Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

Останнім часом для лікування гнійно-сеп­тичних процесів різної етіології і локалізації використовується метод внутрішньоорганного електрофорезу. Суть методу полягає в тому, що після введення хворому лікарського препара­ту й одержання максимальної концентрації ліків у крові пацієнта проводять гальванізацію з таким розрахунком, щоб патологічне вогни­ще знаходилося в міжелектродному просторі, завдяки чому досягається максимальна кон­центрація лікарських речовин у цьому вогни­щі, у 7-15 разів більш висока, ніж при звичай­ному способі введення [9].

Співробітники кафедр дитячої хірургії і мікробіології розробили принципово новий спосіб лікування хворих перитонітом і при­стрій для його здійснення. Суть методу поля­гає в тому, що для досягнення максимальної концентрації антибіотиків в органах і ткани­нах черевної порожнини їх вводять внутріш­ньовенно капельно в кількості добової дози й одночасно діють на черевну порожнину діади-намічними струмами (внутрішньоорганний діадинамофорез) [9]. Особливістю методу є те, що активний електрод вводять у порожнину кишечника, а пасивний накладається цирку­лярно на шкіру живота.

Спосіб знайшов широке застосування для лікування перитоніту. До антибіотиків, що можуть бути введені за допомогою електрофо­резу, в першу чергу слід віднести фторхіноло-ни і лінкозаміни. Як нами було доведено, спектральні й антибактеріальні властивості фторхінолонів і кліндаміцину після дії елек­тричного струму практично не змінюються. Фторхінолони і лінкозаміни є катіонами, і їх можна вводити з аноду при використанні зви­чайного електрода, а при використанні внут-рішньоорганного електрофорезу для лікуван­ня перитоніту вводять, як звичайно, у порож­нину кишечника.

Розвиваючи цей підхід цілеспрямованого транспортування лікарських препаратів, ми вивчили електрофоретичні властивості ряду протигрибкових препаратів, похідних азоту. Усі вивчені антимікотики — флуконазол, ке­токоназол, клотримазол, еконазол, біфоназол й інші є аніонами і зберігають свої спектральні і фунгіцидні властивості в електричному полі постійного струму. Це означає, що для ліку­вання вогнищ запалення різної локалізації можна використовувати електрофоретичний спосіб введення азольних сполук.

Для рішення проблеми забезпечення сис­теми охорони здоров'я України вітчизняними препаратами співробітники кафедри мікро­біології разом із ДНЦЛЗ взяли участь у роз­робці лікарських засобів, що мають антибак­теріальну активність у відношенні як аеробної та факультативно-анаеробної, так і облігатно-анаеробної мікрофлори, а також у розробці антимікотиків.

Проведено мікробіологічне обґрунтуван­ня таких антибактеріальних засобів, як фтор-хінолони: офлоксацин (мазі Офлокаїн, Офлот-римол), норфлоксацин, ципрофлоксацин (таб­летки, капсули, очно-вушні краплі, розчин для інфузій); лінкозаміни; капсули Флукона-зол, капсули Кетоконазол, мазь Еконазол, Бі-фонал (гель), а також гель Титріойл, що міс­тить олію чайного дерева. Усі перераховані препарати одержали позитивне рішення Фар­макологічного центру МЗ України і вже ви­пускаються фармацевтичною промисловістю.

В останні роки з'являються висловлюван­ня про кінець ери антибіотиків [10]. Однак відкриття феномена соціального поводження бактерій, що одержав назву «почуття квору­му» (Quorum sensing), і розшифрування в 2000-2003 рр. структури хімічних агентів міжклітинної комунікації стимулювали по­шук і розробку принципово нових антибакте­ріальних препаратів [11].

Такі потенційні антиінфекційні препара­ти можуть містити модифіковані аутоіндукто-ри, працювати за принципом «дезінформацій-них перешкод» і вимикати експресію тих чи інших генів, відповідальних за синтез факто­рів вірулентності. Вимикання з роботи генів вірулентності може перетворювати вірулентні мікроорганізми в авірулентні, з якими успіш­но справляється імунна система людського організму.

Пошук, синтез і розробка антипатогенних лікарських засобів на основі модифікованих аутоіндукторів ацильованих лактонів гомо-серину, пептидної, хінолонової і фуранонової природи може привести до прориву у сфері ан­тибактеріальної терапії ГСІ, а їх комплексне застосування разом з антибіотиками — до іс­тотного продовження життя багатьом анти­біотикам [12].

Список літератури

1. Ефименко НА, Базаров А.С. Антимикробная терапия абдоминальных инфекций (По материа­лам Североамериканского общества по хирургическим инфекциям). Клин. микробиол. и антимикробн. химиотерапия 2003; 5, 2: 153-166.

2. Руднов ВА, Ложкин С.Н., Галеев Ф.С. и др. Фармакоэпидемиологический анализ лечения сеп­сиса в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Там же: 144-152.

3. Белобородов В.Б., Митрохин С.Д. Стафилококковые инфекции. Инфекции и антимикробн. те­рапия 2003; 5, 1: 12-19.

4. Страгунский Л.С., Решедько Г.К., Эйдельштейн и др. Сравнительная активность цефексима и других антибиотиков в отношении нозокомиальных грамотрицательных возбудителей в России. Клин. микробиол. и антимикробн. химиотерапия 2003; 5, 3: 259-274.

5. Яковлев С.В. Современный взгляд на антибактериальную терапию интраабдоминальных ин­фекций. Consilium Medicum 2001; 4: 304-309.

6. Березняков И.Г. Карбанемы: мифы и действительность. Клин. микробиол. и антимикробн. хи­миотерапия 2003; 5, 2: 126-143.

7. Lewis K. Riddle of biofilm resistance. Antimicrob. Agents. Chemother. 1991; 45, 4: 999-1007.

8. Andrew S. Janoff. Liposomes. Rational Design. N.Y.: Marchel Dekker, 1999. 488 p.

9. Патент 2051700. РФ. Способ лечения больных перитонитом и устройство для его осуществле­ния. В.Б. Давиденко, А.Я. Цыганенко, С.В. Бондаренко и др. Заявл. 10.01.96.

10. Сидоренко С.В. Есть ли будущее у антибактериальной терапии? Антибиотики и химиотерапия

1999; 1: 3-5.

11. Гинцбург А.Л., Ильина Т.С., Романова Ю.М. «Quorum sensing» или социальное поведение бак­терий. Журн. микробиол. 2003; 5: 86-93.

12. TagaM.E.,BasslerB.L. Chemical communication among bacteria. Proc. Nath. Acad. Sci. USA 2003; 100, Supl. 2: 14549-14554.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ А.Я. Цыганенко

Освещена проблема антибиотикотерапии гнойно-септических инфекций, указаны направления по­вышения ее эффективности и пути преодоления антибактериальной резистентности возбудителей но-зокомиальных инфекций. Подведены итоги научных исследований кафедры микробиологии и пока­заны практические результаты по созданию новых отечественных антибактериальных препаратов.

Ключевые слова: возбудители инфекции, антибактериальная терапия, антибактериальные препараты.

PROGRESS AND FUTURE TRENDS OF ANTIBACTERIAL THERAPY OF PURULENT SEPTIC INFECTIONS A.Ya. Tsyganenko

The review of modern problem of antibacterial therapy hospital purulent septic infections are expo­unded. The directions of increasing efficiency of antibacterial therapy and ways of overcoming of antibiotic resistance of nosocomial pathogens are indicated. The overall results of research and practical work of microbiology department for making new national antibacterial medicines are shown.

Key words: agents of infections, antibacterial therapy, antibacterial medicines.

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КЛИНДАМИЦИНА

В ОПЫТАХ IN VITRO

А.Я. Цыганенко, Н.И. Коваленко, Ю.В. Пащенко, О.О. Васильченко, С.И. Степаненко, Л.И. Днестранская, В.Н. Васильченко

Харьковский государственный медицинский университет

Показано, что отечественные препараты вагинальный крем Клиндамицин 2 % и капсу­лы Клиндамицин-М обладают выраженной антибактериальной активностью в отноше­нии эталонных и клинических штаммов микроорганизмов. Разработан способ актива­ции клиндамицина фосфата в опытах in vitro. Показано, что клиндамицин может вво­диться электрофоретически.

Ключевые слова: крем Клиндамицин 2 %, капсулы Клиндамицин-М, антибактериаль­ная активность, спектральные свойства.

Анаэробная инфекция является серьезной проблемой современного здравоохранения. В связи с тем, что арсенал противоанаэробных препаратов ограничен, большое значение при­обретает разработка способов повышения эф­фективности имеющихся, а также выпуск раз­личных лекарственных форм препаратов оте­чественного производства.

Клиндамицин является одним из эффек­тивных препаратов широкого спектра дейст­вия, используемых для борьбы с тяжелыми анаэробными инфекциями [1]. Микробиоло­гический спектр его действия in vitro вклю­чает как факультативные анаэробы Staphylo­coccus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumo-niae, так и облигатные анаэробы Peptostrep-tococcus spp., Bacteroides spp., Prevotella spp., Gardnerella vaginalis и др. [2, 3]. Клиндами-цин широко используется для лечения забо­леваний органов дыхания, инфекционных по­ражений кожи и мягких тканей, гинекологи­ческих, офтальмологических инфекций, гнойных процессов в брюшной полости, сеп­тицемии и эндокардита [1-4].

Целью настоящего исследования явилось изучение антибактериальных и электрофоре-тических свойств в опытах in vitro отечествен­ных препаратов капсул Клиндамицин-М и ва­гинального крема Клиндамицин 2 %.

Материал и методы

Тест-микроорганизмы. Принимая во вни­мание спектр действия клиндамицина и реко­мендации Национального комитета по клини­ческим лабораторным стандартам (NCCLS), США [5], для тестирования свойств антибио­тика использовали эталонные штаммы Sta-phylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococ­cus aureus ATCC 6538 P, Micrococcus luteus ATCC 10240, Streptococcus pneumoniae 49619; Streptococcus pyogenes 653, Streptococcus pneumoniae 134, Bacteroides fragilis ГИСК 13/ 83, Prevotella melaninogenica 1, Prevotella me-laninogenica 97, Gardnerella vaginalis LMG 7832 11/95, а также клинические штаммы, выделенные от больных, находившихся на ле­чении в харьковских поликлинике № 6, ЛОР-отделении ОКБ, хирургическом отделении ОКДБ № 1 и клинической больнице № 14 им. Л.Л. Гиршмана.

Питательные среды и реактивы. Исполь­зовали питательную среду Мюллера-Хинто-на, жидкую питательную среду для культиви­рования анаэробов, среду АГВ для определе­ния чувствительности микроорганизмов к ан­тибиотикам, среду для выделения гонококка.

Анаэробы культивировали в анаэростате по методу «Газпак».

Применяли щелочную фосфатазу (Ново-конт-Е-ЩФ) с активностью 390 ЕД/л (рН 8,0­8,2) и кислую фосфатазу (Новоконт-Е-КФ) с активностью 34,0 ЕД/л (рН 4,0-4,5) ЗАО «Вектор-Бест», Россия. Фосфатазы растворя­ли в 0,05 М буферном растворе, содержащем лимонную кислоту Na2HPO4, pH 4,0, с до­бавлением 95 мг/л MgCl2-6H2O (для кислой фосфатазы); 0,05 М трис-(гидроксиметил)-аминометан-HCl буферном растворе, рН 8,0­

8,2, содержащем 95 мг/л MgCl2- 6H2O (для ще­лочной фосфатазы).

Для проведения качественного контроля использовали диски индикаторные с клинда-мицином гидрохлоридом для определения чувствительности микроорганизмов к анти­биотикам производства ЗАО «НИЦФармако-терапия», Россия.

Определение чувствительности микроор­ганизмов к антибиотикам. Минимальную по­давляющую концентрацию (МПК) клиндами-цина определяли макро- и микрометодами се­рийных разведений в соответствии с рекомен­дациями [5, 6] с учетом особенностей, изло­женных в работе [7].

Как известно, вагинальные кремы клин-дамицина содержат клиндамицин фосфат, ко­торый неактивен in vitro [2, 8]. В организме он активируется, превращаясь под действием фосфатаз в клиндамицин. С целью активации клиндамицина фосфата іп vitro был разрабо­тан метод с использованием как щелочной, так и кислой фосфатазы. В предварительных экспериментах на моделях субстанции клин-дамицина фосфата и Далацина С фосфат (рас­твор для инъекций, содержащий 150 мг/мл) фирмы «Pharmacia N.V./S.A. Puurs», Бель­гия, было установлено, что способность акти­вировать клиндамицин фосфат у щелочной фосфатазы, по данным метода диффузии в агар, существенно выше, чем у кислой фосфа-тазы, что, вероятно, обусловлено ее более вы­сокой удельной активностью в условиях по­становки опыта. Вместе с тем использовалась не только щелочная, но и кислая фосфатаза.

Критерии интерпретации результатов оп­ределения чувствительности микроорганиз­мов к клиндамицину. В соответствии с реко­мендациями NCCLS для эталонных штаммов S. aureus АТСС 25923, S. aureus АТСС 6538-Р и S. pneumoniae ATCC 49619, которые являют­ся микроорганизмами качественного контро­ля, МПК не должна превышать 0,25 мг/л для стафилококков и 0,06 мг/л для пневмококков, диаметр зон подавления роста d>21 мм [5], а в случае использования среды АГВ допустимые диапазоны значений диаметров зон подавле­ния роста для контрольного штамма S. pneu-moniae АТСС 49619 d=19-25 мм [7].

Чувствительными, как предлагает NCCLS [5], являются такие микроорганизмы, для ко­торых МПК <0,25 мг/л, а диаметры зон подав­ления роста d>21 мм. Показатели чувстви­тельности для многих микроорганизмов, по­лученные другими исследователями, сущест­венно варьируют (таблица).

Электрофоретические исследования про­водили на субстанциях клиндамицина гидро­хлорида, клиндамицина фосфата и Далацина С в трехсекционной камере по В.С. Улащи­ку [9]. Спектральные — на спектрофотометре DU-64-Beckman, Германия.

Результаты и их обсуждение. Антибакте­риальная активность препаратов капсулы Клиндамицин-М и вагинальный крем Клин-дамицин 2 % в опытах in vitro после актива­ции последнего фосфатазами, по данным ме­тодов серийных разведений и диффузии в агар, приведены в таблице.

Как видно из таблицы, МПК и диаметры зон подавления роста препарата вагинальный крем Клиндамицин 2 % для эталонных штам­мов находятся, с учетом использования пита­тельной среды АГВ, в допустимых NCCLS пре­делах [5, 7]. МПК и диаметры зон подавления роста препарата капсула Клиндамицин-М для эталонных штаммов S. aureus ATCC 25923 и S. aureus ATCC 6538-P также находятся в до­пустимых NCCLS пределах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа