Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

1:128 1:64 1:32 1:16 1:8 1:4

1:2 1:1

О       1       8      10     11      16     24 365

Сутки

Рис. 3. Динамика изменения титра вируса в об­разцах легких в зависимости от темпера­туры и сроков хранения: 1 — +4 °С; 2 — 0; 3 — -20; 4 — -196; 5 нативн. материал

В реакции гемадсорбции количество кле­ток, зараженных вирусом гриппа, в нативном материале составляло 25 %, а через 24 ч хра­нения при +4 и 0 °С их количество достоверно снижалось. На 11-е сутки определялись лишь единичные пораженные вирусом клетки.

При хранении ткани легких при -20 °С ко­личество зараженных вирусом клеток достовер­но не изменялось в течение 7 суток, на 8-е сутки оно достоверно снижалось, и на 24-е сутки за­

раженные вирусом клетки не определялись. Ко­личество зараженных вирусом клеток ткани легких после криоконсервирования и в про­цессе хранения достоверно не изменялось в те­чение года (рис. 4).

Разведение 30 ~~

25

20

15

10

0

8

10

11

16

24

365

Сутки

Рис. 4. Динамика изменения количества заражен­ных вирусом клеток в ткани легких в зави­симости от температуры и сроков хранения: 1 — +4 °С; 2 — 0; 3 — -20; 4 — -196; 5 нативн. материал

Таким образом, криоконсервирование па­тологического материала, содержащего вирус гриппа, путем быстрого погружения в жидкий азот и его хранение при температуре -196 °С яв­ляется эффективным методом долгосрочного хранения вируса в патологическом материале без изменения его исходных свойств на протя­жении неограниченного периода времени (1 год наблюдений). При этом достоверно повышает­ся титр вируса в секционном материале.

5

Список литературы

1. Никитин Е.Е., Звягин И.В. Замораживание и высушивание биологических препаратов. М.: Колос, 1971: 65-69.

2. Шуйский Н.М., Соловьева Т.И., Позовой М.М. Сб. лекций по ветеринарной вирусологии. НПФ «Агрофарм». Воронеж: ВГАУ, 2001: 142.

3. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология. М.: Колос, 1984. 376 с.

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО МІСТИТЬ ВІРУС ГРИПУ А.О. Цуцаєва, А.Я. Циганенко, І.О. Желтякова, Н.В. Павленко

Виконано порівняльне вивчення ефективності використання низьких температур для зберігання патологічного матеріалу, які забезпечують надійну схоронність вихідних властивостей вірусу гри­пу. Встановлено, що кріоконсервування є надійним способом зберігання патологічного матеріалу без зміни властивостей збудника необмежений термін часу. В секційному матеріалі вірогідно збіль­шується кількість вільного вірусу, який визначається в реакції гемаглютинації.

Ключові слова: кріоконсервування, патологічний матеріал, вірус грипу, титр вірусу.

METHODS OF PRESERVATION OF PATHOLOGICAL MATERIAL CONTAIN VIRUS INFLUENZA A.A. Tsutsaeva, A.Ya. Tsyganenkco, I.A. Zheltyakova, N.V. Pavlenko

It was investigated the efficacy of the using low temperature for storage the influenza viruses in the pathological materials. It was established that cryopreservation was the reliable method of the long stora­ge viruses in the pathological materials without change. Their initial properties with the increase the extracellular number viruses.

Key words: cryopreservation, pathological materials, influenza viruses, number viruses.

ВИВЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ БАКТЕРІЯМИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЛЮДИНИ

А.В. Шарун, Г.М. Кременчуцький, І.П. Кошова,

О.А. Коростолева, С.Г. Кулишенко, Л.Г. Юргель

Дніпропетровська державна медична академія

Вивчено мікробний пейзаж слизової оболонки ротової порожнини 60 практично здоро­вих людей чотирьох вікових категорій: діти 0-5 та 5-10 років, а також дорослі 20-25 та 30-35 років. Виділено 14 штамів бактерій, що продукують пероксид водню. Вивчені їхні морфологічні та культуральні властивості. Визначена концентрація продукуємого ними пероксиду водню в рідкому поживному середовищі в динаміці. Визначен відсоток висіваємості бактерій — продуцентів пероксиду водню. Ключові слова: бактерії-продуценти, пероксид водню, ротова порожнина.

Бактеріотерапія та бактеріопрофілактика інфекцій різної етіології набувають все більшу актуальність у зв'язку з розумінням ролі нормальної мікрофлори для організму люди­ни в процесах забезпечення неспецифічної ре­зистентності до інфекцій, у формуванні імун­них відповідей, антагоністичної ролі нормо-флори, участі біоасоціантів людини у регулю­ванні метаболічних процесів, а також у зв'яз­ку з їх антидотною, антиоксидантною, анти­канцерогенною роллю в макроорганізмі [1-3].

Сьогодні, коли важливість обмеження антибіотичної терапії стала зрозумілою, ува­га привертається до представників нормаль­ної мікрофлори, а саме до бактерій-антагоніс-тів, бактерицидна дія яких пов'язана з про­дукцією перекису водню [3-6]. Під визначен­ням «нормальна мікрофлора» дослідники ма­ють на увазі ті мікробні угрупування, які ви­являються у здорових людей [1, 7].

Представники мікрофлори порожнини ро­та поділяються на три групи: перша — бакте­рії ацидофільні, які здатні розвиватися в ки­слому середовищі (молочнокислі стрептоко­ки, лактобацили, актиноміцети, лептотрихії та корінебактерії); друга група — протеолі­тичні мікроорганізми, які продукують проте-їнази (пептострептококи, ристели, фузіфор-ми, вібріони, вейлонели, нейсцерії, спірохе­ти); третя — дріжджоподібні гриби, дифтерої-ди, стафілококи [8].

Одною з ознак нормальної мікрофлори є наявність антагоністичних властивостей її до патогенних бактерій у поєднанні з нешкідли­вістю для людини [4, 7, 9]. І.І. Мечников вва­жав, що природа використовує конкуренцію «безвинних» мікробів, щоб завадити поселен­ню патогенних мікробів.

В роботах інших дослідників показано, що чітку межу між представниками нормальної мікрофлори та умовно-патогенними бактерія­ми встановити дуже непросто. Продукти роз­паду мікроорганізмів часто сприяють утво­ренню аглютинінів, опсонінів, імуноглобулі-нів класів А, G, М, а також стимулюють про­цеси фагоцитозу. Неспецифічна резистент­ність підвищується через здатність багатьох представників аутофлори синтезувати різні вітаміни та біологічно активні речовини. Нор­мальна мікрофлора може також підвищувати і специфічну резистентність макроорганізму через наявність спільних антигенів [7].

В порожнині рота міститься найбільша кількість видів бактерій у порівнянні з інши­ми порожнинами, включаючи шлунково-кишковий тракт. За даними різних авторів, у ротовій порожнині кількість видів бактерій, включаючи анаеробні, коливається від 100 до 160. Однак більшість даних свідчить про те, що незалежно від числа і стану обстежуваних факультативні і анаеробні стрептококи, вей-лонели, факультативні й анаеробні дифтерої-ди складають близько 80 % усієї мікрофлори порожнини рота. Факультативні стрептококи з вейлонелами складають більшу частину фло­ри слини, в яку вони потрапляють головним чином зі слизової оболонки язика. В бляшках і гінгівальний щілині кількість дифтероїдів і грампозитивних паличок (бактероїди, фузо-бактерії, вібріони) збільшується [9, 10].

Слід зазначити, що питання, пов'язані з ха­рактеристикою мікрофлори людини по її роз­поділу на нешкідливу, умовно-патогенну та па­тогенну, вимагають подальшого вивчення.

Мікробні ценози порожнини рота є об'єк­том вивчення протягом багатьох років, але не­зважаючи на це, в літературі містяться супе­речливі дані як у відношенні видового скла­ду, так і постійності мікробних угруповань.

Метою даного дослідження є вивчення ан­тагоністичних властивостей, зумовлених про­дукцією пероксиду водню бактеріями, виділе­ними з ротової порожнини людини, які є пред­ставниками нормальної мікрофлори.

Матеріал і методи. З ротових порожнин 60 практично здорових людей (дві групи дітей по 15 осіб: 0-5 та 5-10 років, та дві групи до­рослих осіб: 20-25 та 30-35 років) стерильни­ми ватними тампонами було взято матеріал, який засівався на ряд поживних середовищ, а саме у цукровий бульйон, на кров'яний агар, сироватковий агар, на жовточно-сольовий агар Чистовича, напіврідкий агар (Тароцці) та середовище Сабуро. Здатність до продукції пе-роксиду водню виділеними з ротових порож­нин людей бактеріями вивчалась за допомо­гою індикаторного середовища з каліййодо-крохмальною системою [11]. Концентрація продукуємого пероксиду водню визначалась йодометричним методом. Результати дослід­жень були статистично оброблені.

Результати та їх обговорення. З ротових порожнин усіх обстежених здорових людей було виділено 14 штамів бактерій — проду­центів пероксиду водню. Всі вони виявилися грампозитивними мікроорганізмами: 11 шта­мів — коки, 3 штами — кокобактерії. Біль­шість з них представники роду Streptococcus, група viridans.

Видовий та кількісний склад мікрофлори ротової порожнини осіб, у яких бралися бак­теріологічні посіви, наведено в табл. 1.

Наступними дослідженнями за допомогою індикаторного середовища з каліййодокрох-мальною системою було встановлено, що 14 штамів бактерій, виділених з ротових по­рожнин людей, здатні продукувати пероксид водню. Концентрація продукованого ними пе-роксиду водню, що вивчалась за допомогою йодометричного методу, наведена в табл. 2.

Висівання з ротової порожнини бактерій — продуцентів пероксиду водню по вікових кате­горіях досліджуваних було наступним:

Вік, Кількість виділених штамів, років абс. ч. (%)

0-5 3(15-20)

5-10 4(28-33)

20-25 6 (35-40)

30-35 1 (2-7)

Отже, високий процент висівання з рото­вої порожнини людей бактерій — продуцентів пероксиду водню змушує привернути увагу до

Таблиця 1. Видовий та кількісний склад мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини обстежених

Мікроорганізми

Кількість штамів, абс. ч. (%), у осіб віком, років

 

0-5

5-10

20-25

30-35

Гр+ факультат коки

 

 

 

 

Streptococcus pyogenes

2(13,3)

1 (6,6)

2(13,3)

4 (26,6)

Streptococcus гр. viridans

4(26,6)

6(40)

7(46,6)

2(13,3)

Staphylococcus aureus

1 (6,6)

2(13,3)

1 (6,6)

2(13,3)

Staphylococcus epidermidis

4(26,6)

3(20)

6(40)

2(13,3)

Staphylococcus saprophyticus

3(20)

2(13,3)

2(13,3)

5(13,3)

Гр+ анаеробні коки

 

 

 

 

Peptostreptococcus

1 (6,6)

2(13,3)

1 (6,6)

1 (6,6)

Гр+ факультат палички

 

 

 

 

Lactobacillus

2(13,3)

2(13,3)

1 (6,6)

2(13,3)

Bacillus

1 (6,6)

1 (6,6)

2(13,3)

1 (6,6)

Гр+ анаеробні палички

 

 

 

 

Actinomyces

1 (6,6)

1 (6,6)

2

2(13,3)

Leptotrichia

1 (6,6)

0(0)

1 (6,6)

0(0)

Гр- анаеробні палички

 

 

 

 

Bacteroides

2(13,3)

1 (6,6)

1 (6,6)

3(20)

Гр- анаеробні коки

 

 

 

 

Veilonella

1 (6,6)

1 (6,6)

0(0)

1 (6,6)

Дріжджеподібні гриби

 

 

 

 

Candida

1 (6,6)

1 (6,6)

1 (6,6)

2(13,3)

Таблиця 2. Концентрація пероксиду водню, продукованого бактеріями, виділеними з ротової порожнини

Штами

Концентрація пероксиду водню, мг/мл, при терміні інкубації, год

Штами

Концентрація пероксиду водню, мг/мл, при терміні інкубації, год

 

24

48

72

 

24

48

72

11

-

0,0030

-

28

-

0,0034

-

15

-

0,0035

-

33

0,0051

0,0021

0,0063

16

-

0,0028

-

51

0,0019

0,0025

0,0033

22

-

0,0028

-

52

0,0068

0,0046

0,0042

25

-

0,0026

-

55

0,0034

0,0036

0,0034

26

-

0,0036

-

57

-

0,0057

-

27

-

0,0038

-

61

0,0051

0,0051

0,0085

цієї групи бактерій та оцінити їх вплив на пустити, що ця група бактерій має високі мікробіоценоз ротової порожнини. Продукція антагоністичні властивості, які будуть вивча-ними пероксиду водню дає можливість при-       тися далі.

Список літератури

1. Грачева Н.М., Гаврилов А.Ф., Щербаков И.Т. Эффективность коротких курсов лечения бакте­риальными препаратами у больных с острыми кишечными инфекциями. Новые лекарственные пре­параты: Экспресс-информ. 1990; 5: 9-16.

2. Гайдей В.Р. Застосування біоспорину та біфіколу у комплексній терапії ЧХД. Педіатр., акуш. та гінекол. 1996; 4: 26.

3. Hillier S.L., Krohn MA., Rabe L.K. et al. The normal vaginal flora, H202-producing lactobacilli, and bacterial vaginosis in pregnant women. Clin. Infect. Dis. 1993; 16 (Supp T 4): 27381.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа