно-инфракрасного-лазерного аппарата «МИЛТА», длина волны импульсно­го облучения 890 нм, частота 1000 Гц, индук­ция постоянного магнитного поля 40-60 мТл, время экспозиции — 5-10 мин. Изучаемыештаммы пассировали на элективной пита­тельной среде — казеиново-угольном агаре (КУА) до 10-й генерации.

Антибиотикочувствительность исследуе­мых штаммов определяли после каждого пас­сажа с помощью диско-диффузионного мето­да. Оценивали чувствительность микроорга­низмов к антибиотикам следующих групп: макролидам (эритромицину, рокситромици-ну, цефотаксиму), фторхинолонам (ципро-баю, норфлоксацину, заноцину), пеницилли-нам (ампициллину, бензилпенициллину).

Результаты изучения антибиотикочувст-вительности оценивали на основании крите­риев, разработанных Комитетом клинических и лабораторных стандартов США (NSSLS). Уменьшение и увеличение диаметра зоны за­держки роста штаммов по сравнению с кон­трольными посевами (без облучения и дли­тельного пассирования) в пределах 5-15 % расценивали как недостоверное (p>0,05).

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что штаммы B. para-pertussis, не подвергнутые облучению, сохра­няли высокую чувствительность к эритроми­цину (диаметр зон задержки роста микроор­ганизмов составлял в среднем (29,0±1,6) мм на протяжении 10 пассажей). При дальней­шем культивировании до 10-го пассажа чув­ствительность штаммов к этому антибиотику снижалась до уровня умеренной. Диаметр зон задержки роста составлял (16,00±1,53) мм. Чувствительность к эритромицину штаммов, подвергнутых МИЛ-облучению, в каждой по­следующей генерации в процессе пассирова­ния увеличивалась. Так, 10-я генерация этих штаммов давала диаметры зон задержки рос­та в пределах (32,50±1,22)-(36,50±1,15) мм.

При определении антибиотикочувстви-тельности к цефалоспоринам (цефалексину и цефтриаксону) исследуемые штаммы B. para-pertussis проявляли умеренную чувствитель­ность. Величины диаметра зон задержки рос­та в процессе как пассирования до 10-го пасса­жа, так и при сочетании его с МИЛ-облучени-ем практически не изменялись. Исходные штаммы B. parapertussis были резистентны к антибиотикам пенициллинового ряда (бензил-пенициллину и ампициллину). В процессе культивирования и культивирования в усло­виях облучения чувствительность к этим анти­биотикам не изменялась. Несмотря на то, что антибиотики фторхинолонового ряда, такие как норфлоксацин, ципробай, заноцин, широ­ко используются при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей раз­личной этиологии, все исследуемые штаммы B. parapertussis исходно выявляли высокую чувствительность к этим препаратам. Диамет­ры зон задержки роста в среднем составляли (20,1±1,7), (23,0±1,9) и (18,0±1,1) мм соответ­ственно. В процессе пассирования (без облуче­ния) чувствительность снижалась и начиная с 5-го пассажа оценивалась как умеренная: (15,0±1,3), (18,0±1,1) и (13,0±1,4) мм соответ­ственно. При включении в схему эксперимен­та МИЛ-облучения исходного штамма и каж­дой последующей его генерации снижение чув­ствительности к фторхинолонам отмечалось уже после 1-го пассажа, и она оставалась на этом уровне на всем протяжении эксперимен­та (до 10-го пассажа). Этот факт послужил ос­нованием исключения антибиотиков данной группы из серии экспериментов со штаммами B. pertussis.

Результаты оценки спектра антибиотико-чувствительности штаммов B. pertussis пока­зали, что длительное пассирование штаммов в условиях МИЛ-облучения каждой генерации наиболее существенно изменяло чувствитель­ность микроорганизмов по отношению к цефа-лоспоринам по сравнению с таковой исходных штаммов. В процессе пассирования чувстви­тельность штаммов увеличивалась и начиная с 3-го пассажа диаметр зон задержки роста со­ставлял для цефалексина (21,0±1,8) мм, для цефтриаксона (25,0±1,7) мм, для цефотакси-ма (19,0±1,2) мм, тогда как исходная их чув­ствительность была умеренной: (12,0±1,1) и (15,0±1,3) мм соответственно. Чувствитель­ность к пенициллинам изменялась менее су­щественно. Увеличение диаметров зон за­держки роста, которое отмечалось в 5-м пас­саже исследуемых штаммов B. pertussis, бы­ло статистически недостоверным. При пасси­ровании штаммов B. pertussis в условиях об­лучения каждого последующего пассажа (на­чиная с 5-го) отмечалось снижение чувстви­тельности к антибиотикам группы макроли-дов. Так, исходно чувствительные к эритро­мицину штаммы к 5-му пассажу проявляли умеренную чувствительность, а к 10-му ста­новились устойчивыми к этому антибиотику, диаметр зоны задержки роста в среднем со­ставлял (11,0±1,2) мм. Чувствительность к азитромицину начиная с 5-го пассажа также снижалась и практически не изменялась до последнего (10-го) пассажа, колеблясь в пре­делах (15,0±1,3)-(17,±1,4) мм.

Выводы

1. Длительное культивирование на элек­тивной питательной среде (казеиново-уголь-ном агаре) и продолжительное воздействие электромагнитного излучения (магнитно-ин­фракрасно-лазерного) в процессе культивиро­вания приводит к изменению антибиотико-чувствительности микробов рода Bordetella.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа