І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Рис. 1. Напрямки оптимізації бізнес-процесів технологічної спрямованості

Формування системи управління вимагає ретельного аналізу особливостей функціонування підприємства, його внутрішнього і зовнішнього середовища. Си-стема технологічного менеджменту є потужним інструментом управління підпри­ємством. Ефективне застосування надає підприємству ряд переваг, зокрема:

- покращення якості та конкурентоспроможності продукції, підвищення сту­пеня задоволення споживача, утримання вже наявних споживачів;

- покращення іміджу підприємства, можливість розширення мережі клієнтів та ринків збуту, підвищення вартості підприємства;

- ефективний добір нового інженерно-технічного персоналу;

- підвищення рівня задоволеності персоналу, стабільність роботи та доходу;

- скорочення витрат, підвищення продуктивності праці та чіткості процедур;

- зростання інвестиційної привабливості підприємства, задоволеність акціо­нерів, партнерів, суспільства;

- застосування сертифікатів в рекламних цілях, а також при участі в конкур­сах і тендерах.

На рис. 2 наведено основні критерії оптимізації бізнес-процесів з метою за­безпечення динамічного технологічного розвитку підприємства відповідно до умов зовнішнього середовища.

Загальні умови оптимізації:

1) витрати за процесами після проведення змін < Витрати за процесами до проведення змін;

2) тривалість процесів після проведення змін < Тривалість процесів до про­ведення змін;

3) якість процесів після проведення змін > Якість процесів до проведення змін.

Витрати —> min

Час —> min

Якість — max

1) Витрати на виробництво про­дукції

■ собівартість одиниці продукції

■ витрати ресурсів

■ накладні витрати

2) Витрати на розробку техноло­гічних інновацій

■ витрати на оплату послуг сто­ронніх організацій

3) Витрати на впровадження та використання інновацій

■ інвестиційні витрати на впрова­дження інновацій

■ стратегічне партнерство (Чис­тий прибуток/кількість учасників > Чистий прибуток підприємст­ва)

■ витрати на розширення сфер збуту

4) Витрати на управління ТР

1) Тривалість циклу

■ кількість запусків обла­днання

■ цикл виробництва

■ дублювання операцій

■ відстань між цехами

2) Тривалість переробки

■ загальний час на підго­товку процесу та закупі­влю сировини

■ час відставання

■ людино-години на оди­ницю продукції

3) Час на розробку тех­нологічних інновацій

■ чисельність робітників — max

■ тривалість робіт — min

1) Якість продукції

■ кількість рекламацій — min

2) Якість виробництва

■ відсоток браку — min

■ витрати ресурсів і часу на усунення проблеми — min

3) Якість закупівель

■ частка невідповідної сировини — min

■ строки постачання — min

4) Якість інформації

■ структура джерел ін­формації — opt

■ ефективність інформа­ції — max

Прибуток — max

Рис. 2. Система основних критеріїв оптимізації процесів технологічної спрямованості

Визначення напрямків розвитку підприємства розпочинається з ретельного аналізу сучасного стану та ефективності його бізнес-моделі, в цілому, та окремихбізнес-процесів, зокрема. Загальне дослідження можна проводити, використову­ючи популярний сучасний інструментарій (система збалансованих показників, Case-технології моделювання бізнес-процесів, методи контролінгу, аналіз ланцю­га вартості тощо). Задля діагностики рівня технологічного розвитку підприємства та ефективності його технологічної політики вважаємо за доцільне використову­вати систему показників оцінки технологічного рівня підприємства [1].

Відповідно до процесної концепції технологічного розвитку [2] і структуриза-ції бізнес-процесів технологічної спрямованості, групи систем показників діагнос­тики рівня технологічного розвитку відображають ступінь розвитку кожної із за­значених складових (Іпі), доповнених групою показників, що характеризує ефек­тивність діяльності системи в цілому. Аналіз передбачає розгляд показників та­кож в динаміці (рис. 3).

Динаміка <-

Ефективність ТР

Рівень ТР

Динаміка

Рис. 3. Система оцінки та аналізу показників технологічного рівня підприємства

Перехід від одиничних показників до узагальнюючих, а далі до комплексної оцінки можна здійснити шляхом використання середньозважених величин, які визначаються з врахуванням значущості (вагомості) синтезованих оцінок, розра­хунку індексів технологічного рівня і технологічної конкурентоспроможності під­приємства, виведення інтегрального показника рівня технологічного розвитку.

Індекс технологічного рівня

Ітр =  {ІП1 + ІП2П3(3)

Іпі = Оцінка параметру (1-10 балів)*Вагомість , (4)

де 1 - найгірша оцінка, 10 - найвища. Загальна оцінка 5, 6 груп показників визна­чається шляхом простого додавання балів.

Індекс технологічної конкурентоспроможності підприємства (ТКП), вклю­чає індикатори:

1)

І1=

2)

 

3)

І3=

4)

І4=

5)

І6=

6)

І5=

7)

І7=

8)

І8=

9)

І8=

Чпвп

-

де

дослідні та дослідно-конструкторські роботи, роялті - плата підприємству за ви­користання ліцензій (на технологію виробництва, продукцію, за інженерно-технологічні послуги).

Якщо перші два індикатора характеризують потужність і продуктивність під­приємства, то наступні три - рівень прогресивності використовуваних технологій виробництва, останні - інтенсивність технологічного розвитку підприємства.

Всі індикатори характеризуються достатньо високим рівнем кореляції між собою. Індекс ТКП розраховується наступним чином:

1) визначається величина кожного індикатора:

і   =      X - Mm (Xhi)

І i  Max(X j.) - Min(X hl) , (5)

де Xjj характеризує величину j-го показника для i-го підприємства. Підприємства ранжуються від самого високого показника - 1, до самого низького - 0.

2) визначається індекс ТКП, як середнє арифметичне значення всіх індика­торів:

9

Індек с ТК Пі = 1/9 IjIji , (6)

Індекс рівня технологічного розвитку визначається: Іртр = (Іткп*Ітр)*(1-/+ ймовірний ступінь змін (негативних чи позитивних) (7)

Ступінь впливу нових технологій на стратегічну конкурентоспроможність підприємства свідчить про актуальність інтеграції стратегічного та технологічного менеджменту, виведення останнього з функціонального на корпоративний рі­вень. Обґрунтоване управління має враховувати принципи управління технологі­чним розвитком підприємства, побудови та функціонування відповідної системи управління.

Управлінській інструментарій планування та розробки стратегії технологіч­ного розвитку підприємства включає, зокрема, функціонально-вартісний аналіз технологій, технологічне прогнозування, виробничо-технологічний бенчмаркінг, технологічний моніторинг і контролінг), систему критеріїв обґрунтування стратегії технологічного розвитку підприємств галузі (табл. 1), а також визначення форм оновлення технологічного базису:

• зміна типу технології робочого потоку;

• впровадження нових технологій і технологічних процесів;

• реінжиніринг технологічних процесів (перебудова виробничого процесу без кардинальної зміни самої технології виробництва шляхом більш раці­онального розміщення окремих ланок технологічного процесу, усунення зайвих тощо);

• заміна окремого технологічного процесу або його елементів (процес удо­сконалення існуючої технології);

• оновлення та перепроектування технологічної оснастки (заходи з оптимі-зації основних технологічних процесів шляхом застосування технологіч­ної оснастки належної якості).

Систему критеріїв, наведених в табл. 1 зручно використовувати саме як практичний інструмент планування. Аналіз і розробка стратегії за окремими за групами критеріїв дозволяє прийняти відповідні рішення (див. нижче).

__Таблиця 1

Критерії І Характеристика параметра

імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


 

 

1

2

3

1 4

І. Ринкові параметри

 

Життєвий цикл галузі (в т.ч. темп зростання галузі)

Зрілість (менше 10% на рік)

Вповільнення росту

(10-20% на рік)

Ріст (більше 20% на рік)

Привабливість галузі

Низька

Середня

Висока

Конкурентоспроможність під­приємства

Слабка

Середня

Висока

ІІ. Основні параметри під­приємства

 

Технологічний тип підприємс­тва

Кон'юнктурний або маркетинговий

Технологічний

Зі змінюваною технологією

Розмір підприємства

Мале

Середнє

Велике

Середньорічна виробнича по­тужність

Нижча за серед-ньогалузеву

Середньогалузева

Вища за середньо-галузеву

Структура управління

Лінійна, функціо­нальна, лінійно-функціональна

Лінійно-функціональна Дивізіональна,

Матрична, інтег­раційні об' єднан­ня

ІІІ. Характер НДДКР

 

Інтенсивність проведення фундаментальних робіт

Низька

Середня

Висока

Інтенсивність проведення прикладних робіт

Низька

Середня

Висока

Інтенсивність проведення ро­біт по розробках

Низька

Середня

Висока

Характер технологічних і ор­ганізаційних можливостей розробки та реалізації страте­гії

Базові

Середні

Розвинуті

ІРівень технологічного розвитку

 

 

 

Індекс технологічної конку­рентоспроможності підприєм­ства

0 - 0,31

0,32 - 0,79

0,8 - 1,0

Індекс технологічного рівня підприємства

0 - 4

5 - 7

8 - 10

Елементи      стратегії          технологічного розвитку

 

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

Тип менеджменту

Тактичний

Оперативний

Стратегічний

Характер технологічних ін­новацій

Удавані

Поліпшуючі

Базисні

Вид технологічної стратегії

Поглинаюча

Захисна

Наступальна (нові технології та продукти)

Форма розвитку і оновлен­ня технологічного базису

■ зміна типу тех­нології робочого потоку

■ заміна окремого технологічного процесу або йо­го елементів

■ оновлення та перепроекту­вання технологі­чної оснастки

■ реінжиніринг технологічних процесів

■ заміна окремого технологічного процесу або йо­го елементів

■ зміна типу техно­логії робочого по­току

■ впровадження нових технологій та технологічних процесів

Модель управління *

№ 1,2,

3, 5, 6

4, 5,6, 7

Форма реалізації технологі­чної стратегії

Договір на розро­бку НТ продукції

СП чи частка у власності

Власне виробницт­во

* - 1) лінійно-регламентуюча; 2) лінійно-ініціативна; 3) дивізіонально-децентралізована; 4) матрично-проектна; 5) науково-технологічна; 6) процесно-орієнтована; 7) інтеграційна Управлінські рішення: І. Ринкові параметри:

І -1   -     відмова від технологічних інновацій (і/чи захисні технологічні інновації,

якщо привабливість галузі висока)

I -j   -   захисні технологічні інновації (за необхідності чи для захисту ринкових

позицій - відповідно середня/висока привабливість галузі)

І -1    -довгострокові наступальні технологічні інновації;

II. Основні параметри підприємства:

І -j - переважно оперативний характер (тип) управління технологічним розви­тком (елементи тактичного управління)

I -1 - переважно тактичний характер (тип) управління технологічним розвит­ком (елементи стратегічного управління)

I -j - переважно оперативний характер (тип) управління технологічним розви­тком;

III. Характер НДДКР:

I -j - удавані технологічні інновації, стратегія малих контрактів, відчуження но­вацій

I -j - поліпшуючі технологічні інновації, стратегія участі, спільного впрова­дження, фундаментального доповнення

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям