І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

0,95

0,40

0,96

0,96

0,68

1,34

 

64,2±1,38

4,1

0,97

0,99

0,97

0,75

0,95

0,56

Вх

487,7±0,32

9,7

0,98

0,15

0,98

0,42

0,57

4,01

Такса

Длв

54,8±0,36

10,4

 

0,96

0,62

 

0,56

Дш

101,2±0,13

5,4

0,98

0 48

0,98

0,77

0 80

1,42

Оп

90,0±0,79

3,5

0,94

0,58

0,62

Оз

103,7±0,83

3,3

0,93

0,55

0,90

0,95

0,56

0,83

Ол.к.

111,8±0,2

4,3

0,95

0,52

0,95

0,69

0,62

1,43

 

53,02±2,65

8,4

0,98

0,99

0,95

0,71

0,95

0,56

Вх

253,7±0,77

11,1

0,97

0,21

0,99

0,24

0,75

3,03

імені Володимира Даля № 1 (107) 2007

Таким чином було підтверджено припущення про те, що середні поперечні розміри лап пов'язані з довжиною лап лінійною залежністю виду y = kx + b.

Таблиця 3

Рівняння зв'язку основних довжинних, широтних та обхватних параметрів лап та тіла з довжиною лапи для собак порід американський піт-бультер'єр і такса

Параметри лап

Рівняння зв'язку

Американський піт-бультер'єр

Довжина шиї (Дш)

Дш = 0,47Дл + 0,35

Ширина лапи (Шл)

Шл = 0,99Дл + 2,73

Обхват п'ястка (Оп)

Оп = 0,56 Дл + 5,19

Обхват зап'ястка (Оз)

Оз = 0,58 Дл + 5,16

Обхват ліктьової кістки (OЛ. К)

Олк= 0,4 Дл + 4,01

Висота в холці (Вх)

Вх = 0,15Дл + 0,28

Довжина лапи (Дл)

ДЛ = 0,64О-9,95

Такса

Довжина шиї (Дш)

Дш = 0,48Дл + 0,54

Ширина лапи (Шл)

Шл = 0,99Дл + 2,37

Обхват п'ястка (Оп)

Оп = 0,58 Дл + 4,21

Обхват зап'ястка (Оз)

Оз = 0,55 Дл + 4,61

Обхват ліктьової кістки (Ол.к.)

Ол.к.= 0,52 Дл + 3,11

Висота в холці (Вх)

Вх = 0,21 Дл + 0,83

Довжина лапи (Дл)

Дл = 0,62О-1,0

При цьому значення коефіцієнтів кореляції в проведених розрахунках були більше ніж 0,5, що підтверджує тісний зв'язок між вказаними розмірними ознака­ми. Крім того, перевірка однойменних параметрів теж показала, що у собак сере­дньої та малої груп порід всі однойменні розміри лап: довжинні з довжиною лапи, поперечні з обхватом п'ястка, - мають між собою тісну кореляційну залежність та визначаються рівняннями лінійної регресії.

Висновки

1. Антропометричні дослідження тіла та кінцівок собак середньої та малень­кої груп порід собак із загальної класифікації порід, до цього часу в нашій країні не проводилися. Тому для проектування раціонального одягу та взуття для даних груп собак на кафедрі КТВШ КНУТД було проведено їх антропометричні дослідження. Отримані дані антропометричних дослі­джень кінцівок та тулубів собак були оброблені графічним та статистич­но-математичним методами.

2. Після обробки даних антропометричних обстежень собак графічним ме­тодом були також отримані контури УСТ лап собак, які є базою для прое­ктування підошовної частини захисного взуття.

3. Перевірка гіпотези про нормальне розподілення розмірних ознак лап та тулуба собак середньої та маленької груп порід надала змогу зробити та­кі висновки, що розподілення частот довжини лапи й довжинних, висотних та поперечних розмірів (широтних та обхватних) з максимальною імовір­ністю виражається законом нормального розподілення.

4. Перевірка взаємозв'язків різнойменних параметрів з довжиною показала, що середні обхватні та широтні розміри лап собак середньої групи порід пов'язані з їх довжиною лінійною залежністю виду y = kx + b.

5. Перевірка однойменних параметрів теж показала, що у собак середньої та малої груп порід всі однойменні розміри лап: довжинні з довжиною ла­пи, поперечні з обхватом п'ястка, - мають між собою тісну кореляційну залежність та визначаються рівняннями лінійної регресії.

Література

1. Книга о собаках / Сост. М. Бауэр. - М.: Агропромиздат, 1991. - 271 с.

2. Основы кинологии, ч.1, Зоотехнический аспект / Ф. И. Полищук, А. А. Трофименко. - К.: Джулия, 1999. - 372 с.

3. Математическая статистика и ее применение к исследованиям в текстильной про­мышленности / Ю. С. Виноградов. - М.: Легкая индустрия, 1964. - 320 с.

4. Красюк С. О. Розробка комплекту виробів для собак на основі проведення антропоме­тричних досліджень: Магістерська робота. - К.: КНУТД, 2005. - 100 с.

УДК 339.13:664.83/85.037

Радкевич Л.А., Світайло Н.О.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми у загальному виді. На протязі останніх років замо­рожені продукти набули значного поширення, що зумовлено, по-перше, приско­ренням темпу життя, коли на приготування їжі залишається все менше часу, по-друге, така продукція користується попитом у тих, хто дотримується здорового способу життя. Але, враховуючи, що багато при цьому залежить від рівня доходу населення, то можна визначити що зростання споживання таких продуктів є інди­катором росту добробуту населення та поступової зміни стиля життя . Отже, змі­на уподобань споживання у деяких прошарках населення свідчить про якісний розвиток певних сегментів ринку харчових продуктів.

Розвиток ринку та дослідження цього розвитку можливо фіксувати за допо­могою системи індикаторів. Але, можна визначити, що чіткої системи індикаторів дотепер не сформовано. Таким чином, має місце проблема формування системи індикаторів розвитку ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначимо, що проблемами розвитку ринку заморожених продуктів у своїй більшості переймаються практичні діячі, які працюють на цьому ринку. Але, кожний ринок маючи певні особливості потребує адаптованої методики і дослідження в цілому, і оцінки розвитку, частко­во.

Мета статті. Метою статті є ретроспективне дослідження формування ринку заморожених продуктів та визначення системи індикаторів цього розвитку.

Результати. Заморожені продукти, у тому вигляді в якому їх звикли бачити сучасні споживачі, мають в Україні порівняно недовгу історію. Спочатку у 80-ті роки ХХ ст. до Радянського Союзу постачали заморожену картоплю і заморожені ягоди, фруктові суміші з Польщі, заморожені ананаси виробництва Угорщини, та з 1994 року, торгівельні зв'язки України з Польщею зазнали певної стагнації, а натомість вільну частку на ринку зайняли конкуренти - заморожені овочі та сумі­ші із Бельгії та Нідерландів.

Ринок заморожених продуктів з початку 90-х років зростав інтенсивними те­мпами, щорічно подвоюючи свій обсяг, і основними постачальниками на україн­ський ринок стали виробники із Польщі та Бельгії. Але після 1998 року імпорто­вана заморожена продукція, внаслідок зростання валютного курсу, стала майже недосяжною за ціною для більшості громадян України. Це миттєво сказалося на обсязі та структурі ринку. Структурні зміни вплинули на продукцію і виробників, на торговельні компанії та їх стратегії діяльності.

На погляд фахівців, ринок заморожених продуктів у найближчі роки буде розвиватися досить активно. Відповідно ємність ринку може зростати ще довгий час, однак для успішної конкуренції виробникам, дистриб'юторам і оптовим ком­паніям необхідно розвивати нові канали збуту, розробляти і застосовувати нові стратегії втримання і розширення ринку.

Підставою для динамічного розвитку ринку є наступна передумова: пересіч­ний українець споживає за рік 70 гр. заморожених рослинних продуктів (овочів і фруктів, ягід та грибів), а це в десятки разів менше ніж у Західній Європі. За оцін­ками, місткість українського ринку заморожених продуктів освоєна тільки на 10­15%, тоді як 85-90% - це потенціал ринку (рис. 1). Отже, ринок має значний по­тенціал розвитку, а якщо врахувати те, що попит на ці продукти буде щорічно зростати на 15-20%, то слід визнати, це один з найбільш перспективних у інвес­тиційному плані ринків.

Фактична місткість

Рис. 1. Місткість українського ринку заморожених овочів та фруктів

Поступово ситуація на ринку змінюється до цього сприяє те, що виробники сформулювали досить чіткі вимоги до продукції ринку - по-перше, натуральність, по-друге, зручність та швидкість приготування. Пропозиція продуктів поступово розширюється і звужується круг цільової аудиторії до двох сегментів: сегмент професійних споживачів (мережа підприємств ресторанного господарства) і сег­мент кінцевих покупців, які в змозі платити більше за здорову їжу - заморожені овочі та фрукти, які не містять ніяких добавок (на відміну від консервованих) і надзвичайно зручні у приготуванні. Цільовою аудиторією ринку виступають меш­канці мегаполісів у віці 25-45 років. Споживачі замороженої продукції - частіше сімейні, які мають вищу освіту і високу заробітну платню.

У роздрібній мережі присутні заморожені напівфабрикати, овочі та фрукти в упаковці, розрахованій на використання за один раз (400 г, 450 г, 1000 г). Пропо­нується і більш об'ємна розфасовка продукту для професіоналів - картопля „фрі" (10 кг), а також овочі і фрукти для подальшої промислової переробки.

Для українського ринку заморожених продуктів притаманна висока конкуре­нція. На ринку присутні майже понад 60 виробників замороженої продукції. Цих виробників доцільно класифікувати для визначення об'єктів подальшого дослі­дження. Здійснюємо класифікацію виробників замороженої продукції за масшта­бом розповсюдження їх торгових марок (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація виробників замороженої продукції за масштабом розповсюдження їх

торгових марок

Національні виробники

ТОВ „Арті" (ТМ „Артика"); ТОВ „Сім-Сім" (ТМ „Сім-Сім"); ТОВ „Ольвіта" (ТМ „Ольвіта"); ТОВ „ЄвроДнєпр" (ТМ „Дарус"); Житомирський маслозавод „Рудь" (ТМ „Шеф-Повар"); Компанія „Верес" (ТМ „Верес"); ТОВ „Краса" (ТМ „Краса"); ЗАТ „Фрау Марта" (ТМ „Фрау Марта"); Підприємство „АгроКультура" (ТМ „Пан Садовник); ЗАТ „Дисконт" (ТМ „Шарм"); ТОВ „Українські заморожені продукти" (ТМ „Династія)

Регіональні виробники

ТОВ „Донецький комбінат заморожених продуктів" ТМ „Fayola"); ЗАТ „Геркулес" (ТМ „Геркулес"); ТОВ „ВАТТЮС" (ТМ „ВАТТЮС")

Локальні виробники

Компанія „Вінтер" (ТМ „Вінтер"); ВАТ „Ласка" (ТМ „Ласка")

Іноземні виробники (імпорт)

„HORTEX" (ТМ „HORTEX", Польща); „HORTINO" (ТМ „HORTINO", Польща); ТОВ „4 Сезона" (ТМ „4 Сезона", Росія); ЗАТ „Емборг А.О." Emborg Foods A/S (ТМ „Emborg", Данія); компанія „McCain International" (ТМ „McCain", Голландія); компанія „Юніфрост" (ТМ „Dujardine", Бельгія); компанія „Bonduelle" (ТМ „Bonduelle", Франція); компанія „OLVIYA" (ТМ „OLVIYA", Голландія); компанія „Dirafrost FFINV" (ТМ „Dirafrost", Бельгія); компанія „ARDO" (ТМ „ARDO", Бельгія); компанія „Oerlemans" (ТМ „Bauer", Голландія); компанія „Felco" (ТМ „Felco", Польща); компанія „Globus" (ТМ „Globus", Польща)

Крім того, мережа супермаркетів „Метро" реалізує заморожену продукцію власної марки „Aro" (вона представлена тільки у магазинах мережі „Метро"). Її не можна віднести до національних, регіональних та локальних типів марок, але во­на конкурує з усіма типами марок, тому що в мережі магазинів „Метро" представ­лені такі торгові марки як: „Bonduelle", „ARDO", „HORTEX" та ін.

Майже три роки потому ТМ „Ольвіта" була єдиним претендентом на звання національного бренду, сьогодні на арену ринку вийшло понад десятка компаній у тому числі і підприємство ТОВ „Донецький комбінат заморожених продуктів" (ТМ „Fayola"), який є регіональним виробником. Окрім цього у кожному регіоні постій­но з'являються середні і малі місцеві виробники замороженої продукції, які не складають конкуренції великим виробникам і реалізують продукцію тільки у ме­жах своїх областей.

У боротьбу за український ринок замороженої продукції, який розвивається, вступають закордонні компанії, які вивчають не тільки перспективи імпорту гото­вої продукції, але і створення приватних виробничих баз у країні. Практично усі великі представники ринку замороженої продукції зробили різноманітним свій асортимент і почали освоювати преміум-сегмент. Безумовно, зроблені кроки зі сторони виробників заморожених продуктів - результат зростаючої конкуренції. Компанії поспішають зайняти місця на полицях сучасної роздрібної торгівлі і у свідомості споживачів.

Але, лідерами українського ринку заморожених продуктів поки що залиша­ються імпортні виробники. Це ТМ „HORTEX" (Польща), ТМ „HORTINO" (Польща), ТМ „Emborg" (Данія), ТМ „Dujardine" (Бельгія), ТМ „McCain" (Голландія), ТМ „Bonduelle" (Франція), ТМ „OLVIYA" (Голландія), ТМ „Dirafrost" (Бельгія), ТМ „ARDO" (Бельгія), ТМ „Bauer" (Голландія).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям