І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Підприємства галузі туризму, як правило, не мають власних засобів, достат­ніх для здійснення інвестиційних проектів. Тому актуальним є залучення інозем­них інвестицій, особливо на першому етапі реалізації інвестиційного проекту. Для активізації залучення іноземних інвестицій в галузь туризму регіону необхідно створити пільговий режим, який є складовим елементом інвестиційного клімату регіону. Це підвищить інтерес інвесторів до регіонального туризму як основи со­ціально-економічного розвитку регіону. З іншого боку, створення в регіоні стабі­льного і сприятливого для підприємницької діяльності в сфері туризму інвести­ційного клімату - необхідні умови для зниження ризику, перш за все фінансового ризику, що в свою чергу впливає на забезпечення ефективності інвестицій.

На практиці в процесі інвестиційної діяльності туристичне підприємство здійснює вибір більш вигідного варіанта інвестиційного проекту. Таких варіантів може бути два види. Перший вид - це варіанти вкладень для досягнення однієї і тієї ж мети, що відрізняються між собою за різними критеріями: організаційними, економічними, технологічними, екологічними і ін. У таких варіантів інвестиційного проекту мета одна, а засоби досягнення можуть бути різними, такими, що потре­бують різних інвестиційних ресурсів і забезпечують різні результати при експлуа­тації об'єкту. Другий вид - це вибір варіантів інвестування для досягнення різних цілей, у кожної з яких є своя потреба в інвестиційних вкладеннях і свої можливо­сті одержання доходів, прибутку і т.д.

У методичному змісті вирішення завдань за обома видами варіантів інвес­тиційних проектів практично однакові з погляду добору кращого. Вони відносять­ся до завдань порівняльної економічної ефективності інвестиційного проекту, при вирішенні яких з безлічі варіантів вибирається один з найкращими показниками ефективності для інтересів інвестора. Важливим моментом при ухваленні інвес­тиційного рішення є визначення мети інвестиційного проекту. Інвестиції можуть бути спрямовані на зниження витрат підприємства шляхом придбання більш ко­мфортабельних транспортних засобів, розвитку діяльності підприємства в більш привабливих для туристів районах і т.д. Інвестиції можуть бути спрямовані також на збільшення обсягу наданих послуг для вже освоєних ринків їхнього збуту, на створення філій підприємства, будівництво і модернізацію готелів і баз відпочин­ку, підприємств харчування і торгівлі і т.д. Усі ці напрямки інвестицій характери­зуються різними ступенями ризику, пов'язаного з реакцією ринку на конкретні дії туристичного підприємства.

Усі можливі варіанти інвестиційних рішень у сфері туризму можна зобразити у виді моделей, кожну з яких стосовно до конкретної ситуації й особливостей ви­рішуваних проблем можна модифікувати і конкретизувати. Вибір тієї чи іншої мо­делі залежить від ряду факторів, таких як, наприклад, рівень державного регулю­вання галуззю туризму; ступінь лібералізації ринку; інструменти регулювання економічними процесами.

При цьому найвигідніший варіант інвестиційного рішення визначається по­казниками: норма прибутковості об'єктів туризму; чистий дохід туристичного під­приємства; рентабельність інвестицій; термін окупності інвестицій; соціальний і екологічний ефекти; скорочення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Важливий момент при ухваленні інвестиційного рішення полягає у викорис­танні тих самих підходів і методів економічного аналізу й одержання інформації при розробці і зіставленні альтернативних варіантів проектів. У протилежному випадку в накопичену інформацію будуть вноситися різні за величиною погріш­ності. Наприклад, якщо при розробці альтернативних інвестиційних рішень з бу­дівництва чи модернізації готелю застосовувати в одному випадку методи екст­раполяції, в іншому - експертні оцінки, а в третьому - параметричні методи про­гнозування, то ці варіанти не будуть порівнянні, тому що застосовувалися різніметодики аналізу і точності прогнозів. Іншими словами, порівнянність варіантів розрахунків на основі вихідної інформації має забезпечуватися шляхом прив'язки їх до одного обсягу продукції (туристичних послуг), до одних термінів реалізації проекту, одних показників якості послуг.

У процесі ухвалення інвестиційного рішення важливим є урахування факто­рів невизначеності і ризику. Невизначеність припускає неповноту чи неточність отриманої інформації про умови реалізації проекту. Від рівня невизначеності за­лежить і рівень ризику в ході реалізації інвестиційного проекту. Туристичні під­приємства зіштовхуються в основному із двома видами ризиків: фінансовий і під­приємницький. Інвестиційне рішення залежить також від цінності туристичного підприємства, тобто здатності задовольняти потреби клієнтів у туристичних по­слугах і перевагами, що одержує інвестор у результаті вкладення своїх засобів.

У процесі ухвалення інвестиційного рішення пропонується застосовувати модель, спрощена схема якої графічно представлена на рис.1. Ця модель до­зволяє в процесі виконання рішення врахувати інформацію, отриману в процесі підготовки проекту і забезпечити послідовність усіх стадій процесу ухвалення ін­вестиційного рішення. Застосування цієї моделі дозволяє також домогтися кількі­сних і якісних показників інвестиційного проекту. Наприклад, при виборі альтер­натив модель надає можливість прийняти рішення щодо будівництва нового го­телю чи оренди вже діючого, а також врахувати вартість оренди, будівництва, витрати по експлуатації й одержувані доходи.

Перша стадія ухвалення рішення

-1-

Можливі дії

Ймовірні події

Очікуваний результат

 

Розвивати тільки виїзний туризм

1. Ріст попиту на виїзний туризм

Збільшення вивезення валюти з країни

 

 

2. Зниження попиту на виї­зний туризм

Скорочення вивезення валюти з країни

 

Розвивати тільки внутрішній (в'їз­ний) туризм

1. Ріст попиту на внутрі­шній (в'їзний) туризм

Ріст надходжень валюти в країну

 

 

2. Скорочення попиту на внутрішній (в'їзний) туризм

Скорочення надходжень валюти в країну

 

Друга стадія ухвалення рішення

 

 

Можливі дії

Очікуваний результат

Стримувати подальший ріст виїзного туризму

Відносне скорочення розмірів вивезення валюти з країни

Збільшувати інвестиції для розвитку внут­рішнього (в'їзного) туризму

Ріст надходжень валюти в країну

Рис. 1. Модель ухвалення рішення туристичним підприємством

Мова йде про вибір з розроблених варіантів оптимального рішення, що сто­сується пріоритетних напрямків подальшого розвитку туризму в Україні: виїзного чи внутрішнього (в'їзного) туризму. Використовуючи дану модель і маючи інфор­мацію про вартість турів для іноземних туристів і для українських туристів, що ви­їжджають за кордон, маючи розрахунки термінів окупності різних інвестиційних проектів у сфері туризму, можна дійти до висновку про доцільність вкладення коштів у розвиток внутрішнього туризму, тим самим створюючи конкуренцію виїз­ному туризму. Такий підхід сприятиме припливу валюти в місцеві бюджети. Цю модель ухвалення інвестиційного рішення можна використовувати, коли перед туристичним підприємством стоїть вибір напрямків діяльності: розвивати виїзний туризм, що вимагає в даний момент менших витрат, чи внутрішній (в'їзний) ту­ризм, що вимагає великих витрат і припускає одержання доходу від інвестицій через визначений час. Однак розвиток такого виду туризму припускає стабільні позиції даного підприємства на ринку туристичних послуг.

Звичайно, кожне туристичне підприємство, виходячи зі специфіки своєї ро­боти, може включати й інші напрямки ухвалення інвестиційного рішення. Пред­ставлений варіант містить ряд комплексних заходів для підготовки і прийняття ефективного інвестиційного рішення практично для будь-якого туристичного під­приємства.

Використання підприємством моделювання в процесі розробки і прийняття рішень щодо вкладень інвестицій дозволяє більш об'єктивно, системно підійти до даного питання і прийняти раціональне рішення, що відповідає цілям і завданням діяльності підприємства. Необхідно враховувати, що якість прийнятих інвести­ційних рішень безпосереднім чином відбивається на показниках ефективності реалізації проекту: тривалості інвестиційного циклу, ефективності використання інвестицій, прибутковості підприємства.

Висновки. В ході дослідження визначено чинники, які впливають на приток інвестицій в сферу регіонального туризму, та надано їм характеристику з метою підвищення ефективності інвестиційного процесу. Розглянуто ймовірні моделі прийняття інвестиційного рішення в галузі туризму. В основі моделювання при­йняття інвестиційного рішення туристичним підприємством знаходяться моделі, які ураховують вплив розглянутих чинників на динаміку інвестиційного процесу. Ця модель передбачає підвищення ролі регіону та використання регіональних ін­вестиційних програм.

Література

1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003.

- 300 с.

2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. - К.: Центр на­вчальної літератури, 2004. - 272 с.

3. Статистичний збірник. Луганська область у цифрах. 2005 рік. - Луганськ, 2006. - 570 с.

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. - М.: Информэлектро, 1994. - 170 с.

5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Буд-кіна, А.С. Гальчинський. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.

6. Готельне господарство України у 2005 р. - К.: Держкомстат України, 2006. - 580 с.

7. Готельне господарство Луганської області в 2003 р. Статистичний бюлетень. - Лу­ганськ, 2004. - 55 с.

8. Про роботу готелів Луганської області у 2005 р. Комплексна економічна доповідь. - Лу­ганськ: Держкомстат України, 2006. - 7 с.

Смирнова В.В.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА КАК ОТРАСЛИ В

УКРАИНЕ

В статье проведен анализ современного состояния туристической от­расли Украины. Выделены основные проблемы становления туризма как отрасли и внесен ряд предложений по их решению.

Постановка проблемы. Современное состояние и тенденции развития экономических процессов показывают, что в большинстве развитых стран ту­ризм является отдельной отраслью экономики, которая ежегодно ощутимо по­полняет государственный бюджет, создает десятки тысяч рабочих мест, привле­кает иностранные инвестиции и т.д. Туризм входит в число трех крупнейших экс­портных отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобиле­строению, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и 8,6% соответствен­но. В Украине туризм не является отдельной отраслью экономики, он больше отождествляется с культурой и спортом, нежели с высокодоходными отраслями промышленности. Украина - одна из немногих стран, где рынок гостиничных и туристских услуг находится в зачаточном состоянии. В этой связи рассмотрение процесса становления туризма как отрасли является одной из важных проблем развития экономики Луганской области и Украины в целом.

Анализ последних исследований. В отечественной и зарубежной эконо­мической литературе выделяется большое количество работ, посвященных ис­следованию проблем туризма и гостиничного хозяйства и их роли в экономиче­ских процессах. Однако в связи с тем, что данные вопросы являются относи­тельно новыми и одновременно с этим обладают очень большой динамикой развития, в их освещении на данном этапе прослеживается много неопределен­ностей и несогласованностей, что обуславливает актуальность их детального исследования.

Цель статьи. Целью настоящей статьи является исследование проблем становления туризма как отрасли в Украине и внесение ряда предложений по решению данных проблем.

Основная часть исследования. Туристская индустрия - это совокупная ра­бота субъектов многих отраслей хозяйства, потому состояние туристической инфраструктуры зависит не только от усилий туристических властей, но и от об­щего состояния экономики и бизнеса. Туристская деятельность весьма специ­фична и может с успехом развиваться в ряде регионов Украины, в том числе и в Луганской области. В Украине на протяжении 9 месяцев 2006 г. объем услуг, предоставленных субъектами туристической деятельности, составил 2,8 млрд грн и увеличился на 26 % или на 0,6 млн грн по сравнению с аналогичным пе­риодом 2005 года. Рост объема услуг зарегистрирован не во всех областях Ук­раины, а наиболее существенный рост обеспечили лицензиаты регионов: Запо­рожского на 75 % (или на 18,7 тыс. грн), Днепропетровского на 72 % (или на 44,7 тыс. грн) и в г. Киеве на 35 % (или на 405,2 тыс. грн). В Луганской области объем предоставленных услуг вырос на 11,7 тыс. грн (или на 66 %) и составил 20458 тыс. гривень. Уменьшение объемов предоставленных услуг наблюдается лишь в 4-х регионах: Харьковском на 28 % (или на 22,4 тыс. грн), Кировоград­ском на 15 % (или на 1,6 тыс. грн), АР Крым на 4 % (или на 17,9 тыс. грн), Киев­ском на 3 % (или на 0,4 тыс. грн). Несмотря на положительные тенденции разви­тия въездного туризма (в 2005 году Украину посетило 524455 иностранных тури­стов), наибольший прирост потоков обеспечивается из соседних стран: Молдо­вы, России, Белоруссии, Польши. Что касается других стран, то чаще всего Ук­раину посещают туристы из Венгрии, Словакии и Польши. При этом доля ино­странных туристов, которые путешествовали в туристических группах, довольно незначительна - около 1,2% [1].

Большинство граждан, которые посещают Украину, делают это по служеб­ным или частным целям (в том числе для ведения частного бизнеса). Это и яв­ляется ярким свидетельством недостаточности развития в Украине организо­ванного туризма. Несмотря на рост объема реализованных услуг, на фоне стре­мительного развития туризма и гостиничного бизнеса в мире Украина выглядит более чем скромно. В 40 странах мира туризм является основным источником пополнения национального бюджета, а в 70 - одной из трех основных статей. Например, в Испании доля прибыли от иностранного туризма в общей сумме по­ступлений от экспорта товаров и услуг составляет 35 %, на Кипре и в Панаме -свыше 50 %, на Гаити - более 70 % [2].

В Украине аналогичные показатели являются несравнимо низкими.

Итак, подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что в области ту­ризма наиболее актуальными сегодня являются следующие проблемы.

1. Неэффективное и нерациональное использование имеющихся ресурсов. Украина объективно имеет могущественный туристический потенциал, который используется не очень эффективно. Отечественные санатории по уровню ле­чебно-профилактической работы нисколько не уступают аналогичным учрежде­ниям всемирно известных Карловых Вар , Баден - Бадена , Кисловодска и Боржо -ми. В Крыму есть чрезвычайно соленое озеро, вода которого весьма близко на­поминает по составу знаменитое Мертвое море. Однако количество санаторно-курортных учреждений из года в год сокращается. Необходимо четко опреде­литься, кто управляет курортами: Минздрав, Госслужба туризма и курортов, об­ластные администрации или местные советы. Наведение порядка принесет бюджету миллионы гривен.

2. Недостаточный уровень развития объектов туристической инфраструкту­ры, их несоответствие мировым стандартам. Так, например, по международным нормативам, на тысячу населения должно приходиться не менее десяти гости­ничных мест. Если учесть, что в Украине проживает чуть меньше 47 миллионов человек, количество эксплуатируемых гостиничных мест должно составлять хотя бы 470 тысяч мест. Реальное предложение значительно меньше - около 100 ты­сяч мест, то есть объем предложения ниже нормы в 4,7 раза. Госкомстат свиде­тельствует, что в нашей стране функционирует 3083 средства размещения, в том числе 1192 предприятия гостиничного хозяйства, из них прошли экзамен на соответствие правилам обязательной сертификации Госстандарта всего 892 отеля. То же касается и рынка туристских услуг.

3. Низкий уровень обслуживания, обусловленный общей низкой квалифика­цией работников области. В настоящее время в Украине практически отсутству­ют четкие и адекватные мировым стандартам квалификационные требования в области подготовки и переподготовки кадров для туризма. Более того, с недав­него времени осуществление государственной политики в области туризма воз­ложено на Министерство культуры и спорта, что явно не способствует развитию туризма как высокодоходной отрасли экономики.

4. Недостаточное внимание государства к проблемам туризма, значитель­ное налоговое бремя и т.п. При внедрении Закона "О туризме" его целью было создание правовой базы для становления туризма как высокорентабельной об­ласти экономики и важного средства культурного развития граждан, обеспечения занятости населения, увеличения валютных поступлений, защита законных прав и интересов туристов и субъектов туристической деятельности, определения их обязанностей и ответственности [3].

Прошло уже 12 лет, а ситуация в туристической области реально не изме­нилась. Из этого следует, что вся созданная система органов, изданное количе­ство законов, распоряжений, указов является очередной жертвой бюрократизма в нашем государстве. Нельзя изменить ситуацию в лучшую сторону, издав не­сколько законов. Пока не придет осознание потребности в туризме как в веду­щей области экономики, никаких перемен к лучшему происходить не будет. Так­же было бы целесообразно внести изменения в базовый Закон Украины "О ту­ризме". Размер финансового обеспечения ответственности должен зависеть от показателей работы фирмы. Сейчас он для всех одинаков, независимо от того, скольким туристам были оказаны услуги.

5. Отсутствие скоординированной системы выведения туристического про­дукта Украины на мировой рынок, которая давала бы ощутимые результаты. Проблемы возникают прежде всего с рекламой отечественных курортов. За гра­ницей очень тяжело получить информацию как о самой Украине, так и о тури­стических услугах, которые в ней предоставляются. Необходимо выделить день­ги на реализацию инновационных проектов в сфере маркетинга национального туристического продукта, создать центры туристической информации, открыть туристические представительства за рубежом, создать мощный туристический портал.

Вывод. Однозначных рецептов быстрого оздоровления ситуации в тури­стической индустрии нет и не может быть. Состояние туристической инфра­структуры зависит не только от усилий туристических властей, но и от общего состояния экономики и бизнеса. Поэтому использование предложенных мер мо­жет существенно улучшить как состояние туристической отрасли, так и общее состояние экономики Украины.

Литература

1. www.tourism.gov.ua

2. www.world-tourism.org

3. Закон Украины "О туризме" // Ведомости Верховной Рады Украины.- 2004. - № 31.

УДК 517.5

Сташкевич А.В., Щелоков В.С.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ВЕКТОРНЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Даны строгие обоснования свойств линейных операций в веществен­ных векторных топологических пространствах в связи с исследовани­ем фундаментальных топологических понятий как локальная ограни­ченность, первая аксиома счетности и др. Ист. 2.

Связь между операциями в линейном пространстве и заданной в нем топо­логии формилируется на уровне аксиом и учитывает прежде всего понятие не­прерывности [1], [2]. Здесь мы рассмотрим ряд следствий свойства непрерывно­сти операций сложения и умножения на числа в вещественном векторном топо­логическом пространстве, в которых будут существенно использоваться тради­ционные объекты топологии: открытые, замкнутые, ограниченные множества и понятие счетной определяющей системы окрестностей произвольного вектора.

Лемма 1. Пусть U - произвольная окрестность 0 в векторном топологиче­ском пространстве E и x є E . Тогда множество x + U представляет собой ок­рестность вектора x .

Доказательство. Так как 0 є U , то вектор x є x + U . Рассмотрим произ­вольный вектор z є x + U , тогда z - x є U и y = z - x , где y - некоторый

вектор, принадлежащий U. Очевидно, что U - окрестность вектора y. В силу непрерывности операции вычитания относительно заданной в E топологии для окрестности U вектора y найдутся такие окрестности У и У соответственно

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям