І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Визначення раціональних параметрів дублювання проб здійснювалося в рамках реалізації планів типу 33 та 23.

Таблиця 1

Фізико-механічні властивості лляних тканин

Показники

Тканина

Методика випробу­вань

 

А

Б

 

1 Волокнистий склад, %: -основа

40 - бавовна

52,8 - льон 46 - бавовна

-

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 1 (107) 2007


-уток

60 - льон

1,2 лайкра

 

2 Поверхнева густина, г/м2

265

240

PN/ISO 3801:1993

3 Лінійна щільність пряжі, текс: -основа -уток

2x40 170

50 50/2,5

PN/ISO 3801:1993

4 Товщина, мм

0,54

0,52

PN ISO 5084

5 Вид переплетення

полотняне 2x1 1 полотняне 1x1

-

1

2

3

4

6 Щільність ниток на 10 см: -основа -уток

127 100

260 180

PN BN 1049-2 2000/2

7 Розривальне навантаження, Н: -основа

447

635

 

-уток -кут 450

655 295

556 450

PN - 88/ P 04626

8 Розривальне видовження, %: -основа -уток -кут 450

21 6,5 34

14 44 62

PN - 88/ P 04626

9 Показники зминальності, %: -основа -уток -кут 450

4,1 7,7 5,6

3,3 3,9 3,2

PN - 90/ P 04870

10  Зміна лінійних  розмірів після

 

 

 

прання, %: -основа

- 0,8

- 0,5

PN BN ISO 3759

-уток

- 0,7

-0,7

 

Таблиця 2

Характеристика клейових прокладкових матеріалів виготовлених на основі

арт.45515 (фірма «Сатеїа»)

Волокнистий склад

Поверх­нева гус­тина, г/м2

Маса клейово­го покриття m, г/м2

Вид клейово­го покриття

Кількість крапок в 1см2

Сумарна поверх­ня клейових кра­пок в 1 см2, см2

1 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

66,0

6,0

Сополіамід

СР 46

0,09

2 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

68,5

8,5

Сополіамід

СР 46

0,12

3 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

72,0

12,0

Сополіамід

СР 46

0,14

4 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

76,0

16,0

Сополіамід

СР 46

0,2

5 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

80,0

20,0

Сополіамід

СР 46

0,23

6 Поліефір+віскоза 44 текс/40 текс

73,0

паста 6,0 Порошок 7,0

Модифікова­ний ПЕНТ+ сополіамід

СР 46

0,13

Результати досліджень та їх обговорення. Виявлені відмінності в показ­никах їх жорсткості щодо згинання тканин та клейових матеріалів G™ = 15-И90 мкНхм та = 2-5 мкНхм. При цьому найбільш низькі значення жорсткості хара­ктерні для тканини Б по утоку GB = 15 мкНхм. За таких умов коефіцієнти жорстко­сті (ГОСТ10550-93) складають: KGA=0,95; KGEE=5,5; KGH1=1,5-1,7.

Дослідження в'язкопружних властивостей матеріалів (табл. 3) виявили ані­зотропний характер показників Ест, Ед, що потрібно враховувати при пакетуванні матеріалів.

Таблиця 3

В'язкопружні властивості матеріалів

Матеріал

Поверхне-         Ест, МПа       |        Ед, МПа        | б

 

ва густина,                         Напрямки розкрою проб, К0

 

г/м2        00     450     900 00

450     900 00

450 900

Тканина А

265         -        -        - 8,14

9,03    45,0 0,36

0,55 0,28

Тканина Б

240       19,9   3,29    4,19 56,4

9,9     7,5 0,18

0,29 0,24

КТМ ПА-12

72          -        -        - 15,5

17,5    48,5 0,25

0,28 0,27

КТМ ПА-16

76          -        -        - 59,5

15,7    48,1 0,24

0,26 0,26

КТМ ПА-20

80          -        -        - 53,1

14,8    45,1 0,24

0,29 0,23

КТМ ПК-13

73        12,5   1,78    16,7 36,1

10,8    45,7 0,19

0,21 0,15

Реалізація матриць планування експериментів дозволила отримати регре-сійні рівняння другого порядку та визначити раціональні області технологічних параметрів дублювання, при яких досягається рекомендований рівень показників міцності на розшарування (Г-р^0,3 даНхсм) на пресі "Comel" в залежності від маси клейового покриття m:

Пакет Па: т=8,5-12г/м2, Т=1500С, і=13-16с;

т=16г/м2, Т=1400С, і=13-16с або Т=1500С, і=10с; т=20г/м2, Т=1300С, і=16с або Т=1500С, і=13-16с.

Пакет ПБ: т=16г/м2, Т=1500С, і=16с;

т=20г/м2, Т=1400С, і=13-16с або Т=1500С, і=10-16с.

Встановлено, що більш високі показники Рр (25-40%) забезпечується при ду­блюванні деталей на установці прохідного типу, що очевидно пов'язано з більш високими значеннями тиску на матеріал (Р=15МПа). При цьому раціональними слід вважати слідуючи параметри дублювання: Т=1400С, і=13с. Важливо відміти­ти, що домінантою якісного дублювання на пресі є температура, а на установці прохідного типу - час.

Дослідження (табл. 4) статичних та динамічних характеристик на прикладі пакету ПБ виявили важливу для практики особливість формування полів пружно­сті в залежності від варіантів взаєморозташування клейових матеріалів по від­ношенню вісей в'язкої пружності тканини (основа-основа «о-о», основа-уток «о-у», основа-кут450 «о-450»). Як видно з наведених даних в залежності від варіантів взаємооріентації вісей в'язкої пружності матеріалів в пакеті можливо штучно зни­зити рівень анізотропії пакетів, досягти близького до ізотропного стану пакетів в залежності від кутів розкрою тканини Ки і клейового матеріалу Кда.

Таблиця 4

Залежність Рр=( Куш)

Напрямки взаеморозташуван-ня шарів пакету Ки0

Ест, МПа        1        Ед, МПа

 

Напрямки розкрою тканини Б, Кж°

 

00

450

900

00

450

900

о-о

19,6

3,1

15,4

43,2

20,3

32,2

0-450

23,3

11,1

8,4

42,1

37,4

19,3

 

21,4

3,7

11,7

41,3

18,1

24,4

Висновки. На основі виконаних досліджень встановлена залежність

показ-

ників жорсткості і міцності на розшарування від параметрів дублювання і маси клейового покриття клейових матеріалів. Визначена область параметрів дублю­вання пакетів на пресі і установці прохідного типу, при яких забезпечується отримання унормованих показників якості дублювання - міцності на розшаруван­ня. Встановлено, що за рахунок зміни кутів взаємооріентації вісей в'язкої пруж­ності основних і прокладкових матеріалів можна ціленаправлено створювати па­кети з різним рівнем анізотропії їх властивостей, що важливо має прикладне зна­чення. При цьому належить враховувати зміну показників жорсткості в залежнос­ті від розташування клейового матеріалу в пакеті («вверх», «вниз»).

Література

1. Березненко М.П., Березненко С.М. Проблеми одержання виробів різного призначення

на основі використання котонізованого лляного волокна // Вісник ХНУ «Поділля». -№5. - 2006. - С. 126-130.

2. Божек Дж.Е. Lycra: История развития // Текстильная промышленность. - №4. - 2000. -

С. 37-39.

3. Березненко М.П., Казимчук О.П., Березненко С.М., Зубович К.А. Створення безпрок-ладкових формостійких трикотажних матеріалів для деталей одягу // Вісник ДАЛПУ. -№2. - 2000. - С. 125-130.

4. Простиченко Н.В., Березненко С.М., Лебідь О.С. Дослідження формостійкості клейо­вих з'єднань із застосуванням льономістких тканин та прокладкових матеріалів фірми «Carnela» // Вісник КНУТД. - №2. - 2003. - С. 125-129.

5. Шафранська Х., Павлова М.С., Березненко Н.П., Кострицкий В.В. Вязкоупругие свойства льняной ткани и пакетов на ее основе // Вісник КНУТД. - №3. - 2003. - С. 105.

6. Козловський Д.А. Разработка методов оценки жесткости льняных тканей при изгибе. Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Кострома. - 2006. - 16 с.

7. Кострицкий В.В. Методика и испытательная установка для исследования динамиче­ских свойств полимерных пленочных материалов и волокон // Заводская лаборатория. - №5. - 1990. - С. 35-42.

УДК 65.012.32

Бессмертная В.В.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дано определение стратегии управления персоналом предприятия и определены ее основные черты. Определены стратегические на­правления управления персоналом предприятия. Показана взаимо­связь задач стратегического, тактического и оперативного управления персоналом предприятия Предложена последовательность форми­рования стратегии управления персоналом предприятия. Рис. 2, табл. 1, ист. 8.

Постановка проблемы. Развитие теории и практики отечественного ме­неджмента определило возникновение новых подходов к управлению персона­лом предприятия. Персонал становится важным стратегическим ресурсом пред­приятия, а его формирование и использование важнейшим фактором дости­жения конкурентных преимуществ. Понимание важности персонала в деятель­ности предприятия и управления им с учетом стратегических целей деятельно­сти предприятия определяет необходимость формирования стратегии управле­ния персоналом предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем человеческих ресурсов посвящено немало работ отечественных и зарубежных ученых [1,2,3,4], которые сходятся во мнении, что именно человеческие ресурсы в большей мере, чем остальные, определяют потенциальные возможности предприятия. Исследования зарубежных авторов [5] свидетельствуют о много­образии подходов к стратегическому управлению персоналом за рубежом. В то же время, как среди отечественных специалистов, так и среди зарубежных уче­ных, не выработано единого подхода к формированию стратегии управления персоналом предприятия. В этой связи формирование современной концепции управления персоналом с точки зрения долгосрочной перспективы и учета зару­бежного опыта является актуальной научно-практической задачей.

Целью статьи является исследование подходов к стратегическому управ­лению персоналом предприятия и разработка последовательности формирова­ния стратегии управления персоналом предприятия.

Результаты исследования. Формирование стратегии управления персо­налом предприятия основывается на концептуальных понятиях стратегического управления в целом. В этом контексте, под стратегией управления персоналом предприятия понимается система долгосрочных целей управления персоналом предприятия, определяемых общими задачами его развития и идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.

Стратегию управления персоналом можно представить как генеральный план действий в сфере кадровой деятельности предприятия, определяющие приоритеты ее направлений и форм, источники и способы формирования персо­нала и последовательность этапов реализаций долгосрочных целей, обеспечи­вающих предусмотренное общее развитие предприятия. Стратегия управления персоналом предприятия позволяет увязать многочисленные аспекты управле­ния персоналом с целью оптимизации их влияния на сотрудников, в первую оче­редь на их трудовую мотивацию и квалификацию.

Основными чертами стратегии управления персоналом являются:

ее долгосрочный характер, что объясняется ее направленностью на разра­ботку и изменение психологических установок, мотивации, структуры персонала, всей системы управления персоналом или ее отдельных элементов, поскольку такие изменения, требуют длительного времени;

цели стратегии управления персоналом носят подчиненный характер по от­ношению к общей стратегии развития предприятия; они должны быть направле­ны на достижение целей экономического развития предприятия и не должны противоречить им;

стратегия управления персоналом должна учитывать действие факторов внешней и внутренней среды предприятия, что может повлечь за собой коррек­тировку общей стратегии развития предприятия, а соответственно, и изменений структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и мето­дов управления.

Стратегический подход к управлению персоналом предполагает, прежде всего, качественные изменения в области работы с персоналом. Они заключа­ются в том, что в рамках традиционных направлений кадровой работы все большее значение приобретают стратегические аспекты. Объединяясь со стра­тегическими технологиями, такие конкретные направления работы с персона­лом, как планирование потребности в персонале, отбор, деловая оценка, обуче­ние и другие, выступают в качестве составляющих стратегии управления персо­налом, приобретают новое качество и единую целевую направленность на дос­тижение стратегических целей предприятия.

Формирование стратегии управления персоналом предприятия является важнейшей составной частью общей системы стратегического выбора предпри­ятия, основными элементами которого являются миссия, стратегические цели, система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов деятельности, способы формирования и распределения ресурсов. При этом стратегия управ­ления персоналом находится в определенной соподчиненности с другими эле­ментами стратегического выбора предприятия.

Понимание взаимосвязи стратегии управления персоналом с другими важ­нейшими элементами стратегического выбора предприятия позволяет более эффективно строить процесс ее разработки. Стратегия управления персоналом предприятия как функциональная стратегия должна формироваться с учетом стратегических целей развития предприятия. Стратегические цели управления персоналом предприятия находят свое развитие в тактических целях, которые в дальнейшем конкретизируются в оперативных мероприятиях управления персо­налом. Взаимосвязь задач стратегического, тактического и оперативного управ­ления персоналом предприятия представлена в табл. 1.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям