Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

P. vulgaris 24

0.06

0,03-0,25

43.7

 

P. vulgaris 1293

0.24

 

25.7

 

P. mirabilis 326

0.24

 

26.7

 

E. coli 135

0.06

0,004-0,25

30.3

 

E. coli 12510

0.06

 

32.7

 

МПК і діаметри зон пригнічення росту для еталонних штамів, рекомендованих NCCLS для тестування ципрофлоксацину, знаходять­ся в допустимих межах.

Як видно із табл. 1 і 2, усі досліджені ета­лонні і клінічні штами за критерієм МПК і діаметрів зон пригнічення росту можуть бути віднесені до чутливих. Крім того, розчин для інфузій, око-вушні краплі та таблетки ципроф-локсацину мають широкий спектр антибак­теріальної дії в дослідах in vitro по відношенню як до еталонних, так і клінічних штамів E. coli, P. mirabilis, P. vulgaris, P. aeruginosa, K. pneu-moniae, S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae, P. melaninogenica, E. faecalis.

При розробці методу отримання ліпосо-мальної форми ципрофлоксацину вивчали вплив різних ліпідів і співвідношення ліпід : антибіотик на включення препарату до ліпосом. Процент включення ципрофлоксацину до лі-посом коливався від 22,8 до 91,6 % залежно від цих параметрів. Оптимальним співвідношен­ням є 10 : 1. Найбільше включення забезпечу­ють негативні фосфоліпіди, однак перспектив­ними для створення лікарської форми ліпо-сомального ципрофлоксацину вважаються лецитинові ліпосоми: з одного боку, вони забез­печують досить високий процент включення (до 60 %), з іншого — інтактні лецитинові ліпосоми «Ліпін» вже широко використовуються у практиці охорони здоров'я і на їх основі розроб­лена ліпосомальна форма деяких антибіотиків, яка проходить клінічні випробування.

При дослідженні електрофоретичних вла­стивостей ципрофлоксацину було виявлено, що даний препарат є катіоном і його спект­ральні характеристики, а також антибакте­ріальна активність до і після електрофорезу практично не змінюються.

Висновки

1. Вітчизняні препарати розчин для інфу-зій, око-вушні краплі та таблетки ципрофлок­сацину мають широкий спектр антибакте­ріальної дії в дослідах in vitro по відношенню як до еталонних, так і до клінічних штамів E. coli, P. mirabilis, P. vulgaris, P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes, S. pneu-moniae, H. influenzae, P. melaninogenica, E. faecalis — основних збудників гнійно-за­пальних процесів.

3. Розроблено метод отримання ліпосо-мальної форми ципрофлоксацину. Перспек­тивним вважається використання лецитино-вих ліпосом, які забезпечують близько 60 % включення ципрофлоксацину.

«Ципрофлоксацин» знаходяться в допустимих межах для чутливих до ципрофлоксацину мікроорганізмів і відповідають вимогам NCCLS.

2. Отримані для еталонних і клінічних шта­мів мікроорганізмів величини мінімальної пригнічуючої концентрації та діаметри зон пригнічення росту вітчизняних препаратів

4. Ципрофлоксацин проявляє електрофо­ретичні властивості, тому поряд з оральним і парентеральним способом його можна вводи­ти місцево за допомогою електрофорезу.

Список літератури

1. Яковлев С.В. Место фторхинолонов при лечении бактериальных инфекций. Антибиотики и хи­миотерапия 1999; 44, 12: 27-30.

2. Яковлев В.П. Ципрофлоксацин высокоэффективный препарат из группы фторхинолонов. Антибиотики и химиотерапия 1997; 42, 6: 4-9.

3. Murray S. Webb, Nancy L. Boman, David J. Wiseman et al. Antibacterial efficacy against an in vivo salmonella typhimurium unction model and pharmacokinetics of a liposomal ciprofloxacin formulation. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1998; 2, 1: 45-52.

4. Улащик В.С. Новые методы и методики физической терапии. Минск: Беларусь, 1986. 175 с.

5. Цыганенко А.Я., Коваленко Н.И., Клюева Т.В. и др. Исследование в опытах in vitro антимик­робной активности нового отечественного препарата «раствор Ципрофлоксацина» для инфузий. Ек-сперим. і клін. медицина 2002; 3: 14-18.

6. Белоусов Ю.Б., Галоева ЖА., Ефременкова О.В. Роль фторхинолонов в лечении пневмони. Ан­тибиотики и химиотерапия 2000; 45, 9: 38-42.

7. Леванов А.В., Буш В., Шуркалин Б.К. и др. Применение ципрофлоксацина и других антимикроб­ных препаратов при лечении распространенного перитонита. Антибиотики и химиотерапия 1992; 2: 2-4.

8. Яковлев В.П. Применение ципрофлоксацина при лечении и профилактике хирургической ин­фекции. Антибиотики и химиотерапия 1999; 44, 7: 38-44.

9. СтецюкО.У.,РешедькоГ.К.,РябковаЕ.Л. Методические рекомендации для микробиологов. Ци-профлоксацин и норфлоксацин: определение чувствительности диско-диффузионным методом. Клин. микробиол. и антимикроб. химиотерапия 1999; 1, 1.

10. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Ninths Informational Supplement NCCLS. Document M100-S9. 1999; 18, 1.

11. Цыганенко А.Я., Васильченко В.Н., Леонтьев В.С. и др. Получение и низкотемпературное кон­сервирование липосом, содержащих рифампицин. Антибиотики 1983; 7: 577-581.

12. Ivanova N.N., Kaplun A.P., Krasnopolsky U.M. et al. Inhibition of hemolysis using negatively charge liposome. Chemistry and physics of lipids 2000; 107, 1: 50-51.

13. Infections of the Eye. Second Edition; Ed. Kh.F. Tabbara, R.A. Hyndiuk. Little, Brown and Compa­ny, Boston, New York, Toronto, London, 1996. 751 p.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА В ОПЫТАХ IN VITRO ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

A. Я. Цыганенко, Н.И. Коваленко, С.И. Степаненко, О.О. Васильченко, Л.С. Габышева,

B. В. Минухин, В.Н. Васильченко

Представлены результаты изучения антимикробной активности в опытах in vitro нового отечест­венного препарата «Ципрофлоксацин» в виде раствора для инфузий, глазо-ушных капель и табле­ток. Разработана оптимальная схема получения липосомальной формы ципрофлоксацина. Показа­на возможность электрофоретического введения препарата.

Ключевые слова: ципрофлоксацин, инфузия, капли, таблетки, антимикробная активность, ли-посомальная форма, электрофорез.

IN VITRO ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF THE UKRAINIAN CIPROFLOXACIN FORMULATIONS

AND MODES OF INCREASING THEIR THERAPEUTIC EFFICACY

A.Ya. Tsyganenko, N.I. Kovalenko, S.I. Stepanenko, О.О. Vasilchenko, L.S. Gabysheva, V.V. Minukhin, V.М. Vasilchenko

The results of in vitro antimicrobial activity of the Ukrainian antibacterial drugs: Ciprofloxacin solu­tion for infusion, eye-ear drops and tablets of Ciprofloxacin are reported. Optimal scheme of preparing liposomal ciprofloxacin formulation is proposed. Possibility of electrophoretic introduction is proved.

Key words: Ciprofloxacin, infusion, drops, tablets, antimicrobial activity, liposomes, electrophoresis.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПРОТЕЙНОМ СЕПСИСЕ

А.Я. Цыганенко, М.М. Мишина, Т.В. Горбач

Харьковский государственный медицинский университет

В эксперименте на мышах линии BALB/c JLacSto изучена эффективность терапии про­тейного сепсиса ципрофлоксацином, полиоксидонием и их сочетанием. Установлено, что применение ципрофлоксацина снижает уровень воспалительного процесса, умень­шает интоксикацию, однако не приводит к восстановлению метаболических процессов в тканях. Сочетание препаратов оказывает выраженное терапевтическое действие: пре­кращается воспалительный процесс, полностью снимается интоксикация, восстанав­ливаются метаболические процессы в печени, почках, миокарде животных. Получен­ные результаты позволяют рекомендовать для лечения протейной инфекции комбина­цию препаратов.

Ключевые слова: протейный сепсис, мыши, ципрофлоксацин, полиоксидоний, метабо-литические процессы в тканях, биохимические показатели крови.

В настоящее время большое число отече­ственных и зарубежных работ посвящено про­блеме госпитальных гнойно-септических ин­фекций. Высокий уровень заболеваемости, значительное удлинение сроков госпитализа­ции [1-5] с соответствующим удорожанием и ухудшением результатов лечения определяют интерес специалистов к данной проблеме [6­9]. Заболевания, вызванные протеями, харак­теризуются особенно тяжелым течением и не­благоприятными последствиями: 37-50 % пневмоний, 40 % септицемий заканчиваются летально. Вопрос терапии протейной инфек­ции — актуальная проблема инфектологии, особенно в Украине, где число гнойно-септи­ческих заболеваний велико, а социальная обеспеченность населения низкая. Поэтому целью данной работы явилось изучение дей­ствия антибактериальных препаратов и имму-номодуляторов при протейном сепсисе в экс­перименте на метаболизм у мышей.

Материал и методы. Моделирование про­тейного сепсиса проводили на белых мышах линии BALB/c JlacSto, самках, массой 18­20 г, которые находились в условиях стан­дартного лабораторного содержания и рацио­на питания, путем внутрибрюшинного введе­ния инфицирующей дозы. Заражающая до­за — 600 млн микробных клеток в 0,1 мл фи­зиологического раствора бактериальной сус­пензии клинического штамма P. mirabilis № 358, выделенного от больного с тяжелым течением протейной инфекции, полученного из Института эпидемиологии и инфекцион­ных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины. Работа с животными проводилась в соответствии с Европейской конвенцией об использовании экспериментальных позвоноч­ных животных в научных целях [10]. Экспе­риментальные животные были разделены на следующие группы (по 20 в каждой): 1-я — инфицированные животные, 2-я — инфици­рованные животные, которым на протяжении 10 суток вводили 2 раза в сутки ципрофлок-сацин; 3-я — инфицированные животные, ко­торым на протяжении 10 суток вводили поли-оксидоний (первые 3 суток ежедневно, затем через сутки); 4-я — инфицированные живот­ные, которым на протяжении 10 суток вводи­ли комбинацию препаратов (ципрофлоксацин 2 раза в сутки, а полиоксидоний первые 3 су­ток ежедневно, затем через сутки 1 раз); 5-я — интактные животные. Дозы рассчитывали по формуле Ю.Р. Рыболовлева [11]. Содержание гаптоглобина, активностей креатинкиназы, щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидро-геназы (ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), у-глутамилтрансферазы (у-ГТП) определяли с помощью наборов реактивов фирмы «Оли-векс» (Россия) по прилагаемым инструкциям, содержание малонового диальдегида (МДА), диеновых конъюгат (ДК), сульфгидрильных групп (SH-группы), активность каталазыспектрофотометрическими методами [12-15].

Результаты и их обсуждение. При протей­ном сепсисе в крови у мышей почти в 8,5 раз увеличивается содержание МСМ (интеграль­ный показатель интоксикации), продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) — МДА и ДК, что свидетельствует о высоком уровне воспалительного процесса и интокси­кации организмов.

У мышей с протейным сепсисом в 3,3 раза увеличивается активность ЩФ-фермента, осуществляющего гидролиз монофосфорныхэфиров, увеличивается активность трансами-наз (АсАТ- и АлАТ-ферментов, катаболизма аминокислот), в 1,8 раза увеличивается ак­тивность у-ГТП (фермента, осуществляющего транспорт аминокислот через мембраны). По­вышается также активность ЛДГобщ — фер­мента анаэробного гликолиза при уровне ЛДГ1, не отличающемся от такового у интакт-ных животных (табл. 1). ЛДГ — цитоплазма-тический фермент, увеличение его содержа­ния в сыворотке крови свидетельствует о по­вреждении цитоплазматических мембран и «истечении» ферментов. В то же время ЛДГ1 не увеличивается (ЛДГ1 — это сердечная фракция ЛДГ). Следовательно, повреждение кардиомиоцитов не имеет места. По-видимо­му, активация ЛДГ связана с воспалительным процессом в печени. О высоком уровне воспа­лительного процесса свидетельствует рост концентрации гаптоглобина (белок острой фа­зы). Активность каталазы (ферментативное звено антиоксидантной системы) снижается (по сравнению с интактными животными), а уровень SH-групп (компонент неферментатив­ной антиоксидантной защиты) находится в пределах отрицательного контроля. Следова­тельно, ферментативное звено антиоксидант-ной системы (АОС) оказалось несостоятель­ным, развивается окислительный стресс, ко­торый оказывает повреждающее действие на ткани.

Как показали результаты проведенных ис­следований, в миокарде у мышей, инфициро­ванных протеем, отмечается увеличение уров­ня активности процессов ПОЛ при снижении активности АОС (уменьшается содержание SH-групп и активность каталазы), то есть в ткани имеет место окислительный стресс, приводящий к развитию энергодефицитного состояния, о чем свидетельствует увеличение активности ЩФ и ЛДГобщ. Активность АсАТ, АлАТ и у-ГТП не отличается от таковой у ин-тактных мышей (табл. 2), что свидетельству­ет об активации биосинтеза белка в ткани. По-видимому, активация синтеза белка связана с ускоренным синтезом ферментов под влия­нием медиаторов воспаления (компенсатор­ная реакция).

Аналогичная картина отмечается в поч­ках — активация ПОЛ при недостаточности АОС, энергодефицитное состояние. В почках увеличивается активность АсАТ, АлАТ, у-ГТП, что свидетельствует об активации ме­таболизма белков с преобладанием катаболи-ческих процессов.

В печени при протейной инфекции также активируется ПОЛ при недостаточности АОС, то есть также развивается окислительный стресс. Печень — основной орган детоксика-ции. По-видимому, при действии возбудите­ля инфекции образуется большое число ток­сических продуктов, активизирующих ПОЛ. В то же время активность АОС снижается: со­держание SH-групп и активность каталазы ниже, чем у животных интактной группы. Следовательно, в печени имеет место окисли­тельный стресс. ЛДГ достоверно повышается при отсутствии изменений в активности ЩФ, активность АсАТ увеличивается, АлАТ — фактически не изменяется (по сравнению с этими показателями у интактных животных), а у-ГТП — снижается, то есть в печени увели­чивается активность катаболизма белков.

Лечение мышей ципрофлоксацином (см. табл. 1) приводит к снижению уровня ПОЛ и МСМ, что свидетельствует об уменьшении ак-

Таблица 1. Биохимические показатели некоторых ферментов в крови мышей при протейном сепсисе и при его лечении

Показатель

Группы мышей

 

К(-)

1 (К+)

2

3

4

ЩФ

42,05±4,50

141,2+5,9

42,3±4,2

27,40±2,54

42,1+5,2

лдг0бщ

4,3±0,5

6,26±0,39

4,30±0,65

5,59±0,32

4,40±0,33

лдг,

0,050±0,005

0,09±0,01

0,040±0,007

0,06±0,02

0,050±0,007

АсАТ

0,35±0,05

0,76±0,08

0,34±0,02

0,71±0,08

0,37±0,68

у-ГТП

0,25±0,02

0,45±0,05

0,51±0,02

0,38±0,06

0,26±0,02

АлАТ

0,20±0,02

0,67±0,09

0,61±0,02

0,20±0,07

0,21±0,08

МДА

1,5±0,5

15,01±1,50

6,30±0,86

7,05±0,89

1,53±0,92

дк

45,5±2,5

122,3±8,7

58,02+1,96

54,4+8,4

47,90±2,41

мсм

0,070±0,007

0,59±0,08

0,210±0,009

0,100±0,008

0,070±0,007

Гаптоглобин

0,35±0,05

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа