Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 

д-р техн. наук, профессор кафедры компьютерных технологий Львовского института банковского дела Университета банковского дела Национального Банка Украины

канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

канд. техн. наук, доцент Харьковского национального университета внутренних дел

аспирант кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

ведущий специалист кафедры компьютерных наук Cумского государственного университета

д-р техн. наук, профессор кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

аспирант кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник лаборатории моделирования адаптационных механизмов биологического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

канд. техн. наук, доцент кафедры программных средств Запорожского национального технического университета

канд. физ.-мат. наук, доцент факультета электроники Львовского национального университета им. Ивана Франка

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой системотехники Харьковского национального университета радиоэлектроники

канд. техн. наук, старший научный сотрудник кафедры системотехники Харьковского национального университета радиоэлектроники

канд. техн. наук, доцент кафедры системотехники Харьковского национального университета радиоэлектроники

Полякова Татьяна Викторовна 85

Почанский Олег Михайлович 143

Пряничникова Алла Анатольевна 78

Русакова Наталья Евгеньевна 50

Субботин Сергей Александрович   126, 131

Танянский Сергей Станиславович 136

Турута Алексей Петрович 89

Фомичев Александр Александрович 102

Четвериков Григорий Григорьевич 150

Шабанов-Кушнаренко 3, 14,

Юрий Петрович 30, 46

Шкловец Артем Вадимович 94

Шмидт Дмитрий Евгеньевич 74

ассистент кафедры информатики Харьковского национального автодорожного университета

аспирант кафедры искусственного интеллекта Харьковского национального университета радиоэлектроники

аспирант кафедры системотехники Харьковского национального университета радиоэлектроники

младший научный сотрудник кафедры программного обеспечения ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

канд. техн. наук, доцент кафедры программных средств Запорожского национального технического университета

канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

преподаватель кафедры информатики и информационных технологий в деяльности ОВС Харьковского национального университета внутренних дел

аспирант кафедры ЭВМ

Харьковского национального университета

радиоэлектроники

д-р техн. наук, профессор кафедры программного обеспечения ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

д-р техн. наук, профессор кафедры программного обеспечения ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

аспирант кафедры ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники

студент факультета компьютерных наук Харьковского национального университета радиоэлектроники

ПРАВИЛА

оформлення рукописів для авторів науково-технічного журналу

«БІОНІКА ІНТЕЛЕКТУ»

Науково-технічний журнал «Біоніка интелекту» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні рукописи, які раніше ніде не друку­вались. Структура рукопису повинна бути такою: індекс УДК, заголовок, відомості про авторів, анотація, ключові слова, вступ, основний текст статті, висновки, список використаної літератури.

Відповідно до Постанови ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 (Бюлетень ВАК, №1, 2003, с. 2), стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практич­ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій і виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми в даній області; формулюван­ня цілей та завдань дослідження; виклад основно­го матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з да­ного дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Статті мають бути виконані в редакторі Microsoft Word. Формат сторінки — А4 (210х297 мм), поля: верхнє — 25 мм, нижнє — 20 мм, ліве, праве — 17 мм. Кількість колонок — 2, з інтервалом між ними 5 мм, основний шрифт Times New Roman, кегль основ­ного тексту — 10 пунктів, міжрядковий інтервал — множник (1,1), абзацний відступ — 6 мм. Обсяг рукопису — від 4 до 12 сторінок (мови: російська, українська, англійська).

УДК друкується з першого рядка, без відступів, вирівнювання по лівому краю.

Назва статті друкується прописними літерами після відомостей про авторів; шрифт прямий, напівжирний, кегль 12. Назви розділів нумерують арабськими цифрами, виділяють жирним шриф­том. Відступи для назви статті, ініціалів та прізвищ авторів, відомостей про авторів, назв розділів, всту­пу та висновків, списку літератури: зверху — 6 пт, знизу — 3 пт.

Анотацію (мовою статті, абзац 4-10 рядків, кегль 9) розміщують на початку статті, в ній має бути розміщена інформація про результати описаних досліджень.

Ключові слова (4-10 слів з тексту статті, які з точ­ки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження) наводять мовою рукопису, через кому в називному відмінку, кегль 9.

Малюнки та таблиці (чорно-білі, контрастні) розміщуються у тексті після першого посилання у вигляді окремих об'єктів і нумерують арабськи­ми цифрами наскрізною нумерацією за наявності більше ніж одного об'єкта. Невеликі схеми, що складаються з 3-4 елементів виконують, викори­стовуючи вставку об'єкта Рисунок Microsoft Word. Більш складні виконують у графічних редакторах у вигляді чорно-білих графічних файлів форматів .tiff, .jpg, .wmf, .cdr із розділенням 300 dpi. Рисунки мають міститися у текстовому файлі й обов'язково подаватися окремим файлом з відповідною назвою (наприклад, РисЛ^у).

Усі елементи малюнка, включаючи написи, повинні бути згруповані. Усі написи в малюнках і таблицях мають бути виконані шрифтом Times New Roman, кегль у малюнках — 10, у таблицях — 9.

Малюнок повинен мати центрований підпис (поза малюнком), шрифт 9, відступи зверху і знизу по 6 пт. Ширина малюнка має відповідати ширині колонки (або ширині сторінки).

Формули, символи, змінні, повинні бути набрані в редакторі формул MathType або Microsoft Equa­tion. Формули розміщують посередині рядка й нумерують за наявності посилань на них у рукописі. Шрифт — Times New Roman. Висота змінної — 10 пунктів, великих і малих індексів — 8 пт, основний математичний символ — 12 (10) пт. Змінні, позначені латинськими літерами, набирають курсивом, грецькі літери, скорочення російських слів і цифри — прямим написанням. Змінні, які є в тексті, також набирають у редакторі формул.

Список літератури вміщує опубліковані джере­ла, на які є посилання в тексті, укладені у квадратні дужки, друкують без абзацного відступу, кегль 9 пт, відступ зверху — 6 пт.

Після списку літератури з відступом зверху 6 пт зазначають дату подання статті до редколегії. Чис­ло та місяць задають двозначними числами через крапку. Розмір шрифта — 9 пт, курсив, вирівню­вання по правому краю.

Реферати (Times New Roman, кегль — 9 пунктів, 3-4 речення) подають російською та англійською мо­вами. Реферат не повинен дублювати текст анотації.

Разом із рукописом (на аркушах білого паперу формату А4 щільністю 80-90 г/м2, надрукований на лазерному принтері, у 2-х примірниках) необ­хідно подати такі документи:

1. Заяву, яку повинні підписати всі автори.

2. Акт експертизи про можливість опублікуван­ня матеріалів у відкритому друці.

3. Рецензію, підписану доктором наук.

4. Відомості про авторів.

5. Електронний варіант рукопису, реферату та відомостей про авторів.

6. Оплату за публікацію.

Необхідно також зазначити один з наступних тематичних розділів, якому відповідає рукопис:

1. Теоретичні основи інформатики та кіберне­тики. Теорія інтелекту

2. Математичне моделювання. Системний аналіз. Прийняття рішень

3. Інтелектуальна обробка інформації. Роз­пізнавання образів

4. Інформаційні технології та програмно-тех­нічні комплекси

5. Структурна, прикладна та математична лінг­вістика

6. Дискусійні повідомлення

БІОНІКА ІНТЕЛЕКТУ інформація, мова, інтелект

Науково-технічний журнал

№ 3 (77)

2011

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету радіоелектроніки (протокол № 5 від 28.10.2011)

Коректор — Л. М. Денісова Комп'ютерне верстання — О. Б. Ісаєва

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12072-943 ПР від 07.12.2006

Підп. до друку 28.10.2011. Формат 60 х 84 1/8. Друк ризографічний. Папір офсетний. Гарнітура Newton. Умов. друк. арк. 19,3. Обл.-вид. арк. 19,0. Тираж 100 пр. Зам. № .

Надруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1409 від 26.06.2003

Адреса редакції та видавця:

просп. Леніна, 14, Харків-166, 61166, Україна, Харківський національний університет радіоелектроніки, к. 127 тел. 702-14-77, факс 702-10-13, e-mail: bionics@kture.kharkov.ua


[1] особистісні. Розглянуто результати обчислювальних експериментів.

Табл. 1. Бібліогр.: 10 найм.

UDK 004.42:519.688:519.81

Synthesis of multifactor model of evaluating the project team effectiveness / N.I. Kalita, A.V. Gurina // Bionks of In-telligense: Sti. Mag. — 2011. — № 3 (77). —P. 70-73.

One of the tasks of project management - formation of an optimal projert team is analyzed. A mathematical model for it solving is offered that takes into amount both professional and personality requirements for candidates. The results of ^1x1-putational experiments are considered.

Tab. 1. Ref.: 10 items.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа