Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

Мікрофлора інфекційних захворювань очей різноманітна. Найчастіше зустрічаються S. aureus (19,3 %), S. epidermidis (61,3 %), Mi­crococcus luteus (50,2 %), Streptococcus pneu-moniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mitis, Enterococcus faecalis (58 %), Proteus mirabilis (37,1 %), Enterobacter (11,1 %), Klebsiella spp. (6,3 %), Escherichia coli (5,5 %), Pseudomonas aeruginosa (31,6 %), Bacillus cereus, Propionibacterium acnes, Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp. та ін. [9].

Для тестування антибактеріальних вла­стивостей антибіотика було використано:

еталонні штами мікроорганізмів, отри­мані із ДІСК ім. Л.А. Тарасевича, м. Москва, і Київського НДІЕМ ім. Л.В. Громашевсько-го: Staphylococus aureus ATCC 25923, Staphy­lococcus aureus ATCC 6538-P, Escherichia coli ATCC 25922, Proteus mirabilis SSF 403, Pseu-domonas aeruginosa ATCC 9027, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae NCTC 5055, Enterococcus faecalis NCTC 6783, Micrococcus luteus ATCC 10240;

клінічні штами мікроорганізмів, отрима­ні із музею культур Інституту мікробіологіїї та імунології ім. Мечникова АМН України (м. Харків) та від хворих, які знаходилися на лікуванні у пульмонологічному відділенні міської лікарні № 11, клінічній лікарні № 14 ім. Л.Л. Гіршмана, ЛОР-відділенні ОКЛ, хі­рургічному відділенні лікарні швидкої допо­моги № 4 (усі в м. Харкові).

Поживні середовища використали з ура­хуванням біологічних особливостей мікроор­ганізмів і відповідно до рекомендацій [9, 10]. Анаеробні умови при культивуванні P. mela-ninogenica створювали в анаеростаті за мето­дом «Газпак».

Визначення чутливості мікроорганізмів до ципрофлоксацину. Антибактеріальну активність препаратів Ципрофлоксацину вив­чали в дослідах in vitro методами серійних розведень і дифузії в агар відповідно до ре­комендацій [9, 10].

Якісний контроль проводили відповідно до вимог NCCLS на таких штамах мікроорганізмів: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus au-reus ATCC 25923 і Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. При цьому для E. coli АТСС 25922 мінімальна пригнічуюча концентрація (МПК) повинна становити 0,004-0,015 мг/л, а діа­метри зон пригнічення росту d=30-40 мм, для P. aeruginosa АТСС 27853 ці показники дорів­нювали 0,25-1,0 мг/л і 25-33 мм, а для S. au-

reus АТСС 25923 — 0,12-0,5 мг/л і 22-30 мм

Критерії інтерпретації результатів визна­чення чутливості мікроорганізмів до ципро-флоксацину. Відповідно до рекомендацій NC-CLS, США [10], чутливими до препарату є такі штами: Enterobacteriaceae spp., МПК для яких становить <1 мг/л, а діаметри зони — d>21 мм; для P. aeruginosa — <1 мг/л і >21 мм відповід­но, для Staphylococcus spp. — <1 мг/л і >21 мм, для Enterococcus spp. — <4 мг/л і >17 мм.

Ліпосомальну форму отримували згідно з [11]. Серед ліпідів брали лецитин і холестерин виробництва фірми «Біолек», м. Харків, не­гативні фосфоліпіди [12]. Антибіотик, який не включився до ліпосом, визначали спектро­фотометрично після лізису ліпосом тритоном

Х-100.

Електрофоретичні властивості фторхіно-лонів досліджували в трьохсекційній камері за В.С. Улащиком [4].

Результати та їх обговорення. Результати вивчення антимікробної активності розчину Ципрофлоксацин для інфузій, око-вушних крапель та таблеток в дослідах in vitro наведе­ні в табл. 1 і 2.

відповідно [9, 10].

Таблиця 1. Антибактеріальна активність розчину для інфузій та таблеток ципрофлоксацину по відношенню до еталонних і клінічних штамів в дослідах in vitro, за даними методів серійних розведень і дифузії в агар

Вид мікроорганізму

МПК, мг/л

Діаметр зон пригнічення росту, мм

 

розчин

таблет­ки

за даними [1, 2, 6, 7, 9,10,131

розчин

таблет­ки

за даними Г9,101

Еталонні штами

S. aureus АТСС 6538-Р

0,48

0,5

0,12-0,5

28,3

27,3

22-30

S. aureus АТСС 25923

0,24

0,5

-

30,7

26,7

-

Е. coli АТСС 25922

0,015

0,015

0,004-0,015

39,3

37,3

-

К. pneumoniae NCTC 5055

0,24

0,25

0,12-0,5

34,3

29,3

30-40

P. aeruginosa АТСС 9027

0,48

0,5

0,25-1,0

28,7

26,3

25-33

P. aeruginosa ATCC 27853

0,24

0,5

-

33,3

28,7

-

P. mirabilis SSF 403

0,12

0,25

0,03-0,25

31,7

25,3

25-33

E. faecalis NCTC 6783

1,92

2,0

<4,0

20,7

2,0

-

Клінічні штами

S. aureus 77

0,24

0,5

0,1-1,0; 0,25-0,5

30,3

25,3

 

S. aureus 587

0,48

0,5

-

27,7

24,7

 

 

S. epidermidis 78

0,24

0,25

0,4

29,7

27,7

 

 

S. pyogenes 653

0,96

1,0

1,6

22,3

21,7

 

 

S. pneumoniae 134

0,96

-

1,0; 2,0

21,7

-

 

 

S. pneumoniae T100

0,96

1,0

-

22,7

21,3

 

 

E. coli 1370

0,06

0,15

0,004-0,25

32,7

24,7

 

V >21

E. coli 1377

0,12

0,25

-

30,3

23,7

 

 

K. pneumoniae 702

0,24

-

0,1-1,0

29,7

-

 

 

K. pneumoniae 242

0,12

0,25

-

31,3

26,7

 

 

P. aeruginosa 103

0,24

0,5

0,06-2,0

28,7

24,7

 

 

H. influenzae 592

0,06

0,12

0,1; 0,25

32,7

28,3

 

 

H. influenzae 611

0,12

-

-

28,3

-

 

 

P. vulgaris 907

0,24

0,25

0,03

27,3

24,3

J

P. melaninogenica 97

3.84

4.0

2.0-4.0

19.3

19,7

<19

Таблиця 2. Антибактеріальна активність око-вушних крапель ципрофлоксацину по відношенню до еталонних і клінічних штамів в дослідах in vitro, за даними методів серійних розведень і дифузії в агар

Вид мікроорганізму

МПК, мг/л

Діаметр зон пригнічення росту, мм

 

краплі

за даними літератури П, 9,10, 131

краплі

за даними літератури Г9,101

Еталонні штами

S. aureus АТСС 25923

0.12

0,12-0,5

29.3

22-30

S. aureus АТСС 6538-Р

0.24

 

25.3

 

Е. coli АТСС 25922

0.015

0.004-0.015

37.7

30-40

К. pneumoniae NCTC 5055

0.12

0,12

27.3

 

P. aeruginosa АТСС 27853

0.24

0,25-1,0

29.7

25-33

P. aeruginosa ATCC 9027

0.48

 

25.7

 

P. mirabilis SSF 403

0.12

0.03-0.25

28.3

 

E. faecalis NCTN6783

1.92

4.0

20.7

>17

M. luteus ATCC 10240

1.92

1.9

19.3

 

Клінічні штами

S. aureus 745

0.24

0,1-1,0

29.3

>21

S. aureus 12272

0.24

 

28.3

 

S. aureus 12560

0.48

 

25.7

 

S. pyogenes 8959

0.24

0.3-2.5

25.7

 

S. epidermidis 12497

0.24

0,12-1,0

26.3

 

S. epidermidis 12529

0.48

 

23.7

 

S. epidermidis 19974

0.24

 

27.3

 

S. epidermidis 19961

0.24

 

26.7

 

E. faecalis 1298

15,36

4.0

10.7

>17

P. aeruginosa 12521

0.24

0,06-2,0

28.7

>21

P. aeruginosa 8984

0.48

 

24.7

 

P. aeruginosa 1241

0.96

 

21.7

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа