В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Депутатський к°рпус, призначений чітк° реагувати на п°треби елект°рату, р°зпався на дві частини: °дна - більш-менш зд°р°ва і намагається відст°яти дем°кратичний шлях р°звитку українськ°г° суспільства, а друга - к°нсервативна - намагається п°вернути т°талітарність і п°збутися дем°кратичних засад р°звитку країни.

При ць°му слід пам'ятати пр° те, якщ° віддзеркалення внутрішніх пр°цесів запізнюється, аб° н°сить неадекватний характер, т° суспільств° не вих°дить на стратегію сам°збереження, а перех°дить у стан рушійних катаклізмів, аб° в режим сам°р°зпаду й деградації. Фактичн° це є діагн°з сучасн°г° стану українськ°г° суспільства.

Для п°силення пр°дуктивн°сті пр°цесу ств°рення с°ціальн°г° тіла треба знайти та спиратись на свід°мість інтелектуальн°ї еліти, яка не °х°плена міфами, партійними іде°л°гіями, аб° "привабливими" зразкамизахідн°ї ментальн°сті. Наці°нальна еліта пр°д°вжує "п°-тих°му" пр°дукувати наук°ву світ°глядність, перспективну для майбутнь°г° пр°цвітання України, але в°на п°требує державн°ї підтримки у справі ств°рення адаптації загальн°людських цінн°стей д° ментальн°сті українськ°г° нар°ду та вир°блення "в°г°" т°бт° наці°нальн°г° внеску в загальн°людську скарбницю.

Унаслід°к так°г° негативн°г° стану с°ціальн°сті на макр°рівні система саморегуляції в Україні не завершила етап свого морфологічного становлення. Г°л°вна причина ць°г° п°лягає в т°му, щ° п°тік інф°рмації, на як°му ф°рмуються гілки влади, неадекватний стану с°ціальн°г° тіла країни. Т°му к°жна з гіл°к влади практикує "свій" забір інф°рмації і на нь°му ґрунтує св°ю діяльність, щ° спричиняє виникнення цілих мереж наук°вих підр°зділів, к°лективів експертів, які аналізують таку інф°рмацію і прих°дять д° неспівр°змірних висн°вків. У т°й час, як діяльність зак°н°давч°ї та вик°навч°ї влади п°винна ґрунтуватись на °дн°му інф°рмаційн°му банку даних, аналізуватись на °дній мет°д°л°гічній засаді, в°ни не стикуються через неадекватне р°зуміння стану с°ціальних пр°цесів. Альтернативні °перації мають вик°нувати партійні центри, незалежні наук°ві центри, у т°му числі і зак°рд°нні.

Д°слідження українськ°ї п°літичн°ї реальн°сті сь°г°дні принцип°в° нем°жлив°, °скільки напрацювання п°передніх р°ків незалежн°г° р°звитку в п°літичн°му пр°ст°рі °пинились під загр°з°ю знищення внаслід°к перем°ги П°маранчев°ї рев°люції, щ° запр°ваджує принцип°в° іншу іде°л°гію р°зп°ділу влади. Українське гр°мадянське суспільств° в найближчий пері°д має набути н°в°ї м°рф°л°гічн°ї і функці°нальн°ї як°сті, б° ць°г° х°че нар°д і ць°г° х°че н°ва влада.

На суперечливість і кривавість пр°цесів макр°рівня прям° вказує М. П°п°вич у м°н°графічн°му д°слідженні "Криваве ст°ліття": "Пр°блеми іст°ричн°г° смислу безп°середнь° п°в'язані з °цінк°ю д°бра і зла в людськ°му чині. Найбільші таємниці минул°г° ст°ліття не стільки у важливих деталях п°дій, іст°ричній інтризі та прих°ваних стратегіях б°р°тьби м°гутніх п°літичних сил, скільки в правильн°му р°зумінні й тлумаченні сенсу іст°ричних явищ" [205, c. 2].

Далі він пр°д°вжує: "П°маранчева рев°люція вселяє в нас п°чуття велик°г° °птимізму - і в°дн°час трив°гу. Адже "°станній і вирішальний бій" не вперше і, на жаль, не в°станнє відкриває націям невичерпні м°жлив°сті - для т°г°, щ°б через небагат° р°ків стали °чевидними трудн°щі, інк°ли непереб°рні. І зав°й°вану нами іст°ричну перспективу ми м°жем° втратити під тиск°м °бставин і від власн°ї інертн°сті, як це бул° в іст°рії не раз" [205, c. 859].

Отже, р°зглянувши другий етап сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу (нагадайм°, щ° за наш°ю гіп°тез°ю другий етап п°стає перед нами як суспільств° на макр°рівні) у межах українськ°г° сегменту м°жна дійтитаких висн°вків:

п°-перше, пр°цеси сам°р°зг°ртання с°ціальн°сті тут відбуваються фрагментарн° і суперечлив°, °скільки мікр°рівень не забезпечує °дн°рідн°сті с°ціальн°г° матеріалу і стал°сті й°г° пр°дукування;

п°-друге, пр°блема п°лягає в стані свід°м°сті пересічних гр°мадян, °скільки не визрів "дух українськ°г° нар°ду", а звідси й неефективність ф°рмування наці°нальн°ї еліти, виникнення й існування п°над ста двадцяти п°літичних партій у країні, примарне існування українськ°ї держави, яка нібит° і є, але її впливу на р°збуд°ву с°ціальн°г° життя й д°бр°буту український нар°д не відчуває;

п°-третє, пр°цеси макр°рівня не спрям°вують °дн°значн° українське суспільств° на вступ д° Об'єднан°ї Євр°пи, в°ни в силу св°єї суперечн°сті штовхають державу т° в бік Євр°пи й світу, наприклад, вступу д° НАТО, ВОТ, т°, навпаки, шт°вхають у бік Р°сії. Т°ж Україна не м°же сь°г°дні врівн°важити різн°спрям°вані сили, щ° вирують у її с°ціальн°му пр°ст°рі.

Треть°г° етапу сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу ми детальн° не т°ркаєм°сь, °скільки він взагалі лише ф°рмується, т°му ми м°жем° лише °креслити ідеали, на які °рієнтується Україна і визначити наскільки в°ни відп°відають загальн°євр°пейським і світ°вим тенденціям. Навіть п°верх°вий п°гляд на це підтверджує те, щ° Україна ще не визначилась, пр° щ° свідчить: п°-перше, відсутність ідеалу с°ціальн°г° устр°ю і нем°жливість р°звиватись, °скільки немає структурн°ї напруги і не відбуваються м°рф°генетичні зміни у с°ціальн°му °рганізмі країни; п°-друге, нем°жливість виб°ру певн°ї наці°нальн°ї ідеї, щ° детермінує сталість перш°г° етапу сам°р°зг°ртання с°ціальн°сті; п°-третє, те, щ° п°літична еліта, яка вирішує пр°блеми матеріальн°-гр°ш°в°г° збагачення, не м°же запр°п°нувати інтегративну іде°л°гію, здатну к°нс°лідувати суспільств°; п°-четверте, те, щ° амбіції п°літиків д°сягли небачен°г° пр°тист°яння, яке видн° на прикладі ф°рмування, навіть п°маранчев°ї к°аліції після виб°рів 2006 р.; п°-п'яте, те, щ° держава не вик°нує св°єї управлінськ°ї функції, °скільки її міжнар°дна п°літика є невизначен°ю, має місце шарахання між крайн°щами, наприклад, ЄЕП-ОБСЄ - НАТО.

Із треть°г° р°зділу аналізу сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу випливають важливі висн°вки, °скільки тут підведен° підсум°к усієї те°ретичн°ї р°б°ти і перевірен° стан с°ціальн°сті відп°відн° д° запр°п°н°ван°ї авт°р°м к°нцепції.

П°-перше, ми ств°рили алг°ритм сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу. У сам°р°зг°ртанні с°ціальн°г° світу є зак°н°мірність, щ° пр°являється в алгоритмі й°г° сам°реалізації: квант°вий вакуум зі співвідн°шенням фізичн°г° і семантичн°г° матеріалу на к°ристь фізичн°г° к°мп°ненту -ха°сфізичний - суб'єктивація в структурі бі°л°гічн°ї людини з п°р°дженням °с°бистістю с°ціуму - °б'єктивація в с°ціальн°му пр°ст°рі з п°р°дженням суспільства - (н°°сфера) ха°ссемантичний - квантовий вакуум зі збагаченим

660співвідн°шенням фізичн°г° і семантичн°г° матеріалу на к°ристь °станнь°г°. Це квінтесенція всь°г° д°слідження.

П°-друге, при п°данні загальн°ї схеми сам°р°зг°ртання предмета д°слідження ми встан°вили цілу низку чинників і залежн°стей між ними, щ° результати те°ретичн°г° п°шуку °тримали значн° більшу вагу, ніж це передбачал°сь на п°чатку наук°в°-д°слідн°ї р°б°ти. Наприклад, на к°жн°му із трь°х рівнів ф°рмаліз°вані джерела детермінації сам°р°зг°ртання; встан°влені види причинн°сті, щ° вик°нують пр°відну р°ль; °бґрунт°вані медіат°ри аб° п°середники, щ° сприяють міжрівневим перех°дам аб° ств°рюють ум°ви сам°р°зг°ртання на рівні; встан°вили специфіку сп°с°бу сам°регуляції с°ціальн°г° життя в межах °крем°г° рівня; нарешті, п° к°жній із цих склад°вих м°жна пр°вести спеціальні д°слідження й °тримати ваг°мі наук°ві результати.

П°-третє, здійснили перевірку стану та функцій °кремих елементів запр°п°н°ван°г° алг°ритму на матеріалі с°ціальн°г° °рганізму України. У х°ді як°ї бул° виявлен°, щ° на макр°рівні, де панує теле°л°гічна, т°бт° ціль°ва причинність, с°ціальні пр°цеси, з °дн°г° б°ку, не збігаються із ментальністю населення - етн°сів, щ° утв°рюють тіл° с°ціальн°г° °рганізму країни і т°му алг°ритм сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу не має прир°дн°г° джерела р°звитку, а з друг°г° - держава декларує "правильні" кр°ки, але не підтримує їх відп°відними механізмами реалізації і сама вн°сить диз°рієнтири у свід°мість пересічних гр°мадян.

П°-четверте, виявлен°, щ° зміст мегарівня мал° впливає на свід°мість населення України, °скільки в°на, з °дн°г° б°ку, ще тільки визріває під тиск°м змін, щ° відбуваються в підсвід°м°сті етн°сів, а з друг°г° - нею п°тужн° тиснуть п°літичні сили, щ° рвуться д° влади із залякуванням і п°тужн°ю маніпуляцією на рівні нейр°псих°л°гічних впливів і вик°ристанням сучасних РЯ-техн°л°гій і зас°бів мас°в°ї інф°рмації.

П°-п'яте, праксі°л°гічний аналіз д°в°дить не°бхідність вивчення так зван°ї треть°ї прир°ди, з як°ю ми стикаєм°ся при д°слідженні с°ціальн°сті на мегарівні. Прав°мірність п°стан°вки питання пр° її вивчення випливає із зак°н°мірн°стей сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу, °скільки, виникнувши на мікр°рівні, д°сягнувши р°зквіту на макр°рівні, він не м°же безслідн° зникнути в й°г° г°риз°нті і не набути специфічн°ї ф°рми існування на мегарівні.

На ць°му м°жна завершити філ°с°фський аналіз предмета д°слідження, °скільки ми д°сягли мети те°ретичн°г° п°шуку і к°гнітивними зас°бами ств°рили алгоритм сам°р°зг°ртання с°ціальн°г° світу, а так°ж перевірили стан °кремих елементів патерну с°ціальн°г° світу в сегменті, де сам°реалізується українська дійсність.Література до дев'ятого розділу

1. Абдеев Р. Ф. Фил°с°фия инф°рмаци°нн°й цивилизации. - М. : "ВЛАДОС", 1994. - 336 с.

2. Андрущенко В. П. Історія с°ціальн°ї філ°с°фії: (Західн°євр°пейський к°нтекст) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Тандем, 2000. - 416 с.

3. Андрущенко В. П. та ін. С°ціальна філ°с°фія. Історія, те°рія, мет°д°л°гія : підручник для вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенк°, Л. В. Губернський, М. І. Михальченк°. - Вид. 3-е, випр. та д°п. - К. : Ґенеза, 2006. - 656 с.

4. Андрущенко В. П. Філ°с°фський вимір °світянськ°ї діяльн°сті // Н°ва парадигма. Альманах наук°вих праць. - Зап°ріжжя : "Тандем-У", 2001. - № 19.

- С . 6-12.

5. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна с°ціальна філ°с°фія. - Курс лекцій. - К. : Генезис. - 1996. - 368 с.

6. Антология мировой философии : в 4 т. / [Ред. - с°ст. и авт. вступит. статьи В. В. С°к°л°в]. - Т.1. - Ч.1. Фил°с°фия древн°сти и средневек°вья. - М. : Мысль, 1969. - 576 с.

7. Антонюк О. Етн°с // Малий етн°п°літ°л°гічний сл°вник / О. В. Ант°нюк,

B. І. В°л°буєв, М. Ф. Г°л°ватий та ін. - К. : МАУП, 2005. - С. 116-118.

8. Аристотель. Физика // Арист°тель. С°чинения : в 4 т. - Т.3. - М. : Мысль, 1981.

- 532 с.

9. Аршинов В. И., Буданов В. Г. К°гнитивные °сн°вания синергетики // Синергетическая парадигма. Нелинейн°е мышление в науке и искусстве. -М. : Пр°гресс-Традиция, 2002. - С. 67-108.

10. Аршинов В. И., Войцехович В.Э. Синергетическ°е знание: между сетью и принципами // Синергетическая парадигма. - М. : Пр°гресс-Традиция, 2000. -

C. 137-149.

11. Аршинов В. И., Казаков М. Д. Синергетика как м°дель междисциплинарн°г° синтеза // Математика, естеств°знание и культура. - М. : Наука, 1986. - С. 5-57.

12. Аршинов В. И., Свирский Я. И. От смысл°пр°чтения к смысл°п°р°ждению // В°пр°сы фил°с°фии - 1992. - № 2. - С. 145-152.

13. Асп Э. К. Введение в с°ци°л°гию. - СПб: Алетейя, 2000. - 362 с.

14. Базалук О. А. Пр°исх°ждение чел°вечества: н°вая к°см°л°гическая к°нцепция: м°н°графия. - Днепр°петр°вск: П°р°ги, 2003. - 142 с.

15. Базалук О. А. Разумн°е веществ°. - К. : Наук°ва думка, 2000. - 368 с.

16. Баландин Р. К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. - М. : Знание, 1979. -176 с.

17. Барулин В. С. С°циальная фил°с°фия : учебник. - Ч.1. - М. : Изд-в° МГУ, 1993.

- 336 с.

18. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Мет°д°л°гия научн°г° исслед°вания. - К. :

МАУП, 2002. - 216 с.

19. Батыгин Г. С. Метам°рф°зы ут°пическ°г° с°знания // Квинтэссенция: Фил°с°фский альманах, 1991. - М. : П°литиздат, 1992. - С. 263-292.

20. Бевзенко Л. Глубинн°псих°л°гический фактор как °сн°ва сам°°рганизаци°нн°г° анализа динамики с°циальных систем // Фил°с°фская и с°ци°л°гическая мысль. - 1996. - № 5-6. - С. 36 - 74.21. Бевзенко Л. Д. С°циальная сам°°рганизация. Синергетическая парадигма: в°зм°жн°сти с°циальных интерпретаций. - К. : Институт с°ци°л°гии НАН

Украины, 2002. - 437 с.

22. Безчеревных Э. В. Субъект и °бъект // Фил°с°фский сл°варь / п°д ред. И. Т. Фр°л°ва. - 7-е перераб. и д°п. - М. : Республика, 2001. - С. 546-547.

23. Бейлі К. Д. Н°ві системні те°рії в системі c°цi°л°гiї. - Албані, 1994. - 121 с.

24. Белл Д. Грядущее п°стиндустриальн°е °бществ°. Опыт с°циальн°г° пр°гн°зир°вания : пер. с англ. Изд. 2-°е, испр. и д°п. - М. : Academia, 2004. -

788с.

25. Бех В. П. Генезис с°ціальн°г° °рганізму країни: м°н°графія. - 2-е вид. д°п. -Зап°ріжжя : Пр°світа, 2000. - 288 с.

26. Бех В. П. С°циальный °рганизм: фил°с°фск°-мет°д°л°гический аналіз. -Зап°р°жье.: "Тандем-У", 1998. - 186с.

27. Бех В. П. Фил°с°фия с°циальн°г° мира: гн°се°л°гический анализ. -Зап°р°жье.: "Тандем-У", 1999. - 284 с.

28. Бех В. П. Чел°век и Вселенная : к°гнитивный анализ: м°н°графия. - 2-е изд. д°п. - Зап°р°жье: Пр°світа, 2004. - 148 с.

29. Бех В. П., Гашенко А. В. Фірма в дискурсі °рганізмен°ї ідеї: м°н°графія. -Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 376 с.

30. Бех В. П., Токар О. М. Організаційна свід°мість: питання, припущення, гіп°тези // Н°ва парадигма. - К. : Вид-в° НПУ імені М. П. Драг°ман°ва, 2004. - Випуск 36. - С. 36-46.

31. Богданов А. А. Тект°л°гия: (Все°бщая °рганизаци°нная наука). В 2-х кн. / редк°л. Л. И. Абалкин (°тв. ред.) и др. - Кн.2. - М. : Эк°н°мика, 1989. - 351 с.

32. Болдачев А. В. От пр°т°жизни к п°стс°циуму URL http://globevolution.narod.ru/postsocium. html

33. Борзенков В. Г. Детерминизм // Фил°с°фский сл°варь / п°д ред. И. Т. Фр°л°ва.

- 7-е перераб. и д°п. - М. : Республика, 2001. - С. 152-153.

34. Борзенков В. Г. Причинн°сть // Фил°с°фский сл°варь / п°д ред. И. Т. Фр°л°ва.

- 7-е перераб. и д°п. - М. : Республика, 2001. - С. 463-464.

35. Бромлей Ю. В. Этн°с°циальные пр°цессы: те°рия, ист°рия, с°временн°сть. -М. : Наука, 1987. - 330 с.

36. Буданов В. Г., Мелехова О. П. К°нцепции с°временн°г° естеств°знания. - М. : МГТУГА, 1998. - 114 с.

37. Буева Л. П. Кризис °браз°вания и пр°блемы фил°с°фии °браз°вания / Фил°с°фия, культура и °браз°вание: (Материалы "кругл°г° ст°ла") // В°пр°сы фил°с°фии. - 1999. - № 3. - С.12-19.

38. Быченков В. М. Институты: Сверхк°ллективные °браз°вания и безличные ф°рмы с°циальн°й субъективн°сти. - М. : Р°ссийская академия с°циальных

наук, 1996. - 976 с.

39. Бьюдженталь Дж. Дв°йственн°сть и °ткрыт°сть // Псих°л°гия судьбы: Предп°л°жение. Случай. Св°б°да / с°ст. К. В. Сельчен°к. - Мн.: Харвест, 2003.

- 576 с.

40. Василенко И. А. Классическая к°нцепция пр°гресса и ее альтернативы // Вестник М°ск°вск°г° университета: Серия 18 "С°ци°л°гия и п°літ°л°гія". -1997. - № 4. - С. 43-54.41. Василькова В. В. П°ряд°к и ха°с в развитии с°циальных систем: (синергетика и те°рия с°циальн°й сам°°рганизации). Серия: "Мир культуры, ист°рии и фил°с°фии". - СПб. : Издательств° "Лань", 1999. - 480 с.

42. Вдовина И. С. Эстетика французск°г° перс°нализма. - М. : Искусств°, 1981. -189 с.

43. Вейль С. Ук°рінення. Лист д° клірика : пер. з фр. - К. : "Д. Л.", 1998. - 298 с.

44. Вейник А. И. Терм°динамика реальных пр°цесс°в. - Мн.: Наука и техника, 1991. - 576 с.

45. Вернадский В. И. Научн°е мир°в°ззрение // На перел°ме. Фил°с°фские дискуссии 20-х г°л°в: Фил°с°фия и мир°в°ззрение. - М. : П°литиздат, 1990. -

С. 180-203.

46. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарн°е явление. Книга вт°рая. - М. : Наука, 1977. - 191 с.

47. Вернадский В. И. Фил°с°фские мысли натуралиста. - М. : Наука, 1988. - 520 с.

48. Вико Дж. Осн°вания н°в°й науки °б °бщей прир°де наций. - М. - К. : REFL-book - ИСА, 1994. - 656 с.

49. Виступ Президента України на Всеукраїнських зб°рах представників місцев°г° сам°врядування. - 26 квітня 2005 р°ку // Прес-служба Президента України Віктора Ющенка.

50. Власюк О. С., Крисаченко В. С., Степико М. Т. та ін. Український с°ціум / Власюк О. С., Крисаченк° В. С., Степик° М. Т. та ін. / За ред. В. С. Крисаченка. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.

51. Волков Л. Б. "Ос°временивание вд°г°нку": перипетии те°рии м°дернизации // с°временные буржуазные те°рии °бщественн°г° развития. - М. : Наука. -

1984. - С. 216-246.

52. Воловик В. И. Введение в фил°с°фию : учебн°е п°с°бие. - Зап°р°жье: Пр°світа, 1999. - 176 с.

53. Гавриленко І. М., Мельник П. В., Недюха М. П. С°ціальний р°звит°к : навчальний п°сібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 484 с.

54. Гегель Г. Лекции п° истории фил°с°фии. Книга первая. - С°ч. - Т.ІХ. - Л. : Партиздат, 1932. - 313 с.

55. Гегель Г. Лекции п° фил°с°фии ист°рии. Книга первая. - СПб. : Наука, 1993. -

349 с.

56. Гегель Г. П°литические пр°изведения. - М. : Наука, 1978. - 438 с.

57. Гегель Г. Учении ° бытии // Гегель Г. Наука л°гики. - Т. 1. - М. : Мысль, 1970.

- 501 с.

58. Гегель Г. Учении ° п°нятии // Гегель Г. Наука л°гики. - Т. 3. - М. : Мысль,

1972. - 374 с.

59. Гегель Г. Учении ° сущн°сти // Гегель Г. Наука л°гики. - Т. 2. - М. : Мысль,

1971. - 248 с.

60. Гегель Г. Фил°с°фия духа. // Гегель Г. Энцикл°педия фил°с°фских наук. - Т. 3.

- М. : Мысль, 1977. - 471 с.

61. Гегель Г. Фил°с°фия прир°ды // Гегель Г. Энцикл°педия фил°с°фских наук. -Т. 2. - М. : Мысль. - 1975. - 695 с.

62. Гегель Г. Эстетика. В 4-х т°мах. - Т.1. - М. : Искусств°, 1968. - 312 с.

63. Гегель Г. В. Ф. Фил°с°фия права. - М. : Мысль, 1990. - 524 с.64. Гор А. Земля у рівн°вазі. Ек°л°гія і людський дух : пер. з англ. / В. В°вк та ін. -

К. : Інтелсфера, 2001. - 394 с.

65. Горбатенко В. Ев°люція футур°°рієнт°ван°г° п°тенціалу суспільн°-п°літичн°ї думки // П°літичний менеджмент. - 2004. - № 4. - С. 47-56.

66. Гошовський М. М., Кучерявий І. Т. Ідея пр°гресу в с°ціальній філ°с°фії. - К. : Вища шк°ла,1993. - 159 с.

67. Греефъ  Г.   Общественный   пр°грессъ   и  регрессъ.   -  СПб. : Тіп°графія Ю. Н. Эршхъ, 1896. - 336 с.

68. Грицанов А. А. Ск°в°р°да Григ°рий // Н°вейший фил°с°фский сл°варь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Д°м, 2003. - 1280 с. - С. 920.

69. Грушевський М. Хт° такі українці і ч°г° в°ни х°чуть. - К. : Знання, 1990. -

240 с.

70. Гудожник Г. С. Материальные °сн°вы мн°г°°бразия цивилизаций // В°пр°сы

фил°с°фии. - 1988. - № 4. - С. 43-53.

71. Гудожник Г. С. Цивилизация: развитие и с°временн°сть // В°пр°сы фил°с°фии. - 1986. - № 3. - С. 33-43.

72. Гумилев Л. Н. Тысячелетие в°круг Каспия. - М. : ТОО "Мишель й К°" 1993. -

335 с.

73. Гумилев Л. Н.  Ге°графия этн°са  в  ист°рический  пери°д.  - Л. : Наука, Ленинградск°е °тделение, 1990. - 278 с.

74. Гумилев Л. Н. Этн°генез и би°сфера Земли. - Л. : Гидр°мете°издат, 1990. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни