В Бернада - Вегетативне забезпечення розумової діяльності студентів молодших курсів з різною швидкістю опрацювання інформації - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF L'VIV UNIV.

Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 109-117    Biology series. 2006. Is. 41. P. 109-117

УДК 612.821+611.9+612.1

ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ З РІЗНОЮ ШВИДКІСТЮ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

В. Бернада

Ужгородський національний університет пл. Народна,1, м. 'Ужгород, 88000, Україна e-mail: root22@mirtv.uz.ua

З'ясовано, що швидкість опрацювання інформації у здорових осіб молодого віку значно детермінована станом автономної нервової системи. В осіб з низькою швидкістю опрацювання інформації реєструють порівняно низьку реактивність симпатичної ланки автономної нервової системи зі змі­щенням регуляторних впливів до її надсегментарних відділів. Фізіологічна "ціна" адаптації залежить від вираженості парасимпатичної ланки автоном­ної нервової системи за умов високої реактивності її симпатичної ланки. Вона виявляється найнижчою в осіб із субмаксимальною швидкістю опра­цювання інформації, у яких зниження загальної варіабельності серцевого ритму та його централізація в ході адаптації є мінімальними. Показники варіабельності серцевого ритму в стані спокою мають прогностичне значен­ня стосовно успішності адаптації до психофізіологічних навантажень.

Ключові слова: швидкість опрацювання інформації, автономна нервова сис­тема, адаптація, варіабельність серцевого ритму, психофізіо­логічне навантаження.

Різка зміна характеру та інтенсивності навчального процесу у студентів молодших курсів порівняно з середньою школою ставить підвищені вимоги до адаптаційних мож­ливостей організму. Саме в цей період є високий ризик виникнення передпатологічних та патологічних станів життєво важливих систем організму, і, передусім, серцево-судинної системи [11]. Відомо, що адаптація гемодинаміки до різноманітних стресових наванта­жень суттєво залежить від стану автономної нервової системи (АНС) [3-5]. Водночас недостатньо з' ясований взаємозв' язок між психофізіологічними особливостями індивіда та участю АНС у регулюванні вегетативних функцій, а також їхньою динамікою у проце­сі адаптації студентів до навчальних навантажень.

Учені використовують достатньо простий, але інформативний метод дослідження АНС - аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР). Цей метод дає змогу схарактеризу­вати як загальну регуляторну активність автономної нервової системи, у тім числі надсе-гментарні рівні, так і співвідношення між її периферійними ланками [1, 2, 9]. Особливо інформативні показники ВСР, зареєстровані під час виконання функціональних проб. У цьому випадку можна визначити фізіологічну "ціну" адаптації до конкретного дозовано­го тестового навантаження. Як модель навчальних навантажень широко використовують методику М.В. Макаренка, яку реалізують за допомогою спеціалізованого апаратно-програмного комплексу ПНДО-1 [7, 8]. Ми мали на меті з'ясувати особливості реакції АНС на дозоване психофізіологічне навантаження в осіб молодого віку з різною швидкі­стю та якістю опрацювання інформації.

Обстежено 50 практично здорових студентів першого та другого курсів медичного факультету Ужгородського національного університету чоловічої статі віком від 18 до 24

© Бернада В., 2006років. Стан АНС оцінювали шляхом аналізу показників ВСР протягом 5-хвилинних про­міжків у стані сидячи. Швидкість опрацювання інформації оцінювали за допомогою ви­значення середнього часу реакції вибору двох із трьох подразників другої сигнальної системи (складна зорово-моторна реакція), визначення функціональної рухливості нерво­вих процесів (ФРНП) та визначення сили нервових процесів (СНП). Психофізіологічні тести виконували за допомогою апаратно-програмного комплексу ПНДО-1 за методи­кою М.В. Макаренка [7]. У разі визначення сили нервових процесів студенти за обмеже­ний час (5 хв) повинні були класифікувати максимальну кількість слів за категоріями, під час визначення ФРНП у тесті пропонували класифікувати обмежену кількість слів (100) за мінімальний час. Завдання на класифікацію є однією з ефективних та добре відтворю­ваних моделей для вивчення розумової діяльності.

Показники ВСР реєстрували за допомогою апаратно-програмного комплексу "Варіокард" (див. рисунок). Варіабельність серцевого ритму оцінювали згідно з рекомен­даціями Європейського товариства кардіологів та Північноамериканського товариства електрофізіології [12], а також Р.М. Баєвського [1, 2]. Використали такі статистичні та спектральні показники ВСР: Мо - тривалість серцевого циклу, яку фіксували найчастіше, с; Амо - амплітуда моди, відсоткове відношення кількості кардіоінтервалів, що відповіда­ли моді, до загальної кількості кардіоінтервалів, %; Delta - різниця між тривалістю най­довшого і найкоротшого кардіоінтервалу, с; pNN50 - відсоток кардіоінтервалів, що відріз­нялися від сусідніх більш ніж на 50 мс, від загальної кількості кардіоінтервалів, %; SDNN - середньоквадратичне відхилення кардіоінтервалів, мс; ТР (Total Power) - сумарна поту­жність спектра динамічного ряду кардіоінтервалів протягом 5 хв, яка характеризує сума­рну активність регуляторних систем серцевого ритму, мс2; HF (High Frequency) - потуж­ність високочастотних коливань спектра, яка характеризує дихальний компонент ВСР, пов'язаний із парасимпатичним регулюванням, мс2; LF (Low Frequency) - потужність низькочастотних коливань спектра, який відображає активність підкіркового вазомотор­ного центру і пов'язана головно із симпатичною регуляцією, мс2; VLF (Very Low Frequency) - потужність наднизькочастотних коливань спектра, яка відображає актив­ність надсегментарних відділів автономної нервової системи та нейрогуморальний ком­понент регулювання, мс2; LF/HF - коефіцієнт, який відображає симпато-парасимпатичний баланс; ІН - індекс напруження регуляторних систем, запропонований Р. М. Баєвським [2], який відображає перехід регулювання серцевого ритму від перифе­рійних до центральних вегетативних нервових структур, умовн. од.

Крім того, розраховували внесок хвиль наднизької частоти у загальну потужність спектра (VLF% = TP/VLF*100%) та показники HF% і LF% у нормалізованих одиницях (HF%=HFI(TP-VLF) та LF%=LF/(TP-VLF)). Статистичне опрацювання результатів дослі­дження виконували за допомогою програм Microsoft Excel 2000, Microsoft Access 2000 та Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2001). Достовірність різниці між середніми значеннями по групах оцінювали за допомогою критерію Стьюдента t.

За даними психофізіологічного тестування всіх обстежених розділили на п' ять груп. Головним критерієм поділу їх на групи взято показники СНП та ФРНП, оскільки за ними були найбільше статистично значимі розбіжності між групами (табл. 1).

Менш інформативними з погляду оцінки швидкості опрацювання інформації ви­явилися показники складної зорово-моторної реакції (СЗМР) з лівої, правої руки та з обох рук. За кількістю помилок статистично вірогідна різниця була тільки між групами 2 і 4 та 2 і 5. Зіставлення середніх значень показників ВСР у стані спокою в осіб з різною

Визначення параметрів варіабельності серцевого ритму за допомогою апаратно-програмного ком­плексу "Варіокард".

швидкістю опрацювання інформації дали змогу виявити низку особливостей стану АНС

(табл. 2).

Показник моди, що відображає середній рівень функціонування синусного вузла, у представників усіх п' яти груп статистично вірогідно не відрізнявся. Поодинокі відмін­ності між групами були щодо показників амплітуди моди та PNN50, які характеризують переважно симпатичну ланку АНС. Найбільше статистично достовірних відмінностей було для групи 4, в яку ввійшли особи з субмаксимальною швидкістю опрацювання інформації. Зокрема, у представників цієї групи реєстрували значно вищу загальну варі­абельність серцевого ритму як за показником SDNN, так і за загальною енергією спект­ра серцевого ритму (ТР). У цієї ж групи осіб у стані спокою була максимально вираже­на активність парасимпатичної ланки АНС за даними HF. Цікаво, що за показником ІН особи групи 4 статистично вірогідно відрізнялися тільки від осіб групи 5, у яких він був найбільшим. Це свідчить про найвищу фізіологічну "ціну" адаптації до психофізіологіч­них чинників у студентів із максимальною швидкістю опрацювання інформації. Не ви­явлено статистично вірогідних відмінностей між групами за показниками структури спектра серцевого ритму, за винятком LF% та HF% у групах 2 та 4 обстежених.

Значно більша кількість статистично значимих відмінностей виявлена між різни­ми групами в ході виконання п' ятихвилинного тесту на визначення СНП (сили нерво­вих процесів) (табл. 3).

В. Бернада

Різниця між групами

5

*

*

* *

 

*

 

* * *

* * *

 

5 2

*

*

*

 

 

*

* * *

* * *

 

4

*

*

*

 

 

 

* *

* *

 

5

3

*

 

* *

 

 

 

* *

* *

 

4

*

*

 

 

 

*

* *

*

 

3

і

 

 

 

 

 

 

* *

* *

 

5

і

4

 

 

*

 

 

 

* *

* *

 

4

і

3

*

 

 

 

 

 

* *

 

 

3

і

2

 

 

*

 

 

 

* *

*

 

2

і

 

 

*

 

*

 

* *

*

Група 5 и=10

SO

5

so

5

0, ,2

5, 2,

г-

5

°\ <о

4

3,

3, ,0

нн

4,

5, ,0

4

5,

4,

5,

5 5

Г Г,

,0

0

,5

г-

Група 4

+ (N

5

<о г-

5

о\

4

3

,Г

Ті

,0

г~

2, 5,

2

ОС,

,0

г~

00„

4,

3,

0^

Г 4

0

,0

нн

0

,4

,3

00

Група 3

00

5

14

,Г 0,

5

,2

2

ю„ ,0

00

4, 5,

00

5, ,0

00

5,

2,

4, 4,

4

2

,Г

,4

00

Група 2

t>

ОС,

so

(N

0,

2

SO

,Г 0,

0

,5

,2

3, ,0

2

4,

4

00„

,0

5

4,

2, 3,

Г, Г,

4 4

00

,4

0

,5

ОсГ 00

Група 1

о" 3

so

ос

3

ос

4

SO

00

,Г 0,

3

0

5,

,0

00

4,

00

,0

2

4,

4,

3,

2,

0^

41

4 0

00„

,2

Г

Показник

Середнє з двох рук СЗМР,с

Права рука СЗМР, с

Ліва рука, СЗМР, с

Кількість помилок, обидві руки

Кількість помилок, права рука

Кількість помилок, ліва рука

СНП, кількість по­дразників

к е с

,П Н

Р

0

я ц и

л

аб

0 5

=

к

,іб сі

о х и н

еже

е т с б о

о, сГ V

<N

О, CD

CD

ж

і єр

'ер К

.&

&

а о

о о

і

d

ер

к и

s

о в

ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .

Різниця між групами

5

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

*

 

 

 

5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

*

 

*

 

*

*

 

*

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

4 2

 

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4

 

 

*

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

В Бернада - Вегетативне забезпечення розумової діяльності студентів молодших курсів з різною швидкістю опрацювання інформації