І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

R-квадрат

 

0,9534

 

Нормований R-квадрат

 

0,9121

 

Стандартна похибка

 

0,0001

 

Спостереження

 

18

 

Дисперсійний аналіз

df

SS MS

F

Значимість F

Регресія 8

3,037 10-6 3.796-10-7

23,039

4,033E-05

Залишок 9

1,483 10-7      1,648 10-8

 

 

Разом 17

3,18510-6

 

 

Продовження табл. 1

 

Коефіцієн­ти

стандартна похибка

{-ста­тистика

Р-значення

Нижні 95%

Верхні

95%

Y-пере-

 

 

 

 

 

 

тинання

-0,080

0,021

-3,805

0,004

-0,1279

-0,0325

X 1

0,001

0,000

4,157

0,002

0,0004

0,0013

X3

1,221

0,241

5,072

0,001

0,6764

1,7654

X 4

0,804

0,285

2,822

0,020

0,1595

1,4486

X 5

0,002

0,000

4,353

0,002

0,0009

0,0029

X 9

0,011

0,003

4,008

0,003

0,0047

0,0167

X 10

-0,438

0,103

-4,264

0,002

-0,6705

-0,2057

X 11

0,093

0,023

4,114

0,003

0,0420

0,1447

X 12

0,535

0,119

4,489

0,002

0,2652

0,8041

Рівняння залежності ширини часток, що зрізаються, від вищеперелічених факторів наведено нижче:

b = -0,08 + 0,001 аЛ + 1,221тпр + 0,804-Ьбтр + 0,002атр + 0,011Rn -

- 0,438ЯШта +0,093 тгр + 0,535^тр . (1)

При вивченні загального впливу факторів на довжину зрізаних часток коре­ляційний аналіз дозволив виділити такі шість факторів, які дозволяють отримати рівняння з довірчим інтервалом 96%: щільність продукту р (Х4), маса одиниці продукту тпр (Х3), швидкість руху продукту по ситу исита (Х7), коефіцієнт тертя ртр (Х8), швидкість продавлювання продукту крізь отвори сита ипрпр (Х13), висота часток, що зрізаються h (Х14). Дані регресійного аналізу наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Регресійний аналіз впливу факторів на довжину зрізаних часток

_Регресійна статистика_

Множинний R 0,98199 R-квадрат 0,96431 Нормований R-квадрат 0,94484 Стандартна похибка 0,00009

Спостереження_18_

Дисперсійний аналіз

 

df

SS

MS F

Значимість F

Регресія

6

2,21110-6

3,685 10-7 49,536

2,508 10-7

Залишок

11

8,18310-8

7,439 10-9

 

Разом

17

2,293 10-6

 

 

 

Коефіціє- стандартна

^-ста-

Р-

Нижні

Верхні

 

 

нти

похибка

тистика значення

95%

95%

 

Y-перетинання 6,8810-5

0,0006

0,113

0,912

-0,001268

0,001406

 

X 2

2,0010-6

0,0000005

4,179

0,002

0,000001

0,000003

 

X3

8,8310-3

0,0085

1,034

0,323

-0,009962

0,027625

 

X 7

-8,7710-2

0,0299

-2,932

0,014

-0,153581

-0,021866

 

X 8

7,0410-4

0,0003

2,389

0,036

0,000055

0,001354

 

X 13

0,138

0,0758

1,814

0,097

-0,029369

0,304498

 

X 14

-0,176

0,7272

-0,242

0,813

-1,776568

1,424682

 

Рівняння залежності довжини часток, що зрізаються, від вищеперелічених факторів наведено нижче:

а = 6,8810-5 + 210-6 р + 8,8310-3 тпр - 8,87-10-2-iw> + 7,04-10-%тр +

+0,138ипрпр - 0,176h . (2)

Під час аналізу впливу робочих параметрів на висоту зрізаних часток h по­передньо проведена кореляція дозволила відокремити з загальної кількості фак­торів три: маса одиниці продукту тпр (Х3), реакція з боку сита Р*сита (Х10) та сила тертя (Х12). Це дозволило отримати рівняння з довірчим інтервалом 96,9%. Дані регресійного аналізу наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Регресійний аналіз впливу факторів на висоту зрізаних часток

Регресійна статистика

Множинний R

0,984

 

R-квадрат

0,969

 

Нормований R-квадрат

0,963

 

Стандартна похибка

5,3E-05

 

Спостереження

18

 

Дисперсійний аналіз

df

SS                 MS F

Значимість F

Регресія 3

1,251 10-6        4,171 10-7 146,965

8,1061510-11

Залишок 14

3,973 10-8        2,838 10-9

 

Разом 17

1,29110-6

 

 

Коефіцієн-

стандарт-    t-ста-         Р- Нижні

Верхні

ти

на похибка  тистика   Значення 95%

95%

Y-пере­тинання 0,00183 4,757 10-5 38,43 1,355 10-15 1,726 10-3  1,930 10-X 3 0,03367 2,387 10-3 14,10 1,146 10-9 2,855 10-2  3,879 10-X10 -0,0047 3,202 10-4 -14,79 6,133 10-10 -5,422 10-3 -4,049 10 X 12 0,01625 1,397 10-3 11,63 1,401 10-8 1,325 10-2  1,924 10-

Рівняння залежності висоти часток, що зрізаються, від вищеперелічених фа­кторів наведено нижче:

h = 0,00183 + 0,03367-гтіпр - 0,0047-R^ + 0,01625 Ртр . (3)

Крім того, можна казати про досить значну кореляцію між параметрами, що впливають на процес та рушійну силу F. Критичне значення коефіцієнта при кіль­кості ступенів свободи f = 15 становить гкр = 0,482 [4]. Так, коефіцієнти парної ко­реляції становили: F - аЛ r = 0,602; F - атертя r = 0,727; F - висота частки h r = -0,654; F - швидкість руху полотна r = -0,640; F - ^ертя r = -0,753; F - R;i r = 0,962; F -        r = 0,980.

Висновки. Наведені дані свідчать проте те, що дисперсний склад готового продукту нерівномірний. Це пов'язано з тим, що якнайменше два некерованих фактори мають вплив на зміну розмірів часток під час протирання. Отримані ем­піричні моделі дозволяють розрахувати параметри зрізаних часток та задати оп­тимальні робочі параметри для отримання більш рівномірного складу.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є отримання залежностей впливу різних параметрів процесу на дисперсний склад готового продукту в протиральних машинах.

Література

1. Заплетніков І.М. До питання вдосконалення протиральних машин / І.М. Заплетніков, В.А. Парамонова // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. праць. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. - Вип. 10. - С. 10-14.

2. Парамонова В.А. Анализ существующих конструкций протирочных машин // Пробле­ми техніки і технології харчових виробництв: Матер. міжвуз. наук.-практ. конф., 8-9 кві­тня 2004 року. - Полтава: ПУСКУ, 2004. - С. 84-86.

3. Заплетніков І.М. Аналіз впливу фізичних параметрів продукту на віброакустичні пара­метри протиральних машин / І.М. Заплетніков, Д.О. Єрьоменко, В.А. Парамонова // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр. - Донецьк: Дон­ДУЕТ, 2003. - Вип. 8. - С. 59-63.

4. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Ад­лер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. - М.: Наука, 1976.

5. Мачихин Ю.А. Реометрия пищевого сырья и продуктов: Справочник / Ю.А. Мачихин, А.В. Горбатов, А.С. Максимов, К. Коларов, Х.-Д. Чойшнер / Под ред. Ю.А. Мачихина. -М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.

УДК 687. 016.5

Захаркевич О.В., Савчук Н.Г.

РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ КРАЙОВИХ ЗРІЗІВ У ДВОСТОРОННІХ ВИРОБАХ

Розглянуто питання дослідження залежності між параметрами техно­логічної обробки крайових зрізів у двосторонніх виробах та товщина­ми матеріалів. На основі залежності отримані номограми для встано­влення параметрів технологічної обробки. Запропонована послідов­ність підбору оптимальних параметрів крайових швів для обробки крайових зрізів у двосторонніх виробах, що виготовлені із матеріалів різної товщини.

Постановка проблеми. Двосторонні вироби - це вироби, які експлуатують­ся з двох сторін і для яких відсутнє поняття правої і спідньої сторони. Двосторон­ні, як і односторонні вироби, повинні відповідати естетичним, функціональним, екс­плуатаційним, ергономічним і соціальним вимогам.

Функціонально двосторонні вироби є надзвичайно зручним одягом, оскільки забезпечують можливість використання однієї і тієї ж речі у різних умовах. Як-от строгий темний жилет може перетворитися на яскраву і цікаву річ, яку можна одягнути на вечірку. Такі речі можуть стати незамінними у гардеробі сучасної ді­лової жінки, дозволяючи їй бути одночасно досить строгою у повсякденному жит­ті і досить жіночною і привабливою у інші моменти життя. При цьому перетво­рення відбувається буквально за лічені секунди.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям