В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 

Сахаренко. - К. : НІСД, 2002. - 59 с.

156. Личковах В. Авангард - постмодернизм, универсализм: смена парадигм неклассической эстетики / В. Личковах // Философская и социологическая

мысль. - 1996. - № 7-8. - С. 142-165.

157. Ліотар Ж. - Ф. Ситуація постмодерну / Ж. - Ф. Ліотар // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 5-6. - С. 15-38.158. Локтионов Л. Системный подход в менеджменте / Л. Локтионов. - М., 2000. -

331 с.

159. Лопухин М. М. ПАТТЕРН - метод планирования и прогнозирования научных работ / М. М. Лопухин. - М. : Советское радио, 1971. - 221 с.

160. Лук' янець В. С. Філософський постмодерн / В. С. Лук' янець, О. М. Соболь. -

К. : Абрис, 1998. - 352 с.

161. Лукінов І. До питання про концепцію і модель сучасного економічного розвитку України / І. Лукінов // Економіка України. - 2001. - № 6. - С. 4-9.

162. Лутай В. С. Синергетична парадигма як філософсько-методологічна основа формування світоглядів ХХІ століття / В. С. Лутай // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. Метологічний семінар: зб.наук.пр./ [за ред. Андрущенка В. П.]. - К. : Знання, 2000. - Вип. 3. - С. 99-103.

163. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького / [редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін.]. - К. :

Довіра: Генеза, 1996. - 942 с.

164. Малес В. Держава і регіони. До формування регіональної політики в Україні / В. Малес // Розбудова держави. - 1994. - № 9. - С. 3-11.

165. Мангейм Д. Б. Политология: методы исследования / Мангейм Д. Б., Рич Р. К. -

М. : Весь мир, 1997. - 285 с.

166. Мартино   Дж.    Технологическое   прогнозирование   / Дж.   Мартино. -

М.: Прогресс, 1977. - С. 279-280.

167. Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая політологія / Р. Ф. Матвеев. - М. : РОССПЭН, 1993. - 281 с.

168. Матвиенко В. Я. Социологический анализ в политике / В. Я. Матвиенко. - К. : Политиздат Украины, 1995. - 186 с.

169. Матвієнко В. Я. Прогностика / В. Я. Матвієнко. - К. : Українські пропілеї, 2000.

- 295 с.

170. Мельвиль А. Политические ценности и ориентации и политические институты / А. Мельвиль // Россия политическая. - М.,1998. - 347 с.

171. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем. Математические основы / М. Месарович, Я. Такахара; [пер с англ.]. - М. : Мир, 1978. - 311 с.

172. Миллер А. Автоританый и тоталитарный опыт Центральной Европы / А. Миллер // Мировая экономика и международные отношения. - 1996-№ 7.

173. Михальченко М. Україна межичасся: блиск та убозтво куртизанів / М. Михальченко, З. Самчук. - Дрогобич: Відродження, 1998. - 228 с.

174. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. Михальченко. - К. : Институт социологии НАНУ, 2001.

- 440 с.

175. Мірошниченко Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Ю. Р. Мірошниченко. - Харків: Фактор, 2004. -

224 с.

176. Модернизация "другой" Европы. - М., 1997. - 351 с.

177. Моисеев Н. Н. Размышление о современной политике / Николай Николаевич

Моисеев. - М. : МНЭПУ, 2000. - 216 с.

178. Мухаев Р. Т. Основы политологии / Р. Т. Мухаев. - М., 2000. - 499 с.

179. МэтьозД. Перспективы демократии / Д. Мэтьоз. - М., 1993. - 379 с.180. На шляху до Європи. Український досвід євро регіонів. Проект Київського центру Інституту Схід - Захід / [Є. Киш, О. Вишняков, Л. Ледьєл та ін. ; за ред. С. Максименка, І. Студеннікова]. - К. : Логос, 2000. - 224 с.

181. Нагорний В. Г. Інноваційні технології і проблеми соціології управління / В. Г. Нагорний // соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. - К. : НВФ "Студцентр" / НІКА - ЦЕНТР, 1998. - С. 105-107.

182. Нартов Н. А. Геополитика / Н. А. Нартов. - М., 1999. - 199 с.

183. Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений / В. С. Нерсесянц. -

М. : Издательская группа НОРМА-ИНФА-М, 2000. - 736 с.

184. Нижник І. Формування рішень органами державного управління / І. Нижник, С. Мосов // Вісник НАДУ. - 2000. - № 2. - С. 13-18.

185. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков / [за заг. ред. Н. Р. Нижник]. - К. : Вид-во НАДУ, 1998. - 160 с.

186. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного / Г. Николис, И. Пригожин. - М.,

1997. - 151 с.

187. Новейший философский словарь [сост. Грицанов А. А.]. - Минск: В. В. Скакун,

1998. - 896 с.

188. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ политики. Теоретические основания и методы / Эдуард Николаевич Ожиганов. - М. : Аспект-Пресс, 2006. - 272 с.

189. Ольховський Б. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави / Борис Ольховський, Євген Ольховський // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 1 (32). - С. 45-51.

190. Основи демократії : навч. посібник для студентів ВНЗ / [М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій: МОН України, Ін-т вищої освіти АПН України, укр. - канад. проект "Демократична освіта"; Ін-т вищої

освіти. - К. : Ай Бі, 2002. - 684 с.

191. Пал Л. А. Аналіз державної політики / Л. А. Пал. - К. : Основи, 1999. - С. 197­198.

192. Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование / А. С. Панарин-М. :

Алгоритм, 200. - 382 с.

193. Панарин А. С. Политология. западная и восточная традиция : учебник для вузов / А. С. Панарин. - М., 2000-335 с.

194. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль: Тексты. - М. : МГУ, 1994. - 500 с.

195. Пасько І. Проблема універсалій: держава, громадянське суспільство, особистість / І. Пасько // Схід. - 2000. - № 4 (35). - С. 30-36.

196. Пахомов Ю. Криза перехідного періоду. Надовго / Юрий Пахомов // Віче. -1993. - № 9. - С . 12-19.

197. Пахомов Ю. Н. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю. Н. Пахомов,

С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко. - К. : МДЦ, 1998. - 430 с.

198. Пахомов Ю. Україна на роздоріжжі: вектори і значення перетворень / Юрий Пахомов // Політична думка. - 2001. - № 3. - С. 50-71.

199. Пахомов Ю. Цивілізаційні виклики і сучасна Україна / Юрий Пахомов // Політична думка. - 1997. - № 1. - С. 165-172.

460200. Пашута М. Т. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / М. Т. Пашута, А. В. Калина. - К. : МАУП, 1998. - 192 с.

201. Перегудов С. Неолиберальная глобализация: есть ли альтернатива? / Перегудов С. // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 4. - С. 22­28.

202. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. - М. : Прогресс, 1980-195 с.

203. Півторак О. І. Становлення демократичних інститутів і особливості їх функціонування в умовах реформування перехідних суспільств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : спец. 23.00.02. - Одеса, 2005. -18 с.

204. Піча В. Політологія : навч. посібник / В. Піча, Н. Хома. - К. : Каравела, 2000­455 с.

205. Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений: Опережающее управление. Л. Планкетт, Г. Хейл. - М. : Экономика, 1984. - 168 с

206. Плеханов Г. В. Избранные философские сочинения в 5 т./ Георгий Плеханов. -М. : 1956. - Т. 3.

207. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов / Юрий Плотинский. - М. : Логос, 1998. - 257 с.

208. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач

/ В. В. Подиновский, В. Д. Ногин-М. : Наука, 1982. - 256 с.

209. Политическая наука. Новые направления. - М. : Наука, 1999. - 806 с.

210. Политическая теория и политическая практика: Словарь-справочник / [под ред. А. А. Миголетьева]. - М., 1994-275 с.

211. Политический анализ и прогнозирование (ОПД. Ф10) // Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 020200 Политология, Москва, 2000-200 с.

212. Политология : учебное пособие / [под ред. М. А. Василика]. - СПб., 2001. -

285 с.

213. Политология : учебное пособие для вузов / [под ред. А. А. Радугина]. - М.,

2000-379 с.

214. Политология. Наука о политике. Учебник. / [под ред. Андрущенко В. П., Горлача Н. И.]. - К., Харьков, 1998. - 672 с.

215. Политология: курс лекций / [под ред. М. Н. Марченко]. - М., 2000-445 с.

216. Политология: Словарь-справочник / [М. А. Василик, М. С. Вершинин и др.]. -М., 2001. - 328 с.

217. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посібник / [за ред. Ф. Рудича]. - К. : Парламентське видавництво, 2002. - 328 с.

218. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К. : Генеза, 2004. - 304 с.

219. Політологія : підручник для студентів ВНЗ / [за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка]. - К., 2001-519 с.

220. Попов Г. Третья модель / Г. Попов // Вопросы экономики. - 1994. - № 2. - С. 44­53.

221. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. - т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / Карл Поппер. - М. : Феникс, 1992.222. Практикум по политологии : учебное пособие для вузов/ [под ред. М. А.

Василика]. - М., 2001. - 379 с.

223. Практикум по социологии. - М. : 1992. - 455 с.

224. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? / Р. Пребиш. - М., 1992. - 278 с.

225. Предборська І. Соціальна зміна як проблема соціологічної теорії / І. Предборська // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 3-4.

226. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант / И. Пригожин, И. Стенгерс. -М., 1999. - 162 с.

227. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. № 1573/99 // Офіційн. - вісн. України. -1999. - № 50. - С. 11-15.

228. Распопов Н. П. Политическое развитие и модернизация / Н. П. Распопов. -Нижний Новгород, 1994-255 с.

229. Ремес С. Альтернативные сценарии развития СССР в будущем / С. Ремес. -Turku, 1991. - 192 с.

230. Ріппа С. П. Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп' ютерних баз знань: автореф. Дис. на здобуття наукю ступеня доктора екон. наук. - К. : КНЕУ, 1998. - 32 с.

231. Романюк О. Суспільно-політичні трансформації в новоутворених посткомуністичних країнах: спроба системного аналізу / О. Романюк // Людина і політика. - 2003. - № 5. - С. 3-11.

232. Российская модернизация: проблемы и перспективы: Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. - 1993. - № 7. - С. 3-39.

233. Россия и Запад: взаимодействие культур: Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. - 1992. - № 6. - С. 3-50.

234. Руденко Ю. Політична свідомість українського суспільства в трансформаційний період: чинники формування (політологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : спец. 23.00.02 / Юлія Юріївна Руденко. -Харків, 2003. - 21 с.

235. Рудич Ф. Політологічна наука в Україні: стан і перспективи / Ф. Рудич // Політичний менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 3-18.

236. Рудич Ф. Політологія : підручник / Ф. Рудич. - К. : Либідь, 2006. - 450 с.

237. Рудницька Т. "Інтернетизація" і "вестернизація" життєвого світу особистості в Україні / Т. Рудницька // соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 2. -

С. 37-40.

238. Рущенко І. Українська піраміда / І. Рущенко // Сучасність. - 1995. - № 2. - С.17-

19.

239. Рывкин А. А. Справочник по математике / А. А. Рывкин, А. З. Рывкин, Л. С. Хронов. - М. : Высшая школа, 1987-335 с.

240. Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. - 2-ге вид. переробл. і допов. / Сергій Геннадійович Рябов. - К. : КМ Академія, 2001. - 256 с.

241. Рябов С. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку / Сергій Рябов. - К., 2005. - 101 с.

242. Рябов С. Принципи викладання політичних знань в демократичному суспільстві / Сергій Рябов // Муніципальний менеджмент в Україні (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). - 26- 27.06.1995 року. - К., 1995.243. Саати Т. Л. Аналитическое планирование. Организация систем: пер с англ.

/ Т. Л. Саати, К. Кернс. - М. : Радио, 1991. - 224 с.

244. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер с англ. / Т. Л. Саати. - М. : Радио и связь, 1993. - 320 с.

245. Саймон Г. Адміністративна поведінка. - Г. Саймон. - К. : АртЕк, 2001-375с.

246. Саух П. Ю. Філософія: навчальний посібник / Петро Юрійович Саух. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

247. Саушев А. В. Экспертный анализ // Саушев А. В. Методы теории эксперимента.

- СПб., 1996-279 с.

248. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., 1996. - 381 с.

249. Сергазин Ж. Ф. Введение в социальное моделирование / Ж. Ф. Сергазин. - Л.,

1991. - 151 с.

250. Сидельников Ю. В. Теория и организация экспертного прогнозирования / Юрий

Владимирович Сидельников. - М. : АН СССР, ИМЭМО, 1990-379 с.

251. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер-М. : Феникс, 1998. - 688 с.

252. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : учеб. для вузов / Эдуард

Александрович Смирнов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 271 с.

253. Сморгунов Л. В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии / Л. В. Моргунов. - СПб., 1999-515 с.

254. Соловьев А. Политология: политическая теория, политические технологии / Александр Соловьев. - М. : Аспект-Пресс, 2000. - 559 с.

255. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени / Питирим Сорокин. - М. :

Наука, 1997. - 351 с.

256. Социальное прогнозирование и моделирование. - М. : Союз, 1995.

257. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: [навчальний словник-довідник / укладачі: В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін. ; за заг. ред. В. М. Пічі]. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни