В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

112. Лобань Т. Особливості українського менталітету та його вплив на процес державного будівництва в Україні / Т. Лобань // Людина і політика. - 2004. -

4. - С. 106-112

113. Лосев А. Ф. Сущность / Иван Тимофеевич Фролов (ред.) - 7-е изд., перераб. и

доп. - М. : Республика, 2001. - С. 550

114. Лукашев А. В. Принцип эволюции / Анатолий Викторович Лукашев. -Спб. : Издательский дом "Бизнес-Пресса", 2000. - 238 с.: рис.

115. Луман Н. Власть / Никлас Луман; [пер. с нем. А. Ю. Антоновского]. - М. :

Праксис, 2001. - 256 с.

116. Луман Н. Голоссарій // социологический журнал. - 1995. - 3. - С. 127.

117. Луман  Н.   Общество   как  социальная   система  / Никлас   Луман.   М. :

Издательство "Логос", 2004. - 232 с.

118. Мартинюк С. Є. Генезис інформаційної цивілізації: монографія / Світлана Євгенівна Мартинюк. - Запоріжжя : Просвіта, 2002. - 150 с.

119. Масуда Й. Гіпотеза про генезис НотоваріедБ / Й. Масуда // Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія / [Віталій Лях (упоряд.)]; Міжнародний фонд

"Відродження". - К. : Либідь, 1996. - С. 335 - 361;

120. Медников Б. М. Аксиомы биологии - biologia axiomatica / Борис Михайлович

Медников. - М. : Знание, 1982. - С. 28.

121. Методологія соціального пізнання: здобутки та проблеми. Матеріали Всеукраїнскої науково-теоретичної конференції 25 травня 2005рок. у / [В. І. Воловик (голова редкол.)]; Інститут вищої освіти АПН України; Нац.пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; Запорізький нац. ун-т; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Київ-Запоріжжя : Просвіта, 2005. - 332 с.122. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М. І. Михальченко. - Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. - С. 22.

123. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития / Н. Н. Моисеев. - М. : Знание, 1987. —

304 с.

124. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы (эколого-политический анализ) / Николай Моисеев; Международный независимый эколого-политолог. ун-т - М. : МНЭПУ, 1994. - 47 с.

125. Моисеев Н. Н.  Универсальный эволюционизм / Н. Н. Моисеев // Вопросы

философии. - 1991. - № 3. - С. 3-22

126. Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. - М. : Молодая гвардия,

1990. - 351 с.

127. Мостяєв О. Вплив пограничного положення України на формування соціальних поведінкових стереотипів / О. Млостяєв // Календар:  зв. Наук.

праць. - № 2. - С. 75.

128. Мостяєв О. Світ як затриманий розпад: Роздуми щодо еволюції відкритих систем / Олександр Мостяєв. - К. : МП "Леся", 2004. - 346 с.: рис.

129. Нагорний В. Сутнісні проблеми політичної культури України / Віктор Нагорний // Політичний менеджмент. - 2006. - № 5. - С. 83-94.

130. Налимов В. В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье / Василий Васильевич Налимов. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - 344 с.

131. Налимов В. В. Реальность нереального. Вероятностная модель бессознательного / Налимов В. В., Дрогалина Ж. А. - М. : Изд-во "Мир идей", АО АКРОН, 1995.

- 432 с.

132. Налимов В. В. Самоорганизация как творческий процесс: философский аспект / Василий Налимов // Синергетическая парадигма. - 2002. - № 1. - С. 143-154

133. Негодаев И. А. На путях к информационному обществу / И. А. Негодаев. -Ростов-на-Дону, 1999. - 396 с.

134. Нестеренко Г. О. Українська політична нація: самоорганіційні засади становлення: (Монографія) / Галина Олегівна Нестеренко. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - С. 52.

135. Новейший философский словарь / А. А. Грицанов (сост. и гл. науч.ред.). - 3.изд., испр. - Минск : Книжный Дом, 2003. - 1279 с. - (Серия "Мир энциклопедий").

136. Обушний М. І. Політологія: Довідник, навч. посіб. / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; [ра ред. М. І. Обушного]; Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко. - К. : Довіра, 2004. - 599 с.

137. Ожеван М. Синергетика як дискурс сучасної глобалістики / Микола Ожеван // Sententiae. - 2004. - № 1. - С. 1-5.

138. Ожеван М. Українська національна ідея та культурополітика наздоганяючої модернізації / Микола Ожеван // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1-2. -

С. 163.

139. Олех Л. Г. Цивилизация и революции / Леонид Григорьевич Олех; [отв. ред. А. Т. Москаленко]. - Новосибирск : Наука. СО., 1989. - 192 с. - (История и современность).

140. Оноприенко Ю. И. Биологическая организация и наследственная информация / Ю. И. Оноприенко - АН СССР, Дальневост. отд. - ние, Биол.почв. ин-т. -Владивосток : ДВО АНСССР, 1990. - 168 [2] с.;

141. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: [Навч. посібник для студ гуманіт. фак. вищ. навч. закладів] / Юрій ВіталійовичПавленко; Міжнародний фонд Відродження. - К. : Либідь. - 1996. - 358 с. -(Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").

142. Павлов Т. Избранные философские произведения. В 4-х т. / Тодор Павлов; [пер. с болг. ред. О. И. Попов]. - М. : Иностранная литература, 1961, - Т.1. - 1961. -

602 с.

143. Парсонс Т. О структуре социального действия / Толкотт Парсонс / [ред. В. Ф. Чеснокова, С. А. Белановский]. - М. : Академический проект, 2000. -879 с. - (концепции).

144. Перминова О. С. Профессионализм как реализация жизненного смысла / О. С. Перминова // Кадры предприятия. -2002. - № 2. - С. 55-71.

145. Пилипенко В. Е. Социальный морфогенез: эволюция и катастрофы (синергетический подход) / Пилипенко В. Е., Поддубний В. А., Черненко И. В.; [отв. ред. Ю. Н. Пахомов]; АН Украины; Институт социологии (Киев). - К. : "Наукова думка", 1993. - 96 с.

146. Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов : учебное пособие для высших учебных заведений / Ю. М. Плотинский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -M. : Логос, 2001. - 296 с.

147. Плохинский Н. А. Наследуемость / Николай Александрович Плохинский; отв. ред. канд. биол. наук З. С. Никоро. - Новосибирск : Редакционно-изд. отдел

сибирского отд. АНСССР, 1964. - 196 с.

148. Повороты истории: Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: в 2 т. / Европейский ун-т в Санкт-Петербурге. Факультет политических наук и социологии; Общество социальных исследований и публицистики (GSFP); [Владимир Гельман (науч.ред.), Петра Штыков (ред.сост.), Симона Шваниц (ред.сост.)]. - СПб.; М.; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад; Berliner Debatte Wissenschafftsverlag, 2003. - Т.1: Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы. - 2003. - 510 с.

149. Пойзнер Б. Н. Хаос, порядок, время в древних картинах мира / Б. Н. Пойзнер // Синергетическая парадигма. - 2003. - № 1. - с.508 - 518

150. Политическая энциклопедия : в 2 т. / Национальный общественно- научный фонд / Г. Ю. Семигин (пред.науч. - ред. совета). - М. : Мысль, 2000. - Т. 1 : А-

М. - 752с.

151. Политическая энциклопедия : в 2 т. / Национальный общественно- научный фонд / Г. Ю. Семигин (пред.науч. - ред.совета) - М. : Мысль, 2000. - Т. 2 : Н-Я.

- 704с.

152. Политические системы современности: (Очерки) / [Ф. М. Бурлацький, Г. Н. Манов, В. Г. Каленский и др.; отв. ред. Ф. М. Бурлацкий, В. Е. Чиркин]. -

М. : "Наука", 1978 С. - 253 с.

153. Политология: [Учеб. пособ. для студ. вузов] / [Н. И. Сазонов, А. А. Фисун, В. И. Чигиринов, И. Полищук, А. Фисун и др.; Н. И. Сазонов (ред. - сост.)]; Харковский национальный ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : Фолио, 2001. -

831 с.

154. Политология: Словарь-справочник / [М. А. Василик, М. С. Вершинин, Л. Д. Козырева, И. А. Барыгин, Ю. В. Косов]. - М. : Гардарики, 2000. - 328 с. -(Disciplinae)

155. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / [Курас І. Ф, Рудич Ф. М., Балобан Р. В. та ін.]. - К. : Парламентське вид-во, 1998. - 350 с.156. Політологічний енциклопедичний словник / В. Б. Авер' янов, І. В. Алесєєнко, С. С. Андрєєв, О. В. Антонюк; [Ю. С. Чимшученко (відп.. ред.), В. П. Горбатенко (упоряд.)]. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Ґенеза, 2004. -736 с. - (НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; Українська асоціація політологів).

157. Політологічний словник: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк (ред.): Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 792 с.

158. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. Ф.; [О. В. Бабкіна (ред.), В. П. Горбатенко (ред.).] - 2. вид., перероб., доп. - К. : Видавничий центр "Академія", 2001. - 526 с. - (Серия "Альма-матер").

159. Політологія: Термінологічний словник / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Євгенія Михайлівна Луценко (уклад.). - К. : ДАКККіМ, 2005. - 176 с.

160. Поляков В. А. Эволюция человечества. Закономерности развития цивилизации / Виталий Андреевич Поляков; Международная научная школа универсологии (МНШУ); Международный союз академий (МСА); Российская национальная академия управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной психологии (РНАУМПКП); Всеукраинская академия управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной психологии (УАУМПКП); Беларусское отделение МНШУ (ОЭС). - М. : Издательство "Национальной академии управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной психологии", 2002. - 40 с.: рис. - (Причинная системология, социосистемология, универсология)

161. Пономарев А. А. Синергетика живих систем / Аскольд Анатольевич Пономарев; НАН Украины. Научно-учебный центр прикладной інформатики . - Киев, 2004.

- 77 с.: ил.

162. Популярний энциклопедический словарь. - М. : Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2001. - 1583 с. : ил.

163. Предборська І. М. Мінливість, соціум, людина: монографія / Ірина Михайлівна Предборська. - Суми : "Слобожанщина", 1995. - 136 с.

164. Преемственность поколений как социальная проблема / [Редколлегия: канд. филос. наук Л. Н. Москвичев (отв. ред) и др.]. - М. : Изд-во "Мысль", 1973. -

295 с.

165. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стингерс / [пер с англ. Ю. А. Данилова, ред. В. И. Аршинова и др.]. - М. : Прогресс, 1986. - 431 с.

166. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. - № 6.

- С. 46.

167. Проблема взаимосвязи организации и эволюции в биологии: (советско-польское исследование) / И. К. Лисеев (отв. ред.); АН СССР. Ин-т философии. - М. : Наука, 1978. - 295 с.

168. Проблеми коеволюції. Філософські науки: Зб. наук. пр. / [Вандишев В. М. (ред)]; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка - Суми : Ред. вид.

від СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. - 98 с.

169. Прокофьев Ф. И. Общество: проблемы механизма и направленности движения / Федор Иванович Прокофьев; Приднепровская гос. академия строительства и архетектуры. Кафедра философии и политологии. - Д. : Сузір'я, 2000. - 104 с.

290170. Проскуріна О. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні / Олена Проскуріна // Політичний менеджмент. - 2006. - № 3. - С. 62 -

68

171. Пугачев В. П. Политология: Справочник студента / Василий Павлович Пугачев.

- М. : Филологическое общество "Слово", 1999. - 576 с.

172. Развитие политических систем в современном мире / [Ред. кол. : М. С. Айвазян, Г. Н. Манов, С. П. Перегудов; В. Е. Чиркин (отв.ред.) и др.]. / АН СССР, Ин-т государства и права. Советская ассоциация политических наук. - М. : "Наука",

1981. - 200 с.

173. Ракитов А. И. Новый информационный подход к взаимосвязи истории, иформации и культуры: пример России / А. И. Ракитов // Вопросы философии.

- 1994. - № 4. - С. 14-34.

174. Ракитов  А.   И.   Системно-логический   анализ   понятия наследственность

/ А. И. Ракитов // Вопросы философии. - 1974. - № 10. - С. 119 - 129

175. Рамзевич Н. К. Словарь гуманитария / Николай Кириллович Рамзевич. - М. :

Былина, 1998. - 313 с.

176. Реєнт О. П. Історія України у схемах і таблицях: [Навч. посіб. для студ. вузів і шкіл] / Реєнт О. П., Шевченко В. М. - К. : Інститут історії України НАН України, 2005. - 162 с.: схеми, табл.

177. Розвиток суспільства: монографія / [Е. Афонін, Ю. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук, І. Грицяк; І. Розпутенко (заг.ред.), Б. Лессер (заг. ред.)]; Національна академія державного управління при Презедентові України. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К. : К. І. С., 2004. - 340 с. -(Книгозбірня державного управління)

178. Романюк О. Моделі посткомуністичних трансформацій / О. Романюк // Політичний менеджмент. - 2006. - № 3. - С. 35 - 49

179. Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів / Сергій Геннадійович Рябов.

- 2., вид. перероб. і доп. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. - 253с. -

(Серія "Книга НаУКМА").

180. Свидерский В. И. Новые философские аспекты элементно-структурных отношений / В. И. Свидерский, Р. А. Зобов; Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова. - Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1970. - 128 с.

181. Седов Е. А. Одна формула на весь мир. Книга об энтропии / Евгений Александрович Седов. - М. : Знание, 1982. - 175 с.

182. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Тетяна Валеріївна Семигіна. -К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 256 с.

183. Сержантов В. Ф. Человек, его природа и смысл бытия / Василий Филиппович Сержантов. / ЛГУ. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. - 359 [1] с.

184. Сидельникова Т. Т. Политология: коментарии, схемы, афоризмы : [учеб.пособие для   студ.   высш.учеб.   заведений]   / Т. Т. Сидельникова,   Д. А. Темников,

И. А. Шарагин. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 208 с.: ил.

185. Синівський А. УРСР та Близькій Схід у світлі геополітики / Синівський А. - К., 1993 - С. 29-30. - (Вибрані праці).

186. Системность и эволюция / [отв. ред. Ю. А. Шрейдер]. - М. : Наука, 1984. - 92 с.

- (АН СССР. Моск. о-во испытатлей природы, Ин-т биологии развития).

187. Словарь иностранных слов. - 17-е изд., испр. - М. : Русс. изд., 1988. - С. 68.188. Словарь современных понятий и терминов / Н. Т. Бунимович, Г. Г. Жаркова, Т. М. Корнилова, В. А. Макаренко, Л. Д. Петрова и др.; [ Н. Т. Бунимович (общ. ред.)]. - 4-е изд., дораб. и доп. - М. : Республика, 2002. - 527 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни