І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

I -j - базисні технологічні інновації, стратегія генерування технологічних розри­вів, стратегія нового ринку, фундаментального впровадження;

І\. Рівень технологічного розвитку: j -j - модель управління № 1, 2; форма технологічного розвитку: зміна типу тех­нології робочого потоку, заміна окремого технологічного процесу або його елементів, оновлен­ня та перепроектування технологічної оснастки

j -1  - модель управління № 3, 5, 6; реінжиніринг технологічних процесів, заміна

окремого технологічного процесу або його елементів

І -1- модель управління № 4, 5, 6, 7; зміна типу технології робочого потоку,

впровадження нових технологій та технологічних процесів.

Основною перешкодою інтенсивного технологічного розвитку є саме якість управління. Тобто необхідно розробити дієві організаційні моделі системного управління технологічним розвитком підприємства, в основі яких лежать наступні принципи: ступінь централізації/децентралізації системи управління; пріоритет­ність стратегії технологічного розвитку та її місце у загально корпоративній стра­тегії; організаційна структура досліджуваного підприємства; функціонування від­ділу НДДКР на підприємстві.

Управління технологічним розвитком підприємства є пріоритетом стратегіч­ного менеджменту, спрямованого на довгострокову перспективу. Основними за­вданнями у вирішенні даного питання мають стати: формування ефективної сис­теми управління технологічним розвитком підприємств легкої та харчової проми­словості, удосконалення їх бізнес-моделей на засадах процесного управління та систем управління якістю.

Література

1. Приходько Л.М. Удосконалення системи управління технологічним розвитком підпри­ємства (за матеріалами підприємств деревообробної промисловості України). - Дисер­тація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 - Економіка, організація та управління підприємствами. Київський національ­ний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - К., 2006.

2. Приходько Л.М. Проблеми та перспективи технологічного розвитку деревообробної промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 197: в 5 т. Том 4. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С. 916-921.

УДК 685.31

Пущаловська С. О., Коновал В. П., Омельченко Н. М.

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІЛА ТА КІНЦІВОК СОБАК З МЕТОЮ РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

В наш час собаківництво набуло важливого значення в різноманітних галу­зях народного господарства. Собаки приймають участь в охороні різноманітних об'єктів, в тому числі і державного кордону, допомагають співробітникам міліції і таможні. На Крайній Півночі їх використовують як транспортний засіб. Під час практичного використання собаки стикаються з дією різних шкідливих факторів, зокрема, агресивних рідин, дорожніх хімічних реагентів, бензинів та масел на проїжджій частині доріг; часто має місце контакт лап з гострими та ріжучими предметами, шипами, битим склом тощо; стирання лап об тверду поверхню (асфальт, бетон, гравій, жорсткий сніг, тощо) при довготривалих та інтенсивних навантаженнях; намерзання льоду між пальцями лапи та ін. Тобто, зважаючи на вищесказане, для захисту кінцівок і тіла тварин потрібно використовувати спеці­альний захисний одяг і взуття, які розроблені з урахуванням особливостей ана­томії, біомеханіки та антропометричних досліджень тіла та кінцівок собак. До на­шого часу цими питаннями на Україні ніхто не займався, отже тема наших дослі­джень є актуальною.

Дослідження собак проводилися в кінологічних клубах м. Києва на собаках середньої та малої груп із загальної класифікації порід собак [1]. Відомо, що всі породи собак за своїми основними параметрами поділяються на п'ять груп: гіга­нтські, великі, середні, маленькі та карликові. В нашому випадку для проведення досліджень були обрані собаки двох порід, а саме: середньої групи - американ­ський піт-бультер'єр і маленької групи - такса. В наш час ці породи є дуже розпо­всюдженими. Крім того, за своїм призначенням, ці дві породи собак охоплюють дві різні групи: піт-бультер'єри - собаки-охоронці, а такси - декоративні собаки. Всі досліджені собаки досягли зрілого віку і є чистопородними, про що свідчили їх належність до певних кінологічних клубів, наявність родоводу та відповідність стандарту породи. Дослідження собак проводилися за контактною методикою [2]. Було досліджено біля 70 собак.

Антропометричне дослідження кінцівок собак включає такі етапи: складання програми дослідження, в тому числі, визначення розміру вибірки собак, які бу­дуть досліджуватися; проведення комплексу робіт, щодо підготовки до антропо­метричного дослідження, а саме - визначення відповідності собак стандарту, привчання собак до приладів, за допомогою яких буде проводитися дослідження та ін.; здійснення програми антропометричних досліджень тіла та кінцівок собак; обробка та аналіз отриманих даних.

Методика обстеження здійснювалася за розробленою програмою та містила в собі такі етапи.

1. Реєстрація даних дослідження. Для реєстрації даних дослідження була розроблена спеціальна анкета обмірювання.

2. Вимір лап. Обмірювалися такі параметри (рис. 1): відстань до «коліна», а також бажана довжина взуття та рукавів для одягу. Зняття контурів та відбитків лап (рис. 2.). Відбиток знімався з лапи при рівномірному наван­таженні на чотири лапи.

3. Вимір обхватів лап. Обмірювалися такі параметри: обхват п'ястка (пе­редня та задня лапи), обхват зап'ястка (передня лапа), обхват ліктьової кістки (передня лапа), обхват плесни (задня лапа) рис. 1.

4. Вимір тіла собак. Обмірювалися параметри: висота у холці, довжина спи­ни, відстань між передніми лапами, відстань від ошийника до передньої лапи, довжина шиї та ін. (рис. 1).

5.   Вимір обхватів тіла. Обмірювалися параметри: обхват шиї (нижче оший­ника), обхват грудної клітки, обхват живота.

Рис. 1. Вимірювання собаки [2]: 1-2 - висота в холці; 1-3 - довжина спини; 4 - обхват шиї; 5 - обхват грудної клітки; 6-7 - відстань між передніми лапами; 8 - обхват живота; 9-10 - відстань від передньої лапи до паху; 11-12 - відстань від ошийника до передньої лапи; 13-14 - відстань від хвос­та до коліна; 15 - обхват п'ястка; 16 - обхват зап'ястка; 17 - обхват ліктьової кістки; 18 - обхват плесни; 19-20 - відстань до коліна; 3-21 - відстань від хвоста до сідничного

бугра

Рис. 2. Відбиток та контур лапи собаки

Отже, кожному собаці згідно з методикою обстеження визначалися близько 70-ти параметрів. Отримані дані оброблялися графічним та статистично-математичним методами. По кожному параметру за допомогою програм Access та Excel визначалися Мх, ах, mx, и, та ін. [4] (табл. 1). Похибка дослідів при цьому не перевищувала 5%, що вказує на достовірність отриманих даних.

Результати обробки основних розмірних ознак для собак середньої (американський піт-бультер'єр) і малої (такса) груп порід

Розмірна ознака

Американський піт-бультер'єр

 

Mx, мм

а, мм

Y, %

m, мм

A, %

E

Висота в холці (Вх)

487,7

9,7

1,9

0,3

-0,7

0,1

Довжина шиї (Дш)

142,7

31,9

2,4

0,7

-0,4

0,2

Довжина лапи (Дл)

64,1

20,4

1,9

0,5

0,2

-0,2

Ширина лапи (ШЛ)

64,2

4,1

6,1

1,4

-0,4

-0,3

Обхват п'ястка (ОП)

115,7

9,4

3,1

0,1

-0,3

-0,8

Обхват зап'ястка (Оз)

105,0

5,2

4,5

1,7

2,1

4,4

Обхват ліктьової кістки (Ол.к.)

160,4

12,0

5,5

0,2

0,1

-1,1

Такса

Висота в холці (ВХ)

253,7

11,1

4,4

0,8

0,6

0,5

Довжина шиї (ДШ)

85,2

2,4

3,4

1,4

1,0

-0,4

Довжина лапи (Дл)

54,8

10,4

1,6

0,4

0,2

-0,2

Ширина лапи (Шл)

53,1

8,4

2,6

0,4

0,1

-0,1

Обхват п'ястка (Оп)

90,0

3,5

3,9

0,8

0,1

1

Обхват зап'ястка (ОЗ)

103,7

3,3

3,2

0,8

0,6

1,4

Обхват ліктьової кістки (Ол.к.)

111,8

4,3

3,8

0,2

0,8

2,1

Окрім математично-статистичної обробки, антропометричні дані було обро­блено графічним методом, що дозволило отримати умовні середньотипові кон­тури лап собак порід середньої та малої груп.

Графічну обробку відбитків лап було здійснено для отримання вхідної інфо­рмації для проектування підошовної частини захисного взуття.

В подальшому передбачається провести аналогічні дослідження з предста­вниками інших порід собак.

Після обробки даних антропометричних досліджень собак з метою проекту­вання для них раціонального захисного одягу та взуття було проведено роботу по встановленню закономірностей між однойменними та різнойменними розмір­ними ознаками тіла та кінцівок.

По-перше, було проведено перевірку гіпотези нормального розподілення параметрів.

Перевірка гіпотези про нормальне розподілення розмірних ознак лап та ту­лубу собак середньої та малої груп надала змогу зробити висновок, що розподі­лення частот довжини та ширини лапи й таких основних обхватних розмірів, як обхват п'ястка та зап'ястка, довжини спини і висоти в холці (основних параметрів тіла собаки) підпорядковані закону нормального розподілення.

Як приклад на рис. 3 наведено гістограму розподілення довжини лапи у со­бак середньої групи.

Аналогічно було визначено складений критерій [4] для емпіричного розподі­лення основних розмірних ознак лап та тулубу собак середньої та малої груп та побудовані гістограми, зокрема, ширини лапи, обхвату п'ястка, обхвату зап'ястка, висоти в холці, довжини спини та інших параметрів тіла та кінцівок собак.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


 

J 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

65-66    67-68    69-70    71-72    73-74    75-76 77-78 Дл,мм

□ Емпіричне розподілення □ Теоретичне розподілення

Рис. 3. Гістограма емпіричного та теоретичного розподілення довжини лапи

у собак середньої групи

Для визначення залежності між двома розмірними ознаками були розрахо­вані значення коефіцієнтів регресії (таблиця 2) та виведені рівняння зв'язку осно­вних довжинних, широтних та обхватних параметрів лап та тіла з довжиною лапи для собак середньої та малої груп порід (таблиця 3).

Таблиця 2

Статистичні характеристики основних розмірів лап та коефіцієнти залежності rx/y, Rx/y для собак порід американський піт-бультер'єр і такса

Основні параметри лап

Статичні характеристики, мм

Коефіцієнт прямої залежності

Коефіцієнт оберненої ре­гресії

 

M ± шм

СУ

З довжиною ла­пи (Дл)

З обхватом п'ястка (ОП)

З Дл

З Оп

 

 

 

rv/x       1 Ry

rv/x      1 Ry

 

 

Американський піт-бультер'єр

 

64,1±0,46

20,4

 

0,95

0,64

0,56

Дш

149,2±0,8

2,6

0,98

0 4

0,98

0,77

0,81

1,24

Оп

115,7±0,13

9,4

0,95

0,56

0,86

Оз

105,0±1,72

5,2

0,94

0,58

0,90

0,97

0,75

0,85

Ол.к.

160,4±0,2

12,0

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям