В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Встановлено, що основними критеріями віднесення дебіторської заборгованості до монетарних активів є її вираження в грошовій формі (готівковій чи безготівковій), а також, в основі операцій з такими активами лежить функція грошей як "засіб платежу", що передбачає обслуговування грошима погашення різноманітних боргових зобов'язань, які виникають між   суб'єктами   економічних   відносин196.   В   свою   чергу, основними

196 Економічна теорія: політекономія: [підручник] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знанн-Прес, 2007. -719 с. - С. 159.критеріями віднесення до немонетарного активу є його вираження у формі певного об'єкту як матеріального (основні засоби, сировина), так і нематеріального, а також можливість вартісно його виміряти, що пов'язано з функцією грошей - "міра вартості", яка полягає у здатності грошей як загального еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, надавати

197

форму ціни (грошового виразу) . При цьому, монетарна дебіторська заборгованість представлена фіксованою (визначеною) сумою грошей, які будуть отримані в майбутньому, а немонетарна - не передбачає надходження грошових коштів, оскільки вони вже надійшли як попередня оплата або відбудуться бартерні операції.

Така класифікація передбачена П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" та П(С)БО 22 "Вплив інфляції" і повинна знаходити відображення в аналітичному обліку, що дасть можливість враховувати вплив зміни валютних курсів та інфляції, а також відповідати вимогам поділу активів згідно концепції управління вартістю підприємства.

Наприклад, в країнах англо-американської системи бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість класифікують за трьома групами:

- рахунки до отримання - вид заборгованості, яка утворюється при реалізації товарів за "відкритим рахунком", без письмового зобов'язання покупця оплатити рахунок, тобто заборгованість, що виникає в результаті

надання продавцем короткострокового кредиту покупцю (за нормальних умов

на строк 30-60 днів);

- дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;

- векселі до отримання.

На відміну від законодавства інших країн, українські нормативні та методичні джерела містять різноманітну класифікацію дебіторської заборгованості: за способом виникнення, за терміном погашення, за видом активів, за формою погашення та ін. Проте, найбільшого поширення набула класифікація залежно від терміну погашення заборгованості, тобто періоду від дати виникнення до дати погашення заборгованості. Такий розподіл дебіторської заборгованості передбачений МСБО 13 "Подання поточних активів і поточних зобов'язань" та П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", в яких дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку залежно від термінів погашення класифікують на довгострокову та поточну.

Економічна сутність

монетарних активів є вексель, який є одним

197 Економічна теорія: політекономія: [підручник] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знанн-Прес, 2007. -719 с. - С. 156.

Однією із складових змішаних

векселівіз платіжних засобів, що використовується в господарській діяльності суб'єктів господарювання у зв'язку з тим, що дозволяє скоротити потребу в обігових коштах. У зв'язку з поширенням використання векселя як засобу розрахунків в господарській діяльності суб'єктів господарювання необхідно звернути увагу на умови та вимоги, що забезпечують гарантії і прозорість відносин учасників, оскільки це є основними передумовами функціональності та дієвості цього інструмента. Вексель може також використовуватися як додаткове джерело коштів для інвестування, оскільки має фіксований характер платежу, та як переказаний - може багаторазово обертатись на вторинному ринку.

Дослідженням сутності поняття "вексель" займалися такі вітчизняні дослідники як О.Ю. Большакова, Л.М. Гавриловська, Н.Й. Галушка, С.О. Гуткувич, А.В. Демківський, М.Д. Корінько, С.Л. Береза, Н.Є. Брюховецька, В.М. Костюченко, С.В. Мирославський, С.З. Мошенський та інші. Незважаючи на вагомий внесок вчених у дослідження сутності поняття "вексель", необхідним є поглиблення цих досліджень, адже між вченими відсутня єдність при трактуванні цього поняття, що впливає на методику бухгалтерського обліку векселів, а також визначення сутності монетарних і немонетарних векселів.

В умовах кризового стану відбувається зменшення обігових коштів, що призводить до збільшення використання векселів підприємствами при здійсненні господарської діяльності. Вексель застосовується як засіб відстрочки платежу, забезпечуючи збереження договірних зв'язків між суб'єктами господарювання.

Вексель - слово німецького походження, що в перекладі означає - міна, обмін. Свою назву платіжний інструмент отримав через те, що в початковий момент своєї появи слугував засобом переведення грошей з однієї країни до іншої, це переведення було пов'язано з обміном грошей однієї держави на

198

гроші іншої іноземної держави .

Незважаючи на те, що проблематика вексельних операцій була об'єктом дослідження багатьох вчених, єдиної точки зору щодо сутності поняття "вексель" не існує. Це зумовлено складністю вексельних відносин та відсутністю у чинному законодавстві України чіткого визначення цього поняття. Виокремлено підходи до розкриття сутності поняття "вексель" в

198 Мороз Ю.Н. Вексельное дело / Ю.Н. Мороз. - К.: Наукова думка, Лад, 1996. - 472 с., с. 72.національній та міжнародній обліковій практиці (табл. 1.15).

Таблиця 1.15. Трактування     сутності     поняття     "вексель" в

нормативних актах України та інших країн

№ з\п

Країна

Законодавчий акт

Законодавчо закріплене визначення

1

Україна

Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок"199

цінний папір

 

 

Уніфікований       закон про

• •              • -200

переказні і прості векселі

боргове зобов'язання

 

 

Закон   України "Про   банки і банківську діяльність"201

платіжний інструмент

 

 

Податковий кодекс202

цінний       папір, вид кредитних грошей

2

Російська Федерація

Федеральний             закон "Про переказний і простий вексель"203

цінний     папір, боргове зобов'язання, засіб розрахунку

3

Казахстан

Закон Республіки Казахстан "Про платежі і переказ грошей"204

платіжний документ

 

 

Закон Республіки Казахстан "Про ринок цінних паперів"205

фінансовий інструмент

4

Литовська Республіка

Закон "Про переказні і прості

•5,206

векселі

цінний папір

5

Чеська Республіка

Закон "Про цінні папери"207

цінний папір

6

Угорщина

Закон Угорської Республіки "Про цінні папери"

засіб платежу

7

Німеччина

Закон "Про вексельний обіг"

цінний      папір, засіб платежу, кредитний засіб

8

Франція

Комерційний Кодекс

платіжний інстумент

Таким чином, в законодавчих актах України, Західної та Східної Європи відсутня єдина позиція при трактуванні поняття "вексель", що призводить до

199 Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

200 Уніфікований Закон "Про переказні і прості векселі" від 07.06.1930 [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_009

201 Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

202 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

203 Федеральный закон "О переводном и простом векселе" от 11.03.1997 г. 48-ФЗ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13669.

204 Закон Республики Казахстан "О платежах и переводах денег" от 29 июня 1998 года 237-I с изменениями и дополнениями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009757.

205 Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02.08.2003 г. № 461-ІІ с изменениями и дополнениями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gnpf.kz/6248.

206 Закон Республики Казахстан "О платежах и переводах денег" от 29 июня 1998 года № 237-I с изменениями и дополнениями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009757.

207 Закон Чешской Республики "О ценных бумагах" № 591/1992 с изменениями и дополнениями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://finance-romance.ru/cz/clanek/orientace-v-pravnich-uko nech/ce nne -papiry -opu/1000818/53922/неузгодженості понятійного апарату. З метою формування раціональної методики бухгалтерського обліку необхідно розмежувати зазначенні підходи та визначити їх належність до бухгалтерського обліку.

В нормативних документах Російської Федерації, Республіки Казахстан і Німеччини наведено декілька підходів до визначення сутності векселя. В законодавчих актах Російської Федерації вексель розглядається як цінний папір, боргове зобов'язання та як засіб розрахунку, у Республіці Казахстан -платіжний документ або фінансовий інструмент, а в Німеччині - цінний папір, кредитний засіб і засіб платежу. В нормативних документах Литовської Республіки, Чеської Республіки вексель визначається як цінний папір. У Франції та Угорській Республіці вексель трактують схоже, а саме як платіжний інструмент та засіб платежу. В нормативних документах України відсутня єдина позиція при визначенні векселя, оскільки його ідентифікують як цінний папір, боргове зобов'язання та платіжний інструмент.

В законодавстві України прописана обов'язковість видачі векселя, що лише підтверджують розрахунки з контрагентами за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги). Фінансові векселі з обігу виключені (видані під залучені пасиви). В законодавстві Російської Федерації, Угорської Республіки, Литви та Німеччини така норма відсутня. У Німеччині при використанні торговельного векселя може застосовуватися принцип товарного забезпечення, але основою такого векселя може бути і послуга -вже надана або ще не надана (ст. 1 WG) ). У Ст. 511-7 Комерційного Кодексу Франції зазначена вимога про грошове покриття векселя, а не товарне. У Республіці Казахстан відповідно до ст. 80 Закону про вексельний обіг, вексель видається для відстрочення платежу за договорами купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг (за винятком фінансових). Згідно ст. 88 Закону № 461-ІІ, під покриттям векселя розуміється встановлення векселедавцем таких стосунків з особою, вказаною у векселі як платник, через яких векселедавець має право вимагати виконання платником будь-яких зобов'язань. Векселедержатель має право вимагати від векселедавця покриття векселя до настання терміну платежу.

Отже, найчастіше в нормативних актах України та країн Західної та Східної Європи під векселем розуміється цінний папір, засіб платежу та боргове зобов'язання.

За результатами проведеного  дослідження  економічної літератури

fTc2^ 99встановлено, що існує чотири підходи до трактування сутності поняття "вексель" (табл. 1.16).

Таблиця 1.16. Підходи до трактування поняття "вексель"

Визначення

Визначення

Автори

з/п

(група)

(підгрупа)

 

1

Зобов'язання

Боргове

Аваков А.Б., Гаєвой Г.І., Бешанов В.А., Саблук П.Т., Дем'яненко М.Я., Фельдман А.А., Азріліян А.Н., Борисов А.Б., Бутинець Ф.Ф., Вишневский А.А., Демківський А.В., Моісеєв А.В., Каратуєв А.Г., Мельник В.А., Велш Глен А., Шорт Деніел Г.

2

Документ

Борговий

Бойко В.М., Вашков П.Г., Мороз Ю.Н., Гуткевич С.О., Корінько М.Д.

 

 

Встановленої

Захарьїн В.Р., Каратуєв А.Г.

 

 

законом форми,

 

 

 

письмової

 

 

 

форми

 

 

 

Що дає право;

Красько І.Е. Жушман В.П.

 

 

що засвідчує

 

 

 

право

 

3

Цінний папір

Цінний папір;

Белов В.А.,    Бутинець Ф.Ф.,    Гордієнко К.Д.,

 

 

вид цінного паперу; має властивості

Гордон В.М.,      Дахно І.І.,      Загородній А.Г.,

 

 

 

Вознюк Г.Л.,    Партин Г.О.,    Молдаванов М.І.,

 

 

цінного паперу

Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Устенко О.А., Юрій С.І., Палій В.Ф., Палій В.В., Мігус І.П., Райзенберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Рибалкін В.Е., Пантелеєв В.П. Мошенський С.З., Сухарський В.С., Сухарев А.Я., Фамінський І.П., Єрделевський А.М.

4

Інвестиція

Документована інвестиція

Каратуєв А.Г.

За результатами аналізу даних табл. 1.16 встановлено, що переважна більшість авторів (49 %) визначає вексель як цінний папір. Слід зазначити, що в довідковій літературі цінний папір трактується як документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його викупив (видав), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам208. Таким чином, головною

208 Пантелеєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора/ В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. -Держ.ком. статистики України, Держ.акад. Статистики, обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформ. -Аналіт. Агентство", 2009. - 239 с. - С. 190

іооознакою цінного паперу є те, що для реалізації вираженого в цьому документі майнового права обов'язковим є пред'явлення законним власником самого цінного паперу.

Вважаємо, що трактування векселя лише як виду цінного паперу не розкриває його правової природи, оскільки основною ознакою векселя як документа є грошове зобов'язання, що дозволяє віднести його не тільки до цінних паперів, але й до боргових зобов'язань.

Відповідно до другого підходу (32 % авторів) вексель трактується як боргове зобов'язання. Бутинець Ф.Ф. під борговим зобов'язанням розглядає зобов'язання боржника заплатити кредитору певну суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України209. Вважаємо, що у визначенні векселя як боргового зобов'язання розкривається лише юридичний аспект цього поняття, та не враховується обліковий аспект, оскільки вексель як цінний папір також має вартість.

За третім підходом (17 % дослідників) під векселем розуміється документ. Бойко В.М., Вашков П.Г., Мороз Ю.Н. акцентують увагу на тому, що це борговий документ за яким одна особа повинна сплатити іншій певну суму грошей у визначений термін. Захарьін В.Р., Каратуєв А.Г. зазначають, що вексель є документом, який складений за встановленою законом формою і містить безумовне абстрактне грошове зобов'язання. На наш погляд, трактування векселя як документа встановленої форми не повністю розкриває його сутність, оскільки документ є письмовим свідченням про здійснення господарський операцій, що є підставою для відображення даних у бухгалтерському обліку. Документ підтверджує факт здійснення господарської операції. А вексель є універсальним фінансовим інструментом, який застосовується не лише у відносинах між контрагентами, але й як засіб розміщення тимчасово вільних коштів у цінний папір для отримання прибутку.

Відповідно до четвертого підходу (2 % дослідників) вексель трактують як документовану інвестицію короткострокового характеру. На наш погляд, визначати вексель інвестицією не доречно, оскільки інвестиція засвідчує факт вкладення грошових, матеріальних і нематеріальних цінностей в підприємство з метою отримання прибутку.

209 Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с. - С. 74

,^%У 101

Тобто інвестиція засвідчує вкладення вільних грошових коштів та інших активів у статутний капітал суб'єкта господарювання, а вексель має подвійну природу, оскільки з одного боку є цінним папером, а з іншого -документом, що містить боргове зобов'язання векселедавця сплатити у певний термін зазначену суму грошей його власникові.

Мошенський С.З. виокремив три підходи (обліково-економічний, юридичний та фінансовий) до трактування сутності поняття вексель (рис. 1.18).

Вексель

Обліково-економічний

Підходи

Юридичний

Фінансовий

XX

XX

XX

XX

Документ

Зобов'язання

Цінний папір

Інвестиція

Формальний

Борговий

Боргове

Безумовне

Як інструмент фінансового ринку

Рис. 1.18. Підходи до трактування поняття "вексель"

За обліково-економічним підходом вексель є документом, який містить боргове зобов'язання векселедавця погасити його у встановлений строк. З юридичної точки зору вексель слід розглядати як зобов'язання (боргове та безумовне). Вексель як фінансова категорія є цінним папером.

Мошенський С.З. тлумачить вексель як цінний папір, документ, що регулює договірно-угодові відносини векселездатних осіб, є безумовним, абстрактним та складеним за суворо встановленою формою одностороннім зобов'язанням векселедавця (простий вексель) або його пропозицією третій особі (переказний вексель) сплатити векселедержателю після настання

г " -211

строку визначену суму грошей в обумовлений термін .

Галушка Н.Й. трактує вексель як унікальний фінансовий інструмент, який виконує роль боргового грошового документа, засобу розрахунку та цінного паперу, складеного у встановленій законодавством формі, що

210 Мошенський С.З. Трактування векселя в обліково-економічній літературі / С.З. Мошенський // Вісник ЖІТІ. - 2002. - № 21. - С. 147-153. - С. 153

211 Мошенський С.З. Трактування векселя в обліково-економічній літературі / С.З. Мошенський // Вісник ЖІТІ. - 2002. - № 21. - С. 147-153, с. 153.

/?S%&W 102зобов'язує особу, котра його видала (векселедавця) сплатити у визначений термін суму грошей за векселем його власнику (векселедержателю) чи пред'явнику векселя212.

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення поняття вексель, вважаємо, що вексель є фінансовим інструментом, відповідно до якого векселедавець надає боргове зобов'язання векселедержателю або пред'явнику сплатити у визначений термін зазначену в векселі суму грошових коштів. На наш погляд, таке визначення є найбільш оптимальним для подальшої побудови методики бухгалтерського обліку операцій з векселями, оскільки найповніше враховані специфічні ознаки векселя як об'єкту бухгалтерського обліку.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин вексель є одним з інструментів ринкової економіки, оскільки виконує роль альтернативного джерела залучення інвестиційних ресурсів. Важливість використання векселя пов'язана з різноманітністю функцій, які він виконує, зокрема, може застосовуватися як платіжний документ, засіб вкладення тимчасово вільних грошей, засіб кредитування, а може бути й забезпеченням повернення кредитів банку. Широка сфера застосування обумовлюється вексельною силою, яка включає:

- формалізований характер - вексель має перелік обов'язкових реквізитів, а відсутність хоча б одного з них призводить до визнання цього документа недійсним, тобто в бухгалтерському обліку така операція відображатися не буде;

- за вексельним зобов'язанням відповідають всі особи, що проставили індосаментні написи в рівній мірі;

- відповідальність усіх зобов'язаних за векселем осіб є солідарною, тобто в повній сумі векселя;

- власник векселя має можливість звертатися до будь-якої зобов'язаної

213

за векселем особи з вимогою сплати вексельне зобов'язання . Основні характеристики векселя як цінного паперу:

212 Галушка Н.Й. Облік і аудит вексельних операцій в Україні: автореферат дис.на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Н.Й. Галушка. - Київ, 2012. - 20 с., с. 5-6.

213 Прокопенко Є.І. Вексель у господарському обороті / Є.І. Прокопенко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Удосконалення обліку і аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні" (16-18 жовтня 2000 р.), КНЕУ, 2000. - С. 100-101. - С. 100

,^%У юз

- за формою існування - документарний цінний папір, тобто паперовий бланк, який містить всі реквізити цінного паперу;

- за характером фіксованих відносин є борговим документом, в якому передбачається повернення боргу до певної дати;

- залежно від строку обігу - строковий цінний папір, строк дії якого передбачається умовами випуску;

- залежно від порядку розміщення є неемісійним цінним папером;

- за формою випуску - ордерний цінний папір, тобто вексель може передаватися векселедержателем іншій особі за індосаментом (запис на зворотньому боці векселя). Проте якщо на векселю є застереження, яке забороняє його передачу (наприклад, сплачує лише, платити підприємству

214

без наступного індосаменту)214.

Розглянемо класифікаційні ознаки, за якими виокремлюють векселі. На основі проведеного дослідження систематизовано існуючі види векселів (Додаток М). Проаналізувавши дані наведені в Додатку, виокремлено найбільш поширені класифікаційні ознаки векселів, зокрема, за змістом укладеної угоди, за порядком проведення розрахунків

За змістом укладеної угоди векселі поділяються на фінансові, товарні та казначейські. Фінансові векселі - це грошові зобов'язання, в основі розрахунків яких лежать фінансові операції, не пов'язані з купівлею-продажем (оформлення простроченої кредиторської заборгованості, надання позики іншому підприємству за рахунок вільних коштів). Тобто фінансові векселі є монетарною статтею, адже погашення векселя очікується в грошовій сумі. Товарні векселі розглядаються як зобов'язання боржника сплатити зазначену у векселі суму в обумовлений термін постачальникові за реалізовану ним у кредит продукцію, надані послуги чи виконані роботи, що гарантує забезпечення своєчасності та повноти погашення дебіторсько-кредиторської заборгованості. Казначейські векселі є короткостроковими кредитними зобов'язання держави, які випускаються в обіг з дисконтом та сплачуються за номінальною вартістю з настанням терміну платежу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології