В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Проте велика кількість класифікаційних ознак векселів (Додаток М) не завжди знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку, тому вони не мають особливого значення як для бухгалтерського обліку, так і для прийняття

214 Радзівілов В. Вексельний обіг: правові нюанси / В. Радзівілом / Баланс. - 2012. - № 49 (1191). -С. 11-15. - С. 11управлінських рішень в частині регулювання операцій з векселями. Для цілей бухгалтерського обліку розроблено класифікацію векселів, яка б задовольняла всі потреби та його завдання (рис. 1.19).

її Класифікація векселів ||

Рис. 1.19. Класифікація векселів для цілей бухгалтерського обліку

Запропонована класифікація векселів побудована з урахуванням особливостей відображення вексельних операцій на рахунках бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання.

Першочерговий вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку векселів має класифікація за терміном погашення на довгострокові та поточні, адже в обліку такі векселі будуть відображатися на різних рахунках і оцінюватися за різними вартостями, що в результаті вплине на вартість підприємства.

105

Для цілей бухгалтерського обліку необхідно виокремлювати видані та отримані векселі. Виданими називаються векселі, у яких платником виступає позичальник. Такі векселі можуть виписуватися для здійснення розрахунку за отримані товари, зберігатися в комерційному банку в якості застави, використовуватись як додаткове забезпечення за простроченими і непогашеними заборгованостями.

Виокремлення векселів залежно від валюти, в якій виражене вексельне зобов'язання, є важливим, адже за векселями в іноземній валюті необхідно визначати курсові різниці на звітну дату та на дату погашення вексельного зобов'язання та відображати її в бухгалтерському обліку.

Широко розповсюдженою є класифікація векселя на простий та переказний. Слід відмітити, що ці види виділено в законодавстві України, та чітко регламентовано перелік їх реквізитів, обігу, видачі, оформлення тощо. Простий (соло-вексель) виписується і підписується покупцем (векселедавцем) і є його борговим зобов'язанням оплатити кредитору вказану суму у встановлений час. Оформляючи простий вексель, векселедавець є платником. Переказний вексель (тратта) - це документ, який регулює вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і отримувача платежу (ремітента). Такий вексель виписує та підписує кредитор (трасант).

За способом отримання доходу векселі доречно класифікувати на дисконтні, відсоткові та безвідсоткові. Відсотковим є вексель, в якому на вексельному бланку, де на номінальну вартість, яка підлягає оплаті, нараховуватимуться ще і проценти. Проте відповідно до ст. 77 Уніфікованого вексельного закону відсотки на вексель можна нараховувати тільки для векселів, що підлягають оплаті: або після пред'явлення, або у

215

певний строк після пред'явлення . Дисконтним є вексель який придбаний за ціною нижчою від номінальної.

Відповідно до концепції управління, орієнтованої на вартість, запропоновано класифікувати активи за грошовою ознакою на монетарні та немонетарні. Встановлено, що вексель отриманий є змішаним активом. Розподіл векселів на монетарні та немонетарні є достатньо умовним, оскільки вексель в одній ситуації може бути розрахунковим засобом, тобто використовуватися при розрахунках, а в іншій ситуації - фінансовим

215 Уніфікований Закон "Про переказні і прості векселі" [Електронний ресурс] / Юридичний журнал. - 2005. - № 1. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1538.інструментом. Монетарним є вексель, який використовується як розрахункових інструмент, тобто у взаєминах покупця і продавця, при поставці продукції, виконанні робіт чи наданні послуг (рис. 1.20). Немонетарні векселі використовуються при так званих нетоварних операціях і, як правило, є об'єктом купівлі-продажу.

Монетарний вексель

Монетарний вексель

Рис. 1.20. Схема використання монетарного вексель 1 - відвантажені товари,  надані послуги,  виконані роботи постачальником (підрядником);   2  -  виданий   власний  вексель  покупця   (замовника);   3  - перший векселедержатель передав вексель в погашення своєї кредиторської заборгованості

Отже, якщо вексель отриманий від покупця за відвантажені товари (надані послуги, виконані роботи), то вексель є монетарним, адже виконує роль засобу платежу. Переказний вексель, отриманий від іншого векселедержателя за індосаментом в погашення заборгованості за товари, роботи, послуги є також монетарним.

До немонетарних відносяться векселі, що придбані за грошові кошти, та ті що отримані в обмін на цінні папери, або за договором міни. Немонетарні векселі котируються на вторинному ринку цінних паперів, а отже, не виконують функцію засобу платежу, а є товаром. Таким чином, немонетарні векселі є фінансовими інвестиціями в цінні папери з метою отримання економічних вигід (прибутку, відсотків, дивідендів).

Векселі, що виставляються підприємствами на банк, носять комерційний характер, адже банк надає свій акцепт для загального або спеціального фінансування підприємства. Векселі, які виставлені банком на банк є фінансовими траттами, за допомогою яких один банк надає другому можливість скористатися кредитом шляхом продажу тратт на

216

грошовому ринку .

Гуткевич С.О., Корінько М.Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення розвитку: навч. Посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. - 119 с., с. 51.

та

107

Передача векселя за індосаментом призводить до змішування понять монетарного і немонетарного векселя, оскільки вексель у цьому випадку є і розрахунковим засобом,  і  фінансовим  інструментом,  тобто  з кожним

217

наступним індосаментом категорія векселя може змінюватися . Наприклад, підприємство придбало немонетарний вексель у банку та вирішило передати його своєму постачальникові в оплату отриманих товарно-матеріальних цінностей, то вексель стає монетарним, оскільки є засобом проведення розрахунків між контрагентами. У випадку наступної передачі монетарного векселя, векселя стає фінансовим інструментом та немонетарним активом. Подібне чергування фінансової і комерційної спрямованості векселя може продовжуватися протягом всього терміну його дії. Трансформацію векселя за характером обслуговуваної операції наведено на рис. 1.21.

Немонетарний вексель

Монетарний вексель

Рис. 1.21. Трансформація векселя залежно від характеру господарської операції

1 - підприємство придбає вексель у банківської установи з метою отримання економічних вигід; 2 - оприбутковано товари; 3 - перший векселедержатель передав вексель в погашення своєї кредиторської заборгованості

Таким чином, рис. 1.21 ілюструє зміну виду векселя, виходячи з операцій, в яких він бере участь. Відповідно, залежно від характеру операцій з векселем буде змінюватися бухгалтерський облік таких векселів. Віднесення векселів до монетарних чи немонетарних статей є важливим для здійснення державою регулювання економіки через застосування інструментів монетарної політики.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що визначення сутності поняття "вексель" є досить суперечливим питанням, оскільки існує

217 Ивашевская Е.М. Учет товарных и финансовых операций с векселем: проблемы и пути решения / Е.М. Ивашевская // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут". Збірка наукових праць. Випуск 24. -Харків: НТУ „ХПІ", 2001. — С. 185-187.чотири різні підходи, що призводить до неоднозначності та суперечливості трактування такого поняття. Встановлено, що вексель має подвійну природу, оскільки з одного боку є борговим документом, а з іншого - цінним папером. Головною ознакою цінного паперу є те, що для реалізації вираженого в цьому документі майнового права обов'язковою умовою є пред'явлення законним власником самого цінного паперу. Проте визначення векселя лише як виду цінного паперу, не розкриває його правової природи. Основною сутністю векселя як документа є грошове зобов'язання, що дозволяє віднести його не тільки до цінних паперів, а і до боргових зобов'язань. При розгляді сутності векселя, важливим є те, в якій сфері він застосовується. Для цілей бухгалтерського обліку вексель слід розглядати як фінансовий інструмент, відповідно до якого векселедавець надає боргове зобов'язання векселедержателю або пред'явнику сплатити у визначений термін зазначену в векселі суму грошових коштів.

Виокремлення монетарних і немонетарних векселів залежить від функцій, які виконує цей фінансовий інструмент. Монетарний вексель опосередковує відносини між контрагентами та використовується як розрахункових інструмент, у взаєминах покупця і продавця, при поставці продукції, виконанні робіт чи наданні послуг. Вексель стає немонетарним, тоді коли використовується як фінансовий інструмент. Немонетарний вексель застосовується при так званих нетоварних операціях і, як правило, є об'єктом купівлі-продажу. До немонетарних векселів відносяться векселі, які придбані в банківських і фінансових установах з метою отримання економічних вигід.

чинників, який сприяє впровадженню інноваційних технологій і загалом сприяє розвитку національної економіки.

У сучасних умовах господарювання інвестиції виступають важливою умовою здійснення структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності на макро- та мікрорівнях. Проте, здійснення інвестицій здійснює

Економічна сутність фінансових інвестицій

Однією із складових змішаних монетарних активів є фінансові інвестиції. Інвестиції   є   одним   з найважливішихпозитивний вплив не лише на економіку країни в яку інвестуються кошти, але й для країни-інвестора (табл. 1.17).

Таблиця 1.17. Позитивні аспекти інвестування з економіки України*

Характер впливу

Характеристика

Політичний

Вирішення політичних питань шляхом інтенсифікації зв'язків

Економічний

Диверсифікація діяльності компанії, очікування прибутку, створення нових економічних умов, що просуватимуть взаємодію у інших сферах/галузях

Соціальний

Розширення зв'язків, поєднання культур

Правовий

Розширення можливостей взаємодії за рахунок універсифікації нормативно-правових систем

Культурний

Взаємне збагачення культур, можливість популяризації своїх традицій, звичаїв, релігії

Науковий

Обмін науковим досвідом, оскільки Україна володіє значним науковим потенціалом

Технічний

Розширення та збільшення торговельних зв'язків (продаж техніки, обладнання, механізмів)

Екологічний

Зменшення негативного екологічного впливу на спільне навколишнє середовище Землі

Загальний

Підвищення світової політичної, економічної, соціальної, екологічної і т.д. інтеграції, забезпечення взаєморозуміння та світового спокою

--•-•-218

* систематизовано на основі досліджень І.І. Грецко

Отже, стимулювання інвестиційної діяльності є одним із основних пріоритетів сучасної економічної політики.

Дослідження теоретичних аспектів бухгалтерського обліку фінансових інвестицій важливо розпочати з дослідження сутності відповідного поняття.

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс"219 під фінансовими інвестиціями слід розуміти активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Проте, Я.Д. Крупка зазначає, що визначення фінансових інвестицій надане в П(С)БО 2 "Баланс" є нечітким і недостатньо обґрунтованим, так як будь-які активи повинні приносити вигоду для власників, засновників, інвесторів у майбутньому. Вчений вважає більш логічним визначення

218 Грецко І.І. Соціальний аспект іноземного інвестування приміської території м. Львова [Електронний ресурс] / І.І. Грецко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vldfa/2010_18/Grecko.pdf

219 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99

,^%У пофінансових інвестицій як "вкладень, здійснених в інші (сторонні) суб'єкти

220

господарювання з метою одержання прибутку чи інших вигод"220. Таке поняття уточнює місце здійснення інвестицій. Підходи до трактування поняття "фінансові інвестиції" наведено на рис. 1.22.

Я Вкладення (коштів, каштану, засобів)

□ Активи

□ Капітал Ш Витрати

■ Інвестування (інвестиції)

ЕЗ Об' єкти довгострокового користування

Рис. 1.22. Підходи до трактування поняття "фінансові інвестиції"

Слід відмітити, що більша частина дослідників (25 авторів або 57 %) підтримують думку,  що  під  фінансовими інвестиціями  слід розуміти

221

вкладення (засобів, коштів, капіталу).  Так, зокрема,  В.Г. Андрійчук ,

222 223

О.Д. Данілов,      І.М. Івашина,      О.Г. Чумаченко   ,      М.П. Денисенко ,

224 225 226

Т.В. Майорова , А.А. Пересада , Ю.В. Петленко підтримують думку, що фінансові інвестиції - це вкладення лише грошових коштів. Вважаємо,

227

такий підхід недоцільним, так слушною є думка В.В. Бабіча227, який вважає, що фінансові інвестиції - це вкладення коштів чи інших активів. Проте є й

220 Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Я.Д. Крупка. - Тернопіль, 2002. - 29 с., с. 17.

221 Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. — [2-ге вид., доп. і пер.]. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

222 Данілов О.Д. Інвестування: [навчальний посібник] / О.Д. Данілов, І.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. - К.: Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2001. -364 с.

223 Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: підруч. [для студ. вищ. навча. закл.] / М.П. Денисенко. - К.: Алерта, 2003. - 338 с.

224 Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність / Т. В. Майорова. - К.: ЦУЛ, 2003. - 375 с.

225 Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. - К.: Видавництво "Лібра", 2008. - 392 с.

226 Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / Ю.В. Петленко. - К.: Кондор, 2007. - 298 с.

227 Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): [навч. посіб.] / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ,

2006. - 282 с.

228

інші думки, які теж слід віднести до цього підходу. Так, Н.Г. Богатко

229

дотримується позиції, що це вкладення засобів; Н.И. Борисевський , М.О. Данилюк, В.І. Савич230, А.П. Дука231, Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко,       Г.І. Дібніс232,       М.Я. Коробов233,       У.Э. Микков234,

235

С.М. Панчишин вважають, що це вкладення капіталу. На наш погляд, що такі підходи до розуміння сутності поняття фінансові інвестиції є дещо розмитими оскільки не відображають форму здійснення інвестицій.

Крім того, є досить схожим підхід дослідників, які під фінансовими інвестиціями   розуміють   капітал,   що   вкладається   в   певні фінансові

236 237

інструменти. Такої думки дотримуються П.І. Вахрін236 та Ю.М. Коваленко237.

Наступний підхід - це розуміння під фінансовими інвестиціями активів. Так, Верига Ю.А.238 зазначає, що фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Такої думки дотримуються також Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.В. Шулепова239. Голубка Я.В.240 вважає, що фінансові інвестиції це активи, що вкладені у інші суб'єкти господарювання в обмін на

228 Богатко Н.Г. Облік та аналіз фінансових інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Н.Г. Богатко. — Х.,

1999. - 17 с.

229 Бухгалтерский учет: учебное практическое пособие / [под ред. Борисевський Н.И, Дробишевський]. - м. Минск "ФУП Информ", 175 с.

230 Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / М.О. Данилюк, В.І. Савич. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 204 с.

231 Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: [навч. посібник] / А.П. Дука. - [2-е вид.]. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

232 Управління інвестиціями на підприємстві / [Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І.]. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.

233 Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: підручник / М.Я. Коробов. - К.: Либідь,

2005. - 160 с.

234 Микков У.Э. Оценка эффективности капиталовложений / У.Э. Микков. - М.: Наука, 2001. - 208 с.

235 Панчишин С. Макроекономіка: [навч. посібник] / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2007. - 616 с.

236 Вахрин П.И. Инвестиции: [учебник] / П.И. Вахрин. - М.: Издательство-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2002. - 384 с.

237 Коваленко Ю.М. Управління фінансовими інвестиціями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Ю.М. Коваленко. - Ірпінь, 2004. - 19 с.

238 Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". - 2007. - №577. - С.54-57.

239 Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / [Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.В. - [2-е вид., доп. і переоб.]. - Житомир: ЖДТУ, 2001. - 576 с.

240 Голубка Я.В. Облік та аудит фінансових інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Я.В. Голубка. - Тернопіль,

2006. - 20 с.

112корпоративні права чи набуття боргових зобов'язань з метою отримання прибутку або інших вигод.

241

Козлова О.П.,     Т.Н. Бабченко,     О.М. Галанина        П.Т. Саблук,

242

М.Я. Дем'яненко242 трактують фінансові інвестиції як витрати підприємства. Вважаємо, що така думка є неправильною, оскільки інвестиції не відвідають умовам визнання витрат, зокрема, не призводять до зменшення економічних вигід.

Наступний підхід - думка дослідників, що під фінансовими інвестиціями    слід    розуміти    інвестиції    або    інвестування. Так,

243

А.В. Воронцовський зазначає: "Фінансові інвестиції - інвестування в цінні папери", а Я.Д. Крупка244 - "Фінансовими інвестиціями можуть вважатися інвестиції, здійснені в інші (сторонні) підприємства, суб'єкти з метою одержання прибутку, зростання вартості капіталу тощо". Вважаємо, що такий підхід до розуміння досліджуваного поняття не розкриває його сутності, оскільки не зрозуміло в якій формі здійснюються інвестиції та чим фінансові інвестиції відрізняються від поняття "інвестиції". Крім того, вважаємо, досить недоцільним обмежувати форму фінансових інвестицій

245

лише цінними паперами, як зазначає А.В. Воронцовський .

Крім того, слід відмітити думку Н.П. Кондракова246. Дослідник вважає, що під фінансовими інвестиціями слід розуміти об'єкти довгострокового користування (понад 1 рік), які не мають матеріально-речового змісту, але мають вартісну оцінку і приносять дохід. Такий підхід також є обмеженим, оскільки не розкриває форми здійснення інвестицій, а також передбачає, що інвестиції є лише довгостроковими. Таке визначення є розмитим та не відповідає в повній мірі сутності досліджуваного поняття.

241 Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 720 с.

242 Словник - довідник фінансиста АПК/ [за ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка]. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2007. - 234 с.

243 Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. - С.Пб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998. - 528 с.

244 Крупка Я.Д. Сутність та оцінка фінансових інвестицій за стандартами обліку / Я.Д. Крупка // Вісник ЖІТІ. - 2001. - №14. - С.137-141.

245 Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. - С.Пб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998. - 528 с.

246 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М,

2007. -560 с.

Отже, слід відмітити, що існуючі підходи до розуміння сутності поняття "фінансові інвестиції" недостатньо однозначно трактують цей об'єкт. Зокрема, трактування фінансових інвестицій як активів, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора не має чіткості: не відомо, які саме активи можна вважати фінансовими інвестиціями. Тобто, будь-які активи можна прирівняти до інвестицій, а це суперечить самій сутності інвестування.

З метою достовірного визначення сутності досліджуваного поняття необхідно     визначити     форми     їх     здійснення.     Так,     згідно з

247

П(С)БО 2 "Баланс"247, до фінансових інвестицій зазвичай відносяться акції, облігації, інші цінні папери (наприклад, депозитні сертифікати, казначейські зобов'язання, тощо), корпоративні права.

Проте серед науковців відсутній єдиний підхід до форм фінансових інвестицій (Додаток Н, рис. 1.23).

Дослідники визначають велику кількість форм здійснення фінансового інвестування, але, значна частина їх повторюється. Так, наприклад, цінні папери та похідні від них; придбання облігацій. Зокрема, облігації є одним із видів цінних паперів; спеціальні та цільові банківські вклади тощо.

Інвестиції у об'єкти тезаризації, тобто предмети колекціонування, антикваріату, художні твори та інші цінності не слід відносити до форм фінансового інвестування, оскільки вважаємо, що це є одна з форм реального інвестування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології