І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

S3

Аз1

А32

A33

 

A3n

 

1

Ay

 

Sm

Am1

Am2

Am3

 

Amn

Прибуток

 

U2

U3

 

Un

Кількість

X1

X2

X3

 

Xn

Таким чином, є задача знаходження змінних (програм випуску X1, X2, ... Xn), що надають максимуму функції мети W=U1X1+ U2X2+ U3X3+...+ UnXn при обме­женнях

An X^ + Au X2 + Al3 X3 +... + Aln Xn <Sx Ai Xi + A22 X2 + A23 X3 +... +      • Xn < S2 ' A31 Xi + A32 X2 + A33 X3 +... +     • Xn < S3

[Ami ^ X1 + Am2 " X2 + Am3 " X3 + ... + Amn ' Xn < Sm

Візьмемо конкретну задачу для двох виробів. Така задача добра тим, що може мати графічний добре візуалізований розв'язок.

Таблиця 2

Розв'язок задачі для двох виробів

Сировина

Вироби

 

 

1

2

30

5

4

24

3

5

22

5

2

Прибуток

4

3

Кількість

X1

X2

Є система з трьох обмежень, яку графічно зображуємо в системі координат X1-X2. На графіку зображені умови:

1. 5X1+4X2<30

2. 3X1+5X2<24

3. 5X1+2X2<22

Крім того, враховані умови X1>0, X2>0. Заштрихована область на рисунку означає множину припустимих рішень. На рисунку прямою a означена нульова прибутковість (умова 4-X1+3X2=0). Очевидно, що прибутковість буде зростати при русі вказаної прямої в напрямку стрілок і досягне максимуму у граничній точ­ці перетину прямих (точка С).

Jl

Рис. 4. Знаходження оптимального плану

Проблемою формалізації задачі оптимального керування перш за все буде вибір критерію оптимізації, або показника ефективності, який в оптимальному випадку прийматиме максимальне значення. Для різних груп людей, що мають відношення до швейної галузі, показник ефективності може бути різним. Длявласників показником ефективності може бути максимально прибутковість, для виробників - максимальна надійність і безвідмовність функціонування виробниц­тва, для споживача - найвища якість виробів. Фактори, що відомі - це економічні показники існуючої системи, позначимо їх поки що однією літерою а. Фактори, на які можна змінювати, - вироби, що підлягають розробці та випуску, позначимо їх літерою х. Показник ефективності залежить від обох груп факторів, що можна за­писати у вигляді формули W=W(a, х). Нашим завданням буде при заданому ком­плексі умов а знайти таке рішення х= х, яке перевертає показник ефективності у

максимум. Математично це може бути записано, як W* = max{W(a,x)}.

хєХ  1      V '>

На практиці такі задачі, коли критерій оцінки однозначно визначається ці­льовою направленістю операції, зустрічаються досить рідко. А в реальності, як вже було відзначено, ефективність не може бути повністю охарактеризована од­ним показником. Без сумніву, завдання оптимізації функціонування швейної га­лузі є багатокритеріальною задачею.

Продемонструємо, як може розв'язуватись така задача. Якщо є багатокри-теріальна задача з декількома критеріями (вище наведені три критерії, що мо­жуть бути характерні для нашої галузі) W1, W2, W3, які бажано зробити максима­льними. Нехай у складі множини можливих рішень є такі два рішення х1, х2, що всі критерії W1, W2, W3 більше або дорівнюють відповідним критеріям для другого рішення, причому хоча б один з них дійсно більше. Очевидно, тоді у складі мно­жини рішень немає сенсу зберігати рішення х2, воно домінується рішенням х1. Відкидаємо рішення х2, як неконкурентоспроможне і переходимо до порівняння до усіх інших критеріїв. В результаті процедури відкидання невигідних рішень множина рішень значно скорочується, у ній зберігаються тільки ефективні рішен­ня.

По перше, покажемо шлях розв'язання подібної задачі для випадку двох критеріїв оптимізації. З усіх рішень ефективними можуть бути тільки рішення 2, 5, 10, 11, з'єднані пунктиром (рис. 5)

Рис. 5. Поле оптимальних рішень

Проілюструємо прийом виділення рішень на прикладі задачі з трьома за­пропонованими параметрами. Множина рішень складається з кінцевої кількості можливих рішень х1, х2,... хп. Кожному рішенню будуть відповідати якісь значення показників W1, W2, W3. Будемо кожне окреме рішення зображувати точкою в про­сторі з номером, що відповідає номеру можливого рішення (рис. 6).

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


 

W3

3

 

 

10--

 

 

- *

ш        ' •

 

 

 

 

 

 

8 —

 

 

 

* *                       * ^

;/ * - ■; .': .■ ^

 

 

 

: '. ■ ■

 

б-*-

 

*

 

- ■         -

 

 

 

 

 

 

<12>

0^4>S. 0.6-

о!з">-^

* •

Рис. 6. Поле можливих критеріїв ефективності функціонування житлово-комунального

комплексу

Очевидно, що з усієї множини рішень ефективним будуть тільки рішення, що лежать на верхній границі області можливих рішень (рис. 7).

Рис. 7. Скорочення структури можливих рішень

Для усякого іншого рішення існує хоча б одне домінуюче, для якого або W1, або W2, або W3 або попарно, або всі три більше, ніж для даного.

Що стосується кінцевого вибору рішення, воно повинне бути компромісним із залученням експертів. Але цей процес вже не торкається математичної підго­товки.

1. Конвенція вищих навчальних закладів Європи» формування Європейського прос­тору вищої освіти" Саламанка, березень2001 рік.

2. Конференція міністрів вищої освіти Європи "Утворення Європейського простору вищої осві­ти" Берлін, 19 вересня 2003 року.

3. Коваленко О.Е., Лобунець В.І., Тарасюк А.П., Рябчиков М.Л., Матюхова А.Л., Де-вятярова Т.А. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100.23 - Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості. Галузевий стандарт вищої освіти. - К.: Міністерство освіти і науки України. Видання офіційне, 2004.

4. Матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно - модуль­ної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації // Документи і матеріали 2003-2004 рр. - С.101-110.

5. Рябчиков М.Л. Проектування навчального процесу студентів швейних спеціальностей з метою формування творчих умінь в процесі самостійної роботи. // Проблеми інжене­рно-педагогічної освіти. - Харків: Міністерство освіти і науки України, Українська інже­нерно-педагогічна академія, 2006. - №13. - С. 100-108.

6. Рябчиков М.Л. Алгоритм ітераційного проектування інформаційних пакетів для впро­вадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу за спеціально­стями швейного профілю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - Харків: Мініс­терство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія, 2005. -№11.

7. Вентцель Е.С. Исследование операций - М.: Наука, 1989.- 207с.

УДК 687,2:687,256

Савченко І.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИСКУ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ БРЕТЕЛЕЙ В КОРСЕТНИХ ВИРОБАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА

ТІЛО ЖІНКИ

У статті розглядаються питання взаємодії корсетних виробів з повер­хнею тіла жінок, прооперованих з приводу раку молочної залози. Ви­ділено плечові зони як осередки найбільшого тиску бретелей бюстга­льтера. Встановлена залежність тиску на плечову зону монобретелей з еластичної тасьми від їх ширини та маси молочної залози, а також запропонована нова комплексна бретель для виготовлення реабіліта­ційних бюстгальтерів.

Постановка проблеми. Серед споживачів корсетних виробів спеціального призначення особливою групою є жінки, прооперовані з приводу раку молочної залози (РМЗ). Зміни в організмі, пов'язані з оперативним втручанням та комплек­сним лікуванням, змушують їх щоденно користуватися спеціальними бюстгаль­терами, экзопротезами та супутніми засобами реабілітації протягом усього жит­тя. Такі вироби повинні відповідати підвищеним ергономічним, гігієнічним, есте­тичним вимогам споживачів, бути практичними й недорогими, а також не викли­кати негативних реакцій організму жінки на подразнення.

За даними опитування пацієнток онкологічних клінік та незалежних жіночих організацій користування спеціальною білизною починається вже через 4-10 ти­жнів після операції (рис. 1), коли післяопераційні шрами дещо загояться.

43,70%

36,80%

□ 4-6 тижнів

19,50%      П7-Ю тижнів

□ 11-24 тижні

Рис. 1. Терміни початку користування корсетними виробами спеціального призначення

Слід зазначити, що деякі жінки взагалі не користуються спеціальними бюст­гальтерами. Близько третини від загальної кількості респонденток відповіли, що не носять спеціальну білизну через брак коштів (15,7%), дискомфорт під час ко­ристування - 73,8%, відсутність інформації - 10,5 %.

Як наслідки перенесеної операції та лікування, проявляються зміни подраз­ливості організму на зовнішні чинники. На рис. 2 представлено діаграму, з якої можна зробити висновок, що однією з головних проблем жінок, прооперованих з приводу раку молочної залози, є надмірна чутливість до тиску на тіло, хоча про­блеми алергічних реакцій, поранень та інших причин дискомфорту необхідно ви­рішувати комплексно.

35,3%

12,2%

8,8%

5,2%

21,0%

17,5%

□ не помічено

Івисипання на шкірі

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям