І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

вим. А

га

!_

о ю О

Обсяг реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції

'з" га

!_

о ю О

Кредитні умови а) М'який тип кредитної політики

Обсяг реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції

і

Кредитні умови б) Жорсткий тип кредитної політики

Рис. 1. Залежність товарообігу від кредитних умов

Визначаючи тип кредитної політики, варто мати на увазі, що жорсткий її ва­ріант негативно впливає на ріст обсягу операційної діяльності підприємства і фо­рмування стійких комерційних зв'язків, в той час як м'який її варіант може викли­кати надмірне відволікання фінансових засобів, знижує рівень платоспроможнос­ті підприємства, викликати згодом значні витрати на стягнення боргів, а в кінце­вому результаті знизити рентабельність оборотних активів і використовуваного капіталу.

Неможливо розробити стандартну кредитну політику, прийнятну для всіх підприємств. Вони повинні самостійно залежно від своїх потреб та специфіки функціонування встановлювати відповідні умови кредитування. До чинників, які впливають на вибір умови кредитування підприємством покупців, доцільно відне­сти такі: термін придатності продукції, платоспроможність покупців, бажані обсяги продажу, попит на продукцію, сезонність товару, особливості цінової політики, величина закупівельної партії, розширення ринків збуту.

Висновки. Щоб досягнути максимального економічного ефекту від кредит­ної політики, слід її розробляти з урахуванням усіх факторів, які можуть вплинути на ефективність діяльності підприємства. Рішення є оптимальним, якщо поліп­шення стану за одним з критеріїв не спричиняє погіршення за іншим. Це означає, що всі складові кредитної політики потрібно змінювати комплексно до досягнення такого (оптимального) стану, коли будь-які зміни в них тільки погіршать кінцевий результат.

Застосування вітчизняними підприємствами запропонованої у статті мето­дики формування кредитної політики надасть можливість підвищити ефектив­ність управління дебіторською заборгованістю, що в результаті, забезпечить під­вищення рівня ліквідності, платоспроможності та прибутковості.

Література

1. Статистичний щорічник України за 2003 рік. - К., 2004.

2. Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К., 2005.

3. Статистичний щорічник України за 2005 рік. - К., 2006.

4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997.

5. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника-Центр, Єльга, 2002.

6. Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. (мл.). Основы финансового менеджмента. - 12-е изд.

/ Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2006.

7. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України. -

2003. - №12. - С.24-36.

8. Лучков О. І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні

проблеми економіки. - 2003. - №1. - С.22-27.

9. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством. - К.: КДТЕУ, 2001.

УДК 001.891.573:62

Першин В.А., Кожемяченко А.В.

ИНВАРИАНТЫ ПОДОБИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

В статье рассмотрены возможности применения теорий подобия и критериев подобия при исследовании подобия функционирования малых холодильных машин.

В теории подобия [1], наряду с критериями подобия, большое значение придается таким величинам, как константы и инварианты подобия (рис. 1).

Константы подобия характеризуют отношения одноименных величин пары подобных явлений в их сходственных точках. У подобных явлений для одного и того же параметра константы во всех сходственных точках данной пары явлений имеют одно и то же значение. Для другой пары подобных явлений эти значения могут быть иными, т.е.:

х)

= —- =idem=const.

Инварианты подобия характеризуют отношения значений одноименных ве­личин в сходственных точках систем-аналогов к значению одноименной величи­ны в точке систем, принятой за базовую. Инварианты подобия, в отличие от кон­стант подобия, имеют постоянные значения для всего класса подобных явлений. Это их свойство имеет существенное значение для оценки подобия функциони­рования технических систем.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


 

"2

 

1

2 '

 

 

Z2-3 = X2 1 X3

Z,-3

• • »

N -V

x'' Xn-2

Zi-( N-i)

Zi-n

 

 

 

 

 

_

N

 

 

 

 

 

_

Рис. 1. Графическая интерпретация констант и индикаторов подобия систем-аналогов

1

3

Таким образом, для подобных в том или ином смысле систем и константы, и инварианты подобия есть величины постоянные. Но все величины, значения ко­торых не изменяются при тех или иных преобразованиях, называются инвариан­тами (от лат. Invarians - неизменяющийся). Поэтому и константы, типа симплек­сов будем считать инвариантами.

Рассмотрим, что же можно считать инвариантами при исследовании подо­бия функционирования малых холодильных машин.

Так как в холодильной технике, в частности в малых холодильных машинах, имеют место два процесса: теплоперенос и массоперенос, то, очевидно, следует различать в условиях подобия этих процессов и соответствующие инварианты: инварианты подобия массопереноса и инварианты подобия теплопереноса. Но также очевидным, по-видимому, можно предполагать и наличие третьего вида инвариантов (как совокупность первых двух): обобщенных инвариантов подобия процесса получения холода в малых холодильных машинах.

Если принять за базовое значение температуры хладона в процессе тепло-переноса компрессионного холодильного агрегата температуру кипения хладона в испарителе Т0, то отношения температур хладона в других подсистемах к этой, базовой температуре Т0, будут представлять собой инварианты подобия теп-лопереноса холодильной машины компрессионного типа по температуре, т.е.:

Т

Z т = —- = const = i dem . Т 0

Аналогично, если принять за базовое значение давления хладона в процес­се массопереноса компрессионного холодильного агрегата давление жидкого хладона (Ржх) на выходе из фильтр-осушителя (Рфв), то отношения давлений хладона в других подсистемах (Р) агрегата к этому, базовому значению, будут представлять собой инварианты подобия массопереноса холодильной машины по давлению хладона, т.е.:

Z = —— = const = idem.

P Pa,

Кроме этого, инвариантами подобия процесса массопереноса холодильной машины можно рассматривать и другие инварианты, например, по скорости хла­дона, по его плотности.

Но если в одних и тех же соответственных точках подсистем холодильного агрегата при различных режимах его работы (при разных температурах кипения хладона) инварианты тепло- и массопереноса имеют одни и те же значения для каждого из инвариантов, то и отношения этих инвариантов тоже должны иметь одно и то же значение в этих точках при различных режимах работы холодиль­ного агрегата. Таким образом, и отношения разноименных параметров в сходст­венных точках тоже будут являться инвариантами подобия, т.е., например, с учетом приведенных выше примеров:

T   Pi   тірфв      t d

: —— =-— = const = idem.

Приведенные примеры отражают возможность наличия и постоянства зако­нов тепло- и массопереноса в одном и том же холодильном агрегате компресси­онного типа при различных температурах кипения хладона.

Если же рассматривать два подобных между собой холодильных агрегата компрессионного типа, но разной номинальной холодопроизводительности, можно и в этом случае сформировать инварианты подобия тепло-массопереноса. Так, если, например, примем в качестве констант подобия для подобных агрегатов отношения (симплексы) температур кипения:

T0- = m

грі!

и давлений хладона на выходе из фильтров-осушителей:

Рфв

р"

Рфв

то их отношение будет представлять также инвариант подобия, т.е.

Т" Р"

1 орфв = m

ЦР'фв' n '

где m и n, соответственно, значения масштабных коэффициентов подобия (кон­стант подобия).

Как было упомянуто ранее, и с учетом приведенных примеров, можно сформировать несколько инвариантов подобия. Какие именно это будут инвари­анты и какова их форма записи, зависит от целевой задачи исследования кон­кретного процесса. Инварианты указывают, что для конкретного явления суще­ствует фундаментальный масштаб, в рамках которого разные процессы оказы­ваются согласованными [2].

Практическая значимость инвариантов подобия заключается в том, что с их помощью можно определять значения одних скрытых параметров (например,давления хладона в разных подсистемах холодильного агрегата) при известных других (например, температуре хладона в соответственных точках) параметрах и заранее известном значении инварианта. Значения инвариантов подобия ус­танавливаются на этапе создания холодильных машин в процессе их определи­тельных заводских испытаний или в процессе проверочных испытаний на кало­риметрических стендах.

Для проверки выдвинутых положений были выполнены калориметрические испытания холодильного агрегата. После обработки результатов испытаний бы­ли сформированы и рассчитаны значения инвариантов подобия при исследова­нии влияния степени загрязнения фильтра-осушителя на теплоэнергетические показатели холодильного агрегата компрессионного типа. Примеры инвариантов и их значения приведены в табл. 1 и на рис. 3.

Таблица 1

Инварианты подобия функционирования холодильного агрегата

Инварианты подобия Z

t 2

км 2

Т

0

t 2

агр 2

Т

0

дфм Рагр 2

дфм

Т

дф

t

и

дф

Р

агр1

дфм

Р 2

Значения Z при:

Т0 = 263К

1,36

1,2

1,06

3,3

3,5

5,3

5,2

Т0 = 253К

1,36

1,2

1,07

5,4

3,1

6,7

6,05

Т0 = 243К

1,36

1,2

1,08

3,8

2,8

8,8

9,0

3,5 3,0 2,5 2,0

1,5 1,36

1,2 1

0,5 0,25

0,12

 

 

 

 

Т 0

= 263 К

 

 

 

 

Т 0

= 253 К

 

 

 

 

Т 0

= 243К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^т м

 

, . — ■

 

 

 

*™1 "

 

 

 

 

 

}

Z = f (tи , Рдфм )

Z = f

z = f

Т 0 = 263 К-

Т 0 = 253 К

Z = f (АРдфм 0)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям