І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Існуючі методи характеристики поверхні носять описовий характер та не на­дають необхідної об'єктивної інформації щодо конструктивної суті. Відсутня сис­тематизована інформація щодо закономірностей формоутворення, що відобража­ється на можливостях автоматизованого проектування одягу складчастих повер­хонь.

Мета і завдання досліджень. Мета дослідження полягає у створенні гнуч­кої технології проектування складок шляхом використання графічних програм, задіяних в сучасних САПР.

Завдання дослідження:

• сформувати моделі об'єктів проектування складчастої поверхні. Виклад основного матеріалу. Теоретичний та практичний досвід організа­ції проектування об'єктів вказує на існування етапів. При цьому вирішення лока­льного завдання на кожному етапі вимагає використання певних методів дослі­дження. Модель формування складчастої поверхні в процесі проектування одягу на вході представлена чотирма масивами інформації про складчасту поверхню і параметрами проектування, які в сукупності дозволяють утворити розгортку по­верхні, що на кожному етапі представлена своїми моделями (рис. 1). В результа­ті отримана конструкція спідниці із складчастою поверхнею.

 

 

Fi

г >

F2

F3

F4

 

 

 

Розгортка поверхні l (in, fn, mn)

 

 

Складчаста поверхня

-ь->

-ь->

І4

 

l

->

Конструкція спідниці із складчастою поверхнею

 

 

 

Рис. 1. Модель формування складчастої поверхні в процесі проектування одягу: Ii - I4 - масиви інформації; Fi - F4 - параметри проектування; М1 - М4 - моделі об'єктів проектування складчастої поверхні

В розробці структурної моделі процесу проектування складчастих повер­хонь, яка виконана на основі дослідження динаміки їх розвитку та геометричних пара­метрів складок, задіяні інформаційні масиви І1, І3 та відповідні їм параметри проек­тування F1, F3.

Масив інформації І1 та параметр проектування F-i у сукупності утворюють модель геометричної ітерації модуля складки (М^. При цьому необхідно врахо­вувати всі складові представленого параметра проектування, а саме: - спосіб відтворення (конічне або паралельне розширення), F12 - розмір складки (норма­льні складки, щільні, економні), F13 - кількість складок (одиничні, групові, «в кру­гову»).

В результаті дослідження частоти зустрічності видів та місця розміщення складок у жіночих спідницях із складчастою поверхнею встановлено, що най­більш зустрічними є односторонні складки (54 %), зокрема односторонні складки „в кругову" (33,6 %). Найпоширеніші величини глибини складок в межах 24 років ста­новлять 4 см, 5 см і 6 см, які обрані за оптимальні для подальших досліджень [2].

Оскільки в теорії конструювання одягу не існує критеріїв оптимальності тих чи інших величин геометричних параметрів складок, неможливо визначити, які із розрахованих варіантів складок є оптимальними для проектування у виробах із складчастою поверхнею.

Оптимізація геометричних параметрів складок здійснена методом простої ітерації, який базується на ітераційній формулі [3]:

Xk+1 = Xk + hF(Xk), (1)

де Х - вектор невідомих (розв'язок системи);

Для побудови функції, яка відо­бражає взаємозв'язок ширини та глибини складки, використані геоме­тричні параметри складок, поєднан­ня яких мають найбільшу зустрічність у періоді 1980-2004 рр.

Сходження ітерації геометрич­них параметрів складок перевірено умовою збіжності, яка виконується при ширині та глибині складки 4 см (рис. 2).

Вихідною інформацією для роз­робки моделі циклічності змінювання геометричної структури складок (М3) є інформаційний масив І3 та відпо­відний йому параметр проектування F3, який представлений сукупністю парамет­рів F31 - асортиментна група виробів, F32 - напрямок моди, F33 - геометричні па­раметри складки.

З метою визначення геометричної форми одягу, в яку найчастіше вводяться складки, виконано прогнозування розвитку кривих зміни базових форм у дослі­джуваному періоді методом аналогій з наступною екстраполяцією до складчас­тих поверхонь (рис. 3). Встановлено, що у всіх базових формах одягу є складки. У табличному процесорі Excel виконано апроксимацію теоретичних кривих змі­нюваності базових та складчастих форм одягу та отримані поліноміальні залеж­ності 6-го ступеня (точність апроксимації R2 — 1). Дисперсійний аналіз показав, що модель змінювання складчастої поверхні є найбільш наближеною до теоре­тичної        моделі        змінюваності        прямокутної        форми одягу

(Fроз прям < Fроз трапец < Fроз овал).

h - параметр ітераційного процесу;

k - номер ітерації;

F - вектор-функція системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у=-0.029х3+0

5514х2

2.760^

х+7.76

19

 

 

 

 

 

 

R2=0,9161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01       23456789      10 11

Ширина складки,см

Рис. 2. Сходження ітерації геометричних параметрів складок

!

ш

рік

-складчасті поверхні в поясному одязі -трапецевидна форма

-прямокутна форма -овальна форма

Рис. 3. Інтегрована модель розвитку складчастих поверхонь спідниць

За результатами теоретичного аналізу за основу для проектування склад­частих поверхонь обрано жіночі поясні вироби прямокутної форми.

Регламентація параметрів геометричної структури контура складки отрима­на за допомогою комбінаторних методів. Для проектування складки різних розмі­рів, за ознаками економії, запропоновано використовувати таке правило комбіна­торики: кількість елементів - стала величина, а значення кожного із елементів -змінна. Розрахунок кількості складок заданого розміру виконано з використанням спеціально розробленої матриці.

Таким чином, виконано обмеження нескінечної кількості ітерацій до раціона­льної кількості проектних рішень, що охоплюють всю сукупність геометричних параметрів складок. Розрахована кількість варіантів складок, які утворені шляхом поєднання величин ширини та глибини складок типового параметричного ряду, становить 128 варіантів односторонніх складок різних розмірів, що регламенту­ють ітерації моделей жіночих спідниць із складчастою поверхнею. За співвідно­шенням розмірів складок 50 % належить економним складкам, 43,8 % - щільним та 6,2 % - нормальним складкам.

Розроблена ієрархічна структурна схема формування геометричних модулів складок, що дозволило запропонувати метод інваріантної ітерації складчастих поверхонь в одязі на основі односторонньої складки, який передбачає її повто­рення шляхом зсуву(позиція 3) і повороту (позиції 2,4) за принципом „І-АБО" (рис. 4).

На основі структурної схеми здійснена регламентація кількості варіантів мо­дуля складок при проектуванні спідниці на визначений розмір типової фігури.

Для розробки моделі лінійного каркасу тазової частини манекена (М2), який є вихідною поверхнею для проектування складчастих поверхонь, відповідно до інформаційного масиву І2, та параметра проектування F2 (F21 - розмірні ознаки фігури, F22 - поверхня манекена) створена цифрова модель поверхні тазової ча­стини типового манекена, яка враховує основні антропометричні точки тіла і представлена у циліндричних та декартових координатах [4].

З метою адаптації моделі лінійного каркасу тазової частини манекена до ав­томатизованого двовимірного проектування жіночих спідниць із складчастою по­верхнею здійснено антропометричне модифікування графічної моделі поверхні тазової частини манекена на суміжні розміри і повноти типових фігур та побудо­

її

івана її розгортка в автоматизованому режимі методом сітки геодезичних парале­лей у вигляді вертикальних смуг, які враховують ширину складки 6, 5 та 4 см.

2. Зустрічна складка

2.1. Сукупність зустрічних складок

1. Одностороння складка

3. Сукупність односторонніх складок

2.2. Групові: зустрічна + одностороння

4. Бантова складка

4.1. Сукупність бантових складок

4.2. Групові: бантова + одностороння

Рис. 4. Ієрархічна структурна схема формування геометричних модулів складок: О - вершина типу І, яка відповідає складовим частинам складки; • - вершина типу АБО характеризує альтернативні рішення

Розроблені моделі (М-і, М2, М3) формують базу для експериментальних до­сліджень формостійкості складок з урахуванням властивостей матеріалів.

Модель формостійкості складок від концентрації компонентів композиції розроблена на основі інформаційного масиву I4 та параметра проектування F4, із врахуванням усіх його складових, зокрема F41 - асортиментна група матеріалів, F42 - характеристика матеріалів, F43 - спосіб формозакріплення. Таким чином, дослідження формостійкості складок, результати яких формують дану модель, проведені на костюмних тканинах різного сировинного складу, які мають різні геометричні, механічні та фізичні характеристики [5]. При цьому складки фіксу­ються за допомогою волого-теплової обробки з використанням формозакріплю-ючої композиції.

Висновки. Сформована модель описує структуру інваріантної системи про­цесу складкоутворення, в рамках якої визначений уніфікований інформаційний простір параметрів складок, що привело до підвищення якості проектування на основі мультиплікаційних перетворень односторонньої складки.

Література

1. Сырейщикова О.А. Разработка принципов проектирования женского платья с эле­ментами ломаных форм: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.19.04 // МГАЛП. - М., 1996. - 24 с.

2. Швець Г.С., Славінська А.Л. Розробка параметричного ряду зміни глибин складок у моделях жіночого одягу // Тези доповідей IV Всеукраїнської Ювілейної наукової конфе­ренції молодих вчених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі". - К., 2005. - С. 38.

3. Справочник по математике для экономистов / В.Е. Барбаумов, В.И. Ермаков, Н. Н. Кривенцова и др. / Под ред. В. И. Ермакова. - М.: Высшая школа, 1987. - 336 с.

4. Швець Г.С., Славінська А.Л. Механізм модифікації формотворних елементів одягу з урахуванням засобів композиції // Вісник ХНУ. - 2006. - №3. Технічні науки. - С. 122­124.

5. Степанова Л.С., Славінська А.Л., Швець Г.С. Надання формостійкості складкам на костюмних тканинах // Вісник ХНУ. - 2006. - №5. Технічні науки. - С. 193-196.

УДК 685.31

Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВАГІТНИХ ЖІНОК З МЕТОЮ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВЗУТТЯ

У даний час наша країна переживає серйозну демографічну кризу. Одним з найважливіших завдань нової соціально-екологічної політики держави, спрямо­ваних на збереження репродуктивного здоров'я нації, повинне стати збільшення рівня народжуваності в країні. Це завдання першочергової державної важливості, без вирішення якого Україна позбавлена майбутнього. У сформованій сьогодні ситуації демографічні показники свідчать про катастрофічний розвиток процесів репродукції людини. Так середня тривалість життя, яка ще недавно досягала 70 років, різко скоротилася до 64 (у чоловіків до 56 років) [1], смертність населення значно перевищує народжуваність, що призводить до збитку (півмільйона осіб щорічно). Поряд з цим у даний час гостро стоїть проблема зниження якості ге­нофонду, збільшення кіот кості спадкоємних хвороб, частішання стресових станів і т.п. У цьому зв'язку на перший план, як ніколи, виступає репродуктивне здоров'я нації.

Охорона здоров'я жінки під час вагітності та її майбутньої дитини забезпечу­ється широкою програмою соціально-економічних та медичних заходів. На основі наукових дослідів вироблені рекомендації, які ураховують інтереси материнсько­го організму, але нажаль не всі процеси та наслідки вагітності вивчені та врахо­вані в цих рекомендаціях.

Однією з таких нерозкритих проблем вагітності є взуття для вагітних, яке по­винно враховувати різні особливості стоп вагітних та забезпечувати комфорт­ність, зручність і стійкість, що особливо важливо при зростанні ваги.

Відомо, що із зростанням терміну вагітності зміщується вперед центр ваги тіла, що призводить до зміщення ваги на хребет. Цьому сприяє також і попереко­вий лордоз. який збільшується у вагітних. Постійна напруга у хребті призводить до того, що майбутня мама відчуває втому, болі у спині. Крім того, лордоз часто супроводжує опущення внутрішніх органів, чим пояснюються різні порушення їх­ньої діяльності [2].

При вагітності також відбуваються зміни з нижніми кінцівками вагітних жінок. Найчастіше це варикозне розширення вен , при якому з ' являється відчуття важ­кості в ногах, вени виступають над рівнем шкіри, утворюються венозні сіточки та набряки гомілок. Також нерідко стопи вагітних жінок набрякають і можуть збіль­шуватися навіть на один розмір взуття [3].

Метою даної роботи є дослідження нижніх кінцівок вагітної жінки з подаль­шим проектуванням на базі отриманих даних раціонального взуття. Для цього були проведені різні дослідження стоп, які виявили основні їх особливості зі збі­льшенням терміну вагітності.

Антропометричні дослідження стоп проводилися на кафедрі Конструювання та технології виробів зі шкіри (КТВШ) Київського національного університету тех­нологій та дизайну (КНУТД) та в різних жіночих консультаціях м. Києва. Для ви­значення особливостей розмірних ознак вагітних жінок використовувалася типо­ва методика контактного обмірювання стоп [4]. Було обміряно більш ніж 300 стоп, у кожній з яких визначалися близько 100 параметрів (довжинних, широтних, ви­сотних та обхватних).

Обробка отриманих даних антропологічного обстеження стоп проводилася графічним і математико-статистичним методами.

Користуючись програмою "ANTHRO-FOOT", розробленою на кафедрі, по кожному параметру визначалися такі величини: M - середнє арифметичне; а -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям