І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

УДК 685.31

Чертенко Л.П.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ЖІНОЧИХ ОБЛЯГАЮЧИХ ЧОБІТОК З УРАХУВАННЯМ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ТА ВИСОТИ ПІДЙОМУ П'ЯТКОВОЇ ЧАСТИНИ КОЛОДКИ

На даний момент при побудові конструкції верху жіночих чобітків переважно використовуються такі методики:

- Методика Республіканського будинку моделей взуття;

- Методика проектування жіночих чобіт італійської школи моделювання АРС Суторія;

- Німецька методика.

Однак, як показує практика, досвідчені модельєри для проектування вузьких облягаючих гомілку чобіток на застібці "блискавка" використовують переважно свій досвід та інтуїцію, оскільки існуючі методики проектування є недосконалими для побудови таких конструкцій, тому що не дають достатнього ступеню обля­гання, а передня лінія халяви в таких чоботах в готовому вигляді часто є нахиле­ною вперед, особливо у моделях з високими каблуками . Такий дефект обумов­лений особливостями обтяжно-затяжних операцій та конструкції взуттєвої колод­ки.

Ще більше труднощів виникає із проектуванням чобіток за індивідуальними параметрами, оскільки не існує доступної універсальної науково обґрунтованої методики, яка б дозволяла достатньо швидко та точно будувати грунд-модель чобіток для будь-яких параметрів гомілки та колодки.

Також існуючі методики розроблені на основі застарілих антропометричних даних, тому розробка нової методики супроводжувалася проведенням нових ан­тропометричних обмірів гомілки молодих жінок віком 18-25 років. Обміри прово­дились в межах однієї повноти гомілки, за середнім обхватом гомілки у найшир-шому місці литкового м'язу (349 - 361 мм). Розмір вибірки склав 56 жінок. В ре­зультаті дослідження були обчислені обхватні, висотні та широтні параметри се-редньотипової гомілки для обраної статевовікової групи. Результати обмірів при­ведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Параметри середньотипової гомілки жінок віком 18-25 років

Найменування параметру

Умовне по­значення

Значення параметру, мм

1

Обхват гомілки під коліном

Ок

329

2

Висота обхвату гомілки під коліном по п'ятковому конту­ру

Нк

425,7

3

Обхват гомілки у найширшому місці литкового м'язу

Ош

355,2

4

Висота обхвату гомілки у найширшому місці по п'ятково­му контуру

Нш

315

5

Обхват гомілки посередині між найширшим та найвуж-чим місцями

Ос

293,3

6

Висота обхвату гомілки посередині між найширшим та найвужчим місцями по п'ятковому контуру

Нс

208,6

7

Обхват гомілки у найвужчому місці (над гомілковим суг­лобом)

Ов

224,1

8

Висота обхвату гомілки у найвужчому місці по п'ятковому контуру

Нв

107,8

9

Обхват ступні через п'ятку та згин

Оп

309,8

Дані параметри покладено в основу розроблюваної нової умовної розгортки гомілки (УРГ) та в основу проектування грунд-моделей чобіток середнього розмі­ру 250 мм (38) середньої повноти для різної висоти каблука.

Було досліджено грунд-моделі чобіт, виготовлених та апробованих на під­приємстві, та виведено залежності кута нахилу передньої лінії халяви від обхвату гомілки в найширшому місці литки та від висоти каблука (висоти підйому п'яткової частини колодки).

Залежність кута нахилу передньої лінії халяви від висоти каблука є лінійною та має вигляд (1):

Ф = 0,097Вк + 0,014 (1)

де Вк - висота каблука, мм.

Графічний вигляд цієї залежності показано на рис. 1.

Однак при дослідженні грунд-моделей чобіток інших параметрів гомілки бу­ло виявлено зменшення куту нахилу передньої лінії халяви при збільшенні об­хвату гомілки в найширшому місці литкового м'язу.

2

S

X

w

X

10 9 8 7 6 5 4 3 2

1 0

10    20    30    40    50 60

Висота каблука, мм

70

80

90

Рис. 1. Графік залежності кута нахилу передньої лінії халяви від висоти каблука

Тому доцільним було визначити вплив двох чинників: висоти каблука та об­хвату гомілки на досліджуваний кут. Виявлення цієї залежності проводили з ви­користанням двохфакторного експерименту.

Залежність кута нахилу від обхвату гомілки та висоти каблука виражається формулою (2):

Ф = 0.05-Вк - 0.06-Ош + 22,

де Ош - обхват гомілки в найширшому місці, мм.

Графічний вигляд цієї залежності показано на рис. 2.

(2)

Рис. 2. Діаграма залежності кута нахилу від обхвату гомілки та висоти каблука

Саме ця залежність лежить в основі розрахунку кута нахилу халяви в роз­робленій новій методиці проектування жіночих облягаючи чобіток на застібці "блискавка".

Суть розробленої методики полягає:

• у побудові шаблону УРГ (спроектованого з урахуванням результатів про­ведених обмірів, представлених в табл. 1);

• розрахунку кута нахилу халяви;

• суміщенні УРГ з розгорткою бокової поверхні колодки, вписаної в систему координат;

• повороті шаблона УРГ відносно розгортки на кут нахилу;

• подальшій послідовності операцій з проектування грунд-моделі чобітка. Параметри та результат проектування чобіток показано на рис. 3.

Рис. 3. Проектування жіночих облягаючих чобіток на застібці "блискавка" за розробленою

методикою

Крім того, було також розроблено варіант методики для проектування жіно­чих облягаючих чобіток на застібці "блискавка" за індивідуальними параметрами гомілки (для ексклюзивного виготовлення на замовлення).

Розроблена методика проектування верху жіночих чобіток на застібці "блис­кавка" була апробована як на виробництві, так і в навчальному процесі. Вона да­ла позитивний результат для побудови серії чобіток і для проектування та виго­товлення чобіток за індивідуальними параметрами.

Дана методика може достатньо легко реалізуватися в графічному середо­вищі AutoCAD, що дає ряд переваг відносно ручного проектування: можливістьшвидкого градирування грунд-моделі, можливість розширення асортиментного ряду моделей на єдиній конструктивній основі тощо.

Література

1. Бегняк В.І. та ін. Практикум з конструювання і проектування взуття. - Хмельницький,

2002.

2. Макарова В.С. Моделирование и конструирование обуви и колодок. - М., 2003.

3. Прусова С.Л. Проектування взуття за німецькою методикою. - К.: КНУТД, 2002.

4. Андрушків Й.І. Конструювання жіночих чобітків // Легка промисловість. - 1974. - №3.

УДК 657:339.56

Шабанова Ю.М.

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ПОСТАЧАНЬ

Розкрито сутність поняття „експортно-імпортні постачання" (ЕІП) з ме­тою визначення предмету й об'єктів обліку, обґрунтована специфіка їхнього здійснення, аргументована доцільність класифікації зовніш­ньоторговельних операцій і використання системного підходу в орга­нізації управління ними.

Постановка проблеми. Ефективність системи управління експортно-імпортними постачаннями, як одного з основних видів зовнішньоекономічної дія­льності, цілком залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У зв'язку з цим зростає роль і значення обліку як функції управління цими операціями.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначили нові підходи до організації і методики накопичення обліково-економічної інформації досліджуваних операцій. Система побудови бухгалтерського обліку повинна за­безпечити застосування принципів П(С)БО - своєчасного відображення всіх опе­рацій, повного розкриття інформації про цей вид постачань як відокремленої економіко-юридичної системи діяльності підприємств. Саме з цих позицій і дослі­джується питання удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних поста­чань товарів.

Існуючий порядок організації обліку цих операцій не дозволяє провести гли­бокий аналіз і не повністю забезпечує інформацією про їхнє здійснення. Незва­жаючи на значимість даного виду діяльності і наявність проблемних питань, да­ній ділянці обліково-економічної роботи приділяється недостатня увага.

Істотним внеском у побудові системи організаційних регламентів і методики реалізації облікової функції в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності стали роботи Ф.Ф.Бутинця, Ю.А. Кузьмінського, С.Ф. Голова, М.В. Кужільного та інш. Дослідження цих вчених носять теоретичний характер і торкаються ключо­вих аспектів бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз наукових праць, присвячених питанням дослідження, свідчить про відсут­ність комплексного підходу в дослідженні операцій з експортно-імпортних поста­чань товарів, а найбільш важливі організаційні питання обліку цих операцій про­довжують залишатися недостатньо дослідженими.

Мета статті. Основна мета статті полягає у розробці науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку опе­рацій з експортно-імпортних постачань товарів в сучасних умовах.

Викладення основного матеріалу. В Україні для виконання зовнішньоеко­номічних договорів, у тому числі, предметом яких є товари, обов'язковим є вико­ристання міжнародних правил і торговельних порядків „ІНКОТЕРМС", які за зміс­том являють собою зведення тлумачень контрагентами різних країн умов поста­чання товарів, а також передумов виникнення зобов'язань. Розглянемо не просто експортно-імпортні операції, що охоплюють більш широкий спектр зовнішньоеко­номічної діяльності (ЗЕД) підприємств, а саме операції з виконання договорів ку-півлі-продажу товарів. Аналіз існуючої практики зовнішньоторговельних поста­чань дозволили розробити їхню класифікацію, виділивши шість основних ознак, що у сукупності відбивають економічну сутність досліджуваних операцій: напрям­ки торгівлі; ступінь забезпечення постачання; організаційні форми торгівлі; спо­соби розрахунків і види зв'язків з іноземними контрагентами. Визначено ступінь негативного впливу відсутності класифікації операцій за ЕІП товарів на усвідом­лення глибини сутності цих операцій. Обґрунтована класифікаційна схема опе­рацій з ЕІП товарів представлена на рис. 1.

Дана класифікаційна схема наочно показує, що зовнішньоторговельні опе­рації з постачання товарів охоплюють різноманітну сферу взаємин економічного, фінансового та правового характеру між численними партнерами на основі угод, які опосередковують комплекс комерційних операцій, спрямованих на виконання договору купівлі-продажу товарів.

Це доводить, що ЕІП є системною економічною діяльністю підприємств, яка має ряд особливостей, обумовлених їх специфікою.

Зовнішньоекономічний договір, укладений з іноземним контрагентом, носить характер міжнародного договору, є правовою формою здійснення торговельної угоди і відповідає умовам його визнання, коли угоди відбуваються з іноземним контрагентом, а суб'єкти договору знаходяться в різних країнах, що зобов'язує їх ввозити-вивозити товари. ЕІП вважаються здійсненими, якщо товар доставлено до пункту призначення, обумовленого у контракті, що можливо після виконання певних митних процедур. Чітке розуміння цих умов обумовлює реальне уявлення про сутність ЕІП. Виходячи з економічної сутності ЕІП і принципів бухгалтерсько­го обліку слід зазначити, що предметом бухгалтерського обліку досліджуваних операцій є сукупність об'єктів обліку в процесі їхнього здійснення, що розкрива­ють зміст цих операцій.

Об'єкти обліку досліджуваних операцій можна згрупувати в дві групи - екс­портовані й імпортовані товари, а також операції продажу і вивозу експортованих та купівлі і ввозу імпортованих товарів і розрахунків за них, які обумовлені видом зовнішньоторговельного постачання, видом зв'язку між експортером і імпортером та умовами зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу. Експортовані й ім­портовані товари забезпечують здійснення операцій ввозу-вивозу й в цілому то-вароруху. Процеси ж продажу експортованих і купівлі імпортованих товарів і опе­рації розрахунків за них є наслідком здійснення постачань.

Основними проблемними аспектами є однозначне трактування основних операцій з ЕІП товарів (експорт, імпорт та порядок відліку моменту і термінів їх здійснення у ЕІП), регламентації оформлення операцій ввозу-вивозу товарів і за­стосування форм розрахунків.

Операції з

експортно-

імпортних

постачань

товарів

За

напрямком торгівлі

Експорт

Продаж    і вивезення експортованих товарів

 

 

Імпорт

Купівля і ввезення імпортованих товарів

 

 

 

За

формами постачань

У відповідності до базових умов постачань „ІНКОТЕРМС"

 

За

Основні

Експорт, імпорт

Об'єкти

ступенем

 

Реекспорт,

 

забезпече

 

реімпорт

 

ння

 

Митні послуги

 

зовнішньо

економічно

го

Які

Транспортно- 4— експедиційні послуги

обліку,

договору купівлі-

забезпечують

Послуги зі страхування

контролю,

продажу товарів

 

Послуги зі збереження

 

 

 

Банківські послуги

 

За

способами розрахунків

Грошові

Не грошові

Викуп

Зустрічні закупки

Бартерні угоди

Операції з давальницькою сировиною

За

Оптові

організацій

Аукціони

ними

формами

торгівлі

Міжнародні торги

 

Біржові

За видами

Прямі

зв'язків з

 

іноземними

Непрямі

контрагентами

 

аналізу

Рис. 1. Класифікаційна схема операцій з ЕІП товарів

Найважливішим фактором, що у нинішніх умовах безпосередньо впливає на прийняття рішень з вибору методик і організації бухгалтерського обліку ЕІП, є облікова політика, за допомогою якої можна підвищити ефективність управління цими операціями.

Висновки. Організація бухгалтерського обліку ЕІП на підприємствах харак­теризується рядом недоліків і вимагає їх усунення, оскільки: операції ввозу і ви­возу не відображаються, експортовані і імпортовані товари в процесі здійснення цих постачань на балансі суб'єктів не враховуються, що не відповідає принципам бухгалтерського обліку - повного розкриття інформації про об'єкт обліку, своєча­сного відображення всіх господарських операцій в обліку; не ведуться спеціалі­зовані регістри з розрахунків в іноземній валюті, що також відображається на си­стематизації і на забезпеченні контролю за правильністю і своєчасністю їхньогоздійснення; доходи і витрати з одного постачання відбивають у різних звітних пе­ріодах.

Важливим складовим елементом обліково-економічної політики з ЕІП є мо­мент визнання доходів і витрат, від обґрунтування правильності вибору якого за­лежить формування фінансових результатів. У даній статті обґрунтовано такі фактори, які впливають на визнання доходу від продажу експортованих товарів, що важливо не тільки в теоретичному, але й у практичному аспекті, тому що від правильності вибору їх залежить визначення фінансового результату. Виходячи з цього стає очевидним, що облік доходів і витрат повинний бути організований таким чином, щоб не було розбіжностей у часі між відображенням доходу й пері­одом відображення витрат, а для запису на рахунках бухгалтерського обліку ви­користовувалася інформація, що міститься у відповідних документах. У цьому випадку облік доходів і витрат буде відповідати принципам бухгалтерського облі­ку.

Література

1. Закон України „Об зовнішньоекономічної діяльності" від 16.04.91р. № 959-ХІІ, зі зміна­ми та доповненнями.

2. Закон України  „Об операціях з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95р. №327/95 - ВР.

3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97 - ВР, зі змінами та доповненнями.

4. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС - 2000) від

01.01.2000 р.

УДК 69.059.14:519.863

Шамбешова Н.Г., Апышков Г.И.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрена задача формализованного описания возможных состоя­ний объектов строительства, достаточного для принятия необходи­мых решений (проектов) на всех этапах их жизнедеятельности. При­веден анализ возможных подходов к решению задачи, в том числе на основе принципов "распознавания образа". Предложена и обоснова­на система их моделирования с применением методов экспертной классификации многомерных объектов. Ист. 4.

Разработка проектов для зданий и сооружений на всем протяжении их жиз­недеятельности (строительство, эксплуатация, ремонты, реконструкция, снос) требует в каждый соответствующий момент времени исчерпывающей и целена­правленной информации об их технических параметрах и состоянии, т.е. знания условий, необходимых для принятия решений [1]. Очевидная системная слож­ность формализации этой задачи состоит не только в трудно обозримом множе­стве типов строящихся и эксплуатируемых объектов, но и в многообразии ихвозможных состояний и многочисленности неупорядоченных признаков этих со­стояний.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям