В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

60. Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення / В. Воловик // Віче. - 2001. - № 12. - С. 22-31.

61. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологическом исследовании / Юрий Петрович Воронов. - М., 1974. - 131 с.

62. Габріелян О. Політична наука в Україні та політична наука: проблеми реформування та інституціоналізації / О. Габрієлян // Політична думка. - 2001. - № 4. - С. 47-55.

63. Гаджиев К. Методологические принципы политологии / К. Гаджиев // Вестник МГУ. - Сер. 12. - 1994. - № 3.

64. Гаджиев К. С. Політологія / К. С. Гаджиев. - М., 2001. - 500 с.

65. Гаевська О. Управління як соціальний феномен: монографія / О. Гаєвська. -К.,

2000. - 168 с.

66. Гаевський Б. П. Сучасна українська політологія / Б. П. Гаєвський. - К. : МАУП,

1999. - 268 с.

67. Галкин А. Становление политической науки: от философии политики к политическому моделированию / А. Галкин. - М., 1991. - 300 с.

68. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. - К. : Либідь, 2006. - 312 с.

69. Гвоздецький В. Основні ознаки правової держави та громадянського суспільства / В. Гвоздецький // Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - № 1. - С. 20-31.

70. Геймейер Ю. Б. Игры с непротивоположными інтересами / Юрий Борисович Геймейер-М. : Наука, 1976. - 276 с.

71. Гельман В. Я. Региональные режимы: завершение трансформации / В. Я. Гельман // Свободная мысль. - 1996. - № 9. - С. 13-22.

72. Головаха Е. Трансформирующееся общество / Е. Головаха. - К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1996. - 143 с.

73. Головаха Є. І. Політичний портрет України: загальні тенденції розвитку / Є. І. Головаха. - К., 1993. - 250 с.

74. Гончаренко А. Н. Прогнозирование и политика. Генезис и эволюция прогнозирования в системе национальной безопасности и внешнеполитическом механизме США / А. Н. Гончаренко. - Киев : Наукова думка, 1993. - 145 с.

75. Горбатенко В. П. Політична модернізація і місцеве самоврядування / В. П. Горбатенко // Правова держава. Щорічник наукових праць. - Вип. 7. -1996. - С. 23-35.

76. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть : монографія / В. П. Горбатенко. - К. : Академія, 1999. - 240 с.

77. Горбатенко В. У смисловому полі модернізаційного дискурсу / В. Горбатенко

// Філософська думка. - 1999. - № 4. - С. 35-56.

78. Горелова В. Л. Основы прогнозирования систем / В. Л. Горелова, Е. Н. Мельникова. - М. : Высшая школа, 1986. - 111 с.79. Григорьев В. В. Прогноз в управлении / В. В. Григорьев. - М. : Знание, 1985. -

277 с.

80. Губанов В. А. Введение в системный анализ / В. А. Губанов, В. В. Захаров, А. Н.

Коваленко. - Л. : ЛГУ, 1988. - 228 с.

81. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; [пер з фр. В. Шовкуна]. - К. : Основи,

1993. - 165 с.

82. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Николай Яковлевич Данилевский. - М. :

Книга, 1991. - 574 с.

83. Даэмонд Л. Прошла ли "третья волна" демократизации? / Л. Даэмонд // Полис.

- 1999. - № 1. - С. 11-25.

84. Дем'яненко Б. Політична реформа: можливі сценарії реалізації: У кольорах помаранчевої революції / Б. Дем' яненко-К., 2007. - 192 с.

85. Дембицька Н. Демократизація суспільства як становлення партнерських відносин між політичною владою і особистістю / Наталія Дембицька // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 28-29 травня

2003 року / ред. Г. П. Балабанова. - К. : Фенікс, 2004. - С. 137-142.

86. Дерев' янко С. Наукове прогнозування політичних процесів / С. Дерев' янко // Державна політика в гуманітарній сфері (матеріали "круглого столу"). -Івано-Франківськ, 2001. - С. 26-31.

87. Державне управління і менеджмент : навч. посіб. у табл. і схемах / [упорядкув.: Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; за заг. ред. Г. С. Одінцової]. - Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.

88. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: монографія / [за ред. О. Ю. Оболенського]. - Хмельницький: Поділля, 1999. - 570 с.

89. Дегтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: [Моногр.] / А. О. Дєгтяр. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ

"Магістр", 2004. - 224 с.

90. Дегтяр А. О. Моделювання процесу прийняття державно-управлінських рішень: методологічний аспект / А. О Дегтяр // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - № 3 (18).

- С. 90-97.

91. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Політологія / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич.; [ред. А. К. Соколов]. - М. : Весь мир, 1999. - 544 с.

92. Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу: матеріали всесвіт. конф. 24.05.2002 р. - К. : МАУП, 2002. - 232 с.

93. Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко: НПУ імені М. П. Драгоманова. -Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. - К. : Знання України, 2008. -

544 с.

94. Дмитренко М. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національної безпеці України: монографія / М. Дмитренко. - К., 2006. - 348 с.

95. Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники / Геннадий Добров. - М. :

Наука, 1977. - 209 с.

96. Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. С. Добронравова. - К. : Лыбедь, 1990. - 152 с.

97. Евланов Л. Г. Кутузов В. А. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Евланов, В. А. Кутузов-М. : Экономика, 1978. - 150 с.98. Економічний розвиток і державна політика : навч. посіб. / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін.; [за заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка]. -К.: Вид-

во УАДУ, 2001. - С. 378-380.

99. Ефимов В. Система государственной власти / В. Ефимов-М., 1994. - 302 с.

100. Європейське переживання України (нотатки з двох міжнародних конференцій) // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 159. - С. 9-10.

101. Жаліло Я., Лупацій В., Сменковський А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики / Я. Жаліло, В. Лупацій, А.

Сменковський. - К. : НІСД, 1999. - 60 с.

102. Жерарден Л. Исследование альтернативных картин будущего. Метод составления сценариев / Л. Жерарден. - М. : Прогресс, 1977. - 281 с.

103. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 р. № 1602-ІІІ

// Офіц. вісн. України. - 2000. - № 16. - Ст. 657.

104. Закон України "Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках" від 7 лютого 2002 р. № 3022-ІІІ // Офіц. вісн.

України. - 2002. - № 10. - Ст. 442.

105. Захарченко Н. Н. Минеева И. В. Основы системного анализа / Н. Н. Захарченко, И. В. Минеева. - Спб.: Изд-во университета экономики и финансов, 1992. -

145 с.

106. Згуровский В. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / В. З. Згуровський. - К. : Наукова думка, 2005. - 744 с.

107. Згуровський В. З. Системна методологія передбачення / В. З. Згуровський. - К. : Політехніка, 2001. - 50 с.

108. Зуева В. О. Інститути і механізми регіонального розвитку в умовах політичної трансформації українського суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02. - К., 2003. - 20 с.

109. Ильенков Э. В. Философия и культура / Едуард Ильенков. - М. : Политиздат,

1991. - 462 с.

110. Ильин В. В. Политология: учебник для вузов / В. В. Ильин. - М., 2000-450 с.

111. Ильин М. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий / Михаил Ильин. - М.. 1997. - С. 257-337.

112. Ильин М., Мельвиль А., Федоров Ю. Основные категории политической науки / М. Ильин, А. Мельвиль, Ю Федоров // Полис. - 1996. -№ 4. - С. 5-17.

113. Имитационные системы принятия экономических решений / [К. А. Багриновский, Т. И. Конник, М. Р. Левинсок и др.]-М. : Наука, 1989. -162 с.

114. Инглхарт Р. Культура и демократия / Р. Инглхарт // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / [под ред. Л. Харрисона,   С. Хантингтона].   -   М. :   Московская   Школа Политических

исследований, 2002. - С. 106-129.

115. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества Р.

Инглхарт // Полис. - 1997. - № 4. - С. 6-32.

116. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : учеб. пособ. / Н. Л. Карданская. - М. : Рус. деловая лит., 1998.

117. Катаев С. Консервативні та модернізаційні компоненти соціокультурної трансформації / С. Катаєв // соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. -№ 1. - С. 76-81.118. Катаев С. Л. Соціокультурна трансформація сучасного українського суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора соціол. наук. - К.,

1998. - 32 с.

119. Катаев С. Несходжені лабіринти трансформації / С. Катаєв // Віче. - 1999. -№ 5. - С. 3.

120. Катаев С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст / С. Катаєв // Український соціально-гуманітарний журнал. - 1999. - № 3. - С. 29-40.

121. Категоренко О. І. Трансформаційні та модернізацій ні аспекти політичної системи сучасної України: політологічний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : спец. 23.00.02. - К., 2004. - 17 с.

122. Кедров Б. М. Единство диалектики, логики, теории познания / Борис Михайлович Кедров. - М. : Политиздат, 1963. - 295 с.

123. Кларк А. Черты будущего / А. Кларк. - М. : МИР, 1966. - 312 с.

124. Клямкин И. Между авторитаризмом и демократией / И. Клямкин, В. Лапкин, В. Пантин В. // Полис. - 1995. - № 2.

125. Кокошин А. А. Прогнозирование и политика. Методология, организация и использование прогнозирования международных отношений во внешней политике США / А. А. Кокошин. - М. : Международные отношения, 1975. -

125 с.

126. Колобов О. А. Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, государства Израиль и стран Западной Европы / О. А. Колобок. -Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1992-235 с.

127. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: монографія / А. Колодій. - Львів : Червона калина, 2002. - 276 с.

128. Компьютерное моделирование социально-политических процессов. - М. : Интерпракс, 1994.

129. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня

1996 року. - К. : 1996. - 43 с.

130. Корольов О. А. Розробка, аналіз і застосування макроекономічних економетричних моделей перехідної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук. - К. : КНЕУ, 1998. - 38 с.

131. Косолапов В. В. Критика буржуазных концепций будущего / В. В. Косолапов,

B. А. Лисичкин. - М. : Мысль, 1978. - 227 с.

132. Костенко Р. Рахувати чи розмірковувати? Політологічне дослідження: мета, предмет і метод / Р. Костенко // Людина і політика. - 1999. - № 4. - С. 38-42.

133. Кравченко П. Місце українського культурно-історичного досвіду у порівняльному аспекті: "Схід - Захід" / П. Кравченко // Схід. - 2001. - № 1. -

C. 56-62.

134. Кремень В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації / В. Кремень, В. Ткаченко. - К. : Друк, 1999. - 447 с.

135. Кремень В. Г. Про деякі напрямки трансформації політичної системи України / В. Г. Кремень // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. - К.,1996.

136. Кремень В. Г. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду) / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. - К. : ARC-UKRAINE, 1996. -

793 с.137. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. - К. : Промінь, 2003. - Т.1. - 384 с.; Т.2. - 464 с.

138. Кривошеїн В. Системологія політичного світосприйняття: структурно-компонентний аспект. Монографія / В. Кривошеїн. - Дніпропетровськ: ДНУ,

2004. - 146 с.

139. Крозье М. Современное государство - скромное государство: другая стратегия Измерения / М. Крозье // Антология мировой политической мысли / [отв. ред. Т. Алексеева]. - М., 1997, Т.2.

140. Крохмаль Н. В. Історичні форми саморегуляції соціального процесу / Наталія Василівна Крохмаль. - Київ - Запоріжжя : Просвіта, 2004. - 144 с.

141. Кузьмин. В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса / В. П. Кузьмин. - М. : Политиздат, 1986. - 399 с.

142. Кунц Г. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций / Кунц Г., О'Доннел С.; [пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1981;-Т.2, ч.6. -512 с.

143. Курас І. Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу / І. Курас // Вісник НАНУ. - 2001. - № 2. - С. 7-8.

144. Кургинян С. Седьмой сценарий / С. Кургинян- М. : Экспериментальный творческий центр, 1992-153 с.

145. Кухта, В., Теплоуховаза Н. Політичні еліти і лідери: 2-е вид. / В. Кухта, Н. Теплоуховава. - Львів: Кальварія, 1996. - 224 с.

146. Леванский В. А. Моделирование в социально-правовых исследованиях / В. А. Леванский. - М. : Наука, 1986. - 341 с.

147. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование / А. Лейпхарт. - М., 1997. - 245 с.

148. Лепский М. А. "Свет" и "тень" социальной прспективы / М. А. Лепский. - К. :

Молодь, 2000. - 410 с.

149. Линц X. Опасности президентства / Х. Линц // Пределы власти. 1994. - № 2, 3. -

С. 3 - 24.

150. Линц Х. Достоинства парламентаризма / Х. Линц // Пределы власти. - 1994. -№ 2, 3. - С. 41-51.

151. Липсет С Политическая социология / С. Липсет //Американская социология сегодня: перспективы, проблемы, методы. - М., 1972.

152. Липсет С. Третьего пути не существует / С. Липсет // Полис. - 1991. - № 5-6.

153. Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений / Б. Г. Литвак. - М. :

Партнер, 1996. - 150 с.

154. Литвин В. Незасвоєні уроки історії / Володимир Литвин // Дзеркало тижня. -2008. - № 2.

155. Литвиненко О. Інформаційна відкритість української влади. Аналітична доповідь / О. Литвиненко, В. Паламарчук, С. Янішевський, В. Жигалюк, О.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни