І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

v

в

k

О 0.05 0 1 0 15 Tfy

Рис. 1. Полупрофиль осевой скорости в цилиндрическом канале: 1 - экспериментальная зависимость; 2 - расчет по к- Є модели; 3 - расчет по модели с кусочно-линейным распределением вихревой вязкости

Таким образом, предложена усовершенствованная методика численного моделирования турбулентного потока на основе k модели на входных участках цилиндрических каналов. Показано, что применение такой методики позволяет увеличить точность расчета распределения скорости по сечению канала, а тем самым, повысить достоверность прогнозирования характеристик течений. Мето­дика расчета была апробирована при модернизации систем водоснабжения г. Луганска.

1. Соколов В.И. Моделирование начального участка турбулентного потока // Весці На-цыянальной акадэми навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. - 2000. -№ 2. - С. 146-148.

2. Попов Д.Н. Нестационарные гидромеханические процессы. - М.: Машиностроение, 1982. - 240 с.

3. Соколов В.И. Аэродинамика газовых потоков в каналах сложных вентиляционных систем. - Луганск: ВУГУ, 1999. - 200 с.

4. Турбулентные сдвиговые течения / Под ред. А.С. Гиневского. - М.: Машиностроение, 1982. - 432 с.

УДК 687.1

Рябчиков М.Л., Зу Айшенг

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УТВОРЕННЯ ОДНОНИТКОВОГО ЧОВНИКОВОГО СТІБКА

В статті розглянуто можливості заміни двониткового човникового стіб-ка однонитковим з метою збереження міцності ниток за рахунок зме­ншення розмірів човника. Розроблено принципову схему дослідної машини. Результати досліджень дають можливість їх використовува­ти для проектування нових короткошовних машин - напівавтоматів.

Як відомо, історія швейного устаткування починається із човникової швейної машини. Пройшло вже понад 150 років, як була винайдена човникова швейна машина. За минулий період човникові швейні машини розвивалися й удоскона­лювалися. Сучасні човникові швейні машини автоматизовані й комп'ютеризовані. Але незважаючи на це, сучасні човникові швейні машини мають недоліки, пов'я­зані із процесом утворення стібка, тому їх неможливо усунути й у майбутньому, наприклад:

• для одержання човникового стібка типу 301 обов'язково треба використа­ти човник;

• шпулька з нижньою ниткою обов'язково повинна перебувати усередині човника, через що доводиться часто перезаправляти шпульку;

• неможливо зменшити розмір петлі верхньої нитки, необхідний для обводу навколо човника, через що верхня нитка багаторазово проходить через вушко голки й матеріал;

• неможливо скорочувати й затягувати петлі верхньої нитки плавно, після скидання її із човника, тому що петлю верхньої нитки необхідно швидко скорочувати, щоб човник не захопив її повторно.

Ще один недолік човникових швейних машин у тім, що довжина верхньої ни­тки, необхідної для обводу навколо шпулетримача, завжди в багато разів більше, ніж її витрата на один стібок. У результаті в процесі роботи машини верхня нитка проходить багаторазово через вушко голки й матеріал, що приводить до втрати 40% міцності верхньої нитки.

Всі існуючі стібки розподілені на вісім класів, які означаються першою циф­рою тризначних номерів. Човникові стібки, в основі яких лежить двонитковий чо­вниковий стібок, утворює клас 300. Клас 700, що є в деяких іноземних стандар­тах, оснований на базі однониткового човникового стібка, але ніяких даних про теоретичні методи його утворення не наведено.

Дана робота належить до швейного машинобудування, а саме до машин, що виконують човниковий стібок. Метою є підвищення продуктивності праці за рахунок відмови від зміни шпуль з ниткою обмеженої довжини, фактично перехо­дячи на утворення однониткового човникового стібка, а також збереження міцно­сті ниток за рахунок зменшення розмірів човника.

Човниковий стібок такого типу є перспективним і на реальних машинах поки що не виконується. Ідея його утворення полягає у тому, що після першого проко­лу голки частина верхньої нитки перетягується униз і намотується на шпулю, до­ти порожню. Після цього першого кроку процес роботи повторює процес утво­рення звичайного човникового стібка. Позитивними рисами такого способу мо­жуть бути відсутність необхідності частої зміни шпуль, а також зменшення дов­жин петлі, що повинна обходити навколо шпулі, що сприяє збільшенню міцності нитки.

Окрім ідеї, на жаль, у літературі не наведено ніяких пропозицій для реально­го виконання такого стібка. На кафедрі технології легкої промисловості УІПА і межах виконання магістерської роботи запропонований і запатентований спосіб виконання стібка за допомогою човника, що хитається 1 (рис.1) і витягувача 2.

Рис. 1. Робочі органи по утворенню однониткового човникового стібка

Основний час вони рухаються разом. При цьому носик човника 3 і витягува­ча 4 працюють разом по захопленню петлі голкової нитки. На поверхні човника і витягувача виконані канавки 5, 6, у яких розташовується нитка при роботі. Ці ка­навки виконують роль шпульки в звичайному човнику. Хвостовик витягувача 7 виконаний гострим. У перший момент він захоплює петлю голкової нитки, витягує її вниз і викладає у канавку човника. Хвостовик човника 8 повторює геометрію хвостовика витягувача.

Утворення стібка може проходити у такій послідовності (рис.2,3,4,5,6,7). Го­лка опускається до свого крайнього нижнього положення і при підйомі на 1,5- мм біля її короткого жолобка утворюється петля - напуск. У вихідному положенні і човник розташується у крайньому правому положенні, витягувач - у крайньому лівому положенні. Витягувач під дією свого штовхача починає рухатися зліва на­право, захоплюючи вістрям хвостовика петлю з голкової нитки. Після захоплення петля опиняється між ріжками хвостовика. Вона тягнеться при повороті витягува­ча проти стрілки годинника, укладаючись при цьому в жолобок човника і жолобок витягувача (човник при цьому стоїть на місці, відповідно не рухається і його што-вхач). Після досягнення витягувачем крайнього правого положення, він суміщу-ється з човником. Нитка виявляється повністю витягнутою з верхнього шарууниз. При цьому необхідно розрахувати, щоб довжина нитки відповідала необ­хідній довжині для виконання операції (пришивання ґудзика або виконання закрі­пки). В результаті цього кроку внизу під матеріалом опиняється нитка обмеженої довжини, що утримується в жолобках човника і витягувача. Другий кінець цієї ни­тки опиняється над матеріалом і йде до вушка голки і далі крізь увесь комплект на тяжіння. Матеріал переміщується на довжину стібка. Голка вдруге проколює матеріал і утворює петлю. Обидва штовхачі приводяться до руху. Човник, що те­пер являє собою одне ціле з витягувачем, рухається справа наліво. Носик човни­ка разом з носиком видавлювача входить в петлю, відповідно проводячи в неї нитку, яка була витягнута в процесі попереднього проколу.

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

Звертаємо увагу, що ступінь розширення петлі при цьому значно менша, ніж у звичайному човниковому стібку, тому нитка зношується значно менше. В про­цесі руху проти стрілки годинника на півкільце човника повністю проходить крізь петлю голкової нитки, відповідно повністю провівши крізь неї нитку, що була у нього в жолобку.

При досягненні крайнього правого становища штовхачі змінюють напрямок свого руху, відкриваючи зазор для витягування петлі ниткопритягувачем. Після цього човник з витягувачем повертаються в ліве крайнє положення. Процес сумі­сного руху човника з витягувачем повторюється, поки не закінчиться нитка, що була витягнута униз.

Вказаний метод вигідно використовувати для короткошовних машин напів­автоматів (наприклад, для пришивання ґудзиків, виконання закріпок). Приклад циклограми роботи такої машини наведено на рис. 8.

Нитпритягие' Чеівгж назад ' Челнк вперед

Рис. 8. Циклограми роботи машини однониткового човникового стібка

Рис. 9. Креслення дослідної машини для виконання човникового стібка

В межах виконання магістерської роботи на кафедрі технології легкої про­мисловості УІПА розроблені робочі креслення і виготовляється дослідна машина, що реалізує описану методику. Збиральне креслення подібної дослідної машини наведено на рис.9.

Спосіб підвищує продуктивність роботи швейної машини, збільшує міцність виконаної строчки. Пропонований спосіб може бути використаний у швейному машинобудуванні. Особливої актуальності може набути при виробництві і вико­ристанні короткошовних швейних машин - напівавтоматів і автоматів.

Література

1. Франц В.Я. Оборудование швейного производства. - М.: Издательский центр «Акаде­мия», 2002. - 448 с.

2. Изделия швейные: Классификация стежков, строчек и швов. ГОСТ 12807-2003. Офиц. изд. - М.: Стандартиздат, 2005. - 115 с.

3. Seam forming method using sewing machine. Пат.6962120 США, МПК7005В01/12 Mikasa Corp., Fujkura Takashi, Muratini Hiroshi, Yanamoto Takahito. N10/939806 За-явл.13.09.2004, Опубл 08.11.2005, МПК 112/47517.

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. - М.: Профобриздат, 2002. - 432 с.

УДК 687.1:572.087

Рябчиков Н.Л., Кириченко О.М., Вилков С.М.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

УКРАИНЫ

Доказана необходимость совершенствования размерной типологии Украины. Совершенствование методики и техники антропометриче­ского обследования тела человека с применением цифровой фото­съемки позволяет сформировать трехмерную базу данных, ускорить процесс измерения большого количества фигур и повысить точность измерений. На основе изучения структуры женского населения Ук­раины в конкретном регионе произведено формирование выборки для уточнения действующей размерной типологии.

Постановка проблемы. В связи с насыщением рынка товарами и ростом требований к качеству изделий одной из актуальных задач промышленности яв­ляется обеспечение хорошей посадки одежды на фигуре. Это требует совер­шенствования системы типовых фигур для проектирования одежды. Вследствие процесса акселерации, эпохальных изменений и ряда других факторов размеры, пропорции и форма тела современных потребителей одежды имеют существен­ные отличия от типовых фигур, представленных в действующих размерных стандартах. Проблема данного исследования заключается в создании размер­ной типологии, обеспечивающей максимальную удовлетворенность населения выпускаемой одеждой.

В настоящее время в швейной промышленности Украины используют раз­мерную типологию женского населения, разработанную в Советском Союзе в 70-х годах прошлого столетия. Таким образом, с момента последних антропометри­ческих измерений женского населения прошло более 35 лет. Одежда, выпускае­мая по устаревшей размерной типологии , становится несоразмерной , то есть одна часть потребителей будет недовольна посадкой изделия на фигуре, а дру­гая - не сможет подобрать одежду, так как на их фигуры изделия просто не изго­товляются. К этому необходимо добавить также и негативные физиологические последствия ношения несоразмерной одежды: несоответствие одежды разме­рам и форме фигуры может привести к нарушению функций внутренних органов, нарушению кровообращения, изменению артериального давления и т.д. Весь процесс создания швейных изделий становится неэффективным , если одежда в конечном счете не найдет своего потребителя.

Анализ исследований и публикаций по проблеме. При массовом про­изводстве одежда изготовляется не на отдельного потребителя, а на стандарт­ные (типовые) фигуры ограниченного числа размеров. В связи с этим должна быть решена сложная задача - разработать такую систему размерных стандар­тов, которая при минимальном числе типовых фигур обеспечила бы максималь­ную удовлетворенность населения готовой одеждой. Прочную научную базу для построения размерных стандартов могут дать только обширные и систематизи­рованные антропологические данные о размерах и форме человеческого тела.

Эти работы с 1930 г. проводит Научно-исследовательский институт антро­пологии им. Д.Н. Анучина Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИА МГУ) и Центральный научно-исследовательский ин­ститут швейной промышленности (ЦНИИШП).

В НИИА МГУ была создана специальная лаборатория прикладной антропо­логии, которая решала теоретические и практические задачи для швейной, три­котажной, меховой, обувной и других отраслей промышленности, производящих предметы личного пользования [1].

Многолетние исследования советских антропологов В.В. Бунака, М.В. Игнатьева, П.И. Зенкевича, П.Н. Башкирова, Ю.С. Куршаковой и всего кол­лектива работников НИИА МГУ сделали возможным разработку для любого вида изделий размерных стандартов, максимально отвечающих потребностям насе­ления.

В ЦНИИШПе вопросами типологии занимались И.А. Тер-Овакимян, Г.Е. Тростина, В.Г. Плюйко, Т.Ф. Иванникова, Г.С. Краснухина, Н.Ф. Корнева, М.Д. Маевский, В.М. Медведков, Е.В. Спиридонова, С.К. Лопандина [2].

Научно обоснованная размерная типология взрослого и детского населения СССР для конструирования одежды и размерные антропологические стандарты впервые были разработаны на основании данных антропометрических обследо­ваний, проведенных НИИА МГУ в 1956-1960 гг.

В 1966-71 гг. по результатам массовых обмеров населения в семи странах-членах СЭВ были созданы объединенные размерно-ростовочные стандарты. На их основе в СССР были разработаны государственные стандарты на измерения типовых фигур.

В настоящее время в Украине и до недавнего времени в России в швейной промышленности при изготовлении женских изделий использовали отраслевой стандарт ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды», созданный на основе антропологического стандарта ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Данная размерная типология требует пересмотра, так как размеры, форма и пропорции женских фигур за это время заметно изменились.

В настоящее время во многих странах активно создаются проекты по ан­тропометрической стандартизации населения, для реализации которых широко используют новейшие достижения в области науки и техники.

В рамках проекта «E-Tailor» производятся измерения параметров челове­ческого тела, разрабатываются базы антропометрических данных, передовыетехнологии автоматизированного проектирования и технологии торговли с ис­пользованием электронных коммуникаций в европейской индустрии моды. В этом проекте участвует несколько европейских стран, таких как Германия, Бель­гия, Греция, Великобритания, Швейцария, Франция и Испания. Они объединили свои усилия и проводят масштабную кампанию антропометрического обследо­вания населения для проектирования одежды.

Группа исследователей из Италии, Голландии, США и Канады в рамках проекта «Цезарь» проводит обмеры нескольких тысяч добровольцев из евро­пейских и североамериканских городов. Полученные антропометрические дан­ные сопоставят с данными, полученными пятнадцать лет назад при измерении американских военных. Это сравнение позволит выяснить, какими путями идет биологическая эволюция людей в условиях современного общества [3].

Различные страны Европы и постсоветского пространства также проводят работы по совершенствованию размерной типологии. Так, Французский Тек­стильный Институт намеревается при поддержке властей и профсоюзов провес­ти акцию антропометрических измерений французов. Ее основной целью явля­ется сбор данных о текущей морфологии французского общества (мужчин, жен­щин, детей) и упорядочение этой информации в нескольких возрастных группах, наиболее характерных для всего населения [4].

Известны работы ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казахстана, РСО-Алания и др. [5-11]. Над проблемой устаревших размерных стандартов уже несколько лет бьются и российские компании, производящие одежду. Это фир­мы «Глория Джинс», «Первомайская заря» и другие, которые вынуждены были самостоятельно проводить обмеры населения, чтобы обеспечить покупатель­ский спрос соразмерной одеждой.

Таким образом, совершенствование размерной типологии населения явля­ется первоочередной задачей, стоящей перед швейной промышленностью.

В 2001-2003 гг. ОАО ЦНИИШП обмерил мальчиков и девочек в возрасте от новорожденных до подростков 18 лет, а также мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сопоставительный анализ полученных данных показал значитель­ные изменения размеров, формы и пропорций тела современного человека.

Как показывают исторические данные, с начала и до середины 70-х гг. XX в. наблюдалось увеличение среднего роста людей. В 80-х гг. этот процесс приос­тановился. Теперь наблюдается другая тенденция: в большинстве своем люди толстеют. По мнению антропологов и социологов, это связано со стрессами, ма­лоподвижным образом жизни, с врожденными инстинктами. По результатам ан­тропометрического обследования ЦНИИШПом разработаны новые классифика­ции типовых фигур российских мужчин и женщин.

Цель работы - сравнение размерных типологий женского населения раз­личных стран и выявление факторов, обусловливающих необходимость совер­шенствования действующих размерных стандартов в Украине.

Изложение основного материала. Для сравнения типовых фигур, исполь­зуемых для изготовления женской одежды в Украине, Германии и Франции, бы­ли взяты такие фигуры: 170-96-104 (согласно ОСТ 17-326-81), типовая фигура 42 размера (согласно таблице размерных признаков типовых фигур женщин в ме­тодике «M. Мюллер и сын») и типовая фигура 44 размера (согласно таблице из­мерений женских фигур по технике кроя Лин Жак).

Типовые фигуры выбирались по трем ведущим признакам: росту, обхвату груди третьему и обхвату бедер с учетом выступа живота, и для указанных выше фигур эти признаки имеют наиболее близкие значения.

Сравнительный анализ показал, что такие размерные признаки, как обхват шеи, плеча и запястья практически не отличаются по способам измерения и чи­словым значениям во всех трех случаях.

Обхват талии также измеряется одинаково в трех случаях, однако у немец­ких женщин он на 6 см больше, чем у украинских и французских при том же об­хвате груди и бедер.

Анализ измерений туловища показал, что при близких величинах размерно­го признака длина до талии спереди и длина спины до талии различны. Учиты­вая способ измерения этого размерного признака, можно сказать, что у фран­цузских женщин длина спины до талии значительно меньше, чем у французских и украинских, а вот ширина спины у них больше.

Высота груди относительно линии талии составила 18,4 см, 16,8 см, 19,0 см у украинских, немецких и французских женщин соответственно, что указывает на различное положение выступающей точки груди, у француженок она самая вы­сокая.

При сходных способах измерения размерного признака «ширина плеча» его числовое значение составило 13,5 см, 12,6 см, 14,0 см в первом, втором и третьем случаях соответственно, что указывает на различия в пропорциях тела, то есть французские и украинские женщины более широкоплечие по сравнению с немецкими.

Величины размерного признака «длина руки до запястья» составили 57,5 см, 60,5 см, 61 см у украинских, немецких и французских женщин соответствен­но, что говорит о более длинных руках у французских женщин.

Анализ размеров женских типовых фигур, принятых для проектирования одежды, показал, что существуют определенные различия в пропорциях, осанке, распределении жировых отложений, соотношении длин различных частей тела фигур женщин в разных странах, однако процесс сравнения размеров типовых фигур затрудняется, так как нет полного соответствия способов измерения раз­мерных признаков в национальных стандартах [12].

При сравнении размерной типологии населения различных стран видны различия в морфологических особенностях форм тела женщин разных нацио­нальностей, а также пределы вариабельности некоторых размерных признаков. Так, например, в советской размерной типологии для нужд швейной промыш­ленности отсутствовали типовые фигуры с нулевой полнотой, а в Европе часть таких женщин составляла треть от всех женщин, что уже указывает на достаточ­ные различия в телосложениях женщин в разных странах.

Необходимо также отметить, что размерная типология, созданная в СССР являлась более полной: имела большее количество полнотных групп, 6 ростов (в Европе - 3 роста), большее количество типовых фигур. Однако вариабель­ность по ведущему размерному признаку - обхвату груди третьему - в европей­ской размерной типологии оказалась больше (76-146см), в то время как в совет­ской типологии он был в пределах от 88 до 136 см [9].

В 2003 г. ОАО «ЦНИИШП» опубликованы результаты обследования 3575 женских фигур - «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проекти­рования одежды». Этот документ к настоящему времени не является ГОСТом, но тем не менее приведенные в нем данные демонстрируют с большой вероят­ностью тенденцию к изменению пропорций и различного рода изменения по ря­ду значений размерных признаков фигур российских женщин к соответствующим значениям, определенным в ГОСТ 17522 1972 г. Анализ результатов антропо­метрического обследования женщин показал существенные различия в ряде размерных признаков по сравнению с ныне действующей типологией:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям