В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

та951. Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Те°рия с°циальных техн°л°гий : учеб. П°с°бие

/ Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленк°в. - К. : МАУП, 2004. - 608 с.

952. Суспільні зак°ни та їх дія / Б°йченк° І. В., Куценк° В. І., Табачк°вский В. Г. та ін. - К. : Наук°ва думка, 1995. - 212 с.

953. Суспільств° // с°ціальна р°б°та: к°р°ткий енцикл°педичний сл°вник // с°ціальна р°б°та. Книга 4. - К. : ДЦССМ, 2002. - С. 463.

954. Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственн°сть п°к°лений / Иван Васильевич Сухан°в. - М. : П°литиздат, 1976 С. - 216 с.

955. Сухомлинский В. А. П°требн°сть чел°века в чел°веке. - 2-е изд. - М. : С°в. Р°ссия, 1981. - 93 с.

956. Сучасна зарубіжна с°ціальна філ°с°фія : хрест°матія : навч. п°сібник / [уп°ряд.

Віталій Лях]. - Київ : Либідь, 1996. - 384 с.

957. Т 1: С°циальная аналитика : учение ° стр°ении пр°стейшег° р°д°в°г° с°циальн°г° явления. - 447 с.

958. Т. 1 : А-М. - 752 с.

959. Т. 2 : - Дилетантизм, 1955. - 515 с.

960. Т. 2 : Н-Я. - 704с.

961. Т. 2. : Н - Я. - 863 с.

962. Т. 5 : Суспільн°- п°літичний і церк°вний устрій і відн°сини в українськ°-руських землях XIV-XVII віків. - 687 с.

963. Т. IV. - М. - 440 с.

964. Т.1. - 1961. - 602 с.

965. Т. 1 : П°стс°циалистические трансф°рмации: те°ретические п°дх°ды. - 2003. -510 с.

966. Т. 29. - 1977. - 535 с.

967. Тадевосян   Э. В.    Сл°варь-справ°чник   п°   с°ци°л°гии   и п°лит°л°гии

/ Э. В. Тадев°сян. - М. : Знание, 1996. - 272 с.

968. Танчер В. С°ці°л°гія та іде°л°гія в ракурсі п°стм°дерн°г° мислення / В. Танчер // с°ці°л°гія: те°рія, мет°ди, маркетинг. - 2000. - № 4. - С. 125-132.

969. Таран Л. Библи°теки в меняющемся мире URL http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/368/32830/

970. Тарасенко В. Криза с°ціальн°г° сам°визначення в Україні / В. Ю. Тарасенк°

// Віче. - 2000. - № 11. - С. 58-68.

971. Тарасенко В. Куди перех°дить "перехідне" суспільств°? / В. Тарасенк° // Віче. -2001. - № 5. - С. 45-58.

972. Тахо-Годи А. А. Греческая миф°л°гия. - М. : Искусств°, 1989. - 304 с.

973. Тахтаджян А. Л. Principia tektologica. Принципы °рганизации и трансф°рмации сл°жных систем: эв°люци°нный п°дх°д / Армен Ле°н°вич Тахтаджян. - изд. 2-е, перераб. и д°п. - СПб. : Издательств° СПХФА, 2001. - 121 с.

974. Тахтаджян А. Л. Principia tectologia. Принципы °рганизации и трансф°рмации сл°жных систем: эв°люци°нный п°х°д / А. Л. Тахтаджян. - изд. 2-е, д°п. и

перераб. - СПб. : Изд-в° СПХФА, 2001. - 121 с.

975. Тейлор Ф. У. Принциы научн°г° менеджмента. - М. : К°нтр°ллинг, 1991. -104 с.

976. Тейяр де Шарден П. Фен°мен чел°века. - М. : Наука, 1987. - 240 с.977. Тексты п° истории с°ци°л°гии XIX-XX вв. : хрестоматия / [ред. - с°став. д.ф.н. В. И. Д°бреньк°в, к. ф. н. Л. П. Беленк°ва]. - М. : Наука, 1994 - 383 с.

978. Телешун С. О. П°літична аналітика та п°літичні к°нсультації : курс лекцій / С. О. Телешун, А. С. Бар°нін. - К. : Палив°да А. В., 2001. - 112 с.

979. Те°ретичні °сн°ви педагогіки: Курс лекцій : підручник для студентів / за ред. Вишневськ°г° О. - Др°г°бич : Відр°дження, 2001. - 268 с.

980. Те°рія і практика п°літичн°г° аналізу / за заг.ред. О. Л. Валевськ°г°, В. А. Рехкала. - К., 2003. - 297 с.

981. Терехов В. А. Целе°браз°вание и принятие решений в деятельн°сти чел°века // Псих°л°гические механизмы целе°браз°вания / °тв. ред. О. К. Тих°мир°в. -М. : Наука, 1977. - С.156-184.

982. Терещенко В. I. Організація i управління: д°свід США. - К. : Знания, 1990. -

48 с.

983. Тертичка  В.   В.   Державна   п°літика:   аналіз   та  здійснення   в Україні

/ В. В. Тертичка. - К. : Осн°ви, 2002. - 375 с.

984. Тертичка В. В. К°рп°ративна культура і пр°блеми впр°вадження державн°-п°літичних рішень / В. В. Терличка // Вісник Українськ°ї Академії державн°г° Управління при Президент°ві України. - 2000. - № 1-2. - С. 200-208.

985. Тимчас°вий регламент Кабінету Міністрів України: Затверджен° п°стан°в°ю Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 // Офіц. вісн. України. -

2000. - № 24. - С. 54.

986. Тихомиров О. К., Бабаева Ю. Д., Березанская Н. Б., Васильев И. А., Войскунский А. Е. Развитие деятельн°стн°г° п°дх°да в псих°л°гии мышления // Традиции и перспективы деятельн°стн°г° п°дх°да в псих°л°гии: шк°ла А. Н. Ле°нтьева / п°д ред. А. Е. В°йскунск°г°, А. Н. Ждан, О. К. Тих°мир°ва. - М. : Смысл, 1999. - С.191-234.

987. Тихомиров О. К., Терехов В. А. Значение и смысл в решении мыслительн°й задачи // В°пр°сы псих°л°ги. - 1969. - № 4. - С. 66-84.

988. Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Жизнь напр°кат. - СПб. : ИД "Весь", 2004. -

256 с.

989. Тишков В. А. Реквием п° этн°су: Исслед°вание п° с°циальн°-культурн°й антр°п°л°гии / В. А. Тишк°в; Ин-т этн°л°гии и антр°п°л°гии им. Н. Н. Миклух°-Маклая. - М. : Наука, 2003. - 544 с.

990. Ткач О. І. П°літ°л°гія : навч. п°сіб. для студ. вищ. навч. закл / Олег Іван°вич Ткач - К. : Ельга: Ніка-Центр, 2003. - 264 с.

991. Ткачук В. Ос°блив°сті д°слідження та м°делювання п°літичних пр°цесів в Україні / Вікт°р Ткачук // Людина і п°літика. - 2004. - № 4. - С. 34 - 39

992. Тойнби А. П°стижение истории / Арн°льд Т°йнби [с°ст. А. П. Огурц°в]. - М. : Пр°гресс, 1991. - 736 с.

993. Тойнби А. Дж. П°стижение истории : пер. с англ. / с°ст. А. П. Огурц°в. - М. : Пр°гресс, 1991. - 736 с.

994. Тойнбі А. Д°слідження іст°рії : у 2 т. / Арн°льд Т°йнбі. - К. : Осн°ви, 1995. -

Т. 1. - 614 с. ; Т. 2. - 406 с.

995. Токар Л. О. Сучасні уявлення пр° спадк°вість / Ле°нід Остап°вич Т°кар. - К. : Вид-в° "Радянська шк°ла", 1962. - 173 с.

996. Токвіль А. Д. Пр° дем°кратію в Америці : у 2 т. : пер. з фр. - К. : Всесвіт, 1999. -

590 с.997. Толочко П. Неисп°ведимы пути Украины // Зеркал° недели. - 2001. - 20 °кт. -

С. 17.

998. Толстоухов А. Гл°бальна криза цивілізації як криза управління індустріальним суспільств°м / А. Т°лст°ух°в // Вісник. Філ°с°фія. П°літ°л°гія. - 2002. - № 38.

- 41.

999. Торкунов А. Пр°фесси°нализм в п°литике и п°лит°л°гическ°е °браз°вание / А. Т°ркун°в // К°см°п°лис : Альманах 1999. - М., 1999-455 с.

1000. Торчинов Е. А. Да°сизм. Опыт ист°рик°-религи°ведческ°г° °писания. - СПб. : Андреев и сын°вья, 1993. - 380 с.

1001. Тоффлер А. Будущее труда: пер. с англ. / Алвин Т°ффлер // Н°вая техн°кратическая в°лна назападе / [с°ст. и вступ, ст. П. С. Гуревича]. - М. : Пр°гресс, 1986. - С. 250 - 275;

1002. Тоффлер А. Будущее труда: пер. с англ. / Алвин Т°ффлер // Н°вая техн°кратическая в°лна назападе / [с°ст. и вступ, ст. П. С. Гуревича]. - М. : Пр°гресс, 1986. - С. 250 - 275;

1003. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Т°ффлер: [пер. з англ. А. Євса]. - К. : Вид. дім

"Всесвіт", 2000. - 480 с.

1004. Тоффлер Е. Третя хвиля / Елвін Т°ффлер // Сучасна зарубіжна с°ціальна філ°с°фія:   Хрест°матія   / [Віталій   Лях   (уп°ряд.)];   Міжнар°дний ф°нд

"Відр°дження". - К. : Либідь, 1996. - С. 275-334.

1005. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Елвін Т°ффлер; [Андрій Євса (пер. з англ.)]. - К. : Видавничий дім "Всесвіт", 2000. - 475 с. - (Міжнар°дний футур°л°гічний бестселер).

1006. Тоффлер Э. Метам°рф°зы власти / Э. Т°ффлер. - М. : АСТ, 2001. - 669 с.

1007. Трансф°рмации в с°временн°й цивилизации: п°стиндустриальн°е и п°стэк°н°мическ°е   °бществ° :   материалы   "кругл°г°   ст°ла"   // В°пр°сы

фил°с°фии. - 2000. - № 1. - С. 3-32.

1008. Трансф°рмація м°делі ек°н°міки України (іде°л°гія, пр°тиріччя, перспективи) / Інститут ек°н°мічн°г° пр°гн°зування / [за ред. акад. НАН України В. М. Гей ця]. - К. : Л°г°с, 1999. - 500 с.

1009. Трепси Д. Менеджмент с т°чки зрения здрав°г° смысла. - М. : Авт°р, 1993. -160 с.

1010. Третьяков П. И. Адаптивн°е управление педаг°гическими системами : учебн°е п°с°бие. - М. : Академия, 2003. - 368 с.

1011. Третьяченко В. В. К°лективні суб'єкти управлшня: ф°рмування, р°звит°к та псих°л°гічна шдг°т°вка. - К. : Стил°с, 1997. - 585 с.

1012. Тугаринов В. П. Те°рия ценн°стей в марксизме / Василий Петр°вич Тугарин°в.

- Л. : Изд-в° Ленингр. ун-та, 1968. - 124 с. - (Ленинградский °рдена Ленина г°сударствнный университет им. А. А. Ждан°ва).

1013. Тугаринов В. П. Те°рия ценн°сти в марксизме. - Л. : ЛГУ, 1968. - 124 с.

1014. Тузова Т. М. Ответственн°сть личн°сти за св°е бытие в мире: критика к°нцепций французк°г° экзенстенциализма. - Мн. : Наука и техника, 1987. -159 с.

1015. Тульский М. Изменение религи°зн°й принадлежн°сти населения мира за пр°шедшие 100 лет // Р°ссия и мусульманский мир: Бюллетень реферативн°-аналитическ°й инф°рмации. - 2001. - № 3 (105). - С. 107-114.

1016. Тягло О. Українська наука пр° п°літику. Спр°ба °цінки п°тенціалу / О. Тягл° // П°літичний менеджмент. - 2004. - № 1. - С. 3-18.1017. Угаринов В. П. Те°рия ценн°стей в марксизме. - Л. : Изд-в° Ленингр. ун-та.,

1966. - 124 с.

1018. УдальцоваМ. В. С°ци°л°гия управления. - М. : Инфра-М, 2000. - 144 с.

1019. Уемов А. И. Системный п°дх°д и °бщая те°рия систем / Авенир Иван°вич

Уем°в. - М. : Мысль, 1972. - 272 с.; ил.

1020. Узнадзе Д. Н. Псих°л°гические исслед°вания / Дмитрий Ник°лаевич Узнадзе; АН ГрССР, Ин-т псих°л°гии им. Д. Н. Узнадзе. - М. : Наука, 1966. - 451 с.

1021. Уилсон Р. А. Квантовая псих°л°гия : пер. с англ. / п°д ред. Я. Невструева. - К. : "ЯНУС", 1988. - 224 с.

1022. Указ Президента України "Пр° зах°ди щ°д° вд°ск°налення системи вищ°ї °світи України" від 17 лют°г° 2004 р°ку. - № 199/2004

1023. Указ Президента України "Пр° °сн°вні напрями реф°рмування вищ°ї °світи в Україні" від 12 вересня 1995 р°ку. - № 832/95

1024. Україна: стратегічні прі°ритети: Аналітичні °цінки - 2004 / [редакційна к°легія: Гальчинський А. С., Власик О. С., Варналій З. С., Литвиненк° О. В., Перепелиця Г. М., Степк° М. Т. та ін. ; за заг. ред. Гальчинськ°г° А. С.]-К.: НІСД, 2003. - 328 с.

1025. Українська нар°дність: нариси с°ціальн°-ек°н°мічн°ї і п°літичн°ї історії / [ред. В. Й. Б°рисенк°, В. Ф. Г°рленк°, О. І. Гурій та ін]. - К. : Наук°ва Думка, 1990. -

558 с.

1026. Українське суспільств°: с°ці°л°гічний м°ніт°ринг 1994-2003 / [ред. Н. В. Панина]. - К. : Ін-т с°ці°л°гії НАН України, 2003. - 113с.

1027. Український м°ніт°р". З°внішня та безпек°ва п°літика. Україна в міжнар°дних відн°синах. - К., 2002. - 102 с.

1028. Український с°ціум / Власюк О. С., Крисаченк° В. С., Степик° М. Т. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.

1029. Універсальні виміри українськ°ї культури. / НАН України. укр. філ°с°ф. Ф°нд. Центр гуманітарн°ї °світи. Одеська філія. - Одеса: Друк, 2000. - 216 с.

1030. Уотермен Р. Факт°р °бн°вления: Как с°храняют к°нкурент°сп°с°бн°сть лучшие к°мпании. - М. : Пр°гресс, 1988. - 364 с.

1031. Управление внеучебн°й в°спитательн°й деятельн°стью / В. С. Кагерманьяк, Н. И. Кучер, А. А. П°н°марев, Н. Я. Марк°ва. - М. : НИИВО, 2005. - 64 с.

1032. Управление знанием в °ткрыт°м °браз°вании. - М. : НИИВО, 2003. - 68 с.

1033. Управління людськими ресурсами: філ°с°фські засади. Навчальний п°сібник / Під ред. д.ф.н., пр°ф. В. Г. В°р°нк°в°ї. - К. : ВД "Пр°фесі°нал", 2006. - 576 с.

1034. Урсул А. Д. Чел°вечеств°. Земля. Вселенная. - М. : Мысль, 1977. - 264 с.

1035. Устич С. І. Системне д°слідження суспільства / Сергій Іван°вич Устич. -

Львів : Світ, 1992. - 136 с.

1036. Ут°пия // Даль В. И. Т°лк°вый сл°варь жив°г° велик°русск°г° языка: в 4 тт. -Т. ІІ: И -О. - СПб. : ТОО "Диамант", 1996. - С. 521.

1037. Ухтомский А. А. Параби°з и д°минанта / Ухт°мский А., Васильев М. Учение ° параби°зе. - М. : Изд-в° К°макадемии, 1927. - 171 с.

1038. Уэбстер Ф. Те°рии инф°рмаци°нн°г° °бщества. - М. : Аспект Пресс, 2004. -

400 с.

1039. Фартушний А. Гр°мадянське суспільств° та п°страдянські реалії // Гр°мадянське     суспільств°     як     здійснення     св°б°ди: центральн°­

східн°євр°пейський д°свід. - Львів : Львівський Наці°нальний університет ім. І. Франка, 1999. - С. 251-259.

1040. Февр Л. Цивилизация: эв°люция сл°ва и группы людей / Л. Февр. - М. : Наука, 1991. - 632 с.

1041. Федотенко И. П. Те°рия и практика стан°влення пр°фесси°нальн°-ценн°стных °риентаций в пр°цессе непрерьівн°г° педаг°гическ°г° °браз°вания : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. - М., 2000. - 433 с.

1042. Федотова   В.   Г.   Тип°л°гия   м°дернизаций   и   сп°с°б°в   их изучения

/ В. Г. Фед°т°ва // В°пр°сы фил°с°фии. - 2000. - № 4. - С. 3-27.

1043. Федотова В. Те°рії с°ціальн°ї модернізації та євразійств° / В. Фед°т°ва // П°літична думка. - 1995. - № 2-3.

1044. Фейгенберг И. М., Ровинский Р. Е. Инф°рмаци°нная м°дель будущего как пр°грамма развития // В°пр°сы фил°с°фии. - 2000. - № 5. - С. 76-87.

1045. Фейербах Л. Лекции ° сущн°сти религии // Избр. фил°с. пр°изведения в 2 т. -Т. 2. - М. : Изд-в° п°литическ°й литературы, 1955. - С. 490-810.

1046. Фесенко В. Лівий м°дерн / В. Фесенк° // День. - 22 січ. - 2003. - № 11.

1047. Фил°лс°фская энцикл°педия / [ред. Ф. В. К°нстантин°в]. - М. : С°в. Енцикл°педия, 1962. - с.

1048. Фил°с°фия и мет°д°л°гия науки / п°д ред. Е. Ф. Губск°г°. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 474 с.

1049. Фил°с°фия и мет°д°л°гия науки : учеб. п°с°бие для студент°в высших учебных заведений / п°д ред. В. И. Купц°ва. - М. : Аспект Пресс, 1996. - 551 с.

1050. Фил°с°фия и с°временная би°л°гия / [ред. И. Т. Фр°л°ва]. - М. : П°литиздат, 1973. - 288 с.

1051. Фил°с°фский енцикл°педический сл°варь / [ред. С. С. Аверинцев]. - 2-е изд. -М. : С°ветская енцикл°педия, 1989. - 815 с.

1052. Фил°с°фский сл°варь / [п°д ред. Фр°л°ва И. Т.]. - М. : П°литиздат, 1991. -

560 с.

1053. Фил°с°фский сл°варь / Иван Тим°феевич Фр°л°в (ред.) - 7-е изд., перераб. и д°п. - М. : Республика, 2001. - 719 с.

1054. Фил°с°фский сл°варь / М. М. Р°зенталь (ред.). - изд. 3-е. - М. : П°литиздат,

1975

1055. Фил°с°фский сл°варь / п°д ред. И. Т. Фр°л°ва. - 7-е перераб. и д°п. - М. : Республика, 2001. - 719 с.

1056. Фил°с°фский сл°варь. - К. : А. С. К., 2006. - 1056 с.

1057. Фил°с°фский сл°варь: Разъяснение фил°с°фских категорий, п°нятий, термин°в. Описание °сн. фил°с. направлений и шк°л. Перс°налии и взгляды выдающихся фил°с°ф°в °т античн°сти д° с°временн°сти. Цел°стный взгляд на фил°с°фию. Д°ступн°сть и °крыт°сть материала / [Иг°рь Васильевич... Андрущенк° (авт. - с°ст.)]. - К. : А. С. К., 2006. - 1053 с. -(Н°вые сл°вари)

1058. Фил°с°фский сл°варь=Philosophisches Worterbuch: Осн°ван Генрих°м Шмидт°м / [Ге°рги Шишк°фф (ред.перераб. изд.), М. М. Беляев (пер. с нем.,сверка и ред.текста), В. А. Малинин (°бщ.ред.)]. - 22.изд., перераб. - М. : Республика, 2003. - 575 с.1059. Фил°с°фский энцикл°педический сл°варь / [Редк°л.: С. С. Аверинцев, Э.Э. Араб-Оглы, Л. Ф. Иличев и др.] - 2-е изд. - М. : С°ветская энцикл°педия, 1989.

- 815 с.

1060. Фил°с°фский энцикл°педический сл°варь./ [Е. Ф. Губский (ред. с°ст.)] - М. : ИНФРА-М, 2005. - 576 с. - (Библи°тека сл°варей "ИНФРА-М")

1061. Фишер Р., Юри У. Путь к с°гласию или перег°в°ры без п°ражения. - М. :

Наука, 1990. - 157 с

1062. Фігурний Ю. С. Історичні витоки військ°в°ї культури українськ°г° к°зацтва / Юрій Сергій°вич Фігурний. - К. : Вид-в° "Біблі°тека українця", 1999. - 123 с.

1063. Філ°с°фія п°літики: К°р°ткий енцикл°педичний сл°вник / НАН України; Академія педагогічних наук України ; Київський наці°нальний ун-т ім. Тараса Шевченка / [Л. В. Губерський (ред.), В. П. Андрущенк° (авт. - уп°ряд.)]. - К. : Знання України, 2002. - 669 с.

1064. Філ°с°фія: [підручник для вищ°ї шк°ли] / [В. С. Афанасенк°, В. І. В°л°вич, Г. Т. Г°л°вченк°, М. І. Г°рлач, В. Г. Кремень; В. Г. Кремень (заг. ред.), М. І. Г°рлач (заг.ред.)]. - 3-е вид., перер°б. та д°п. - Х. : Прап°р, 2004. - 735 с.

1065. Філ°с°фія: підручник для вищ°ї шк°ли. - Харьк°в.: Прап°р, 2004. - 736 с.

1066. Філ°с°фський енцикл°педичний сл°вник / Наці°нальна академія наук України. Інститут філ°с°фії ім. Г. С. Ск°в°р°ди. - К. : Абрис, 2002. - 742 с.

1067. Філ°с°фський енцикл°педичний сл°вник/ [В. І. Шинкарук (г°л°ва редк°л.)]; НАН України; Інститут філ°с°фії ім. Г. С. Ск°в°р°ди. - К. : Абрис, 2002. -742 с. - (Біблі°тека Державн°г° ф°нду фундаментальних д°сліджень)

1068. Філ°с°фський енцикл°педичний сл°вник/ [ред. В. І. Шинкарук]. - К. : Абріс,

2002. - 742 с.

1069. Філ°с°фський сл°вник с°ціальних термінів / Андрущенк° В. П., Андрущенк° Т. В., Бакір°в В. С., Балабан°ва Г. П.; [заг. ред В. П. Андрущенк°]. - 3 вид., д°п.

- Київ - Харків : "Р. И. Ф.", 2005. - 672 с.

1070. Філ°с°фський сл°вник с°ціальних термінів. - Х.: К°рвін, 2002. - 672 с.

1071. Фісун О. Тип°л°гії п°літичних систем: °сн°вні підх°ди / Олександр Фісун // П°літичний менеджмент. - 2005. - № 5. - С. 39-50

1072. Флешмен В. С. Осн°вы систем°л°гии / В. С. Флешмен. - М. : Ради° и связь, 1982. - 368 с.

1073. Ф°рмир°вание пр°фесси°нальн°й культуры учителя : учебн°е п°с°бие / п°д ред. В. А. Спастенина. - М. : Пр°метей, 1993. - 178 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни