В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

247 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO2.aspx

□ В доходні впдгі фондових інструментів та в доходні впдіі грошових інструментів

Рис. 1.23. Форми фінансових інвестицій

У зв'язку з цим, на нашу думку, доцільно узагальнити ці всі форми фінансових інвестицій в 3 основні (рис. 1.24).

В доходні види фондових інструментів

В доходні види грошових інструментів

Вкладення в спільну діяльність

Рис. 1.24. Форми фінансового інвестування

Внесення коштів до статутних капіталів спільних підприємств має найбільш тісний зв'язок з операційною діяльністю підприємства. Ця форма забезпечує зміцнення стратегічних господарських зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів (при участі в їх статутному капіталі); розвиток своєї виробничої інфраструктури; розширення можливостей збуту продукції або проникнення на інші регіональні ринки;

115різноманітні форми галузевої і товарної диверсифікації операційної діяльності та інші стратегічні напрями розвитку підприємства.

Внесення капіталу в доходні види грошових інструментів. Ця форма фінансового інвестування спрямована, перш за все, на ефективне використання тимчасово вільних грошових активів підприємства. Основним видом інвестування грошових інструментів є депозитний внесок в комерційних банках. Як правило, ця форма використовується для короткострокового інвестування капіталу та її головною метою є генерування інвестиційного прибутку.

Внесення капіталу в доходні види фондових інструментів нині є найбільш масовою і перспективною формою фінансового інвестування. Вона характеризується внесенням капіталу в різноманітні види цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку248. Спеціально підібрана, відповідно до обраної інвестиційної стратегії сукупність об'єктів фінансового інвестування характеризується поняттям портфеля фінансових інвестицій. Портфель може бути сформований із цінних паперів одного типу (наприклад, акції) або різних фінансових інвестицій (акції, облігації тощо)249.

250

Згідно із Податковим Кодексом , фінансові інвестиції -господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Таким чином, виходячи із визначення, яке надане Податковим Кодексом можна визначити форми здійснення фінансових інвестицій (рис. 1.25).

Корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами251.

Таким чином, придбання корпоративних прав, за вищенаведеними формами фінансового інвестування, можна віднести до внесення коштів до статутних капіталів спільних підприємств.

248 Ворсовський О.Л. Формування ринкових відносин в Україні / О.Л. Ворсовський. - 2008. -№3(82). - с. 87, с. 58-75.

249 Полозова В.М. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства [Електронний ресурс] / В.М. Полозова. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/naturai/Vchnu/Ekon/2009_4_2/ pdf/114-117.pdf&sa=U&ei=wJfNT5izI-nd4QT7jcW_Ag&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNFyWkw0tse2 keivm4W-QeFovdhxLg

250 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

51 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

,^%У це

Згідно з Податковим Кодексом

Корпоративні права

Інші фінансові

інструменти

К

акції

р он

Р S їа в

кр до

ї   ° І

мф

о

н ат

ки ар

r облігації підприємств

облігації місцевих позик

W державні облігації України

ки ар

о е

гі

іпотечні сертифікати

\-+\ іпотечні облігації

та інші

Свопи

Форварди

Ф'ючерси

Опціони

Внесення коштів до Внесення капіталу в доходні Внесення капіталу в доходні

статутних капіталів види фондових інструментів види грошових інструментів

спільних підприємств

Рис. 1.25. Форми здійснення фінансових інвестицій

117

Наступною формою здійснення фінансових інвестицій є придбання

252

цінних паперів. Згідно із Господарським кодексом , цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" суб'єкти господарювання та державні органи можуть випускатися такі види цінних паперів: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю; інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України253.

Придбання цінних паперів умовно можна віднести до внесення капіталу в доходні види фондових інструментів.

Згідно з Податковим Кодексом, наступною формою фінансових інвестицій є придбання деривативів. Похідні інструменти (деривативи) -фінансові інструменти, які походять із (базуються на) інших фінансових інструментів, відомих як базові інструменти. До похідних інструментів

254

належать свопи, форварди, ф'ючерси та опціони254. Слід відмітити, що ця форма фінансових інвестицій не розглядалася більшістю дослідниками в процесі дослідження форм фінансового інвестування.

Крім того, фінансові інвестиції можуть здійснюватися у формі інших фінансових інструментів. Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства

255

про цінні папери"255, фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни

252 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

253 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

254 Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" затверджене постановою Правління Національного банку України 15.03.2004 N 104 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

255 Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" від 04.07.2012 № 5042-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5042-17

,^%У us Ш%Уївід відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони). Таким чином, не можна однозначно визначити, що ж саме відноситься до складу саме інших фінансових інструментів.

Отже, слід відмітити, що основними формами фінансових інвестицій є придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Проте, більшість дослідників не відносять деривативи до фінансових інвестицій.

З метою визначення, які саме із форм фінансових інвестицій є монетарними розглянемо їх більш детально.

Відповідно до змісту ст. 167 ГКУ можна виділити такі ознаки корпоративних прав:

1) суб'єктом цих прав є особа, яка має частку в статутному капіталі (майні) господарської організації. Частка в капіталі та корпоративні права співвідносяться між собою. Первинною є частка в статутному капіталі юридичної особи, її розмір визначає обсяг належних особі корпоративних прав;

2) складний зміст корпоративних прав, який визначає можливості особи, передбачені законом та установчими документами256.

Корпоративні права виникають у власника корпоративних прав щодо будь-яких юридичних осіб незалежно від того, чи формується статутний капітал, і мають відносний характер, тобто виникають лише щодо конкретної  юридичнох  особи.   Вони  є  комплексними  за  змістом і

257

включають такі групи прав .

1) управлінські - право брати участь в управлінні, право голосу, право на отримання інформації про діяльність юридичної особи (ці права походять від права участі);

2) майнові - право на отримання частки прибутку від діяльності юридичної особи, право на отримання частини активів у випадку її ліквідації (ці права походять від права на частку в статутному капіталі).

256 Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: монографія / О.І. Пилипенко. - Житомир, 2010. - 612 с., с. 193.

257 Нижний С.В. Правове регулювання застави корпоративних прав / С.В. Нижний // Університетські наукові записки. - 2006. - №3-4 (19-20). - С. 187-192.

Для акціонера обидва елементи є важливими, тому що він має намір одержати від своїх прав не лише прибуток, а й інтерес більшою мірою становить

258

використання корпоративних прав для участі в управління товариством .

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що операції пов'язані з корпоративними правами, не слід відносити до монетарних у зв'язку з тим, що вони передбачають в більшій мірі участь в управлінні підприємством. А прибуток, який отримується у разі ефективної діяльності підприємства, не завжди направляється на виплату дивідендів, а може бути використаний на поповнення статутного, резервного капіталів, реінвестиції в діяльність підприємства. Але навіть у випадку виплати дивідендів, слід відмітити, що монетарною буде не стаття інвестицій, а стаття розрахунків з учасниками.

Наступний елемент фінансових інвестицій - цінні папери. До цінних паперів, в першу чергу, належать акції. Акція - це емісійний цінний папір, який закріплює право її власника на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, яке залишається після його

259

ліквідації . Виходячи з вищенаведеного, акції, як і корпоративні права, передбачають участь в управлінні підприємством та отримання дивідендів. Таким чином, акції не є монетарною статтею, а тому і не є об'єктом нашого дослідження.

Наступним елементом фінансових інвестицій є облігації. Облігація -цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення260.

Облігації можуть випускати: держава в особі державних органів влади, місцеві   органи  влади,   акціонерні   товариства,   приватні підприємства.

258 Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: монографія / О.І. Пилипенко. - Житомир, 2010. - 612 с., с. 193.

259 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов: [учебное пособие] / А.Н. Буренин. - М.,1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 352 с., с. 66.

260 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями [Електоронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

Найбільш важлива відмінність облігації від акції полягає в тому, що облігація представляє собою боргове зобов'язання емітента, тобто наданий йому кредит, оформлений у вигляді цінного паперу. Всі платежі за облігацією емітент повинен здійснювати в першу чергу порівняно з акціями і в обов'язковому порядку261.

Таким чином, у випадку випуску підприємством власних облігацій, виникає кредиторська заборгованість цього підприємства перед його кредиторами, яка є пасивною статтею балансу. У зв'язку з цим об'єктом дослідження виступає лише облігації державних, місцевих позик та облігації, випущені іншими підприємствами.

Таким чином, якщо заборгованість за облігаціями буде погашатися грошовими коштами, то її можна вважати монетарною статтею.

Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", однією із складових цінних паперів є іпотечні сертифікати. Іпотечний сертифікат - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками262. Основною метою створення національної системи іпотечного кредитування є формування ефективних ринкових механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку довгострокового іпотечного кредитування із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, які дають змогу поступово знизити вартість іпотечних кредитів для населення та суб'єктів господарювання і збільшити строки кредитування263.

Тобто іпотечне кредитування є, в принципі, звичайною кредитною операцією банку, але іпотечне кредитування, в ході якого банк отримує заставну, має суттєві відмінності для організації банком самого процесу отримання кредиту, тоді як сутність процесу суттєво не змінюється, оскільки

261 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов: [учебное пособие] / А.Н. Буренин. - М.,1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 352 с., с. 79.

262 Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. № 979-ІУ зі змінами та доповненнями [Електоронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/979-15

263 Коренєва О.Г. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О.Г. Коренєва, О.В. Карпенко [Електоронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/ bitstream/123456789/5072/1/ipoteka.pdf

/?S%&W 121 Ш%Уїпередбачається надання коштів клієнту та їх повернення в грошовій формі (із наданням майна в заставу або ні).

Наступною складовою є іпотечні облігації, тобто облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому Законом "Про іпотечні облігації". Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право

264

задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття .

Таким чином, слід відмітити, що іпотечні облігації, як і іпотечні сертифікати є монетарними статтями балансу.

Наступним елементом фінансових інвестицій є деривативи. Проте, фактично визначити монетарність фінансових інструментів, зокрема свопів, форвардів, ф'ючерсів та опціонів, не можливо, оскільки вони є лише угодами, які, згідно з принципом бухгалтерського обліку превалювання сутності над формою, не відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та фінансовій звітності, що відповідно унеможливлює віднесення їх до складу монетарних чи немонетарних статей.

Таким чином, під фінансовими інвестиціями слід розуміти вкладення грошових коштів або інших активів (у матеріальній та нематеріальній формах) в придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Для організації ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, здійснення контролю за ними, а також проведення економічного аналізу необхідною є їх обґрунтована класифікація. Адже метод оцінки фінансових інвестицій на дату балансу, рахунки бухгалтерського обліку, на яких будуть відображатися операції з фінансовими інвестиціями, методичні прийоми контролю за операціями з фінансовими інвестиціями - все це буде обиратися залежно від тієї чи

264 Закон України "Про іпотечні облігації" від 22.12.2005 № 3273-IV зі змінами та доповненнями [Електоронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3273-15іншої їх класифікаційної групи. Дослідження показало, що в економічній літературі, законодавстві і на практиці немає однозначності у визначенні інвестицій взагалі і фінансових інвестицій зокрема. Наслідком цього є не лише велика кількість тлумачень означених понять, а й наявність різних класифікацій. Це свідчить про те, що до цього часу відсутня єдина класифікація фінансових інвестицій, яка б забезпечила ефективну організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому дане питання є актуальним і потребує подальшого вивчення.

Дослідженню питання класифікації фінансових інвестицій присвятили свої роботи такі вчені, як Ю.М. Акименко, Ю.А. Верига, Я.В. Голубка, О.О. Гончаренко, А.Г. Коваленко, Я.Д. Крупка, Т.П. Остапчук, О.В. Сагова (Додаток П).

Здійснивши дослідження, можна побачити, що класифікаційних ознак для поділу фінансових інвестицій є чимало, а одні й ті самі фінансові інвестиції за формальними ознаками можна класифікувати по-різному залежно від мети та умов їх придбання. Надзвичайно важливо серед всього різноманіття ознак, які існують виокремити ті, які є найбільш важливими для потреб бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.

Нормативна та законодавча база, яка регулює питання бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, не надає розгорнутої класифікації фінансових інвестицій. Так, у П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" пункту, який би визначав класифікаційні групи фінансових інвестицій відсутній. Лише П(С)БО 2 "Баланс" містить поділ фінансових інвестицій на поточні та довгострокові, який ґрунтується на принципах відображення активів і зобов'язань згідно національних стандартів, відповідно до яких у фінансовій звітності оборотні та необоротні активи відображаються окремо. А такий поділ інвестицій на сьогодні є дуже суттєвим, тому що залежно від нього інвестиції по-різному відображаються в обліку й звітності.

Проаналізувавши підходи дослідників до класифікації фінансових інвестицій та в результаті проведених досліджень, пропонуємо узагальнену класифікацію, яка наведена на рис. 1.26.

Класифікація фінансових інвестицій

1. Залежно від терміну протягом якого керівництво планує утримувати фінансові інвестиції

2. За об'єктами

3. За формою власності

4. За інвесторами

5. За участю інвестора в інвестуванні

6. За ступенем ризику

7. За напрямами використання

8. За формою погашення

Строком більше 1 року (довгострокові)

Строком менше 1 року (поточні)

Корпоративні права

Цінні папери

Деривативи

Інші фінансові інструменти

Державні

Не державні (приватні)

Іноземні

Вітчизняні

Спільні (змішані)

Прямі

Непрямі

Без ризикові

Середньо ризикові

Високо ризикові

Для перепродажу

Для утримання до погашення

Монетарні

Немонетарні

Рис. 1.26. Класифікація фінансових інвестицій

Виділення класифікаційних ознак є свого роду підґрунтям для подальшого відображення операцій з фінансовими інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку, а також у фінансовій звітності. Адже від того, з яких сторін розкривається поняття фінансових інвестицій у їх класифікації, залежить те, на скільки будуть задоволені потреби користувачів у тій інформації, яка їх цікавить. Тому можна виділити види фінансових інвестицій, які безпосередньо впливають на відображення операцій в системі бухгалтерського обліку (табл. 1.18).

124

Таблиця 1.18. Види фінансових інвестицій для цілей бухгалтерського обліку

№ з/п

1

Характер впливу на бухгалтерський облік

Безпосередньо впливають бухгалтерський облік

на

Опосередковано впливають на бухгалтерський облік

Класифікаційна ознака

Вид фінансових інвестицій

Залежно від терміну протягом якого керівництво планує утримувати фінансові інвестиції

Строком більше 1 року

(довгострокові)

 

Строком менше 1 року (поточні)

За об'єктами

Корпоративні права

 

Цінні папери

 

Деривативи

 

Інші фінансові інструменти

За інвесторами

Іноземні

 

Вітчизняні

 

Спільні

За формою погашення

Монетарні

 

Немонетарні

За напрямами використання

Для перепродажу

 

Для утримання до погашення

Характеристика

визначення на яких

Для

рахунків, потрібно відображати фінансові інвестиції

Для визначення рахунків,    на яких потрібно відображати фінансові інвестиції, склад первинних документів Впливає    на вибір рахунків    на рівні аналітики     та на наявність курсових різниць

Вплив

рахунків

оцінки

на та

вибір методів

вплив

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології