В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Дебіторська заборгованість - сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквіваленти або інші активи

Положення (стандарт) бухгалтерського        обліку 13 "Фінаносві інструменти"182

Дебіторська заборгованість, що не призначена для продажу - дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу

Таким чином, трактування поняття "дебіторська заборгованість" в законодавчих нормативних документах містить різні підходи до визначення його сутності. Так, в одних нормативних документах дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів на певну дату, а в інших - як фінансовий актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна сторона є власником активу. Проте спільним у тлумаченні даного поняття є те, що дебіторська заборгованість розглядається як сума боргів чи сума заборгованостей дебітора на певну дату.

Важливим аспектом при дослідженні сутності поняття "дебіторська заборгованість" є його трактування у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та міжнародних стандартах фінансової звітності. Розглянувши  їх встановлено,  що  лише  в  п. 9  МСБО 39 "Фінансові

179 Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку від 26 вересня 2003 р. № 269 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/documents/ dovidnyk/normy/normy.html.

180 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи" від 24.12.2010 № 1629 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/z0089-11.

181 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 25 жовтня 1999 р. № 725/4018 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293720&cat_id=293533.

182 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 19 грудня 2001 р. № 559 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293860&cat_id=293533.

183

інструменти: визнання та оцінка" зазначено, що позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не можуть котируватися на активному ринку. Такий підхід необхідно розглядати, якщо під дебіторською заборгованістю будемо розуміти фінансовий інструмент з точки зору облікової категорії, до якої необхідно включати заборгованість покупців та замовників за товари, роботи, послуги, погашення якої очікується грошовими коштами або іншими фінансовими активами. В протилежному випадку, таку дебіторську заборгованість не можна відносити до фінансового інструменту.

Таким чином, на основі аналізу національних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності встановлено, що національні стандарти більш детально відображають сутність поняття "дебіторська заборгованість", оскільки визначають, що дебіторська заборгованість, крім суми боргів та суми заборгованостей, включає в себе всі фінансові активи, що погашаються грошовими коштами дебіторів на визначену дату.

За результатами проведеного аналізу економічної літератури виявлено відсутність єдиного підходу до трактування сутності поняття "дебіторська заборгованість" (табл. Л. 2, Л. 3 Додатку Л, рис. 1.16).

Рис. 1.16. Підходи до трактування сутності поняття "дебіторська заборгованість"

183 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.minfm.gov.ua/control/publish/article/ main?ar_id=92410&ca_id=92408.

Аналіз даних рис. 1.16 вказує на існування чотирьох підходів до визначення сутності дебіторської заборгованості, за якими розподілено погляди вчених.

Найбільшого поширення в економічній літературі набула позиція, що дебіторська заборгованість - це сума боргів, яку мають сплатити підприємству юридичні або фізичні особи. Зокрема, так вважають О.М. Бандурко, А.Б. Борисов, К.Д. Гордієнко, М.Я. Дем'янченко, Й.С. Завадський, А.Г. Загородній, О.П. Орлюк, Г.В. Осовька, В.С. Сухарський, Н.В. Соловей. На наш погляд, це визначення є не зовсім вдалим, оскільки характеризує лише ту частину заборгованості, яка виникає при розрахунках з контрагентами в результаті реалізації.

Друга за величиною група (25 %) включає таких представників: Ф.Ф. Бутинець, О.М. Лишиленко, Н.М. Новікова, В.П. Пантелеєв, М.С. Пушкар, які трактують дебіторську заборгованість як суму заборгованостей дебіторів на певну дату. Вважаємо, що такий підхід є дещо ширшим, ніж попередній, оскільки під заборгованістю слід розуміти суму фінансового зобов'язання чи грошового боргу, яка підлягає погашенню (поверненню) протягом певного терміну184. Тому можна стверджувати, що заборгованість є ширшим поняттям, ніж борг, оскільки перше складається із певних частин боргів (сум), що заборгував дебітор даному підприємству.

Наступна група науковців під дебіторською заборгованістю розуміє іммобілізацію оборотних коштів підприємства у вигляді заборгованості юридичних і фізичних осіб. Такої думки дотримуються В.А. Конопліцький, Н.П. Матицина, С.Ф. Мочерний. Вважаємо, що дебіторську заборгованість необхідно розглядати як фінансовий ресурс підприємства, що забезпечить отримання грошових коштів для здійснення своєї діяльності в майбутньому.

Четверта група з розглянутих підходів до розуміння сутності поняття "дебіторська заборгованість" вважає її матеріальними ресурсами, які не оплачені контрагентами, або готівкою, що вилучена у підприємства. Вважаємо, що такий підхід до трактування дебіторської заборгованості недоцільний, оскільки грошові кошти не є матеріальними, а фінансовими ресурсами підприємства.

На наш погляд, дебіторську заборгованість необхідно розглядати як суму грошової чи майнової заборгованості дебіторів підприємства на певну дату, яка виникає в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності та передбачає отримання грошових коштів або інших активів у визначений

184 Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. - Львів: "Центр Європи", 2002. - 671 с., с. 213.строк. Такий підхід покладено в основу удосконалення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.

Крім сутності дебіторської заборгованості, важливим є питання визначення її видів за різними класифікаційними ознаками, оскільки, наукова класифікація представляє собою спосіб пізнання сутності, змісту, ступеня подібності та відмінності об'єктів і є методом дослідження множини об'єктів

185

шляхом їх поділу на класи (групи) за відповідною загальною ознакою .

На основі дослідження та аналізу літературних джерел виокремлено значну кількість ознак класифікації дебіторської заборгованості (табл. 1.14).

Таблиця 1.14. Підходи до класифікації дебіторської заборгованості в економічній літературі

Автори

№ з/п

Види класифікаційних ознак

а

з

р

їх

«і

°0

3

а

вл

о к

а

т

с

о,

в о ц

н

Матицина Н.П. 191

Федорченко О.Є.

192

19

ер

кл

н

З;

ал

в о п

І

19

В

п

І

Кількість авторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

За способом виникнення

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

2

2

За контрагентами

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

2

3

За терміном погашення

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

9

185 Береза С.Л. Класифікація дебіторської заборгованості : нові підходи / С.Л. Береза // Вісник ЖІТІ. - 2001. - № 14. - С. 54-61, с. 54.

186 Береза С.Л. Класифікація дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського обліку / С.Л. Береза // Вісник ЖДТУ. - 2004. - № 3 (29). - С. 21-29.

187 Гуня В.О. Удосконалення класифікації дебіторської заборгованості та ії відображення у фінансовій звітності підприємств [Електронний ресурс] / В.О. Гуня // Економічний простір. - 2008. - № 19. - С. 124­131. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_19/ gunya.pdf.

188 Євлаш Т. Методичні підходи до класифікації дебіторської заборгованості / Т. Євлаш // Економічний аналіз. - 2010. - № 5. - С. 255-258.

189 Костюченко В. Облік дебіторської заборгованості (частина 1) / В. Костюченко, Г. Шаповалова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 7. - С. 2-9.

190 Кузнецова С.А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні / С.А. Кузнецова // Вісник ЖІТІ. - 2001. - № 15. - С. 144-148.

191 Матицина Н.П. Побудова моделі взаємозв'язку класифікації дебіторської заборгованості з управлінням підприємством / Н.П. Матицина // Вісник ЖДТУ. - 2005. - № 3(33). - С. 118-124.

92 Федорченко О.Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Ольга Євгенівна Федорченко. - К., 2009. - 23 с.

193 Ценклер Н.І. Вдосконалення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості та їх значення в підвищенні контрольно-аналітичних функцій обліку / Н.І. Ценклер, П.Б. Кватирка // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2010. - № 29, Ч. 1. - С. 45-48. - Режим доступу до журн.: http ://nbuv. gov.ua/Portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/9.htm.

194 Костюченко В. Облік дебіторської заборгованості (частина 1) / В. Костюченко, Г. Шаповалова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 7. - С. 2-9.

195 Шип В.Ю. Дебіторська заборгованість: сутність та класифікація / В.Ю. Шип // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2010. - №. 29, Ч. 2. - С. 96-99. - Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/ Portal/natural/Nvuu/Ekon/ 2010_29_2/statti/21.htm.

Продовження табл. 1.14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

За видом активів

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

5

За зв'язком з нормальним операційним циклом

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

8

6

За економічним змістом

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

1

7

За видом розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

8

За часовим аспектом

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

9

За впевненістю в

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

погашенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

За своєчасністю

 

+

+

+

 

 

+

 

+

 

5

 

погашення (оплати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За відношенням до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

бухгалтерського обліку і відображенням у звітності

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

1

12

За ступенем вірогідності погашення

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

2

13

За строками платежу

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14

За контрагентами

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

За забезпеченістю

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

2

16

За формою виникнення

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

1

17

За формою погашення

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

2

18

За ступенем дотримання фінансової дисципліни

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

3

19

За галузевою приналежністю

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

20

За видами суб'єктів

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21

За причинами виникнення

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

1

22

За видами об'єктів

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

5

23

За рівнем стійкості

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

24

За платоспроможністю

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

1

Найбільш поширеною є класифікація дебіторської заборгованості за терміном погашення, за зв'язком з нормальним операційним циклом, за видами об'єктів та своєчасністю погашення, за ступенем дотримання фінансової дисципліни.

Як видно з табл. 1.14 у 10 авторів наявні 24 класифікаційні ознаки, що ускладнює не лише саму класифікацію дебіторської заборгованості, але й відображення її в системі бухгалтерського обліку. Крім того, варто відмітити, що в більшості випадків виділено одні й ті самі види дебіторської заборгованості - різниця лише в самій назві класифікаційної ознаки.

Вважаємо, що більш доцільно виділяти такі ознаки та відповідно види дебіторської заборгованості, які впливають на бухгалтерське відображення (рис. 1.17).

Отже, можна зробити висновок, що розподіл дебіторської заборгованості на зазначені види є важливим інструментом для проведення фінансового аналізу з метою отримання корисної інформації, необхідної для зацікавлених користувачів звітності.

ВИДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

За терміном погашення

Довгострокова

Поточна

За впевненістю в погашенні

Нормальна

Сумнівна Безнадійна

Відповідно до концепції управління вартістю

Монетарна

Немонетарна

За формою погашення

Залежно від об'єктів, за якими виникла

Товарна

Нетоварна

Розрахунки з вітчизняними дебітори

Розрахунки з іноземними дебіторами

За видами субПєктів U—І

Рис. 1.17. Класифікація дебіторської заборгованості для потреб бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Так, за терміном погашення дебіторська заборгованість поділяється на поточну і довгострокову. Поточна дебіторська заборгованість виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а довгострокова - не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Такий поділ передбачений вимогами п. 4 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та повинен знаходити відображення на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку у відповідних об'єктах для складання форми № 1 "Баланс".

За впевненістю в погашенні виділяють нормальну, сумнівну та безнадійну дебіторську заборгованість. Нормальною дебіторською заборгованістю визначають таку, за якою існує впевненість у її погашенні боржником; сумнівну - за якою існує невпевненість у її погашенні боржником, а безнадійну - за якою немає впевненості у її погашенні боржником або закінчився строк позивної давності. Такий підхід також передбачений вимогам п. 4, 7-11, 13 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та забезпечує можливість нарахування резерву сумнівних боргів величина

94якого відображається в балансі, а додаткова інформація розкривається у ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Залежно від об'єктів, за якими виникла дебіторська заборгованість можна виділяти товарну й нетоварну. Товарна дебіторська заборгованість виникає у випадку реалізації підприємством продукції, товарів, робіт та послуг. Нетоварна - в ході іншої діяльності, не пов'язаної з реалізацією товарів, робіт, послуг. Відповідний розподіл повинен знаходити відображення на аналітичних рахунках та може використовуватися як альтернативний до наведеного в П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Кожен з видів, в свою чергу, поділяється на довгострокову і короткострокову заборгованість, таким чином формуючи базу для проведення поточного та стратегічного фінансового аналізу показників діяльності.

За видами суб'єктів розрізняють дебіторську заборгованість вітчизняних

дебіторів (виникає у випадку реалізації підприємством продукції, товарів,

робіт та послуг на митній території країни) та іноземних дебіторів (виникає у

випадку реалізації підприємством продукції, товарів, робіт та послуг на

експорт).   Такий  розподіл  передбачений  вимогами  Плану рахунків та

Інструкції до його застосування і передбачає окреме відображення товарної

заборгованості вітчизняних та іноземних дебіторів.

У вітчизняній науковій та практичній літературі значна увага приділяється питанням управління вартістю, що свідчить про зацікавленість у впровадженні та використанні зарубіжного досвіду в цій сфері, хоча багато аспектів даної концепції потребують адаптації до сучасних умов господарювання в Україні. Виходячи з цього, особливе місце в класифікації дебіторської заборгованості покупців та замовників для цілей бухгалтерського обліку займає її поділ за грошовою ознакою (за формою погашення) на монетарну та немонетарну. Подібний поділ займає важливе місце в сучасній концепції управління вартістю підприємства, яка дозволяє за допомогою використання різних методів оцінки активів впливати на вартість підприємства на ринку.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології