І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям - страница 92

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

середньоквадратичне відхилення; а2 - дисперсія; V - коефіцієнт варіації; m -помилка середньої; A - асиметрія; E- ексцес та ін.

Дослідження показали, що стопи вагітних жінок відрізняються від середньо-типових стоп жінок, тому необхідно проектувати спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок [5].

Крім того, в жіночих консультаціях м. Києва були проведені дослідження на­вантаження на різні ділянки стоп вагітних жінок при підйомі їх п'яткової частини на різну висоту (від 0 до 80 мм). Всього було досліджено 80 вагітних жінок з різ­ними термінами вагітності вагою 66 ± 5 кг та довжиною стопи 245±3 мм [6]. Отри­мані дані були оброблені з використанням методів математичної статистики. При

цьому по кожному параметру також визначалися: M, а , а2, V, m та ін. Похибка дослідів не перевищувала 5 %.

В процесі досліду спочатку на повірених медичних вагах вимірювалася вага вагітної жінки, потім - навантаження на носково-пучкову частину стопи без під­йому п'яткової частини. Після цього проводилися вимірювання навантаження на носково-пучкову частину з підйомом п'яткової частини стоп на 0, 20, 40, 60, 80 мм. При цьому фіксувалися абсолютні величини навантаження на передній від­діл стопи при різній величині підйому п'яткової частини ( від 0 до 80 мм) та відно­сні у відсотках по відношенню до загальної ваги досліджуваних.

Відомо, що коли  людина стоїть нерухомо, велика частина навантаження

(від 2/3 до 3/5 ваги тіла) припадає на п'ятковий від­діл стопи. У взутті на каб­луці всього 15-20 мм тиск приблизно вирівнюється на плантарній частині стопи, при каблуці у 70-80 мм, за даними [7], майже в два рази перевантажується пе­редній відділ стопи (рис. 1). Як показали проведені на­ми дослідження, при підйо­мі п'яткової частини від 0 до 80 мм, збільшується на­вантаження на передній відділ стопи. При цьому бу­ло відмічено, що при збі­льшенні висоти каблука від 0 до 20 мм здійснюється невелике зменшення нава­нтаження на передній відділ стопи. Це пояснюється компенсаторними реакціями організму для здійснення положення рівноваги тіла вагітної жінки в просторі, що також підтверджує оптимальність висоти каблука для вагітних жінок 20 мм. Далі зі збільшенням висоти каблука здійснюється і поступове збільшення наванта­жень на передній відділ стоп. Було встановлено, що при збільшенні висоти під­йому п'яткової частини стопи від 20 до 80 мм відбувається збільшення наванта­ження на передній відділ стопи приблизно на 55 %. Жінка у взутті на високих ка­блуках перевантажує хребет у середньому втроє сильніше, ніж при ходьбі у взут­ті на низькому каблуці.

Наступним етапом роботи були біомеханічні дослідження, що проводилися в умовах лабораторії біомеханіки Київського інституту ортопедії та травматології. Була застосована методика стабілографії [8], за допомогою якої досліджувалося зміщення положення центру ваги, в наслідок збільшення терміну вагітності. Всьо­го було досліджено близько 30 вагітних жінок на опорі з підйомом п'яткової час­тини від 0 до 80 мм. Отримані дані оброблялися з використанням ПК. Як показа­ли проведені дослідження, зі збільшенням терміну вагітності та висоти підйому п'яткової частини стоп відбуваються зміщення положення центру ваги тіла до но-сково-пучкової частини. Як відмічають медики [9], таке положення призводить до негативного впливу на голівку майбутньої дитини та відбивається на її розвитку.

Висновки

1. Відомо, що під час вагітності в параметрах та формі нижніх кінцівок жінок відбуваються різні зміни, які потрібно враховувати при проектуванні взут­тя.

2. На кафедрі КТВШ КНУД були проведені антропометричні дослідження більш ніж 300 стоп вагітних жінок за контактною методикою. По кожній стопі визначалися близько 100 параметрів (довжинних, широтних, висот­них та обхватних). Отримані дані оброблялися з використанням ПК та ви­значенням: M, а , а2, V, m та ін.

3. Як показали проведені дослідження, параметри стоп вагітних жінок суттєво відрізняються від параметрів середньотипових стоп, що вказує на необхідність розробки для них спеціальних колодок та взуття.

4. Крім того, в жіночих консультаціях м. Києва були проведені дослідження навантаження на різні ділянки стоп вагітних жінок при підйомі їх п'яткової частини на різну висоту (від 0 до 80 мм). Було встановлено, що при підвищенні висоти підйому п'яткової частини стопи від 20 до 80 мм здійснюється збільшення навантаження на передній відділ стопи при­близно на 55 %.

5. Крім того, у лабораторії біомеханіки Київського інституту ортопедії та травматології були проведені біомеханічні дослідження змінення поло­ження центру ваги, внаслідок збільшення терміну вагітності та різної ви­соти піднесеності п'яткової частини. Було обміряно близько 30 вагітних жінок з різними термінами вагітності. Дослідження показали, що зі збільшенням терміну вагітності та висоти підйому п'яткової частини стоп відбуваються зміщення положення центру ваги тіла до носково-пучкової частини стоп та впливає на розвиток плоду.

6. Все вищевикладене в подальшому передбачається використати при проектуванні раціональних колодок та взуття для вагітних жінок.

Література

1. Економіка України. - К.: Всесвіт, 2005-2006.

2. Козырев Г.С. Центр тяжести человека в норме и при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата / Автореф. дисс. - Х., 1962.

3. Каарма Х.Т. Многомерные статистические исследования системы антропометрических

признаков у беременных / Автореф. дисс. ... мед. наук. 14.00.01. - Минск, 1985.

4. Дослідження основних закономірностей щодо проектування раціональних колодок до взуття для вагітних жінок / О.С. Шубенок, Н.М. Омельченко, В.П. Коновал // Вісник тех­нологічного університету Поділля. - № 2'2005/Ч.1. - С. 107-111.

5. Розробка раціональних конструкцій колодок та взуття для вагітних жінок/ О.С. Шубенок,

Н.М. Омельченко // Вісник технологічного університету Поділля. - № 5'2003/Ч.2. - С. 193-196.

6. Дослідження перерозподілу навантаження на передній відділ стопи вагітних жінок / О.С.

Шубенок, Н.М. Омельченко, Коновал В.П. // Вісник технологічного університету Поділ­ля. - № 3'2006/Ч.2. - С. 65-70.

7. Аруин А. Правда дамского каблучка // Техника молодежи, 1988. -№3. - С. 26-28.

8. Скворцов Д. В. Клинический анализ движений, стабилометрия. - М.: Антидор, 2000. -

189 с.

9. Селицкий А.Д. Организм женщины в период беременности. - Л.: Медицинский вестник,

2001. - С. 35-39.

УДК 005.42:658

Шубин А.А.

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Постановка проблемы. Развитие экономики на основе научно-технического и технологического прогресса объективно способствует росту кон­куренции, особенно на предприятиях, связанных с поставками и дальнейшей эксплуатацией все более усложняющихся в технологическом и эксплуатацион­ном отношении товаров. Рост конкуренции в свою очередь вынуждает предпри­ятия формировать систему удержания существующих клиентов и привлечения новых. Кроме того, предприятие как экономический субъект, в рыночных услови­ях взаимодействует с определенным количеством иных субъектов, что в прин­ципе, и определяет степень достижения установленных предприятием целей. Однако, учитывая то, что отечественный опыт формирования и внедрения сис­темы бизнес-взаимодействия практически отсутствует, то, как правило, имеются попытки применения зарубежных методик, которые не адаптированы и мало приемлемы для специфики работы предприятий, не учитывают национальные особенности формирования рынка, и, кроме того, не носят комплексного, сис­темного характера (внедряются только отдельные составляющие системы биз­нес-взаимодействия), что в целом и предопределило актуальность темы иссле­дования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами становле­ния теории и практики системы бизнес-взаимодействия и её отдельных состав­ляющих - занимаются зарубежные ученые - экономисты, такие как Н.М. Абдике-ев, В.В. Бурцев, Н. Вудкок, П. Гембл, Я. Гордон, К. Гренроос, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев, Ф. Котлер, Е. Лангеард, Г. Минцберг, Д. Ратмел, М. Стоун, К. Хаксевер и др., а также в последнее время значительное внимание формированию теории бизнес-взаимодействия уделяется в Украине. Среди уче­ных - экономистов, которые работают в этой области в Украине можно выде­лить: А.Н. Алышева, Е.В. Виноградову, Н.А. Криковцеву, С.В. Мельниченко, К.И. Ладыченко, С.Г. Мищенко.

Постановка задачи. Целью статьи является формирование понятия меха­низма функционирования предприятия в рамках системы бизнес-взаимодей­ствия, а также разработка модели взаимодействия.

Результаты. Предприятие является частью экономического сообщества и вынужденно или добровольно строит свою работу на отношениях с другими чле­нами этого сообщества. Если рассматривать более детально экономическое сообщество как систему, то можно определить её элементы или субъекты (объ­екты), взаимодействующие между собой и взаимовлияющие друг на друга.

Однако, необходимо отметить, что основой для любого взаимодействия яв­ляется передача (движение) материальных и нематериальных потоков. Систем­ность осуществления этого процесса обеспечивает адаптивность функциониро­вания предприятия в турбулентной рыночной среде. И именно способность к своевременной адаптации и будет предопределять механизм функционирова­ния в рыночной среде.

Как отмечают Б. Карлоф, С. Седерберг, «переориентация выдвигает высо­кие требования в передаче информации и взаимодействию людей, когда про­цесс содержит как вино, так и воду. Следует объяснить людям, что (и почему) одновременно требуется и газовать и нажимать на тормоз» [1, с.282].

Следует отметить, что цель передачи информации в связи с процессом адаптации - обеспечить руководству большую степень понимания и согласия со стороны всех участников. Исходя из этого вопрос взаимодействия - это транс­формация идеи в потребность как следствие перемен. «По своей природе ин­формация - только возможность (по научному - возможность снижения неуве­ренности). ...Передача информации предусматривает взаимодействие пере­дающего и принимающего, при этом у обоих единая цель и они оба активны в передаче и приеме информации» [1, с.282].

Тем не менее, в современном мире информационные потоки приобретают такое же важное значение, как материальные и финансовые. Функционирование предприятия в рыночной среде представляет собой процесс генерации, после­дующей передачи и принятия различных потоков (материальных и нематери­альных) в рамках экономической системы.

Схематично данный процесс функционирования можно представить в сле­дующем виде (рис. 1). Как уже отмечалось, экономическая система состоит из субъектов, объектов и процессов, происходящих между ними. Так вот эти про­цессы и будут характеризовать собой потоки разного типа. В данном случае проистекание этих процессов и генерирует возникновение потоков различного типа.

На рис . 1. выделены четыре типа потоков , которые определяют возмож­ность функционирования предприятия. Определимся с их содержанием.

Материальные потоки представляют собой движение определенных мате­риальных ресурсов в виде предметов труда (сырье, полуфабрикаты, комплек­тующие) и средств труда (оборудование, транспорт и пр.).

Кадровые потоки характеризуют взаимодействие персонала внутри и вне предприятия. Кадровые потоки являются основополагающими, так как процессы, происходящие в данном случае, инициируют возникновение иных потоков.

Информационные потоки являются сопутствующими прочим потокам, так как они характеризуют сущность процессов, проистекающих в предприятии. Кроме того, информационные потоки являются основой для принятия управлен­ческих решений персоналом и руководством предприятия.

Финансовые потоки характеризуют движение денежных средств между субъектами системы бизнес-взаимодействия.

Все вышеперечисленные потоки в той или иной степени характерны для субъектов системы бизнес-взаимодействия. Однако, учитывая, что экономиче­ская система представлена множеством субъектов, то изначально ограничим последующее исследование только теми, которые и будут формировать системувзаимодействия предприятия: само предприятие, поставщики, потребители, кон­куренты, контактные аудитории.

Субъекты экономической системы

Материальные потоки

Рис. 1. Схема потоков в процессе функционирования предприятия в рыночной среде

В принципе эти субъекты и в большей степени обеспечивают и поддержи­вают функционирование предприятия в рыночной среде. Исходя из важности субъектов в обеспечении функционирования предприятия, их целесообразно разделить на группы:

1- я - группа - стратегическая. Она представлена персоналом предприятия, который обеспечивает функционирование предприятия и его адаптацию к изме­нениям рыночной среды.

2- я группа - жизненно важная. Она представлена поставщиками и потреби­телями, которые получают и передают соответствующие потоки.

3- й - поддерживающая. Она представлена контактными аудиториями, кото­рые обеспечивают информационное взаимодействие предприятия с экономиче­ской системой.

4- я группа - влияющая. Она представлена конкурентами, которые в той или иной степени оказывают влияние на функционирование предприятия.

Основываясь на данной группировке, наибольший интерес и важность для исследования и формирования системы бизнес-взаимодействия представляют собой первые две группы, так как они являются определяющими.

Целесообразно конкретизировать и определить те процессы, происходящие в рамках этих групп, которые будут предопределять эффективное функциониро­вание предприятия и его способность к адаптации.

Взаимодействие между данными субъектами представляет собой ромб (рис. 2), и связи между его частями представлены материальными или немате­риальными потоками.аудитории

V_J

Рис.2 «Ромб» взаимодействия между субъектами экономической системы

w - материальные потоки --------------^. - нематериальные потоки.

Отметим, что в «ромбе» взаимодействия не отражен ещё один тип субъекта - это конкуренты. Абстрагирование от конкурентов в данном случае предопре­делено тем, что они оказывают косвенное влияние на процесс взаимодействия предприятия с прочими субъектами системы.

Остановимся на роли субъектов в механизме функционирования предпри­ятия в рыночной среде. Сам по себе механизм представляет собой «1. Внутрен­нее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие. 2. Сис­тема, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности» [2, с.283].

Безусловно, данная трактовка является классической, но в данном случае она не полностью отражает специфику исследуемого объекта. Поэтому целесо­образно воспользоваться толкованием данного понятия с точки зрения теории механики.

«Механизм - 1) система тел, предназначенная для преобразования одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других твердых тел; 2) внут­реннее устройство, система чего-либо; 3) совокупность и последовательность состояний и элементарных стадий процессов, из которых складывается какое-либо явление» [3, с.302].

Необходимо выделить тот факт, что целью функционирования предпри­ятия, с одной стороны, является получение прибыли, а с другой - увеличение рыночной стоимости самого предприятия. Основываясь на этом, мы и будем формировать систему бизнес-взаимодействия как новообразование, способст­вующее росту рыночной стоимости предприятия, а также это будет положено в основу оценки эффективности СБВ как элемента системы управления предпри­ятия, способствующего росту рыночной стоимости предприятия.

Определившись с толкованием механизма функционирования предприятия, необходимо определить процессы, которые и будут составлять этот механизм. Конкретизация процессов является необходимой, так как «дерегулирование, но­вые технологии, размывание границ между отраслями, появление Интернета электронного бизнеса, глобализация рынков и интернационализация конкурен­ции, растущее значение устойчивости бизнес-среды в значительной степени так или иначе влияют на среду, в которой действует бизнес» [4, с.73].

В данном случае целесообразно определить блоки материальных процес­сов, составляющие механизм функционирования предприятия: поставка сырья,комплектующих, оборудования; производство полуфабрикатов или готовой про­дукции; отгрузка готовой продукции или полуфабрикатов.

Материальные процессы дополняют финансовые и информационные. В целом же схему процессов в механизме функционирования предприятия можно представить следующим образом (рис. 3).

Финансовые

Материальные

Информационные

Оплата за поставлен­ное сырье или креди­торская задолженность

Оплата производст­венного персонала

Оплата полу­ченной продук­ции

Поставка сырья, оборудования, ком­плектующих

Производство про­дукции или полу­фабрикатов

Анализ качества по­ставляемого сырья, оборудования, комплек­тующих; оценка и выбор поставщиков

Поставка готовой продук­ции или полуфабрикатов клиентам

Оплата покупки

Оценка качества про­дукции

Оценка эффективно­сти продаж

Доработка продукции или полуфабрикатов

Анализ потребностей клиентов

Планирование материальных и нематериальных процессов

Рис.3. Схема укрупненных материальных и нематериальных процессов промышленного

предприятия

Данная схема отражает участие в процессах только двух субъектов взаи­модействия - поставщиков и клиентов, т.е. тех, кто относится к субъектам пря­мого влияния. Следующие два субъекта - конкуренты и контактные аудитории относятся к субъектам косвенного влияния.

Рассмотрим, как данные субъекты влияют на функционирование предпри­ятия в рыночной среде. Изначально остановимся на субъектах косвенного влия­ния. Следует отметить, что конкуренты представляют собой субъектов, кото­рые оказывают двоякое влияние на предприятие: с одной стороны их противо­действие способствует снижению финансовых результатов деятельности пред­приятия за счет увеличения затрат на совершенствование этой деятельности, а с другой стороны - взаимодействие с конкурентами вынуждает предприятие со­вершенствовать свою деятельность, внедряя различные инновации. Кроме того, выделим, то, что конкуренция как процесс вытекает из поведения и взаимодей­ствия производителей и потребителей, поэтому она выступает катализатором развития предприятия.

В целом взаимодействие конкурирующих предприятий на рынке отразил М.Портер в своей модели пяти сил конкуренции [5, с.33]. Тем не менее, модельхарактеризует только субъектов конкурирующих на рынке, но не отражает про­цессы конкуренции внутри отрасли, которые и будут предопределять процессы бизнес-взаимодействия между конкурентами.

Следовательно, схематически взаимодействие конкурирующих предпри­ятий можно представить в следующем виде (рис. 4).

Сам процесс взаимодействия между предприятиями-конкурентами может носить информационный характер либо событийный, т.е. иметь вид передачи -получения определенной информации или проведения какого-либо мероприя­тия.

I

о.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

І Г Дейнека - Дослідження ступеня надійності кислотозахисних костюмів від волокнистого складу текстильних матеріалів

І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям