І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Середня

Крій

Сорочковий

Форма рукава

Вузький прямий

 

Прямий з напуском, зібраний донизу

Довжина виробу

Лінія талії

 

10 см. нижче талії

Довжина рукава

До зап'ястя

 

7/8

Конфігурація лінії плеча

Округла

Довжина плеча

Подовжена

 

Природна

Ступень прояву лінії талії

Підкреслена

 

Природний

Ступень прояву лінії грудей

Не підкреслена

Рівень лінії пройми

Занижений

2. Проведено аналіз орнаментального наповнення. Приклад викладено у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика орнаментального наповнення форм верхніх трикотажних виробів 1951 - 2005 рр., з елементами зорових ефектів (на прикладі 1951 р.)

Роки

Орнамент

Ступінь заповнення площини виробу

Засіб відтворення орнаменту

1951

Смуга (рапорт)

Повне

Структура переплетення

 

 

Заповнення стану

Кольорова структура

 

Пляма + лінія (моно­рапорт)

Часткове заповнення виробу

 

 

Смуга (монорапорт)

Часткове заповнення стану

 

3. Проведено аналіз зорових елементів та ефектів, як інструменту формо­утворення трикотажних виробів (табл. 3).

В результаті проведення аналізу були виявлені основні тенденції моди за кожне п'ятиріччя, визначено тенденції, які теоретично можуть бути створені або підкреслені за допомогою візуальних елементів. Тенденції моди. щодо до зміни структури форми, були визначені з табл. 1, як найбільш характерними для того або іншого періоду, або як таки, котрі найбільш часто зустрічаються в тому або іншому періоді. Були встановлені наступні основні параметри форми, які визна­чають тенденцію моди та можуть бути візуально модифіковані за допомогою зо­рових ефектів: геометричний вид форми, конфігурація плеча, ступінь виявлення та ширина лінії грудей, конфігурація лінії пройми, ступінь виявлення та рівень та­лії, ступінь виявлення та ширина стегон, пропорційне співвідношення частин ви­робу.

Таблиця 3

Визначення зорових елементів та ефектів, які приймають участь у формоутворенні верхніх трикотажних виробів 1951 - 2005 рр., в залежності від тенденції моди

(на прикладі 1951 - 55 рр.)

а т

п

я н н е

ш

н е м З

Елементи створення

Смуга/ лінія

Пляма

Лінія / пляма

Засіб створення

Зорова дія

1. Повне або часткове запов­нення виробу (прямі, горизон­тальні)

Діє оцінка ширини лінії на різних ді­лянках

 

Діє переоцінка заповненого простору

2. Розташування під кутом до лінії талії (симетрично від­носно центральної осі, умов­ний центр сходження - цен­тральна ось, нижня частина фігури).

Коректує направлення силуетних лі­ній стану.

Визначає центр сходження тектоніч­них лінії форми

3. Створення лініями прихо-     Перспективні оцінки розмірів. ваної перспективи

3. Комбінація 1 и 2 .

4. Заповнення верхньої час-     Розширення верхньої частини виро-тини стану та рукавів. бу.

5. Розташування плями у центрі виробу як у «рамці»

Діє оцінка розмірних характеристик плями.

Направлення руху плями Коректує направлення силуетних ліній стану.

7. Підкреслення коміра, плеч

Діє оцінка ширини лінії на різних ді­лянках

9. Підкреслення, визначення талії.

Діє оцінка ширини лінії на різних ді­лянках

8. Комбінація 5. и 1 (горизонтальні та вертикальні)

Наступним етапом роботи постає експериментальна розробка серії моде­лей, розроблених на однієї конструктивної основі. Для цього були розроблені схематичні ескізи моделей трикотажних виробів, де зміняється тільки внутрішнє наповнення виробу. На малюнку 3 розроблені експериментальні моделі, де візу­ально коректуються параметри форми в залежності від тенденції моди: геомет­ричний вид форми (А), конфігурація плеча (Б), ступінь виявлення та ширина лінії грудей (В), конфігурація лінії пройми (Г), ступінь виявлення та рівень талії (Д). Основою для розробки експериментальних моделей на малюнку 4 виступає уяв­на модна тенденція звуження та підкреслення талії, крім того показані варіації з зміною рівня талії. Методикою до розробки моделей став приклад візуального моделювання форми вказаний в табл. 3.

Висновки. В наслідок проведеного дослідження, були встановлені осно­вні тенденцій моди, які характерні для верхніх трикотажних виробів, та встанов­лені основні принципи їх втілення на візуальному рівні. Встановлені основні за­соби створення візуальних корективів, які приймають участь в моделюванні фо­рми і можуть бути використаними для втілення тенденцій моди без зміни конс­труктивних характеристик форми. Основні результати дослідження є актуальни­ми і можуть бути використаними на етапі ескізного проектування одягу. Наступ­ним завданням роботи є визначення співвідношенні отриманих результатів з ма­теріалом (урахування властивостей переплетення, сировини).

А Б В Г Д

Рис. 3

Рис. 4

Література

1. Основы теории проектирования костюма: Учеб. для вузов / Под ред. Т.В. Козловой. -М.: Легрпомбытиздат, 1988.

2. Толкачева А.И. Дизайн трикотажных изделий. - СПб.: Специальная литература, 2004. - 159 с.

3. Корольова М.В., Ніколаєва Т.В. Аналіз форми костюма на основі теорії зорового сприйняття // Теорія і практика матеріально-художньої культури. VIII електронна науко­ва конференція. - Харків: ХДАДМ, 2006. - 88 с.

4. Корольова М.В., Ніколаєва Т.В. Дослідження засобів візуального формоутворення трикотажних виробів 1951 - 2005 рр. // Теорія і практика матеріально-художньої куль­тури. VIII електронна наукова конференція. - Харків: ХДАДМ, 2006. - 88 с.

УДК 005.8

Кортелева Н.В.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ

Постановка проблемы в общем виде и её связь с научными задачами.

По своей сути любой проект предполагает разработку и внедрение определен­ных продуктов или процессов, приводящих к совершенствованию предприятия. Внедряемые продукты или процессы являются новыми, что дает основание го­ворить о проектах как об инновациях, а об управлении проектами как об иннова­ционном процессе. В рамках этого целесообразно определиться с пониманием и содержанием управления проектами как управления инновационным процессом на предприятии.

Анализ последних исследований и публикаций. Современная организа­ция способна существовать и успешно конкурировать на рынке лишь при усло­вии постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия ведения биз­неса. Ускорение ритма современной жизни, изменчивость окружающей среды усиливает нестабильность функционирования компаний, заставляет их прово­дить частые и быстрые изменения, подстраиваться под изменения внешних ус­ловий. Справляться с этой задачей позволяет проектная деятельность. «Преус­певающая компания сегодня - это компания, успешно реализующая проекты»[1].

Управление проектами за последнее время завоевало признание как наи­лучший метод планирования и управления реализацией инвестиционных проек­тов. В настоящее время значимая часть деятельности организаций является проектной. «Имеющаяся тенденция к еще большей динамике и изменчивости окружающей среды ведет к тому, что в обозримом будущем деятельность ком­паний на 100% будет проектной»[2].

Существует множество определений понятия «проект». Вот некоторые из них. Проект - «это что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие»[3], это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг.

"Временное" означает, что у любого проекта есть начало и завершение, ко­гда достигаются поставленные цели либо возникает понимание, что эти цели не могут быть достигнуты. "Уникальных" означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных продуктов и услуг.

«Проект - уникальная деятельность, предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений»[4].

Цель статьи. Целью статьи является теоретико-этимологическое исследо­вание управления проектами как инновационного процесса.

Результаты исследования. Авторитетная в области управления проекта­ми организация Project Management Institute определяет проект как "совокуп­ность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимост­ным и временным затратам как по качественным, так и по количественным пока-зателям"[5]. Под проектом понимается система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объ­ектов, технологических процессов; технической и организационной документа­ции для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению.

Работа в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходи­мую для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уровня). Таким образом, работа является основным элементом (дискретной, компонентой) деятельности на самом нижнем уровне детализации, на выполне­ние которого требуется время, и который может задержать начало выполнения других работ. Момент окончания работы означает факт получения конечного продукта (результата работы). Работа является базовым понятием и предостав­ляет основу для организации данных в системах управления проектами. Напрактике для ссылки на детальный уровень работ часто используется термин задача. В общем смысле эти два термина являются синонимами. Термин зада­ча, однако, принимает и другие формальные значения в специфических контек­стах планирования. Таким образом, в современном понимании проекты - это то, что изменяет мир: строительство дома или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, разработка новой техники, создание кино­фильма, развитие региона - это все проекты.

Все проекты обладают общими свойствами: включают координированное выполнение взаимосвязанных действий; имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; все в некоторой степени неповто­римы и уникальны. Проект предполагает комплекс взаимосвязанных целей. Предполагается точное определение и формулирование целей, начиная с выс­шего уровня, с постепенной детализацией на нижних уровнях. При нарушении синхронизации взаимосвязанных задач (операций), когда одни не могут быть на­чаты, если не завершены другие, весь проект может быть поставлен под угрозу. Взаимосвязи могут быть как очевидными, так и представлять более сложный ха­рактер взаимодействия. «Проект - это сложная система, состоящая из взаимо­связанных динамических частей, требующая особого подхода к управлению» [6]. Проект заканчивается по достижению основных целей. Значительная часть уси­лий направлена именно на обеспечение сроков реализации проекта.

Отличие проекта от производственной системы заключается в его одно­кратности и уникальности. Степень уникальности проектов может сильно отли­чаться для разных проектов. Источники уникальности могут иметь разную при­роду, в том числе в специфике конкретной производственной ситуации. Степень уникальности обычно определяется возможностью использования прошлого опыта. Среди основных признаков проекта выделяют [7]: уникальность и непо­вторимость целей и работ проекта; координированное выполнение взаимосвя­занных работ; направленность на достижение конечных целей; ограниченность во времени (наличие начала и окончания); ограниченность по ресурсам.

Любой проект существует не изолированно, а в окружении множества раз­личных субъектов и - соответственно - под влиянием оказываемого ими влия­ния. По своей сути проект формируется для разработки и внедрения чего-либо нового на предприятии. Следовательно, сама система управления проектами должна ложиться в основу инновационной политики предприятия.

Основу инновационной политики на промышленных предприятиях ведущих отраслей создают инновации продукции. Они являются решающими с точки зре­ния обеспечения выполнения главного предназначения предприятия удовле­творять определенный круг потребностей. Однако необходимо одновременно учитывать связи с другими сферами инновационной деятельности, т. е. с инно­вациями процессов, рабочей силы и управленческой деятельности, которые очень часто вызываются инновациями продукции и как таковые обусловливают успешную и эффективную реализацию последних. Следовательно, инновации продукции целесообразно формировать в рамках создания системы проектиро­вания, которая в состоянии связать данные инновации продукции со всеми сфе­рами деятельности предприятия, так как в ходе деятельности предприятия прак­тически невозможно провести точную границу между отдельными типами инно­ваций. Система проектирования продукции является необходимой, так как неяс­ной является граница между инновацией рабочей силы и инновацией управлен­ческой деятельности, поскольку человек является носителем управленческой деятельности, главной движущей силой реализации инновации как формы (ор­ганизации), так и методов, способов и средств управленческой работы.

Далее следует подчеркнуть, что на предприятии практически не существуют изолированные инновации, т.е. система проектирования предполагает форми­рование целостного, системного инновационного процесса. Например, иннова­ционный замысел в области продукции, как правило, непосредственно влечет за собой необходимость обеспечения соответствующих инноваций процессов, а нередко также и инноваций в области рабочей силы и управленческой деятель­ности. Конкретно это означает, что замысел обновления продукции может вы­звать повышение требований к профессиональному уровню и метода работы:

в проектировании (прогрессивная концепция продукции);

в конструировании (более сложное моделирование при обеспечении расчетов конструкции, выборе материалов, профилировании, установле­нии допусков и т. д.);

технологии (новые инструменты, материалы, технологические процессы);

• изменение требований к производственной, измерительной, вспомога­тельной технике и соответствующей профессиональной подготовке лю­дей, организации и управлению их работой.

С точки зрения оценки информационных источников для формирования системы проектирования продукции важно то, с каким опережением по отноше­нию к ожидаемой реализации на рынке возникают инновационные замыслы и проекты. И хотя при точном анализе ситуация выглядит более сложной (анализы ожидаемого эффекта, полученного за счет временного опережения, по сравне­нию с расходами на обеспечение необходимой информации), различные источ­ники с разным опережением сигнализируют

Анализ показывает, что подсистемы информационного обеспечения вне­дрения новых изделий и технологий в используемых до сих пор информацион­ных системах предприятий лишь в малой степени интегрированы с информаци­онным обеспечением принятия решений в рамках комплексной системы проек­тирования на предприятии. Однако это не означает, что их нельзя использовать. От руководства предприятия зависит, чтобы созданная система была использо­вана в полной мере. Оно должно также направлять развитие системы предпри­ятия таким образом, чтобы была обеспечена взаимосвязь источников информа­ции, необходимых для стратегического управления системой проектирования изделий.

Прежде всего, система включает в себя важные предложения по внедрению новых изделий и технологий. Ее сущность выражают следующие функции:

• в форме так называемых общих описаний инноваций предварительно охарактеризовать проекты внедрения новых изделий и технологий;

• уточнить инновационные проекты;

• комплекс основных описаний инноваций использовать в качестве «бан­ка» инновационных проектов и планов;

• одновременно комплекс основных описаний инноваций использовать в качестве базы для общего согласования комплекса инновационных пла­нов с предполагаемыми возможностями их реализации, т. е. для реше­ния вопроса о реальности продвижения по намеченным стратегическим направлениям инновационной политики;

• сделать возможным сравнение продукции, предусмотренной отдельны­ми инновационными проектами, в некоторых случаях — планами, с су­ществующей или предполагаемой продукцией других производителей (сравнение с высшим мировым уровнем) и оценка.

Составной частью основного описания внедрения системы проектирования нового изделия или технологии составляют заявки на инновацию от других про­изводственных организаций. Эти заявки с надлежащим опережением должны обеспечить параллельную инновационную деятельность субпоставщиков, кото­рая необходима с точки зрения комплектации нового изделия или технологии.

Своевременное совместное выяснение и обеспечение условий для успеш­ного внедрения результата работы системы проектирования изделий у потреби­теля является решающим фактором сбыта новой продукции.

При реализации инновационных проектов по разработке новых или частич­но усовершенствованных видов продукции, ряда областей знаний оказывается недостаточно. В условиях динамичного, высококонкурентного рынка, который характеризуется быстрым изменением внешней среды проекта, достаточно большим количеством товаров-аналогов, способных к быстрой трансформации, практически все проекты требуют серьезного внимания к маркетинговым аспек­там деятельности команды проекта. Практически все проекты требуют детально­го, целенаправленного анализа среды проекта, мониторинга изменений наибо­лее значимых параметров среды и определения актуальности разрабатываемо­го продукта во времени с учетом изменения требований среды.

Следовательно, при выполнении проекта возникает обособленная область компетенции и ответственности - управление маркетингом, которая до сих пор не выделялась в стандартах как отдельная область знаний (управления). Тем не менее, можно выделить специфическую задачу специалистов по маркетингу в команде на фазах концепции и планирования проекта - определять целевые ха­рактеристики инновации с учетом отображения в них приемлемого уровня по­требностей целевого сегмента. В качестве таких характеристик могут выступать такие, как жизненный цикл инновации, уровень конкурентоспособности, техниче­ские, эргономические и иные параметры инновации. Исходя из этих характери­стик, должны планироваться иные, в том числе экономические, маркетинговые цели проекта.

На фазе реализации проекта необходимо организовать мониторинг среды проекта и по мере изменения уровня конкурентоспособности товаров - аналогов или идеальной потребительской модели осуществлять своевременную коррек­тировку значений целевых параметров разрабатываемой инновации. Если этого не сделать, то разрабатываемая инновация может утратить свои, первоначаль­но определенные, маркетинговые позиции и не обеспечить ожидаемых (в том числе экономических) результатов по завершении проекта. В данном случае ре­шение этих задач нецелесообразно поручать менеджеру по рискам, поскольку он оперирует своим специфическим инструментарием (в основном, это методы математического моделирования). У специалистов по маркетингу существует свой, хорошо зарекомендовавший себя, инструментарий, который наилучшим образом отвечает поставленной задаче. Кроме того, при анализе среды проекта необходимо сосредоточиться на маркетинговых аспектах анализа элементов среды.

Таблица 1

Управление маркетингом в логике стандарта процессов управления

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям