І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Рівномірний

Чисті, властиві да­ному виду глазурі

Таблиця 2

Органолептична оцінка морозива

Наймену­вання зра­зків

Органолептичні показники морозива

 

Смак та запах

Консистенція

Колір

1

2

З

4

За стан­дартом

Чисті, характерні для даного виду морозива та застосованої сиро­вини

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, характерний для даного виду морози­ва, а із застосуванням барвників - відповідає кольору барвника

Зразок 1

Чисті, характерні для даного виду морозива, із присмаком ванілі

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, наявність двох шарів - білого та шоколадного

Зразок 2

Солений присмак, то-пінг - смак вишні

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, білий; топінг - притаманний вишні

Зразок З

Чисті, характерні для даного виду морозива, з присмаком карамелі

Груба, льодяниста струк­тура

Однорідний, білий; кара­мель - світло-коричневий

Зразок 4

Чисті, характерні для даного виду морозива, з ванільно-горіховим присмаком

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, наявність двох шарів - білого та світло-коричневого

Продовження табл. 2

1І2 І З І 4

Зразок 5

Чисті, характерні для морозива крем-брюле, з присмаком маку

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора, з ма­ковим наповнювачем

Однорідний, характерний для морозива крем-брюле, з вкрапленням макового наповнювача

Зразок 6

Чисті, характерні для даного виду морозива, з присмаком печива та горіхів

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, характерний для даного виду морози­ва, з вкрапленням часток шоколаду

Зразок 7

Чисті, характерні для морозива пломбір-йогурт, з присмаком малини

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Наявність двох однорід­них шарів - білого та ро­жевого

Зразок 8

Чисті, характерні для даного виду морозива з присмаком карамелі

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Характерний для даного виду морозива - відпові­дає кольору барвника

Зразок 9

Чисті, характерні для морозива пломбір, з присмаком ананасової карамелі

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, характерний для даного виду морози­ва, колір наповнювача відповідає кольору барв­ника

Зразок 10

Чисті, характерні для морозива пломбіру шоколадного

Однорідна, достатньо тверда, без органолепти­чно відчутних грудочок жиру, стабілізатора

Однорідний, характерний для даного виду морози­ва

Вивчення органолептичних показників глазурі та ароматизованого покриву морозива (табл. 1) показало таке. Зовнішній вид зразка морозива №З має нега­тивну оцінку - поверхня глазурі забруднена розплавленим морозивом. Причиною цього може бути недостатнє охолодження (заморожування) порції морозива пе­ред зануренням його у глазур. Також дефект зовнішнього вигляду має зразок №5: спостерігається відшарування глазурі. Причиною цього є механічне пошко­дження порції морозива. За іншими показниками всі зразки відповідають вимогам стандарту.

Органолептична оцінка морозива у глазурі та ароматизованому покриві по­казала, що не всі зразки відповідають вимогам нормативної документації. Так, зразок №2 має солений присмак, що можна пояснити використанням у рецептурі для суміші фальсифікованого сіллю сухого молока або протіканням розсолу крізь тріщину у формах ескімо-генератора. Зразку №З притаманна груба, льодяниста структура, мабуть, як слідство впливу на морозиво підвищення температури та її зниження (відтаювання та заморожування). За іншими органолептичними показ­никами всі зразки мають високі показники.

Результати дослідження фізико-хімічних показників морозива (без ураху­вання добавок, глазурі, вафель, крему) наведено у табл. З.

Як видно з табл. З, відхилення за всіма фізико-хімічними показниками не­значні.

Таким чином, можна зробити висновок, що всі досліджувані зразки морозива вітчизняного виробництва були високої якості, приготовлені з дотриманням всіх умов виробництва даного виду продукту і дотриманням санітарних норм. Тоді як морозиво з карамеллю "SNICKERS", виробництва UAB MASTERFOODS (Фран­ція), мало ряд дефектів.

Фізико-хімічні показники морозива

Найменування зразка

Фізико-хімічні показники

 

Масова частка, %

Загальна масова частка речовин, %

Кислотність, °Т

 

жиру

цукрози

 

 

За стандартом

15,0±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

22

Зразок 1

14,8±0,4

14,0±0,З

ЗЗ,8±0,9

20

Зразок 2

15,0±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

22

Зразок З

15,0±0,4

1З,5±0,З

ЗЗ,5±0,8

22

Зразок 4

14,8±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

21

Зразок 5

15,0±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

22

Зразок 6

14,8±0,4

14,0±0,З

ЗЗ,8±0,9

20

Зразок 7

15,0±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

20

Зразок 8

15,0±0,4

1З,5±0,З

ЗЗ,5±0,8

22

Зразок 9

14,8±0,4

14,0±0,З

З4,0±0,9

21

Зразок 10

14,5±0,З

1З,8±0,З

ЗЗ,З±0,8

21

Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що вітчизняні виро­бники випускають стандартну продукцію, що за своїми органолептичними і фізи-ко-хімічними показниками відповідає вимогам нормативної документації на даний вид продукту. Вітчизняні виробники здійснюють суворий контроль за виробницт­вом своєї продукції, тому що у всіх досліджених зразків не було виявлено яких-небудь дефектів, викликаних порушенням технологічного процесу виробництва морозива або недотриманням санітарних умов при виробництві даного виду про­дукту, на відміну від зразків імпортного морозива. На наш погляд, для того щоб запобігти виникненню дефектів морозива, необхідно: підвищувати контроль і ви­моги до сировини та матеріалів, що використовуються у виробництві, до скла­дання і додержання рецептур; суворо додержуватись всіх вимог технології, чіткої роботи обладнання та додержання правил його використання; постійно здійсню­вати технологічний та технохімічний контроль на всіх етапах виробництва; конт­ролювати та підтримувати належний санітарно-гігієнічний стан підприємства.

Література

1. Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецеп­туры. - Т. 4. Мороженое - СПб: ГИОРД, 2002.- 184 с.

2. Обзор рынка мороженого в Украине // Мороженое и замороженные продукты. - 2004. - № 12. - С. 20-22.

3. Товарознавство молочних товарів: Навчальний посібник // За заг. ред. проф. В.М. Коз-

лова. - Х.: ХДУХТ, 2004. - С. 89-102.

УДК ЗЗ8: 658.З.

Кліяненко Б.Т., Попова І.А.

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ У ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Постановка проблеми. Накопичений у вітчизняній і світовій практиці досвід еволюційного розвитку суспільних відносин свідчить про те, що, при всьому різ­номанітті соціально-політичних форм організації взаємодії людей в суспільстві центральною проблемою є мотивація і стимулювання праці.

Систем матеріального стимулювання, які діють на підприємствах, недостат­ньо, щоб зацікавити колективи їх структурних підрозділів в розробці і ухваленні рішень, які спрямовані на підвищення ефективності роботи.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам стимулювання праці і мотивації присвячено багато наукових робіт. Серед вітчизняних вчених-економістів, що до­сліджують проблеми економіки праці і виробництва, продуктивності праці і сти­мулювання її зростання, можна назвати таких, як А.І. Акмаєв, Д.П. Богиня, Веде-рніков М.Д., Гордієнко В.Д., Гриньова В.М., Єськов О.Л., Калина А.В., А.М. Колот, Е.М. Лібанова, 1.1. Лукінов, Н.Д. Лук'янченко, О.Ф. Новікова, В.В. Онікієнко, С.І. Пирожков, М.Д. Прокопенко, О.А. Турецький, О.М. Уманський та ін.

Проведені дослідження літературних джерел свідчать, що під мотивацією розуміють сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників, які спонукають індиві­да поводитися певним чином. Під стимулюванням розуміють вплив на трудову поведінку працівника при створенні таких умов, які б спонукали його діяти певним чином [1,2,З].

Досліджуючи питання стимулювання праці М.Д. Ведерніков запропонував інтегральну систему оплати праці, яка заснована на об'єднанні окремих елемен­тів різних форм та систем оплати праці. При цьому заробітна плата одночасно виступає як ціна робочої сили і як форма розподілу праці [4,с. 196].

О. Л. Єськов та А.М. Колот відзначають, що важлива роль на підприємствах у системі стимулювання відводиться преміюванню за основні результати госпо­дарської діяльності [1; 5,с. 178].

В ринкових умовах роботодавець має право самостійно встановлювати сис­тему преміювання. Однак вона не виконує стимулюючого ефекту, якщо премії дуже низькі, тобто нижче 10% від посадового окладу чи тарифної ставки. Таким чином, в роботі «Управління трудовим потенціалом» автори відзначають, що не­обхідно забезпечити відповідність розміру заохочення та індивідуального вкладу робітника та пропонують багатофакторну модель залежності розміру матеріаль­ного заохочення робітника від виробітку, стажу, фактично відпрацьованого часу, якості виробленої продукції та професійно-кваліфікаційної характеристики робіт­ника. Впровадження цієї системи стимулювання праці спрямовано на ефективне використання трудового потенціалу підприємства, що дозволяє зберегти високо­кваліфіковані кадри в промисловості та забезпечити ріст рівня життя населення

[6].

Значні аспекти теорії і практики мотивації праці на підприємствах в ринкових умовах до кінця не реалізовані. Вимагають подальшого дослідження питання вдосконалення системи стимулювання працівників на сучасному етапі розвитку економіки.

Мета дослідження. Метою дослідження цієї роботи є обґрунтування раціо­нальних систем стимулювання праці на сучасних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним мотивуючим чинни­ком, який спонукає працівників до ефективної праці, є оплата праці.

Розвиток ринкових відносин приводить до появи різних форм оплати праці, що сприяють підвищенню продуктивності праці і істотному впливу на ефектив­ність діяльності підприємств.

На підприємствах з розширеною торговою мережею форма оплати праці ви­глядає таким чином: менеджер по збуту одержує винагороду при виконанні їм норми продажу щодня. Розмір винагороди може залежати від об'єму реалізації і глибини просування на ринок.

В торгових підприємствах для менеджерів по збуту може розроблятися тиж­нева преміальна сітка, розмір премії якої визначається в розмірі 5-7% від загаль­ного об'єму реалізації за тиждень. Заробітна платня апарату управління зале­жить від об'єму реалізації по фірмі в цілому, тобто керівництво одержує обумов­лену в договорі ставку плюс 2% від тижневого об'єму реалізації по підприємству в цілому.

У фірмах, які постійно привертають дистриб'юторів, система оплати праці полягає у тому, що чим більше кожний з розповсюджувачів приверне помічників і таким чином створить мережу, тим вище його заробітна платня. В таких органі­заціях, залежно від мережі реалізаторів, дистриб'ютор одержує знання, отже за­робітна платня залежить не тільки від об'єму продажів, але і від знання.

В посередницьких структурах організація системи оплати праці будується таким чином: в кінці місяця розраховується загальна сума комерційної винагоро­ди, з якої віднімається комерційна винагорода директора, а сума, що залишила­ся, розподіляється таким чином:

З0% - в рівних частках між менеджерами з продажу;

40% - пропорційно об'єму продажів кожного менеджера;

20% - пропорційно кількості покупців кожного менеджера;

10% - пропорційно кількості покупців, які знов були привернуті до співпраці

[7, с. 218-220].

У ряді невеликих спільних підприємствах розмір заробітної платні працівни­ка підприємства обумовлений в договорі. При цьому директор підприємства що­дня встановлює об'єм робіт кожному співробітнику. Якщо робота термінова і ви­магає додаткового часу, то в буденні дні кожна година затримки на роботі опла­чується з коефіцієнтом 1,5, а у вихідні - 2. У разі затримки на роботі співробітник відзначає в спеціальному журналі обліку час, що затрачує, і з обов'язковою вказі­вкою того, що він зробив. Як бачимо, така система оплати праці дозволяє дисци­плінувати співробітників.

В ринкових умовах господарювання нарахування заробітної платні необхід­но здійснювати залежно від результатів праці і в той же час впливати на його по­казники (продуктивність праці, стимулювання розвитку виробництва і т.д.). В да­ний час заробітна платня в Україні втратила ці функції, і це не дозволяє ефекти­вно впливати на процеси, пов'язані зі спадом виробництва, досягненням стабіль­ності в економіці.

Тому метою створення бази мотиваційного механізму підвищення трудової активності працівників є кардинальна зміна принципів організації оплати праці.

В країнах з розвиненою економікою велике значення приділяється стиму­люючій ролі тарифної заробітної платні, в основу якої покладена концепція гнуч­кого тарифу.

Відповідно до цієї концепції розроблена модель заробітної платні, при якій розмір тарифу поставлений в залежність від результату праці, одержала назву компромісної. Така система заробітної платні дозволяє керівнику одночасно сти­мулювати підвищення виробітку і контролювати заробітну плату, пов'язуючи її зі змінами продуктивності праці.

Одним з напрямів вдосконалення тарифної заробітної платні, заснованої на концепції гнучкого тарифу, є стимулювання персоналу за оцінкою заслуг, яка за­стосовується у разі великих відмінностей в кваліфікаційному рівні і практичному досвіді співробітників. Робітник може проявити себе, поглиблюючи свої знання, удосконалюючи свої уміння і тим самим, впливаючи на ефективність роботи під­приємства. Метод оцінки заслуг полягає в щорічній атестації, мета якої - визна­чення професійної компетентності працівників, виявлення їх потреб в професій­ному навчанні, визначення побажань, що стосуються трудових показників пра­цівника.

Поширеним методом стимулювання підвищення якості продукції є система індивідуального преміювання залежно від відсотка браку.

Основне місце в системі підвищення якості і продуктивності праці одержали гуртки контролю якості, які дозволяють підвищити індивідуальну майстерність і творчі здібності робітників і використовувати їх для підвищення ефективності ви­робництва. Гуртки якості дають можливість працівникам для самовираження, простір для відчуття причетності до справ підприємств.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям