І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Таблиця 1

Показники оцінки економічного потенціалу промислового підприємства

Вид потенціалу

Показники оцінки

1

2

Ресурсний підхід (виробничо-фінансовий потенціал підприємства)

Виробничий по­тенціал

1) виробнича потужність підприємства;

2) ефективність використання ОВФ;

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


 

3) фондомісткість, матеріаломісткість продукції;

4) окупність витрат на виробництво

Фінансовий потенціал

1) склад та структура активів і пасивів підприємства;

2) об'єм виробленої продукції, послуг;

3) розмір загальних витрат на виробництво;

4) обіговість оборотного капіталу;

5) платоспроможність; рентабельність підприємства, продукції;

6) коефіцієнти фінансової незалежності, стабільності

Продовження табл. 1

1|2

Трудовий потенціал

1) продуктивність праці;

2) темпи зростання середньої заробітної плати на підприємстві;

3) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;

4) темп зростання чисельності працівників

Комунікаційний потенціал

1) чисельність комп'ютерного парку;

2) операційні системи, що використовуються на підприємстві;

3) комунікаційні можливості на підприємстві;

4) характеристика програм, що використовуються, та ефективність їх функціонування;

5) наявність та ефективність роботи відділу АСУ

Результативний підхід (інфраструктурний потенціал підприємства)

Маркетинговий потенціал

1) рентабельність продажів;

2) темпи зростання обсягів реалізації продукції;

3) темпи зростання готової продукції;

4) показники проведення маркетингових досліджень;

5) ефективність маркетингових витрат

Управлінський потенціал

чисельність управлінського персоналу; витрати на управління;

ефективність витрат на управління;

темп росту заробітної плати управлінського персоналу

Аналіз перспектив розвитку (стратегічний потенціал підприємства)

Кваліфікаційний потенціал

1) питома вага працівників вищої категорії;

2) питома вага фахівців, що мають вчені звання;

3) питома вага кваліфікованих менеджерів та інженерно-технічних пра­цівників; наявність власної бази професійної підготовки;

4) витрати на підвищення кваліфікацій

Інноваційний і науково-технічний потенціал

1) показник щорічного оновлення продукції;

2) частка нової експортної продукції в загальному обсязі ТП; продукції, вдосконаленої протягом останніх років в загальному обсязі ТП; іннова­ційної продукції;

3) частка впроваджених нових та суттєво вдосконалених технологічних процесів у загальній їх кількості;

4) співвідношення інноваційних продуктів і технологічних процесів на підприємстві;

5) рівень оснащеності підрозділів підприємства технологічним устатку­вання, приладами, оргтехнікою.

6) коефіцієнт річного оновлення техніки та обладнання;

7) залучення нових джерел ресурсів для інноваційних завдань;

8) ступінь забезпеченості інноваційного розвитку підприємства фінан­совими ресурсами;

9) рівень використання залучених та власних ресурсів для виконання інноваційних завдань;

10) частка інноваційних витрат в обсязі витрат підприємства;

11) частка прибутку підприємства, спрямована на НДДКР, застосування нової техніки та технологій у загальному прибутку підприємства;

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


1 12) інтенсивність інноваційної діяльності

 

1) обсяг інвестицій у виробництво порівняно з загальним обсягом виро-

Інвестиційний

бленої продукції;

потенціал

2) рентабельність інвестицій;

 

3) інтенсивність інвестиційної діяльності

Висновки. Представлені показники оцінки економічного потенціалу дозво­ляють зробити аналіз ефективності використання економічного потенціалу більш детальним. Це дає змогу суттєво підвищити ефективність виробництва, оптимі-зувати організаційно-виробничу структуру підприємства, за рахунок моделюван­ня системи управління економічним потенціалом виробничого підприємства.

Розглянуті показники оцінки виробничо-фінансового потенціалу дозволять отримати об'єктивну оцінку рівня і динаміки показників ефективності використан­ня економічного потенціалу підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що основним аспектом виробничо-фінансової діяльності підприємств є забезпечення процесів розвитку господарсь­кої діяльності необхідними коштами, для науково-технологічного розвитку, впро­вадження нової техніки та технологій, освоєння нових видів продукції, яка відпо­відала б вимогам ринку, залежатиме від сформованого на підприємстві виробни-чого-фінансового потенціалу.

Література

1. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцін­ка: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004.

2. Філь К.В. Показники оцінки економічного потенціалу промислового підприємства // ДУЕП. - 2006.

3. Філь К.В. Виробничо-фінансовий потенціал як основа формування стратегічного поте­нціалу підприємства // ДУЕП. - 2006.

УДК 657.012.637

Афанасьева И.И.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изучение специфики работы предприятий хлебопекарной отрасли и анализ литературных источников позволили выделить основные кла­ссификационные признаки производственных запасов хлебопекарно­го производства, которые дают более точное представление об объ­екте исследования и способствуют повышению эффективности кон­троля за использованием материальных ресурсов. Табл. 3, ист. 7.

Постановка проблемы. В организации эффективного учета и контроля производственных запасов важным является их научно-обоснованная классифи­кация по важнейшим признакам. Классификация является методом познания изучаемого объекта, чем больше признаков классификации, тем выше степеньих изученности, что способствует повышению эффективного управления объек­том.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературных источников показал, что они, во-первых, в основном отражают классификацию запасов, которые являются более широким объектом, и кроме производственных запасов включают незавершенное производство, товары, готовую продукцию и другие виды. Во-вторых, в зависимости от условий образования и целевого на­значения запасы сырья и материалов подразделяют на:

- текущие (оборотные, цикличные);

- страховые (гарантийные);

- сезонные;

- технологические (переходные или подготовительные);

- гарантийные (резервные, буферные).

Второй подход используется в целях обоснования величины норматива и организации оперативного управления производственными запасами [1, 4, 5, 6].

Текущие запасы представляют собой запас материальных ресурсов, пред­назначенный для бесперебойного обеспечения производства в период между двумя очередными поставками производственных запасов. Эти запасы создают­ся на протяжении среднестатистического производственного периода. Страхо­вые запасы предназначены для обеспечения бесперебойного производства обо­ротными активами в случаях нарушения периодичности и величины партий по­ставок, задержки поставок или изменения интенсивности потребления. Если на предприятии такие запасы создаются, то они являются неприкосновенными и их размер постоянен. Сезонные запасы связаны с сезонным характером производ­ства и обеспечивают бесперебойное производство во время сезонного перерыва в производстве. Такие запасы материальных ресурсов присущи предприятиям сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Технологические запасы в логистике называют также переходными, характеризуя их как «...переходящие из одной логистической системы в другую...» [6, с. 111]. Резервные запасы соз­даются для компенсации случайных колебаний спроса. Они могут играть роль спекулятивных, если создаются на случай ожидаемого изменения спроса.

Классификация производственных запасов молочной промышленности, рассмотренная Е. Сайко, основана на составе производственных запасов моло-коперерабатывающих предприятий и учитывает особенности данного сектора экономики [7, с. 37].

Согласно классификации активов, данной в экономической литературе и работах по финансовому менеджменту И.А. Бланка, производственные запасы являются операционными активами. Они представляют собой «. имущест­венные ценности, непосредственно используемые в производственно-коммер­ческой (операционной) деятельности предприятия с целью получения операци­онной прибыли.» [2, с.104].

Наиболее полная классификация запасов, представленная в современной экономической литературе, содержит ряд признаков, которые характеризуют объект в экономическом аспекте (табл. 1) [3, с. 280].

Целью исследования является разработка классификации производст­венных запасов с учетом специфики хлебопекарного производства, которая по­зволяет разработать эффективные процедуры контроля за использованием ма­териальных ресурсов.

Изложение основного материала. Для хозяйственной деятельности хле­бопекарных предприятий наиболее характерен технологический запас, что обу­словлено условиями хранения муки и технологическими особенностями произ­водства, о которых говорилось ранее. А именно, при поступлении от поставщи­ков мука для сохранности качества, которое оценивается влажностью и клейко­виной, должна находиться на складе предприятия при определенных условиях хранения в течение семи дней до момента использования в хлебопечении. Предприятиям хлебопекарной отрасли для обеспечения бесперебойного произ­водственного процесса, на наш взгляд, достаточно иметь в наличии охарактери­зованный технологический запас муки.

Этот подход является основным принципом формирования производствен­ных запасов и должен учитываться при разработке эффективных систем управ­ления производственными запасами, в частности при планировании партии и периода поставки муки.

Таблица 1

Характеристика основных видов запасов

Классификационный признак

Вид

Характеристика (применительно к произ­водственным запасам хлебопекарных предприятий)

Назначение и причи­ны создания

Постоянные (текущие, технологические, ре­зервные)

Часть производственных запасов

 

Сезонные

-

Уровень наличия на предприятии

Нормированные

Производственные запасы, соответст­вующие запланированному уровню

 

Ненормированные

Производственные запасы, превышаю­щие нормативное количество

Наличие на начало и конец периода

Начальные

Величина производственных запасов на начало периода

 

Конечные

Величина производственных запасов на конец периода

Происхождение

Первичные

Производственные запасы, поступившие извне

 

Вторичные

Материалы, которые после первичного использования могут использоваться вновь

Таким образом, можно сделать вывод, что бесперебойный процесс хлебо­печения обеспечивают технологический запас муки и текущий запас остальных материалов и сырья.

По степени ликвидности производственные запасы относят к слаболиквид­ным активам, так как они могут быть преображены в денежную форму без поте­ри своей текущей рыночной стоимости чаще всего по истечении значительного периода времени. Поэтому, учитывая узкий характер данной экономической ка­тегории, классификационный признак - степень ликвидности нами не рассмат­ривается.

Перечисленные классификационные признаки в полном объеме характери­зуют запасы. Однако, не все признаки классификации применимы к производст­венным запасам хлебопекарного производства. Очевидно, что набор признаков и характеристика видов запасов классификационным группам зависит от вы­бранных подходов. Такие подходы продиктованы направлениями исследований, их целями и задачами.

Производственные запасы как объект данного исследования содержит ряд аспектов, в частности, управленческий, бухгалтерский, контрольный и аналити­ческий. Поэтому, принимая во внимание особенности структуры производствен­ных запасов хлебопекарных предприятий, технологию производства данной от­расли и направления исследования, считаем целесообразным использовать классификацию производственных запасов, представленную в табл. 2.

Виды производственных запасов, их структура рассмотренные ранее сви­детельствуют о том, что их участие в хозяйственной деятельности не равно­значны, поэтому все производственные запасы для целей рационального управ­ления ими целесообразно разделить на: основные и вспомогательные.

Учитывая целевое назначение различных запасов материальных ресурсов, на основании вышесказанного предлагаем рассматривать производственные за­пасы как технологические и текущие, что обусловлено особенностями хлебопе­карного производства.

Таблица 2

Рекомендованная классификация производственных запасов хлебопекарных

предприятий

Классификационный признак__Производственные запасы

Вид

Сырье и материалы; покупные полуфабрикаты, комплек­тующие изделия;топливо;тара и тарные материалы; строительные материалы; запасные части

Техническое назначение

Основные, вспомогательные

Целевое использование

Текущие запасы, технологические запасы

Участие в хозяйственных про­цессах

В процессе заготовления, в процессе реализации, в про­цессе производства

Функции управления

Объект планирования, нормирования, учета, анализа, контроля

Объекты управления

Материальные ресурсы, оборотные активы, материаль­ные потоки

Показатели

В натуральных показателях, в стоимостных показателях, в днях оборота

Характерной особенностью производственных запасов является их исполь­зование в хозяйственной деятельности хлебопекарных предприятий, которая со­стоит их основных процессов - заготовление (снабжение), производство и реа­лизация. Этот подход позволяет учитывать движение оборотных активов в ходе осуществления хозяйственной деятельности, соответственно правильно отра­жать их в составе затрат предприятия и контролировать их использование.

В системе управления производственные запасы являются важным объек­том каждой функции системы управления. Такое направление дает возможность учитывать взаимосвязь и зависимость всех элементов системы при моделиро­вании учетно-контрольных процессов.

Исследование адаптивности ряда экономических категорий, экономической сущности и значения производственных запасов на современном этапе позво­лило выделить следующий классификационный признак, который учитывает ис­пользование в различных исследованиях производственных запасов как значи­мого элемента материальных ресурсов, оборотных активов и материальных по­токов.

Информация об использовании ресурсов отражает данные о стоимости и количестве производственных запасов, что учитывается при планировании их поставки. При этом основным показателем эффективности использования дан­ных активов является их оборачиваемость, что нашло отражение на следующем этапе предложенной классификации.

Таким образом, каждый признак данной классификации соответствует цели использования производственных запасов как объекта системы управления, что нашло отражение в табл. 3.

Выводы. Рекомендованная классификация учитывает особенности произ­водственных запасов хлебопекарного производства, цель и задачи данного ис­следования. Они рассматриваются как участник сложной системы, все элементы которой взаимосвязаны и оказывают влияние на ход процесса управления. Хле­бопекарным предприятиям необходимо избегать создания излишних запасов, потому что их хранение (особенно муки) требует значительных затрат. Поэтому важно управлять запасами таким образом, чтобы указанные затраты были ми­нимальными, обеспечивали бесперебойный ход хозяйственной деятельности и экономическое развитие предприятия.

Таблица 3

Классификационные признаки производственных запасов и цели их использования

Признак классификации

Цель классификации

Виды

Учет производственных запасов, контроль их состояния, анализ состава и структуры

Техническое назначение

Формирование стратегии управления

Целевое назначение

Обоснование норматива и организации оперативного управ­ления производственными запасами

Участие в хозяйственных процессах

Организация учета по местам затрат и центрам ответствен­ности

Функции управления

Моделирование учетно-контрольных процессов в системе управления

Объекты управления

Разработка учетных, контрольных и аналитических проце­дур

Показатели

Анализ эффективности использования производственных запасов, принятие управленческих решений

Литература

1. Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР. - М.: Финансы, 1965. -283 с.

2. Бланк И.А. Управление активами. - К.: „Ника-Центр", 2000. - 720 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит"

вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і пере-роб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 688 с.

4. Гаджинский А.М. Основы логистики. Учеб. пособие для высших и средних учеб. заве­дений. - М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг", 1996. - 124 с.

5. Деордица Ю.С., Долганов Г.Ф. Модели управления запасами: Учеб пособие. - Лу­ганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. - 96 с.

6. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. - К.: Кон­дор, 2003. - 162 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям