І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

КОМПАС-30

Созданный плазмотрон прошел опытную апробацию при его использовании в различных технологических процессах. Так, на рис. 6 показано расположение плазмотрона на токарном станке типа 1К62 при осуществлении плазменно-механического точения заготовок из труднообрабатываемых материалов. Для установки плазмотрона на токарный станок было разработано специальное кре­пежное устройство, позволяющее регулировать расстояние между соплом плаз­мотрона и обрабатываемой заготовкой в зависимости от технологической зада­чи.

Таким образом, благодаря простоте конструкции, доступности осмотра всех узлов и удобства их замены, стабильности горения дуги и возможности легко варьировать ее мощность, температуру струи, а также ее длину, разработанный плазмотрон может найти широкое применение в различных процессах обработки материалов.

Рис. 6. Расположение плазмотрона на токарном станке при плазменно-механическом

точении заготовки

Литература

1. Дзюба В.Л., Сергиенко С.Н., Данчук П.А. Управляемый комплекс для плазменной об­работки и напыления дисперсных материалов // Докл. Междунар. семинара «Газотер­мическое напыление в промышленности СССР и за рубежом». - Л., 1991. - С. 49-50.

2. Данчук П.А., Дзюба В.Л., Сергиенко С.Н. Программное управление плазмотроном // Плазмотехнология. - К.: УМК ВО, 1991. - С. 154-157.

УДК 629.014: 625.1.03

Діденко Д.М., Воронько О.М., Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П.

ЕФЕКТИВНИЙ ПРОФІЛЬ КОНТАКТУВАННЯ КОЛІС ЗАЛІЗНИЧНИХ ЕКІПАЖІВ З РЕЙКАМИ

У статті наведено методику аналізу геометрії гребеневої ділянки про­філів поверхонь кочення коліс рейкових екіпажів. Введено поняття ефективний профіль контактування колеса з рейкою. Зроблено ви­сновок про те, що у зв'язку із значною відмінністю ефективного профі­лю від геометричного профілю коліс дослідження силової взаємодії коліс із рейками повинні проводитися з використанням саме ефектив­ного профілю контактування, а не його геометричного профілю.

Постановка проблеми. Контактування окремих коліс із рейками в залежно­сті від профілів поверхонь кочення коліс і рейок та відносного положення колісної пари і колії може бути одноточковим з контактуванням по поверхні кочення без гребеневого дотику, двохточковим з контактуванням по поверхні кочення і по гребеню або одноточковим гребеневим при вкатуванні гребеня на рейку [1]. Од-ноточковий контакт по поверхні кочення характерний для руху екіпажу у прямихділянках колії і у кривих великого радіусу, коли відсутній дотик гребеня до боко­вої поверхні рейки. Двоточковий контакт характерний для руху екіпажа у прямих ділянках колії і кривих великого радіуса із швидкостями вищих за критичні за усталеністю руху при ударному набіганні коліс на рейки, у кривих малого радіуса та на інших режимах руху при порушеннях геометрії установки та великій різниці у діаметрах коліс колісних пар. Одноточковий гребеневий контакт може мати мі­сце при вкатуванні гребеня на рейку у процесі сходу рухомого складу з рейок.

Одноточковий контакт по поверхні кочення і двоточковий контакт вивчені відносно детально. Враховуючи особливості гребеневого контактування, не­достатню дослідженість процесів зчеплення у контакті колеса з рейкою при гре­беневому контактуванні, велике значення кінематики і динаміки гребеневого кон­тактування для забезпечення безпеки руху екіпажів, становить інтерес аналіз впливу геометрії поверхонь кочення коліс на характеристики взаємодії коліс і ре­йок у поперечному напрямку і, як наслідок, на показники безпеки руху відносно сходу з рейок.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Однією з найважливіших про­блем взаємодії колісних пар і рейкової колії є проблема підрізу гребенів коліс. Характер зношування гребенів залежить від форми голівок рейок, відносної кіль­кості кривих на ділянці експлуатації, конструкції екіпажної частини, умов експлуа­тації й профілю самого колеса. Вважається, що двоточковий характер контакту­вання колеса й рейки, сполучення високих за рівнем напрямних зусиль із кінема­тичним прослизанням у гребеневому контакті є однією з головних причин інтен­сивного підрізу гребенів, особливо в кривих ділянках колії [2]. Збільшення надій­ності й довговічності коліс залізничних екіпажів звичайно досягається поліпшен­ням механічних властивостей і хімічного складу матеріалу коліс, застосуванням термообробки, поліпшенням чистоти поверхні катання, застосуванням змащення гребенів у кривих ділянках колії, поліпшенням динаміки екіпажів й умов експлуа­тації, а також за рахунок застосування раціональних профілів робочих поверхонь коліс.

Ідея одноточкового контактування бандажа з рейкою була вперше сформу­льована Хейманом. Пряму ділянку стандартного профілю з ухилом 1:20 він за­пропонував замінити криволінійним обрисом, близьким до зношеного, при якому контактування колеса з рейкою завжди було б одноточковим. Криволінійний об­рис гребеневої ділянки профілю значно збільшує направляючі зусилля колісної пари ще до безпосереднього гребеневого контактування при наближення гребе­ня колеса до рейки.

У Німеччині ще в 1953 р. у результаті інтенсивних дослідницьких робіт у якості стандартного для всіх типів локомотивів і моторвагонного рухомого складу був прийнятий профіль колеса, заснований на ідеї Хеймана - Хейман-Лоттер. Від попереднього стандарту він відрізнявся наявністю горизонтальної ділянки на довжині 30 мм, сполученого з похилим (1:13,7) довжиною 25 мм, і перехідної кри­вої від викружки до конічної утворюючої гребеня. Кут нахилу утворюючої гребеня був збільшений до 700. Багаторічний досвід експлуатації колісних пар з профілем Хейман-Лоттер показав, що вони зношуються на 30% менш інтенсивно, ніж по­передні.

Особливо інтенсивно дослідження з розробки раціональних профілів коліс проводилися в Німеччині (профілі "Хейман-Лоттер", DB ІІ, типу І, типу ІІ) та в СРСР (профілі ЦНИИ МПС; ВНИТИ; профіль Яковлєва; профіль депо Бєльці, профіль Дніпропетровської металургійної академії тощо) [1]. Однак численні до­слідницькі роботи у СНД не привели до масового впровадження нових профілів як стандартних. Дотепер найпоширенішим стандартним профілем рухомого складу в Україні є профіль, близький до того, що використовувався у Германії до

1953 року (ДЕРЖСТАНДАРТ 11018-87). У світі ж сьогодні налічується більше 50 стандартів, що відрізняються, на профілі поверхонь кочення коліс.

Це підтверджую відсутність науково-обґрунтованих теоретичної основ прое­ктування портфелів коліс, особливо їх гребеневої частини. При великій розбіжно­сті вимог до раціональної форми профілів поверхонь кочення коліс загальною є наявність конусної ділянки гребеня. Ухил гребеневого конусу для різних профілів коливається у межах 600 - 700.

Постановка задачі і обґрунтування наукових результатів. В даній роботі автори здійснили спробу обґрунтування критеріїв оцінки геометрії гребеневої ча­стини профілів коліс рейкових екіпажів за запасом стійкості від сходу з рейок.

У якості зразка розглянуто два профілі - Нейман-Лоттер, як найрозповсю-дженіщий профіль вантажних вагонів Німеччини і профіль за ДСТУ 11018-87 -один з найбільш розповсюджених профілів вантажних вагонів України. На рис. 1 представлено форму гребенів профілів, що розглядаються, як залежності AR = AR(y), а у табл. 1 наведені функції, що описують профілі.

На основі вирішення плоскої задачі про торкання профілів колеса й рейки Р65 було отримано функції:

де y тк - поперечна координата точки контакту колеса з рейкою; Ay - відносне поперечне зміщення профілів колеса і рейки.

Потім, на основі функцій, наведених у табл. 1, і функцій y тк = y тк (Ay) от­римано залежності AR = AR( Ay) (рис. 2), де AR - прирощення радіуса колеса, тобто:

де R - радіус колеса у точці контакту з рейкою; R0 - радіус колеса у початку ко­ординат, тобто при Ay = 0 .

y тк = y тк (Ayh

(1)

R = R0 + AR ,

(2)

а

б

Рис. 1. Форма гребенів поверхонь кочення коліс а - профіль Нейман-Лоттер; б - профіль за ДСТУ 11018-87

Функції AR = AR(y), що описують форму гребенів поверхонь кочення коліс

Профіль колеса

Ау

AR = AR(y)

"Хейман-Лоттер" (Німеччина) (рис. 1,а)

25<Аy<36

16,78 - ^Ay2 + 47,8Ay - 346,21

 

36<А y<39,4

22,79 - J-Ay2 + 31,8Ay + 372,19

 

39,4<А y<42

2,748Аy-94

 

42<Аy<58

17 + V-Ay2 +108,6Ay - 2779

Профіль за ДСТУ 11018­87

(рис. 1,б)

0<А y<26,18

-0,1А y

 

26,18<А y<37,52

16,057 - V-Ay2 + 49,666Ay - 434,428

 

37,52<А y<38,34

2,742Ay - 91,437

 

38,34<Аy<41,284

V-Ay2 +151,86y - 4165

 

41,284<А y<44,644

3,0 + д/-Ay2 +141,466Ay - 3847

 

44,644<А y<55,77

15,5 + V-Ay2 +111,54Ay - 2900

В той час як функції AR = AR(y) відображають геометричні профілі повер­хонь кочення коліс, функції AR = AR(Ay) відображають залежність дійсного ра­діуса кочення колеса від відносного положення колеса і рейки і мають характер ефективного профілю контактування колеса і рейки. Як видно з рис. 1, 2 залеж­ності AR = AR(y) і AR = AR( Ay) значно відрізняються.

0

5    10 Ау

 

- 0

 

 

 

 

І'

 

 

а б

Рис. 2. Залежності AR = AR( Ay) для контактування рейки Р65 із профілями: а - Нейман-Лоттер; б - ДСТУ 11018-87

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз форми гребене­вої частини профілів Нейман-Лоттер і ДСТУ 11018-87 та геометрії їх контакту­вання із рейкою Р65 показав, що ефективний профіль контактування колеса з рейкою значно відрізняється від геометричного профілю коліс, у зв'язку з чим до­слідження силової взаємодії коліс із рейками треба проводити з використанням ефективного профілю контактування, а не його геометричного профілю.

1. Сапронова С.Ю., Голубенко А.Л., Ткаченко В.П. Исследование геометрических па­раметров двухточечного контактирования колеса с рельсом // Вісник Східноукр. держ. ун-ту. - Луганськ, 2002. - №6(52). - С.145-150.

2. Ткаченко В.П. Кинематическое сопротивление движению рельсовых экипажей: Моно­графия. - Луганск: Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1996. - 200 с.

3. Ткаченко В.П. Управляемость рельсовых экипажей. - Луганск: Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1997. - 92 с.

УДК 64.024.3:641.8 (075.3)

Дмитриев П.Ю., Морнева И.С., Болдарь Р.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В УКРАИНЕ

В работе проведен анализ особенностей питания иностранных турис­тов и предложены рекомендации, позволяющие правильно организо­вать питание этой категории обслуживаемых в зависимости от при­сущих им культурно-бытовых традиций для повышения доходности предприятий ресторанно-гостиничного хозяйства Украины. Ист. 7.

Международный туризм является третьей по значимости статьей дохода в мире. При этом экономисты считают его перспективнейшим направлением раз­вития рынка и выгоднейшим вложением капитала. Украина в этом плане не яв­ляется исключением [1-3]. Происходящие в стране перемены, направленные на вступление в Европейский Союз и во Всемирную Торговую Организацию, демо­кратизация общества, безусловно, способствуют увеличению притока иностран­ных туристов и бизнесменов , а самобытность украинской национальной кухни позволяет удивить иностранцев самыми разнообразными блюдами, являющи­мися достоянием отечественной материальной культуры. Именно поэтому, при­нимая иностранных гостей, необходимо проявить максимальное внимание к об­служиваемым с учетом их национальных традиций, особенностей и режима пи­тания. Организуя питание иностранных туристов, необходимо учитывать, что в каждой стране, у людей различных национальностей имеются свойственные им вкусы в выборе продуктов питания, приготовлении блюд, особенности в режиме питания, которые характеризуются применением различных способов тепловой обработки продуктов, технологических приемов, использованием специй и при­прав. Кроме того, в последние годы наметилось активное увлечение туризмом у лиц преклонного возраста во всем мире, поэтому также важно учитывать и воз­растные особенности тех, для кого организовывается питание. Все эти вопросы неизменно приходится решать технологам, поварам, метрдотелям и всем тем, кто организует важную работу в кафе, барах и ресторанах - питание иностран­ных гостей.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям