І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

13

1,722

2,055

1,389

3,273

0,607

1,94

2,333

2,671

1,662

14

1,05

4,814

1,324

2,728

2,102

1,353

1,222

0,971

1,597

15

2,556

2,569

0,431

2,637

2,637

2,637

1,933

2,933

0,933

16

1,651

2,712

0,288

3,162

2,162

4,162

1,55

1,55

1,55

17

0,441

3,441

2,599

4,071

3,071

2,071

2,37

2,37

2,37

18

0,324

0,362

1,481

4,082

0,746

1,059

0,303

2,93

1,616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для атрибуту "дизайн" найбільше значення корисності отримав перший рі­вень, потім - другий, і в останню чергу - третій, кожен з яких в процесі дослі­джень було проілюстровано окремою конструкцією.

По атрибуту "матеріал верху" виявлено, що найбільшого значення корисно­сті для споживачів набуває натуральна шкіра, потім - текстиль, штучна шкіра. Найбільш привабливою для покупців спортивного взуття виявилась ціна 150 грн, потім 300 грн, а найменш сприятливою є ціна 650 грн. Для окремої групи респон­дентів ціна - не важлива, вирішальне значення при виборі взуття має його зов­нішній вигляд.

Результати досліджень представлено на графіках функцій корисності рівнів атрибутів та важливості самих атрибутів (див. рис. 1).

На основі сумісного аналізу досліджено також корисність атрибутів повсяк­денного жіночого взуття. При цьому обрано такі атрибути: дизайн; матеріал вер­ху; ціна; надійність взуття.

Для представлення рівнів атрибуту "дизайн" використано: рівень 1- класич­ний стиль; рівень 2 - романтичний; рівень 3 - стиль Casual; рівень 4 - спортив­ний стиль.

Атрибут "матеріал верху" представлено анало трьома рівнями: натуральна шкіра - рівень 1, текстиль - рівень 2, штучна шкіра - рівень 3. Атрибут "ціна" має три рівні - 300 грн, 500 грн та 700 грн.

Рівні атрибуту "надійність" представлено кількістю сезонів, протягом яких взуття зберігає форму та є придатним для експлуатації: перший рівень - 2 сезо­ни; другий рівень - 4; третій рівень - 5 сезонів.

Для проведення подальших досліджень обрано 12 профілів жіночого по­всякденного взуття (табл. 3).

імені Володимира Даля № 1 (107) 2007

 

Рис.2

Рис.3

Натура-

Штучна

Текс-

150

300

650

Рис.1

 

 

льна

 

 

 

 

 

 

 

 

шкіра

шкіра

тиль

грн

грн

грн

Побудова профілів для визначення споживчих переваг повсякденного жіночого

взуття

Профіль

Дизайн (стиль)

Матеріал верху

Ціна, грн

Надійність (кількість сезонів)

Профіль 1

Класичний

Натуральна шкіра

З00

2

Профіль 2

Класичний

Текстиль

500

2

Профіль З

Класичний

Штучна шкіра

700

4

Профіль 4

Романтичний

Натуральна шкіра

500

4

Профіль 5

Романтичний

Текстиль

700

5

Профіль 6

Романтичний

Штучна шкіра

З00

5

Профіль 7

Casual

Натуральна шкіра

700

2

Профіль 8

Casual

Текстиль

З00

2

Профіль 9

Casual

Штучна шкіра

500

4

Профіль 10

Спортивний

Натуральна шкіра

З00

4

Профіль 11

Спортивний

Текстиль

700

5

Профіль 12

Спортивний

Штучна шкіра

500

5

Важливість атрибутів визначено за формулою (4), для чого попередньо роз­раховано різницю значень корисності рівнів атрибутів для кожної з характеристик за формулою (2). В результаті отримано наступні значення: І1 = 4,941; І2 = 2,4З6; ІЗ= 7,218; ІЗ=1,691. Значення відносної важливості кожного з атрибутів дорівню­ють: W1 = З0, З5%; W2 = 14, 95%^з = 44, 32°/o.W4 = 10, З8%.

За отриманими значеннями корисності рівнів атрибутів жіночого повсякден­ного взуття ціна набуває перший рівень - З00 грн, потім 500 грн, найменш прийн­ятою ціною є 700 грн. Найбільшого значення корисності набуває другий рівень атрибуту "дизайн" - романтичний стиль, потім - класичний, стиль Casual і спор­тивний стиль. Для другої характеристики - "матеріал верху" найбільшого значен­ня корисності набуває перший рівень - натуральна шкіра, потім текстиль; най­меншого - штучна шкіра. Щодо надійності взуття - найменшого значення корис­ності набуває третій рівень - 5 сезонів, а найбільшого перший рівень - 2 сезони.

Важливість атрибутів жіночого повсякденного взуття показано на рис. 1.

Відносна важливість атрибутів

50 40 30 20 10

Дизайн

Матеріал верху

Ціна

Надійність

Атрибут

Рис. 1. Важливість атрибутів жіночого повсякденного взуття

Проведені дослідження дозволяють сформувати асортимент взуття, врахо­вуючи переваги та кількісне співвідношення різних груп споживачів - прихильни­ків того чи іншого стилю, їх платоспроможність або вимоги стосовно конструкції та матеріалів взуття.

За результатами кластерного аналізу [7] визначено чотири кластери (сегме­нти) споживачів, вимоги яких в межах сегмента є подібними (табл. 4).

Таблиця 4

Результати сегментування споживачів за вимогами до спортивного взуття

Сегмент

Кількість споживачів у групі

Очікувані вигоди споживачів

Атрибути часткових інтересів

 

 

 

Дизайн

Матеріал верху

Ціна

 

 

 

min

max

min

max

min

max

Сегмент 1

40 %

Дизайн

54,3

75,4

24,9

31,4

0

16,4

Сегмент 2

20 %

Дизайн, ціна

52,2

71,9

0

16,5

25,8

35,3

Сегмент 3

З5 %

Дизайн, матеріал верху, ціна

19,7

39,4

20,2

44,4

24,7

47,5

Сегмент 4

5%

Матеріал верху, ціна

8,7

34,8

56,5

Група 1 (40 % респондентів) найголовнішим атрибутом спортивного взуття вважає дизайн, який є головним критерієм їхнього вибору а матеріал верху, є менш важливим атрибутом. При цьому ціна взуття для респондентів цієї групи майже неважлива.

Група 2 (20 % опитаних) складається з респондентів, для яких важливими атрибутами спортивного взуття є дизайн та його ціна, матеріал верху взуття віді­грає незначну роль при виборі взуття.

Група 3 (35%) чітких визначених переваг при купівлі спортивного взуття не має і керується одночасно трьома атрибутами: дизайном, матеріалом верху та ціною. Найменш численною є група 4 (5% від загальної кількості респондентів), для якої найважливішим атрибутом під час вибору спортивного взуття є його ці­на, дещо менше значення важливості має матеріал верху і майже неважливим є дизайн взуття.

Визначені на основі кластерного аналізу групи споживачів з подібними в межах сегменту корисностями атрибутів дозволяють спрогнозувати поведінку споживачів під час купівлі взуття, що створює передумови для зменшення коме­рційних ризиків в процесі формування асортименту взуттєвої фірми.

Висновки

1. Для побудови мультиатрибутивної моделі взуття, що передбачає визна-

чення відносної важливості характеристик взуття, а також корисності, яку споживачі пов'язують з певними рівнями цих характеристик, використано декомпозиційний підхід.

2. Інформаційна база для побудови мультиатрибутивної моделі товару сфо­рмована на основі опитування 200 потенційних споживачів спортивного та жіночого повсякденного взуття віком 18-25 років

3. Встановлено, що найважливішим атрибутом спортивного взуття є дизайн - 41%. Корисність атрибуту "матеріал верху" дорівнює 32%, а ціни - 11%. Визначено також ієрархію кожного рівня атрибуту. Для атрибуту "матері­ал верху" корисність для споживачів має наступну ієрархію: натуральна шкіра - текстиль - штучна шкіра.

4. Для жіночого взуття методом сумісного аналізу на основі мультиатрибу­тивної моделі встановлено важливість споживчих характеристик - "атри­бутів" в наступній послідовності: ціна 44,%, дизайн - 30,%, матеріал вер­ху - 15%, надійність - 11%.

5. Для сегментації ринку з метою визначення груп споживачів, які мають по­дібні економічні можливості та вимоги до взуття, було використано метод кластерного аналізу. Для проведення кластеризації використано метод ієрархічної класифікації на основі аналізу відстаней між векторами відно­сних важливостей. На основі побудованої дендрограми визначено клас­тери (сегменти), до яких входять споживачі з різними вимогами до спор­тивного взуття та різними економічними інтересами.

6. В групі респондентів сегменту виокремлено чотири кластери. споживачів. Для сегменту 1 (40%) найважливішим атрибутом спортивного взуття є ди­зайн, при цьому для більшості респондентів "ціна" не має значення. Друга група (20% респондентів) найважливішими атрибутами спортивного взут­тя вважає дизайн та ціну. До третьої групи належать споживачі (35 %), які при виборі взуття керуються трьома певними характеристиками. Найменш численна - четверта група (5%), для якої найважливішою характеристи­кою є ціна, а дизайн не є вагомим критерієм в процесі купівлі спортивного взуття.

Подальші дослідження щодо вдосконалення методології формування конс­трукторсько-технологічних характеристик взуття передбачають: встановлення корисності атрибутів для інших видів взуття та сегментів споживачів; розробку та апробацію на основі сумісного аналізу концепції нових виробів з новими спожив­чими властивостями та фізико-механічними характеристиками взуття різного призначення, що їх забезпечують; розробку моделі трансформації вимог спожи­вачів у конструкторсько-технологічні характеристики виробів.

Література

1. Колиушко Л.Л., Шаповал М.І. Удосконалення номенклатури показників якості взуття за допомогою експертного методу // Легка промисловість. - 2001. - № 2. - С.63-64.

2. Мруз 1.1., Треніна Н.В. Конструктивно-композиційний аналіз взуття // Вісник КНУТД. -

1991. - № 4. - С.18-19.

3. Зырина М.А., Фомина Т.Т. Расчет комплексного обобщенного показателя качества спортивной обуви // Известия вузов. - 2004. - № 1. - С. 24-25.

4. Іванов М.Н., Голубева Н.А., Гнездилов Ю.Н. Влияние конструктивно-технологи­ческих характеристик обуви на ее потребительскую оценку // Кожевенно-обувная промышленность. - 2000. - № 5. - С. 32-33.

5. Ламбен Ж. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. -СПб.: Наука, 1996. - 106 с.

6. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд-во "Финпрес", 1998. - 301 с.

7. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 432 с.

8. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - С. 791-810.

УДК 338.339

Горбенко Р.А.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

В статье рассматривается возможность применения методики фак­торного анализа для оценки конкурентоспособности предприятия.

Постановка проблемы. Несмотря на наличие значительной информаци­онной базы и различных методов комплексного анализа предприятий, статисти­ка предприятий в настоящее время не предлагает методик оценки такого слож­ного комплексного показателя, который бы позволил количественно охарактери­зовать конкурентоспособность предприятия, оценить его динамику и измерить влияние на него различных внутренних и внешних факторов. Не разработаны специфические вопросы измерения и прогноза конкурентоспособности в услови­ях различных по конкурентным свойствам рынков.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты исследования конкурентоспособности предприятия рассмотрены в трудах И. Ансоффа, М. Портера, И.З. Должанского, А.Э. Воронковой, Ю.Ю. Иванова, Т.О. Загорной, П.Л. Гордиенко, В.С. Пономаренко и других.

В экономической литературе конкурентоспособность интерпретируется по-разному, в зависимости от характера объекта, к которому это понятие относится. Специфичны признаки и факторы динамики конкурентоспособности по уровням иерархии управления: предприятие - отрасль - регион - национальная экономи­ка.

Сегодня широкое распространение для оценки конкурентоспособности предприятия получили матрицы стратегического анализа, например [1,2,3,4]. Однако можно согласиться с мнением ряда ученых о наличии существенных не­достатков указанных моделей [5, с.198-201].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям