І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

В статі розглядаються загальні засади розробки одягу та приналеж­ностей для інвалідів, важко хворих та людей похилого віку на основі аналізу особливостей їх фізичного стану та потреб.

Постановка проблеми. Відношення до дітей, інвалідів та людей похилого віку завжди вважалося показником ступеню розвитку суспільства. У всіх розвине­них країнах світу існують спеціальні магазини або відділення у великих магази­нах готового одягу, де людина з певними фізичними вадами може придбати собі різні види побутового одягу та спеціальні приналежності, значну кількість таких товарів можна замовити через мережу Internet. На Україні зараз налічується 2 мільйони 660 тисяч інвалідів [1], що складає 6% населення. Однак, на жаль, тре­ба відзначити, що питанням випуску швейних виробів для хворих та інвалідів різ­них категорій, людей похилого віку практично не приділяється уваги. Цим не за­ймаються як ведучі швейні підприємства, так і ательє з пошиття одягу за індиві­дуальними замовленнями.

Серед людей з обмеженими фізичними можливостями велику кількість складають діти-інваліди. Структура дитячої інвалідності на Україні [2], представ­лена на рис. 1, свідчить про те, що провідну роль тут відіграють хвороби нерво­вої системи, а саме, дитячий церебральний параліч (ДЦП).

Рис. 1. Структура дитячої інвалідності в Україні

Загальною ознакою для всіх видів ДЦП є викривлення окремих частин тіла, порушення моторики верхніх та нижніх кінцівок, що призводить до виникнення рі­зких, непередбачених рухів, судорожних приступів, а також розлад системи пото­виділення, а саме, його збільшення.

Лави інвалідів в останні роки швидко поповнюються дорослим населенням, що викликано зростанням травматизму на робочих місцях, урбанізацією, розши­ренням транспортних мереж, збільшенням інтенсивності руху і швидкістю транс­портних засобів. Відчутні фізичні обмеження та зміни статури накладає також на людину старість.

Значно покращити якість життя інвалідів, важко хворих та людей похилого віку можуть спеціально сконструйовані швейні вироби із відповідних текстильних матеріалів. Правильно підібрані вироби та приналежності полегшують самооб­слуговування людей, зменшують їх залежність від оточуючих, підвищують само­оцінку, спрощують роботу обслуговуючого медперсоналу. Саме тому питання розробки та випуску широкого асортименту текстильних виробів такого призна­чення є вельми актуальними для нашої країни.

Мета статті - визначити загальні засади розробки одягу та приналежностей для інвалідів, важко хворих та людей похилого віку на основі аналізу особливос­тей їх фізичного стану та потреб.

Результати. Створення сучасного одягу - це працемісткий і багатоетапний процес, в якому зайняті спеціалісти різних професій. У Київському національному університеті технологій та дизайну в останні роки цими питаннями активно за­ймаються. Загальна схема, за якою здійснюється розробка одягу та приналежно­стей для людей з фізичними вадами, є такою:

• визначаються особливості захворювання людини;

• розробляється видовий асортимент одягу;

• визначаються вимоги до конструктивного рішення виробів;

• розробляється перелік вимог до матеріалів та комплектування їх в пакети одягу;

• проектуються колекції одягу;

• вибираються методи технологічної обробки виробів;

• виготовляються зразки виробів.

Особлива увага приділяється нами розробкам різних видів одягу для дітей, хворих на ДЦП. Вивчення медичного аспекту цього захворювання дозволило ви­ділити наступні характерні особливості, які мають прийматися до уваги при прое­ктуванні одягу. Під словосполученням "дитячий церебральний параліч" (ДЦП) ро­зуміють групу порушень рухливих функцій мозку, які з'явилися у результаті його порушення при народженні дитини. Ці розлади не прогресуючі, так як з'являються з самого народження дитини і існують на протязі усього життя. Рух­ливі порушення зазвичай проявляються слабкістю в конкретній групі м'язів, в на­слідок чого порушена хода, рухливість рук, або наприклад закидання шиї - слабкі м'язи шиї, також можливі так звані гіперкінези - різкі стереотипні рухливості в ру­ках, ногах, міміці у м'язах, які тяжко контролюються хворими. В багатьох випад­ках при ДЦП можливе порушення інтелектуального розвитку і мови [3]. Патологія кістково-суглобної системи при церебральних паралічах зумовлена порушенням фізіологічних співвідношень м'язів і зв'зково-суглобного апарату. Переважання спастичності в одних м'язах і зниження тонусу в інших призводить до патологіч­них позицій і деформаціям. Постійна асиметрична поза призводить до розвитку спастичної кривошиї, сколіозу, косого положення тазу "ребрового" горба і контра­ктур в області кінцівок, різних з лицьової і потиличної сторони. При дитячих це­ребральних паралічах механізм реакції рівноваги порушений, поза хворих нестій­ка. Для її підтримки починають працювати інші механізми, стабілізуючи тулуб у вертикальному положенні. Для збереження рівноваги дитина з церебральним паралічем компенсаторно згинає коліна та тазостегнові суглоби і вертикальна проекція центра тяжкості припадає на ступню. При спастичних паралічах стійкість положення стоячи досягається за рахунок згинаючого положення стегон і колін, опори на носки, нахил тулуба уперед.

Визначені особливості фізичного стану та поведінки хворих ми прагнули врахувати при розробці конструкції виробів, виборі матеріалів та скріпляючих елементів (фурнітури). Одночасно, ми намагалися розробити красивий, моднийодяг з розвиваючими елементами. Головною метою використання цих елементів є розвиток відсутніх або недорозвинених функцій інвалідів.

У процесах попередніх досліджень, які проводилися студентами нашого уні­верситету, було розроблено анкету для опитування, в якій було запропоновано визначити найбільш придатний для повсякденного використання вид одягу. Ре­зультати обробки анкет показали, що більшість із опитуваних незадоволені існу­ючим дитячим одягом як із-за його високої вартості (більшість членів сімей това­риства «Церебрал» - незаможні одинокі матері), а також із-за складнощів, які ви­кликають конструкція та матеріали одягу при використанні їх хворими дітьми. Перевага опитуваних віддається одягу, який може трансформуватися під час експлуатації (наприклад, куртки - на жилети, сорочки із змінною довжиною рука­вів, брюки із змінною довжиною штанин та ін.). На думку опитуваних, швейний виріб має складатися з двох або більше частин. Вироби мають бути комфортни­ми, а саме, мати невисоку масу, середню ступінь облягання тіла, не перешко­джати рухам, мати якомога менше жорстких елементів - швів, виточок та ін. У брюках замість поясів перевага надається куліскам. На одязі, як правило, опиту­вані бажають мати велику кількість різноманітних кишень. Переважна кількість респондентів відзначила, що придбають одяг на «секонд-хендах», а потім, по можливості, його перешивають, пристосовуючи до особливостей дитини. Серед вимог до матеріалів для одягу найбільш значущими показниками якості виявила­ся ціна. Наступними по значущості йдуть показники м'якості, незминальності, па-ропроникності, та повітропроникності.

Особливі складнощі викликає нарядний одяг. Тому переважну увагу ми ско­нцентрували на розробках одягу, який дитина могла б використовувати як наря­дний, і у той же час, такий одяг не був би «одноразовим», а міг використовувати­ся у повсякденному побуті. При пошуку вдалої конструкції ми звернулися до ви­токів - до традицій українського народного костюму (рис.2, а,б). Як відомо, украї­нський костюм відрізняється своєю виразністю, функціональністю елементів, ба­гатошаровістю, універсальністю та простотою конструкцій. Ці особливості і були покладені в основу моделей. Дитячі пальта розроблені за мотивами українського традиційного верхнього одягу (свита, капота, сардак, опанча). Ергономічність одягу досягається за рахунок прямого та напівприлягаючого силуетів, що забез­печує дітям свободу руху. Особливу увагу було приділено легкості застібання виробів (використання спеціальних гачків, магнітних кнопок), фіксації ступеню облягання (використання системи кулісок) та простоти одягання за рахунок трансформуємих деталей рукавів (застібка "блискавка" по верхньому та нижньо­му зрізах рукава). Матеріалом для розроблених пальт були м'які, легкі драпи з хорошими теплозахисними і гігієнічними властивостями. Жилети, платтячка та зимові сарафани, в яких текстильні застібки "velcro" (так звані "липучки"), розта­шовані у бокових та плечових швах, по лінії напівзаносу, є дуже зручними в екс­плуатації. У брюках замість пояса на лінії талії використовуються куліски, низ брюк оформлений пришивними манжетами, які застібаються на кнопки, тим са­мим, забезпечуючи фіксацію штанин на нозі. По шаговим лініям брюк передба­чені застібки на кнопки, які надають додаткової зручності при їх одяганні та роз­дяганні. В спідницях, кофточках та жилетах до мінімуму зведено число застібок, а якщо вони і є, то це лише текстильні "липучки", що підвищує зручність одягання та роздягання. В колекції осінніх курток із штучного хутра у якості застібок вико­ристовуються магнітні кнопки достатньо великого діаметру, що спрощує процес самообслуговування дітей при їх одяганні-роздяганні. Використання довговорсо-вого штучного хутра на комірцях, манжетах, шапочках надає виробам "затишного вигляду" і дуже подобається дітям (рис.2,в). Композиційно завершені сарафани та комбінезони з м'якого нетканого матеріалу на підкладці з ситцю, Одяг нед е

Рис. 2. Колекції одягу для інвалідів

стримує рухів дітлахів, дуже затишний. Діти в ньому, як м'які іграшки (рис. 2,г). М'які, теплі накидки-пончо вдало приховують дефекти фігури і надають заверше­ного ансамблю виробів для дівчаток-підлітків (рис. 2,д). В деяких розроблених моделях дитячого одягу одночасно із основною функцією, існує ще і розвиваюча, коли, наприклад, у якості оздоблюючих елементів використовуються ґудзики та інша фурнітура різних кольорів, фактури, розмірів та форми, аплікації на одязінаповнюються скляними кульками. Використання цих елементів розвиває мото­рику рук та координацію рухів дітей.В нашому університеті на протязі останніх п'яти років підтримується традиція - усі розроблені вироби демонструються на сцені тими, для кого вони

виготовлялися - членами товариства "Церебрал". Після показу вироби отримуються у подарунок. У започаткованій нами справі є ще один важливий ас­пект - соціальний. Зважаючи на те, що люди з фізичними вадами в нашій країні, на жаль, знаходяться практично осторонь суспільства, нам здавалося важливим залучення їх до суспільного життя. Особливо це стосується дітей-інвалідів, для яких дуже важливо відчути на собі любов та зацікавленість оточуючих у їх долі. Спеціально створені красиві моделі одягу та демонстрація їх на сцені дають ді­тям таку можливість. Такі покази є дійсним святом для дітей та їх близьких, сама ж робота по створенню виробів є великим виховним фактором для студентів, які приймають в ній участь. Особливо хочеться виділити роботу по створенню баль­них платтів для членів відомого ансамблю танцю «Березіль», в складі якого ви­ступають інваліди. Поєднання дуже жорстких вимог, які пред'являються до кос­тюмів для виступів з танцювальною програмою в різних номінаціях (класичний танець, латиноамериканські та ін.), з особливостями, які накладаються на тан­цюристів характером ураження від хвороби, вимагало неабияких зусиль та знань. Але результат був того вартий - саме в бальному вбранні, виготовленому нами (рис. 2,е), танцюристи на візках ансамблю "Березіль" вибороли золоту та срібні медалі на світовому конкурсі.

Окремою нашою турботою є інваліди-спинальники, На сьогодні розробка спортивного одягу для інвалідів з урахуванням порушення опорно-рухової сфери - це, перш за все, науковий підхід, уміння упроваджувати найсучасніші матеріали і комплектуючі, які разом з вдалою конструкцією виробів можуть забезпечити ма­ксимальний комфорт і створити новий вигляд людей в колясках. Це дозволить їм виховати свідоме відношення до вельми необхідних фізичних вправ, приведе до функціональної адаптації, мобілізує їх волю. Спортивний одяг для інвалідів-спинальників - це новий вид одягу, тому слід достатньо серйозно підходити до розробки даного асортименту. Так, враховуючи обмежені фізичні можливості ін­валідів, були проведені дослідження, які дозволили сформувати основні вимоги до спортивного одягу, пристосованого до умов їх життя.

Для отримання вихідних даних для розробки одягу було проведено опиту­вання. Проаналізувавши вимоги, було запропоновано нові конструктивні рішення, головними серед яких є наступні:

• конструкція штанів не має лінії сидіння;

• завищена задня частина штанів в області сидіння, і занижена передня;

• застосування защіпів в області коліна;

• можливість відстібання нижньої частини рукава;

• розширення нижньої частини куртки;

• розширення спинки і звуження пілочки;

• зручне розташування кишень;

• утеплювання нижньої частини спинки;

• застосування зносостійкої накладки у нижній частини рукава.

В ході проведення ряду досліджень матеріалів верху було вибрано поліамі­дне трикотажне полотно зі складом - поліамід 100%, яке має задовільні власти­вості: достатню повітропроникність, гігроскопічність - 4%, високу незминальність, безусадочність, невисоку розтяжність. Для підкладки було підібране трикотажне полотно з натуральних волокон. Для запобігання швидкого зношування нижньої частини рукава в зв'язку з постійним контактом з візком була підібрана синтетич­на тканина, яка витримує багатоциклове навантаження тертя. Було виготовлено інадано у дослідну експлуатацію декілька спортивних костюмів, виготовлених з урахуванням викладених вище принципів (рис. 2).

Крім того, для інвалідів, які пересуваються у візках, розроблені та виготов­лені деякі приналежності із текстилю. Так, враховуючи побажання опитуваних та у відповідності з рекомендаціями медиків, які підкреслюють, що із-за утрудненої циркуляції крові кінцівки у людей з травмованим хребтом завжди мерзнуть, були виготовлені спеціальні утеплені «чоботи» та муфта. М'які чоботи із щільної водо-повітронепроникної тканини, утеплені синтепоном і оздоблені штучним хутром, мають конструктивні особливості, які дозволяють людині, що сидить у інвалідно­му візку, самостійно їх одягати та знімати, надійно фіксувати (за допомогою текс­тильних застібок) по нозі і на сходинці візка. Утеплена муфта також має фіксуючі елементи, що забезпечує зручність у використанні. Виготовлені нами також спе­ціальні фартухи - нагрудники із щільної м'якої водо відштовхуючої тканини. Низ цього виробу оздоблено у вигляді кишені, в яку потрапляють залишки рідини або їжі при кормлінні немічних людей. Такий нагрудник має естетичний вигляд, легко очищується шляхом прання, швидко висихає. Виготовлені також спеціальні про­кладки на сидіння інвалідного візка.

Ми вважаємо, що проведена нами робота є початком серйозних багатопла­нових досліджень і дозволяє намітити та вирішити проблеми та задачі в області науково обґрунтованого проектування та конфекціювання матеріалів швейних виробів для інвалідів, важко хворих та людей похилого віку.

Література

1. Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особли­вими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: Навчально-методичний посі­бник - К.: Соцінформ, 2004. - 128 с.

2. Іпатов А.В., Пікуш О.Я., Ананьева Т.В. Контингент дітей-інвалідів, які перебувають під диспансерним наглядом у лікувально-профілактичних закладах великого промис­лового центру. //Сучасні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інва­лідів: Зб. наук. праць. / Під ред. А.В.Іпатова. - Дніпропетровськ, 2001. - С. 187-191.

3. Большая медицинская энциклопедия.

4. Особливості розробки одягу для людей з фізичними вадами / Н.П.Супрун, С.І.Ковтун, В.І.Власенко // Вісник КНУТД. - С. 68-74.

УДК 657.471

Сурженко Л.А.

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время внедрение управленческого учета занимает ве­дущее место в решении проблем повышения результативности рабо­ты швейных предприятий. Рассмотрены предпосылки внедрения управленческого учета и основные проблемы, возникающие при его внедрении. Ист. 2.

Швейная промышленность Украины находится в трудном экономическом положении, которое поясняется сложностью сбыта продукции. Дешевые товарышвейного производства из Китая и Турции вытеснили украинских товаропроиз­водителей со значительного сегмента рынка потребителей с низкими и средни­ми доходами. Несмотря на высокий уровень качества, украинская продукция не­конкурентоспособна, так как цены на нее довольно высокие из-за значительных расходов, обусловленных производством. В условиях конкуренции особое зна­чение приобретает необходимость тщательного исследования стратегии разви­тия предприятия на рынках финансовых услуг. Поэтому актуальной задачей яв­ляется внедрение новых подходов к управлению. Одним из таких подходов яв­ляется постановка управленческого учета в швейной промышленности как необ­ходимого условия эффективного управления.

Исследованию системы управленческого учета посвящены труды многих зарубежных экономистов, в которых раскрывается его сущность, значение, со­ставляющие элементы. В работах отечественных ученых предпринимается по­пытка адаптировать накопленный зарубежный опыт. В практике деятельности предприятий основным принципом является то, что управленческий учет тракту­ется как учет затрат. Система управленческого учета сведена к учету затрат и распределению их по центрам финансовой ответственности, местам возникно­вения затрат, видам выпускаемой продукции. Не умаляя значения управленче­ского учета именно в этом направлении, все-таки следует подчеркнуть, что глав­ной его целью является ориентация на достижение стратегических и тактических целей предприятия. В рыночных условиях выживаемость предприятий зависит от умения качественно решать вопросы, касающиеся себестоимости продукции, рентабельности продаж, соотношения цены и качества, дебиторской и кредитор­ской задолженностей, своевременности поставок, минимизации складских запа­сов. Традиционное понятие управленческого учета не соответствует современ­ным требованиям управления предприятием в условиях рыночных отношений с его бизнес-средой. Именно по этой причине система управленческого учета должна включать в себя систему сбора информации по конкурентам, покупате­лям, качеству продукции, эффективности организационной структуры предпри­ятия. Это обуславливает необходимость объединения в системе управленческо­го учета всех служб предприятия и весь спектр данных о его деятельности.

Целью данного исследования является изучение необходимости и предпо­сылок внедрения управленческого учета в швейной промышленности и проце­дур его постановки.

Систему постановки управленческого учета каждое швейное предприятие может ставить исходя из целей и перспектив развития бизнеса. Главной целью этих предприятий на текущий момент времени является повышение конкуренто­способности продукции, расширение рынков сбыта, формирование покупатель­ского сегмента, обеспечение финансовой устойчивости. Такой подход предпола­гает, что управленческий учет это система, которая обеспечивает управлен­ческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки как швейного предприятия в целом, так и его структурных подразделений.

Управленческий учет должен выполнять свои основные задачи, т. е. осуще­ствлять:

планирование экономического результата основной деятельности; экономическое планирование технологических процессов, методов закупок товаров и сбыта готовой продукции; учет затрат по видам;

распределение затрат на места возникновения затрат; определение максимально допустимых цен на закупаемые сырье, материа­лы и комплектующие изделия;определение расчетных (трансфертных) цен на внутренние услуги;

контроль фактического уровня цен, затрат и экономического результата [1].

Цели управленческого учета заключаются в оптимизации затрат, повыше­нии прозрачности деятельности компании для собственников и менеджеров, обеспечение возможности эффективно осуществлять ценовую политику, созда­ние базы для внедрения бюджетирования. Они предполагают:

построение схемы бизнес-процессов;

совершенствование организационной структуры предприятия, выделение центров финансовой ответственности;

создание информационной базы для построения системы управленческого учета;

разработку методологии формирования управленческой отчетности; построение системы управления затратами, калькулирования себестоимо­сти ;

построение системы управленческой отчетности, написание регламентов подготовки и представления отчетности.

Правильная постановка управленческого учета и бюджетирования начина­ется с описания бизнес-процессов. Процессы составляют функциональную структуру предприятия. Рассмотрение предприятия как набор функций «снабже­ние - производство - сбыт - инвестиции» позволяет лишь распределить ответ­ственность между подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. В то же время каждая функция включает в себя ряд бизнес-процессов, отражающих взаимодействие подразделений во время производства продукции. Система бизнес-процессов включает в себя бизнес-процессы анализа хозяйст­венной деятельности и принятия управленческих решений, бизнес-процессы маркетинга и сбыта, бизнес-процессы управления собственными ресурсами, бизнес-процессы мониторинга движения денежных средств, бизнес-процессы планирования, бюджетирования, мониторинга исполнения договорных обяза­тельств, бизнес-процессы материально-технического снабжения и управления запасами, бизнес-процессы сбыта, бизнес-процесс производства [2].

Создание финансовой структуры именно вокруг бизнес-процессов обуслов­лено несколькими причинами.

Во-первых, бизнес-процессы, а не функции определяют характер работы предприятия по циклу «доходы - расходы», так как функции представляют собой совокупность целевых бизнес-процессов по созданию ценностей для потребите­лей.

Во-вторых, совокупность бизнес-процессов обеспечивает возможность за­вершения производственных операций, а соответственно завершение полной цепочки учета материальных и финансовых потоков.

В-третьих, бизнес-процессы не изменяются так стремительно как ресурсы, они совершенствуются постепенно и продолжают осуществляться независимо от действий отдельных менеджеров.

Отлаженные бизнес-процессы (низкий процент брака, быстрое выполнение заказов клиентов, качественная сервисная поддержка) обеспечивают достиже­ние конкурентных преимуществ и успех предприятия на рынке. Управленческий учет является основополагающей составляющей системы управления бизнес-процессами предприятия. Причем все бизнес-процессы каждого швейного пред­приятия можно объединить в четыре цикла:

цикл расходов: покупка оборудования, тканей, фурнитуры, услуг сторонних организаций;цикл производства: использование материальных ресурсов и рабочей силы в подготовительных, раскройных, пошивочных и отделочных цехах для произ­водства готовой продукции;

цикл доходов: продажа готовой продукции потребителям;

цикл финансирования: получение денежных средств для возобновления предыдущих циклов.

Система управленческого учета должна отражать все перечисленные цик­лы, связывая в единое целое бизнес-процессы и центры ответственности.

Так, цикл доходов швейного предприятия, который состоит из продаж гото­вой продукции покупателям и сбора дебиторской задолженности можно пред­ставить в виде последовательных бизнес-процессов (табл. 1).

Таблица 1

Бизнес-процессы цикла доходов швейного предприятия

Основные бизнес-процессы

Центры ответственности

Запрос о покупке

Покупатель

Переговоры с покупателем

Отдел сбыта

Утверждение продажи

Финансовый отдел

Подписание контракта

Отдел сбыта

Запуск производства

Финансовый отдел, Отдел главного технолога

Производство продукции

Отдел производства

Отгрузка покупателю

Отдел сбыта

Выставление счетов

Финансовый отдел

Учет сделки

Бухгалтерия

Обеспечение возврата средств

Отдел продаж

Оплата и оформление

Покупатель, банк

Регистрация поступлений

Финансовый отдел, бухгалтерия

Бизнес-процессы цикла расходов швейного предприятия, который заключа­ется в обеспечении производственной деятельности, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям