І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Проте двосторонні вироби є маловивченим асортиментом одягу. Зазвичай деталі різних шарів (сторін) двостороннього виробу проектуються однакової фо­рми, з однаковими припусками та членуваннями. Але це суперечить умові забез­печення відсутності потовщень на ділянці швів.

Крім того, для одягу без рукавів при використанні тканин контрастних кольо­рів для різних сторін виробу часто спостерігається таке негативне явище, як про­глядання нижнього шару, що на разі виконує роль підкладки, вздовж пройми, бо­рта, застібки, по низу рукава тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У багатьох роботах розглянуті особливості вибору прибавок для багатошарового одягу [1,2,3], проте в них не розглянуті питання вибору прибавок для двостороннього багатошарового одягу.

Широко представлені двосторонні вироби у періодичних виданнях, проте у них пропонуються готові лекала для виготовлення конкретного виробу із конкре­тної тканини. При цьому не пропонується жодного обґрунтування побудови крес­лень конструкцій, вибору прибавок та відсутні рекомендації щодо встановлення технологічних умов виготовлення виробу у разі вибору іншого виду матеріалу.

Постановка мети та завдань дослідження. Мета дослідження — розроби­ти послідовність підбору оптимальних параметрів крайових швів для обробки крайових зрізів у двосторонніх виробах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

• аналіз існуючих методів обробки крайових зрізів двосторонніх виробів;

• дослідження залежності між параметрами технологічної обробки крайо­вих зрізів у двосторонніх виробах та товщинами матеріалів.

Виклад основного матеріалу. Двосторонні вироби можуть бути як одно­шарові, так і багатошарові. Одношарові двосторонні вироби - це ті вироби, що виконують своє функціональне призначення за рахунок фактури матеріалу, його кольорового вирішення, а отже - переплетення та використаної пряжі.

Багатошарові двосторонні вироби мають значну різноманітність за рахунок використання матеріалів з різними фізико-механічними властивостями, різного переплетення, фактури, кольору, товщини. Тому вибір методу технологічної об­робки крайових зрізів набуває досить великого значення для забезпечення якіс­ного товарного вигляду швейного виробу.

Можливі варіанти технологічної обробки крайових зрізів представлені на рис. 1.

б

Рис. 1. Варіанти обробки крайових зрізів у багатошарових двосторонніх виробах: а - шов з кантом; б - обшивний; в - обкантовувальний

а

в

В процесі експлуатації часто виникають ситуації, коли нижній шар двошаро­вого виробу проглядає вздовж крайових зрізів. Тобто має місце ситуація, що представлена на рис. 2. Оскільки для двосторонніх виробів характерне викорис­тання контрастних матеріалів, то така ситуація є не завжди бажаною і негативно впливає на зовнішній вигляд проектованого виробу.

 

 

 

—І-

р

 

1

)

t

 

ь

 

1

 

 

 

 

 

 

(

Р

 

__ь_

а б в

Рис. 2. Розрахункові схеми оптимальних технологічних параметрів крайових швів у дво­сторонніх виробах: а - шов з кантом; б - обшивний; в - обкантовувальний

Оскільки при проектуванні різних шарів двосторонніх виробів використову­ється єдина базова конструкція зі сталими прибавками на силует, на свободу ру­хів та на пакет, то логічно припустити, що шар тканини, що на разі виконує роль підкладки, матиме надлишок ширини за рахунок прибавки на пакет, яка враховує його власну товщину. І саме цей надлишок ширини деталі спричинює появу "не­бажаного канта" вздовж крайового зрізу.

Для виробів без рукавів таким зрізом є зріз пройми, для виробів із застібкою посередині переду - бортовий зріз, для виробів із застібкою на спинці - середній шов спинки.

Згідно зі схемами на рис. 2 необхідною і достатньою умовою відсутності не­бажаного «канта» є така умова:

b <a, (1)

де b - половина надлишку ширини, мм;

a - відстань від згину до оздоблювальної строчки, мм.

Подальші розрахунки виконані для екстремальної ситуації щодо зміщення нижнього шару матеріалу: тобто для випадку, коли весь надлишок ширини деталі зміщується у одну сторону і утворюється максимально можливий «кант».

Згідно з [1,3] прибавка на пакет залежить від товщини пакета і від централь­ного кута, що утворюється нормалями, котрі обмежують дугу тіла.

Якщо товщина пакета матеріалу по всій довжині дуги постійна, то величина прибавки ПП визначається за формулою:

ПП = tn а , (2)

де tji - товщина пакета матеріалу, мм; а - центральний кут, рад. Тоді надлишок ширини нижнього шару двостороннього виробу дорівнює різ­ниці між прибавками на товщину матеріалу верхнього та нижнього шару.

2b = ППв ППН, (3)

де ППв - прибавка на товщину пакета матеріалу верхнього шару виробу, мм; ППн - прибавка на товщину пакета матеріалу нижнього шару виробу, мм.

Оскільки згідно з [3] прибавка на пакет складається із суми прибавок на то­вщину самого матеріалу та шарів матеріалів, що лежать нижче нього, то з ураху­ванням формули 2 вираз 3 набуває такого вигляду:

b = 0,5tm а , (4)

де гпв - товщина верхнього шару матеріалу, мм.

За формулою 4 виконані розрахунки мінімально допустимої відстані від зги­ну до оздоблювальної строчки у двосторонніх виробах.

Проаналізувавши існуючий асортимент одягу за літературними джерелами та періодичними виданнями зробили висновок, що двосторонніми можуть бути ви­роби як жіночого, так і чоловічого та дитячого одягу. А саме: спідниці, сукні, топи, блу­зи, жилети, жакети, куртки, пальто. Тому проведено окремі розрахунки для жіночих, чоловічих та дитячих виробів. Товщина матеріалу змінювалась у межах від 0,05 мм до 0,4 мм. (згідно [3]).

Для досліджень використані рекомендації ЄМКО РЕВ щодо величин центральних кутів для відповідних конструктивних ділянок швейних виробів.

Отримані розрахункові мінімально допустимі відстані від згину до оздоблю­вальної строчки на ділянці пройми, борта та застібки на спинці. На рис. 3 пред­ставлені залежності розрахованого параметру від товщини матеріалу для ділян­ки пройми швейних виробів без рукавів жіночого, чоловічого та дитячого асорти­менту.

1 0,2 I 018

g- 0 14

£ 0 12

S 0 08 £ 0 06 i 0 04

0 02

0,3 0,35 0,4 Товщина матеріалу, мм

дівчатка, хлопчики

0.35 0.4

а пройма спинки, застібка на пілочці

б пройма пілочки, застібка на пілочці

в пройма пілочки, застібка на спинці

г пройма спинки, застібка на спинці

Рис. 3. Залежності технологічних параметрів обробки крайових зрізів двосторонніх

виробів від товщини матеріалу

0.25

0.2

0.15

I

0,2

0,25

0.2

0.25

Як видно із графіків на рис. 3, відстань від згину до оздоблювальної строчки зростає прямо пропорційно товщині верхнього шару матеріалу. Оскільки у дво­сторонніх виробах кожний із шарів матеріалу стає верхнім почергово (у залежно­сті від умов експлуатації), то доцільно розрахунок параметрів крайових швів про­водити для матеріалу із більшою товщиною.

Як бачимо, отримані графіки можуть бути використані як номограми для встановлення мінімальної відстані від згину до оздоблювальної строчки на діля­нці пройми двосторонніх швейних виробів без рукавів будь-якого асортименту.

Отже, для встановлення оптимальної відстані від згину до оздоблювальної строчки у двосторонніх виробах необхідно виконати таку послідовність дій:

• визначити вихідні дані: товщину використовуваних матеріалів, асорти­мент, крій;

• встановити конструктивні ділянки, на яких можливе проглядання нижньо­го шару матеріалу;

• порівняти значення товщин матеріалів;

• провести розрахунок за формулою 4 або використати відповідну номо­граму, використавши більше значення товщини матеріалу.

Висновки. Отримані результати дозволяють розробити алгоритм підбору оптимальних параметрів крайових швів для обробки крайових зрізів у двосторон­ніх виробах будь-якого асортименту.

Література

1. Конструирование одежды с элементами САПР / Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: Лег-промбытиздат, 1988. - 464 с.

2. Бочкарева В.Е. Выкройки для женщин шикарных размеров: Модели на любую фигуру.

- М.: РИПОЛ классик, 2006. - 608 с.

3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы.

- Т. 1. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. - 163 с.

УДК 637.247:663.674

Золотухіна І.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОРОЗИВА, ЯКЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ М. ХАРКОВА

Проведено дослідження та представлено порівняльну характеристику морозива у глазурі та ароматизованому покриві за органолептичними та фізико-хімічними показниками

Морозиво - повноцінний продукт харчування, який містить всі необхідні для організму людини речовини в збалансованих співвідношеннях і в легкозасвоюва­ному стані. Цей продукт користується попитом серед людей всіх вікових груп різ­них верств населення [1].

Останнім часом в Україні істотно збільшився асортимент морозива, що ви­робляється. Виявлено, що великий сегмент асортименту займає морозиво з різ­ними видами глазурі (шоколадною, молочно-шоколадною, вершково-кремовою, крем-брюле, плодово-ягідною) та ароматизованих покривів [2].

Отже, дослідження товарознавчої характеристики даного виду морозива є актуальним. Це визначило напрямок нашої подальшої роботи.

Метою даної роботи є вивчення існуючого асортименту та оцінка якості (фі-зико-хімічних та органолептичних показників) морозива у глазурі різних фірм­виробників як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, яке реалізується на ринках та супермаркетах міста Харків.

Об'єктом досліджень у ході роботи служило морозиво різних фірм-виробників як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які реалізуються у тор­говельній мережі м. Харкова:

1. Морозиво ванільно-шоколадне "Танго", СУІП "Полюс ЛТД", м. Харків.

2. Морозиво ескімо "Шедевр" з топінгом "вишня " в шоколадній глазурі, СУІП "Полюс ЛТД", м. Харків.

3. Морозиво з карамеллю "SNICKERS", UAB MASTERFOODS, Франція.

4. Морозиво "Лев" двошарове ванільно-горіхове у горіховій глазурі з фун­дуком, ТОВ "Ласунка", м. Дніпропетровськ.

5. Морозиво пломбір крем-брюле "Улюблене" з маком у білій глазурі з ку­нжутним насінням, ТОВ "Ласунка", м. Дніпропетровськ.

6. Морозиво "Максібон" (Maxibon) з печивом і горіхами в глазурі, ВАТ "Хла-допродукт", РФ Краснодарський край, м. Тимашевськ.

7. Морозиво ескімо пломбір-йогурт у малиновій глазурі "Цьом-цьом", ТОВ "Айс-Запоріжжя", м. Запоріжжя.

8. Морозиво ескімо "Моя корівка" в шоколадній глазурі, ТМ "Рудь", ВАТ "Житомирський маслозавод", м. Житомір.

9. Морозиво пломбір з фруктовою ананасовою карамеллю в білому арома­тизованому покриві "Турбо", ТМ "Хладик" АТЗТ "Хладопром", м. Харків.

10. Морозиво "Каштан Український" пломбір шоколадний, ТМ "Троянда", м.

Київ.

При вивченні якості морозива основну роль грають органолептичні показни­ки: зовнішній вигляд, колір, смак і запах.

Зовнішній вигляд, колір, якість упакування і маркування морозива, глазурі та ароматизованого покриву визначали візуально. Смак, аромат, консистенцію мо­розива, глазурі та ароматизованого покриву визначали у ході органолептичного аналізу.

Визначення масової частки жиру проводили за ГОСТ 5867, сахарози - за ГОСТ 3628, сухих речовин - за ГОСТ 3626. Кислотність визначали за ГОСТ 3624­92, фізико-хімічні показники - за ГОСТ 30004.2 [3].

Результати проведення органолептичної оцінки представлені у табл. 1, 2.

Таблиця 1

Органолептична оцінка глазурі та ароматизованих покривів морозива

Наймену­вання зра­зків

Органолептичні показники глазурі та ароматичних покриттів

 

Зовнішній вигляд

Консистенція

Колір

Смак та аромат

1

2

3

4

5

За стан­дартом

Рівна, недеформова-на поверхня, наяв­ність часток напов­нювача у разі його ви­користання

Глазурі - однорі­дна, достатньо густа; ароматизо­ваного покриву -однорідна, твер­да, хрупка

Рівномір­ний, відпо­відний до кольору ба­рвника

Чисті, властиві да­ному виду глазурі або ароматизовано­му покриву

Зразок 1

Рівна, недеформова-на поверхня із вафе­льними крихтами

Однорідна, до­статньо густа

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі

Зразок 2

Рівна, недеформова-на поверхня

Однорідна, до­статньо густа

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі

1І2 І З І       4       І 5

Зразок З

Поверхня глазурі за­бруднена розплавле­ним морозивом, наяв­ність часток горіхів

Однорідна, доста­тньо густа

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі, горіхів

Зразок 4

Рівна, недеформова-на поверхня, наяв­ність часток горіхів

Однорідна, доста­тньо густа

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі, горіхів

Зразок 5

Відшарування глазурі, на поверхні - кунжут­не насіння

Однорідна, доста­тньо густа

Рівномір­ний, білий

Чисті, властиві да­ному виду глазурі, кунжутному насінню

Зразок 6

Рівна, недеформова-на поверхня, наяв­ність часток горіхів, печиво

Однорідна, доста­тньо густа

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі, печива, горіхів

Зразок 7

Морозиво у вигляді серця; має рівну, не-деформовану повер­хню

Однорідна, твер­да, хрупка

Рівномір­ний, мали­новий

Чисті, з присмаком малини

Зразок 8

Рівна, недеформова-на поверхня

Однорідна, доста­тньо густа

Рівномір­ний, світло-коричневий

Чисті, властиві да­ному виду глазурі

Зразок 9

Рівна, недеформова-на поверхня

Однорідна, твер­да, хрупка

Рівномір­ний, білий

Чисті, властиві да­ному виду аромати­зованого покриву

Зразок 10

Рівна, недеформова-на поверхня

Однорідна, доста­тньо густа

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям